BAISSE DE PRIX HET MISDRIJF uit het Slot va a Komev, ROODE STER LIME NATIONALE MILITIE. Aanbelangend bericht. P N s 1- s M o -2 n 3 M De Seyn Verhougstraete DE AARD EN ROEPING MONUMENTS. k partir dn 1 Décembre 1880. A VENDRE J. DEKEUWER-YERKINDERE EMILE BODDAERT TAILLEUR JEAN BAEYEN&ZOONS A ALGEMEENE BOEKHANDEL 3§, Ooststraat,' 3 8 EOESELAEE VlnnniHch Letterkundig Allium. 1° Jaargang 1881. Met medewerking. <iép voornaamste Zuid-Nederlandsche Schrijvers. Meuwe uitgave ROMANTISCHE WERKEN KIEV- L. G. BOSBOOM -TOUSSAINT DE VOLLEDIGE WERKEN ECREVIS8E Compleet in 40 a 45 afleveringen van 64 bladz. iedere aan 60 centiemen de aflevering. DER VOLKSSCHOOL OUVRAGES D'OCCASION En vente au Bureau de ee Journal, 1. Vol. reliure riche. d'Architecture et de Sculpture en Belgique. Dessins par F. Stroobant. nouvelle édition. 6. Vol. en 18° L'indoustan, ou moeurs, religion usages, arts et metiers des Hindous, ouvrage orné de 104 planches coloriées. Grande» quantités de Pannes, Faitières et Arretières rouges et plombées Tuyaux de drainage et Tuyaux a Collets de toutes dimensions, pour Cheminées, Ponts, Égoüts, et Aquecucs; Tuyaux de Cheminées en tous genres Carreaux de Fours Briques crèuses, Briques unies et Briques pour Voutes, la fabrique de a Wytschaete, lez-Messines. VERSCHENEN Verhaal uit de Midden eeuwen, met platen, door P. P. Dews. Prijs bij inteekening fr. 1,50. Men teekent in ten bureele van dit blad. CHANGEMENT DE DOMICILE a l'honneur d'informer sa clientèle qu il vient de transferer son domicile du Marché aux Fripiers 22a la rue des Bouchers, 45. Mondstraat, 13, te IJperen hebben de eer het publiek kenbaar te maken dat zij zich in deze stad voor eigene rekening komen te stellen. Zij gelasten zich met al wat hunnen stiel aangaat en zullen niets verwaar- loozen om het vertrouwen van eenieder te verdienen. Regelmatige poststoomvaart, onder Belgis- vlag, tusschen Antwerpen, New-York en Phi ladelphia; eenige rechtstreeksche lijn van Antwerpen tot de Vereenigde-Staten. Direkte billetten tot alle steden der Ver- eenigde Staten. Billetten gaans-keeren aan verminderde prijzen. Agenten: B. von der Becke, Antwerpen. G. Van Raffelghem, Brussel. E. Stragier, Platteelstraat, Yper. A. Van Acker, Dixmude, LICHTING 1881. De personen die de storting van 200 fr. voor geschreven door de wet gedaan hebben, ten einde remplacanten tot den militairen dienst te bekomen en die zich later in het geval zullen bevinden er geene te verkrijgen, mogen zich bevoegen bij E. Stragier, Platteelstraat, 8, te IJperen. AVIS. J'ai l'honneur d'informer le public, que tous les achats au comptant, faits dans ma maison, seront remboursés en coupons commerciaux. J. HENNION fflUYLLE. M-d .2 k; O es 'S -£ A 3 2 2 5 <b - "3 g^ LET N "o/3 05 rt c Jr; cd -se cc g a 2-o J s- P Si 75 Q •■S p p p H CO W PQ .SP >r3 cl> (P -S P s a p i S3G !=3 P a cb .0 <au .SP bü u UI P H V 0 i u Ti O -u O ft H Hl H cl A s Ken prachtig deel in-8° op zwaar papier, met twee prachtige portretten. Frs. 3.00. jong Vlaanderen, maandelijkach tijd schrift voor Letteren, kunat, kritiek en oudheid, onder hoofdredactie van l*röt". li. M. ï»ol de Mont, Leeraar in 't Koninklijk Atheneum van Doornik. Maandelijks eene aflevering' van 32 bladzijden 8° met gedruk- ten omslag. Prijs per Jaargang. Frs', 4.00. KRAMER'S Fransoh-NederlandschenNederlandsch-Fran- sch Woordenboek. Deze nieuwe uitgave verschijnt in maande- lijksche aflevering van 96 bladz. roVaal 8° op 2 kol. Ieder aflevering kost slechts 80 cent". Het geheele werk zal in 40 afleveringen compleet zijn. a, p. lie Keijser, üieerland's Letter kunde in de negentiende eeuw proza poeatie nieuwe uitgave Déze nieuwe uitgave geschied, binnen twee jaar, in 65 afleveringen van minstens 32 bladzijden op 2 kolommen groot 8°. De prijs is slechts 40 centinien per aflevering. De heele onkost komt dan nagenoeg op één Frank per maand. Levensbeschrijving, opgave der werken en uitgebreide bloem lezing van meer dan drie honderd Auteurs, uit Noord- en Zuid-Nederland zijn daarin opgeiiomen. Voor alwie zich zonder groote Bibliotheek, op de hoogte onzer Letterkunde wenscht te stellen, en voor Onderwij h vooral mag dit boek onmisbaar genoemd worden." IJDes! verkiezende' wordt het werk compleet afgeleverd in 2 deelen in linnen band, aan fr. 30.00, betaalbaar fr. 5.00 te maande. Nieuwe uitgave der Volledige werken van Hendrik Conscience, aan één centime de bladzijde, met Sfc prachtige preiniën. Vota.Van nu voort worden al de verschenen werken van Conscience in eenft geleverd, en zijn betaalbaar met I. frank té mannde. De volgende werken" te ontvangen naarmate hunner verschijning. Goedkoope uitgave der werken van August Snieders, 20 deelen aan fr. 1.30. Vederlnndsche Dicht-en Kunsthalle,on de redactie van Theophile Coopman en V. A. de'i.a Monta- gnk. Maandelijks een afl. van 24 bi. teksten 4 A 8 bl. muziek, gr. 8° Prijs per jaargang fr. t.IiO. Ken der schoonste en beste tijdschriften uit Noord en Zuid- Nederland. Jan Van Beers' Gedichten, met portret op staal. Goed koope uitgave, 1 deel klein-8° fr. 3, 50. La Grèce des Houilleurs, Drame par le Dr Parf.t fr. 1 -OO Al de Diehtwerken van Joost van Vondel. Naar tijds orde gerangschikt en in de hedendaagsche spelling uitgegeven. Met inleiding en aanteeekeningen van Dr J. van Vloten, een prachtig portret van den Dichter. 2 zware deelen groot-8° op 2 kolommen fr. 1 ,00. Guido Gezelle. Gedichten. Compleetain 4 [deelen, fr. 4,00. Jacob Cats. 1577-1660. Al de werken. Met portret en levensbeschrijving van den dichter. Volksuitgaaf. Ingenaaid fr. 3,ISO. Gebonden in linnenband, fr. -4, ISO. Gedichten en gezangendoor Theophiel Coopman. Met inleiding van Emanuel Hiel, en twee schetsen van Albrecht Dillens. fr" «,»3. Hiels Liederen voor groote en Iklelne kinderen, fr» l,ISO. V. A. dela Montagne Onze strijd. Vaderlandsche Poëzie. Met, eene inleiding van MrM. H. Degraafffr. 1 .ISO. DER VAN De uitgave geschiedt in circa 30 afleveringen van minstens 96 bladzijden druks 75 centimen per aflevering. Inteekenaren verbinden zich voor de ontvangst van 30 afleve ringen. De betaling geschiedt bij elke 10 afleveringen. De uitgave zal binnen twee jaren geheel gereed in handen van HH. inteekenaren zijn. Inteekenaren kunnen ook de deelen compleet ingenaaid ont vangen. Twee afleveringen vormen een deel. De begaafde schrijfster, in Noord Nederland zoo populair als Conscience bij ons; is te algemeen gekend, dan dat het noodig zij, iets tot aanbeveling van de werken van Mevr. Boa- boom-Touaaaint te zeggen. Alleen meent de uitgever de aandacht te mogen vestigen op het aantrekkelijk uiterlijk van deze uitgave. Vorm, druk en papier zijn er op berekend bij de ectuur oog en hand niet te vermoeien. Bovendien is de prijs uiterst billijk gesteld (75 centimen voor 96 bladzijden);' eöne algemeene deelneming is dan ook noodza kelijk om deze uitgave het vereischte succes te verzekeren, en daarop wordt door den uitgever dan ook ten stelligste gerekend VAN FRAAIE BQEKDEELEN IN-8° PAEDAGOGISCHE WENKEN EN OPMERKINGEN, DOOR J. VISSER HOOFDONDERWIJZER TE SNEEK. Dit werk wordt uitgegeven in twee-maandelijksche afl. van 48 bladz., die geregeld verschijnen, groot 8e formaat met een fraaie letter en op best papier gedrukt. De prijs per afl. in omslag is slechts fr. 0.75. Het geheel zal niet meer dan 14 afl. bevatten en dus ten hoogste fr. 10,50 kosten. Men teekent in voor het geheele werk. i GOUDSMIOS, DIAMANTZETTERS EN JUWEELLIERS «3 j 5 bO° P 13 fen O o P *72 -00 O -Op©© ri d O) 33 03 05 m U-1 "O <x> «t-1 cö Q) d L 'TÏn ÖD cj O tq O O P N O* Ph cd rP O O 1X1 P w P Wr-5 p P -P CSJ P P J> P CU P i r- co o ij O - p P ©-° -"O 05 <u O «-S M r- p - p cd ■-f ^U kL5 •4-^ O sw M 05 CJ) d a öi» g® CD CD CT> 13 &C N t_ e S g •H O 0 O P O «5 o-p -ZP .2 3 <x> cd o P S-, JS P p p P p O Pi W u O O p p p p t» 03 -=! -+=> 03 l-ö S3 cö ts- <u— Ph <u OP -o PJ cd co PP Ph <P—l ct3 <o CL5 cö -!-=> i=3 o cë P=l 05 O OD ÏXj <33 03 -i-z> OD ^=3 O <33 i=) -ï=i CD PP o O pi O pp C/2 r—k 03 rJ=l OD 303 t/l CU 03 o3 PU O O Uü 05 O P) cd cd u m p P u CU •-s <33 öL) u cd d p -+-^ T3 p O O p p p P P P> CU 05 cé 33 -4-3 O cd O cd Itl 0O (M u> 05 bc <1 a te p cd o> -P s= cd c O co "cd cd CL. CD HH co p <D "O s= O fsl jc2 O ■a C O -#-• <D o> cd c= "O (D M— O O P O CL. MM •H o> 8— cd C cd O p E <D CO CO <D T=3

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 4