I: q I Ir W n a NATIONALE MILITIE. ROODE STER LINIE PQ Aanbelangend bericht. BAISSE DE PRIX HET MISDRIJF ij t> <i s i\ De Seyn Verhougstraète DE AARD EN ROEPING ONZE DICHT EES 'li tl tii 7. t S a B a partir du 1 Decembre 1880. A YENB'RM J. DEKEUWER-YERKINDERE LE LLOYD BELGE Emile Heylbroeck EMILE BODDAERT -i w V ALGEMEENE BOEKHANDEL 3@, C5oslsti*»inï, 3© EOESBLA 10, 20 Meuwe isitg'a've EOMANTISCHE WERKEN fflEV- L L. G. BÖSBOOi-TÖUSSMT DE VOLLEDIGE WERKEN E C MIE ¥ÏS8E Compleet in 40 a 45 afleveringen van 64 bladz. ieder, aan 60 centiemen de aflevering. DER VOLKSSCHOOL VOLLEDIGE WERKEN I>r ÏMetoier Saieoers, EENE HALVE EEUW VLAAMSCHK POËZIE •S 5> .sol s> al?! ës Jë I'S II W I s tf 8 SA w.2 |1 Sjs s g s s E2 H 2 03 s s O 2 2 m S 33 St En vente au Bureau du Journal' CLASSIQUES ET DE BUREAU a des PRIX MODÉRÉS. cö .S s s "5 <s u s S 9 «8 e a GO H O a u pq s 2 gs O'S öL. C3E ECHtT^I o I LICHTING 1881. De personen die de storting van 200 fr. voor geschreven door de wet gedaan hebben, ten einde remplacanten tot den militairen dienst te bekomen en die zich later in bet geval zullen bevinden er geene te verkrijgen, mogen zich bevoegen bij E. Stragier, Platteelstraat, 8, te IJperen. fraudes 4|'MêaiiS,Siés cl« Pannes, Faitières et Arretiêres rouges ct plombées Tuyaux de drainage et Tuyaux a Collets de toutes dimensions', pour Chemmées, Ponts, Égouts, et Aquecucs; Tuyaux de Cheminées en tous genres Carreaux de Fours Briques creuses, Briques unies et Briques pour Voütes, la fabrique de a Wytschaete, lez-SVSessines. Brandverzekering-s Maatschappij te Antwerpen. De Heeren Baron Contantin De Caters, chef van het huis C. J. M. De Wolf, bankier Otto Günther, chef van het huis Corneille David, koopman Charles Bunge van het huis Cunge, Cle koopman W. Engels, Directeur De Maatschappij is vertegenwoordigd te IJperen, Dixmude- straat N° 26, door den Heer Men vraagt hoofdagenten in de bijzonderste Plaatsen van het arrondissement IJperen. Regelmatige poststoomvaart, onder Belgis- vlag, tusschen Antwerpen, New-York en Phi ladelphia; eenige rechtstreekscbe lijn van Antwerpen tot de Vereenigde-Staten. Direkte billetten tot alle steden der Ver- eenigde Staten. Billetten gaans-keeren aan verminderde prijzen. Agenten: B. von der Becke, Antwerpen. G. Van Raffelghem, Brussel. E. Stragier, Platteelstraat, Yper. A. Van Acker, Dixmude, CHANGEMENT DE DOMICILE TAILLEUR a l'bonneur d'informer sa clientèle qu'il vient de transferer son domicile du Marché aux Fripiers 22, a la rue des Bouchers, 45. VERSCHENEN uit met Slot van Komen, Verhaal uit de Midden eeuwen, met platen, tloor F». SF». 1)ewy8. Prijs bij inteekening fr. 1,50. Men teekent in ten bureele van dit blad. JL BSBku«uB9BHMCH ¥laamseh IjCtterk ig Album. I4 Jaargang 1 ©fej 3Mut medewerking der voornaamste Zuid-Nedeilamlsclie Seiirijveü-. Een prachtig deel in-8° op /Avrar papier, mot twee prachtige portretten. Frs. ÏS.ifeÖ. .Bong Ylaaodereis, mstaiKÜe&y kssek lijd- schritt voor Lettere», kunst,* Bin-la Hek «au oudheid, onder hoofdredactie van Pror. 5i. Ai. Pol do Mout, Leeraar in 't Koninklijk Atheneum van Doornik. Maandelijks eene aflevering van 32 bladzijden 8° met gedruk- ten omslag. Prijs per JaargangFrs. -4Ï.ÜO. DER VAN De uitgave geschiedt in circa 3D afteveringen van minstens 96 bladzijden druks 75 centiïnen per aflevering. Inteekenaren verbinden zich voor de ontvangst van 30 afleve ringen. De betaling geschiedt bij elke 10 afleveringen. De uitgave zal binnen twee jaren geheel gereed in handen van HH. inteekenaren zijn. Inteekenaren kunnen ook de deelen compleet ingenaaid ont vangen. Twee afleveringen vormen een deel. De begaafde schrijfster, in Noord Nederland zoo populair als Conscience bij ons, is te algemeen gekend, dan dat liet noodig zij, iets tot aanbeveling van de vyerken van Mevr. ISos- boom-Toussaint te zeggen. Alleen meent de uitgever de aandacht te ipogen vestigen op het aantrekkelijk uiterlijk van deze uitgave. Vorm, druk en papier zijn er op berekend bij de ectuur oog en hand niet te vermoeien. Bovendien is de prijs uiterst billijk gesteld (75centimcn voor 96 bladzijden); eene algemeene deelneming is dan ook noodza kelijk om deze uitgave het vereisclite succes te verzekeren, en daarop wordt door den uitgever dan ook ten stelligste gerekend VAN FRAAIE BOEKDEELEN IN-8° PAEDAGOGISCHE WENKEN EN OPMERKINGEN, DOOR J. VISSER HOOFDONDERWIJZER TE SNEEK. Dit werk wordt uitgegeven in twee-maandelijksche afl. van 48 bladz., die geregeld verschijnen, groot 8e formaat met een fraaie letter en op best papier gedrukt. De prijs per afl. in omslag is slechts fr. 0.75. Het geheel zal niet meer dan 14 afl. bevatten en dus ten hoogste fr. 1U,50 kosten. Men teekent in voor het geheele werk. GOEDKOOPE VOLKSUITGAAF. VAN (TURNHOUT). Wij komen het lezend publiek van Noord- en Zuid-Neder land eene blijde tijding aanbrengen. Een der viaamsche schrijvers, die op het gebied onzer let terkunde eene uitstekende plaats bekleedt, is voorzeker D1' J. Renier Snieders. Zoowel in Noord als in Zuid-Nederland hebben zijne werken steeds een geestdriftig onthaal genoten, ja zooveel bijval ge vonden, dat de meeste zijner uitgaven sedert jaren teenemaal zijn uitverkocht. WIJZE VAN UITGAAF. De Werken van Ei>r. Renier Snieders zullen verschijnen in boèkdeele van 140 a 200 of meer bladzij den, inhoudende een of meer verhalen van den Schrijver. Elk boekdeel, netjes gebrocheerd, zal den inschrijver worden afgeleverd aan 1 fr. 2>Ö. Om de zes a zeven weken zal eene aflevering van ongeveer 140 a 200 of meer bladzijden verschijnen. De uitgave van SNIEDERS WERKEN zal kompleet zijn in 25 tot 30 boekdeelen. Do verzending geschiedt per post met verhooging van tien centiemen per kwittantie, beschikt. NAAR TIJDSORDE GERANGSCHIKT Met Biographische en Bibliographische, Aaniechaningen, eene Bloemlezing en eene inleiding door Ti). Coopilian ék. V. TV. <Ie Ia Montague. Tweede uitgave. Voor de hoogste klasse der Lagere Scholen, voor Middel bare Scholen, Ooliegien en Athenea zal Onze Dichters een uitmuntend prijsboek zijn. Voor de bezitters van De Keyser's werk Neerland's Let terkunde in de xixe Eeuw zal het eene welkome vollediging, En voor allen die belang stellen in den groei en bloei onzer Nationale Letterkunde een gepast handboek heeten. De tweede-druk van „Onze Dichters» zal ten minste 16 vellen groot 8° of 256 bladz. beslaan, op 2 kolommen, met nieuwe elzevirietter op getint papier gedrukt zijn, en slechts IV. Cl.OO kosten. De uitvoering zal zeer verzorgd wezen. Na de verschijning wordt de prijs van Onze Dichters op fr. 3.KO Het boek zal in de eerste dagen van Juli gereed zijn. -« "Yy N& G O a •- o co 5*. G> <X> cj a m CO O e Co P cc a Ph.3 ijj 8 H H O O O 'oQ öo o Oh ac P* ca ■«d <D bi) Xi 0.2 w =3 O O 3 co O VI CD c3 O Ti 03 3 <13 O i ta crz3 0*0 a cd O T3 'th-v CD ?H O <D x/i b£) G O O co «v O CuD O idLJ -W m "o <D S <D 'o r— Q> U i-H SS O CD bc r-l CD <U O <D 03 i» o E-» <3 PQ O 5=1 O O CS Ph CO O CC hLh co -3 •H qj Ij Hos CO o o co J J <D P - O CO CO -H» O U P O aT^ r 0 a bC O co O P rH Nationale Belooning van 16,600 fr. O ««S! r-<ncv»i» O nr,£.,n Versterkend, spijsverterend, koortsver- 'drijvend. Dit wijnhoudend elikster bevat* I alle lioedangheden der 3 verschillende kinasoorten vereenigd) net is zeer aangenaam en wordt zeer t door de geneeslieeren aanbevolen tegen Eloeds- gebrek, gebrek aan krachten, ziekelijke "bleekheid aandoeningen van de maag, bloedarmoede gevolgen van het kraam- 4 Ibed aanhoudende 'koortsen, langzame) herstelling, enz. FABRIEKSMERK cAW GEDEPONEERD tS |Te PARIJS, 22, rue Drouot en ia alle jocde apotheken. Deze Maatschappij verzekert tegen brand alle roerende en onroerende eigendommen, die het vuur kan beschadigen of vernielen. Zij verzekert tevens de verantwoordelij Ictieid «Ier huurder-s, het verhaal dier geburen het vallen van den bliksem, de ontploffing' der verlïch- tingsgaz en der stoomketels, zelfs zonder gevolg van brand. De eommerciëele en financiëele notabiliteiten, die zoo in Belgie als buitenlands, deelhebbers der Maatschappij zijn, hebben haar overal eene voorspoedige ontvangst bereid. BESTUURRAAD haren algemeenen Agenl en Inspecteur tlivi- sionnaire. .Ma-

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 4