I x w H W PQ HIT TRAVAT7X PUBLICS «*-cj P3 w On demande un Apprenti COMPAGMÏE AUXILÏAIRE OES OPENBARE INSCHRIJVING VAN 60000 OBLIGSTIËN TB BRUSSEL, BIJ DEN HEERED. EMPAIN, BANKIER, RUE DE L'ENSEIGNEMENT. ï>oel en Kekerheïd «Ier Obligatiën. 2 p==q co CC cc 53 3 0 P 0 ui 2 >50 CO W o ra rd 0 K g 0 "Ph w o -ra cc 03 5JD 1—1 a m r? h En vente au Bureau du Journal: CLASSIQüES ET DE SUREAU a des van 16,600 fr. au Bureau de ce Journal. Drukkerij Ch. Deweerdt, IJperen. I DE FER Naamïooze maatschappij kapitaal groot E miliioen 5500,000 franken. Maatschappelijke zetel: 43, Boulevard Haussman. Statuten neergelegd bij Mr Segondnotaris te Parijs. -VSkTV admimstratie: MM. E. AUT1ER, oud maire van Maubeuge, DIETS, ingenieur aan den ijzeren weg. Robert D'ORGEVAL. oud prefekt. VELLUT, ingenieur directeur aan de Metall. te Brussel. MM. du ROY de BL1CQUY, adm. ged. aan de Metall. te Brussel de PUYMORY, ingenieur const, aan den ijzeren weg. F. TERME, pres. van de C'e des voitures Urbaines. DEV1LAINE, civiel ingenieur. Opbrengende SO i'r. interest jaarlijks, betaalbaar ieder halfjaar: den ln mei en ln november; terugbetaalbaar tot SiOO fr. in 95 jaren, door half jaarlijksche trekkingen. PRIJS VAN UITGIFTE: SOS FR. liet aalhaar EO. GENOT VAN 1" MEI 1881. Bij de inschrijving. Bij de verdeeling Kersten september ÏOO fr- 150 142 50 TOTAAL 392 50 Bene vergoeding van 2 fr. 50 voor elk aandeel zal worden toegestaan aan elke inschrijver die bij de verdeeling het geheel voldoet. Deze obligation staan gelijk met eene geldbelegging aan 5.12 p. 100, zonder te berekenen de premie van terugbetaling aan 110 fr. voor elk aandeel. Deze aa. deelen worden gesteld op naam. gemengd of aan houder, naar keus van den inschrijver. Wo iiischs'ljving is geopeiu], Maandag S3, Dlngsdag S-A, esi Woensdag Sïï Mei. To m Aan den Maatschappelijken zetel, 43, Boulevard Haussman. Bij ftï. fifosir-i de ïa Monta, bankier, Bij de tsociété nouv. de banque et de erédit 59, rue Taitbout. j 52, rue de Chateaudun. TE RIJSEL. bij Crédit dm Mord en hare bijbanken te Roubaix, Tourcoing, Armentières, te Avignon, Béziers, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nice, Reims, Rouen, St-Donis, Tours, Toulouse, bij do bijbanken van de Société nouv. de Banque et de Crédit. Men kan van heden af inschrijven door correspondentie bij den heer Ed. Empain, bankier, te Brussel. Indien de aanvragen liet, aangeboden getal aandeelen overtreffen, zal eene herleiding naar evenredigheid plaats hebben. DE TOELATING TOT DE BEURSNCTEEBING ZAL TE PARIJS EN TE BRUSSEL AANGEVRAAGD WORDEN. ISerïelit. De COliPAGMÜ AtSILI.llliH DES C Iff lil VS DE FER ET TIIAVA! X PUBLICS is opge richt met het doel om aan de Compagniën van ijzerwegen te verhuren al het staande, loopende en beweegbare materieel en voornamelijk de goederenwagens, waaraan op zekere tijden van het jaar geregeld, groot gebrek is. De Maatschappij kan even zoo behulpzaam zijn hij groote on dernemingen van publieke werken die door den Staat verzekerd zijn. De oprichting van de COBPAGNIE AUXILIAIilR vond voornamelijk aanmoediging in eenen brief dien de heer Freycinet, de toenma lige Minister van publieke werken, in 1878 aan den ontwerper dezer Maatschappij schreef en waarinde Minister zeide: lk kan niet anders dan de beste wenschen koesteren voorliet wei- gelukken van uw ontwerp. Het is zeker dat eenieder het zal toe juichen om zeker te zijn van voorbehouding tegen moeielijkhe- den die op een gegeven oogenblik door het te kort van vervoer materieel kunnen ontstaan. Eigendommen tlei- De Maatschappij is in bezit van uitgestrekte inrichtingen te Sint-Ouen bij Parijs, grenzende aan eene zijde aan de Seine en aan de andere aan de dokken te Sint-Ouen. De geheele oppervlakte van dit etablissement beslaat niet minder dan 123,282 nieters prond strekkende tot werkplaatsen en wagons park. De werkplaatsen zijn voorzien van geheel nieuwe werktuigen, de volmaaktste machienen, electriesche verlichting voor nachte lijke werkzaamheden. De werkende kracht kan gebracht worden tot de vervaardiging van 2,0o0 wagons per jaar. Sedert liet oogenblik dat die brief geschreven was. heeft het nut of veel meer de noodzakelijkheid van de Compagnie auxiliai- re des chemins de fer zich dagelijks met meer kracht en bewijzen bevestigt. De nijverheid van wagónsverhui ing, hoewel nieuw in Frank rijk, heeft een spoedige bloei ontwikkelt, op het voorbeeld van vreemde maatschappijen tot datzelfde doel opgericht en die aan hare aandeelhouders schoone dividenden uitkeeren. De goederen wagons welke de Compagnie auxiliaire toebe- hooren zijn in gebruik heweest en thans nog door de ijzerwegen van Orleans, de Noord, de West van den Staat, van Parijs-Lyon Middellandsche zee door de mijnen van Anzin. Liévin, Lens, Bethune (Bully-Grenay), Vesin-Aulnoy. Douchy, Carvin, Aniche Vicoigne, de ijzerwerken van Denain en Anzin, de ijzerwegen van Velu-Bertincourt en Cécy-Mortier, de steengroeven van Pas- de-Calais, de kalkwerken van Parijs, gasfabriek te Maubeuge, enz., enz. Maatschappij De wagons parken zijn door eene bijzondere vertakking in verbinding met het Noorder net, en dien ten gevolge met geheel Europa, zij beslaan ongeveer 15 kilometers ijzerenweg en wor den bediend tot zamenstelling van den trein, noor stoomwagens. De Compagnie auxilieire des chemins de fer bezit op dezen dag in hare werkplaatsen in de Bergplaats of uit in huur een wezen lijk getal van 2,404 wagens voor goederen van verschillende soorten, in gebruik dij de groote Spoorweg Maatschappijen. De opbrengst van deze Obligatiën zal aangewend worden tot uitbreiding der maatschappelijke zaken en hoofdzakelijk tot het vervaardigen van nieuwe wagons, onvermijdelijk geworden ter voldoening tot de behoeften die zich overal doen gevoelen. De Compagnie auxiliaire d. s chemins de fer heeft volstrekt gecne schulden. Haar actiën-kapitaal, geheel vertegenwoordigd door de eta blissementen te Sint-Ouen en de 2.404 wagons van het rollend materieel, stelt uoor de Obligatiehouders een eerste zekerheids fonds daar, gelijk strande aan de helft van het cijfer van de werkelijke leening. Behalve dit zullen de obligatiën de wezenlijke zekerheid heb ben. van het geheele materieel met de fondsen die zij zullen voortbrengen. De Maatschappij btedt aldus aan hare obligatiehouders eene dubbele zekerheid aan, een fondsen pand en een roerend pand, zonder te gewagen van de nijverheidszekerheid, de beste van allen, die voortspruit, uit de vooruitgang van de onderneming. Werkelijk, van wegen de dienst van interesten, zijn de obiga- I2ea*li»lïiig. tiehouders niet mindnr verzekerd, dan uit het oogpunt van ze kerheid van het kapitaal. De verhuringen der wagons, zoo die thans plaats hebben, vertegsnwoordigen een bruto ontvangst van een miliioen fr. Indien men tot grondslag neemt de vei kregen uitkomsten, dan zullen de nieuw vervaardigde wagons eene bruton ontvangst van drie millioenen franken daarstellen; maar de Maatschappij be houdt zich voor ook deel t. nemen in de groote werken door het Gouvernement besloten, hetgeen haar in de gelegenheid zal stellen hare winsten nog te vermeerderen. Ten slotte, kunnen de werkplaatsen te St-Ouen eene jaarlijk sche winst nan 450,000 franken opleveren door de uitvoering van orders van materieel voor rekening van derden. Dosr zamenstelling der winsten voortspruitend uit de drie bovengenoemde paragraphen, verkrijgt men eene bruto totale ontvangst van 4 millioenen 450,000 fr. terwijl de dienst der Obligatiën, interest en aflossing, niet meer dan 1.228,553 fr. 60 centiemen per jaar vereischt. De Compagnie auxiliaire des c/iemfns rft'is in volle wer king, hare vooruitgang groeit van dag tot dag aan. Sedert haar ontstaan heeft zij bijna altijd wagons te kort gehad om aan al de aanvragen te voldoen. Bijgevolg de behoeften waaraan deze Compagnie auxiliaire haar ontstaan verleent, verre van te kunnen verminderen, zullen van jaar tot jaar vermeerderen. De toekomst van de Maatschappij uit het Nijverheid oogpunt genomen, is aldus verzekerd. De toestand uit een geldelijk oogpunt is niet minder gunstig. De actiën die tot heden steeds met eene premie verhandeld zijn geworden, zijn voorbeschikt den koers steeds hoogcr en hoogcr te zien, darik zij de voordcelen '.an het verschil tussclien de op brengst der exploitatie en <le aflossing' benoodigd voor den dienst der Obligatiën. Wat de Obligatiën aanbelangt, zij formeeren eene belegging van de eerste orde, verzekerd door een tezamen van waarden en eigeedommen. eene zeer belangrijke som voorstellende. De vastheid van dit onderpand, bestaandeuit roerende goede ren en gronden, werktuigen en wagons, is zoodanig zeker, zoo klaarblijkelijk, dat de Obligatiën van de Comqagnie auxiliaire des chemins de fer gelijk gesteld mogen worden met de waarden t,ot belegging van spaarpenningen. De Obligatiën van de Compagnie auxiliaire des chemins de fer brengen eena inkomst op van 5,12 °/0, eene inkomst welke tegen woordig moeilijk in goede zaken te verkrijgen is. Zij zijn aflosbaar met eene premie van 110 frper Obligatie, wnt een zeker element is tot rijzing. Zij worden uitgegeven aan 392 fr. 50, dat wil zeggen tot den prijs van de Obligatiën van groote spoorwegen, maar er dient opgemerkt te worden dat deze slechts een jaarlijksch inkomen van 15 fr. geven, terwijl de Obligatiën van de Compagnie auxi liaire 20 fr. per jaar opbrengen, of 1/3 meerder inkomen met een gelijke premie van aflossing. De Obligatiën van de Compagnie auxiliaire des chemins de fer stellen alzoo daar een der zekerste en voordeeligste geldbeleggin gen; zij zullen bij de renteniers een allergunstigst onthaal vin den en zullen het wettig vooadeel opbrengen dat aan zaken van eerste order ten deel moet vallen. OO O 2; S H C/2 PQ -W m w o <3 -H Gï -w o O O O iO 10 3 CD •jT< *<D (D <0 Oh O O CD <d 10 <D 02 ■*1 2 2 3 <^3 CD O CD ÖÖfl fl ei ei rg h. O 73 .0 ND 3 cö <D <s GQ co 000 2 .2 o cL 2 o ra co E-< si g F* ■I u r ca tó O Ei ra Si O O OO L, 02 CM W H r-i •- CS l> S3 "B -4-> 03 Oj a TRIX MODERES. Nationals Belooning DE ECHTEj ELIXE Versterkend, spijsverterend, koortsver- drijvend. Dit wijnhoudend elikster bevat alle hoedaneheden der 3 verschillende kinasoorten J vereenigd. het is zeer aangenaam en wordt zeer< door de geneeslieeren aanbevolen tegen Bloeds- gebrek, gebrek aan krachten, ziekelijke 'bleekheid aandoeningen van de maag, O bloedarmoede gevolgen van het kraam- O 'hed, aanhoudende koortsen, langzame herstelling, enz. X FABIUEKSMERK O GEDETONEERD 0 Ue PARUS, 22, rue Broaot eu in alle jocde apotheken. t: pr w -|r--T- -nr Ti 'w -v Volledige genezing in l-r I 1 BA I-/ 1^.1 3 maanden 12,000 ge- AJ _irVL_ M_J i i tuigschriften. - Onniirl- delijke verlichting. WAERSEGERS, breukarts der gasthuizen en van het leger, commandeur en ridder van verscheidene ordens 18 eerme talen. 35, Groen Kerkhof, ANTWERPEN. Eene gediplomeerde dame is aan het huis gehecht. Raadplegingen van 9 tot 4 ure.

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 4