i l§ NATIONALE MILITIE. BAISSE DE PRIX WHITE CROSS pq Aanbelangend bericht. is De Seyn Verhougstraete PVieintve uitgave DE AARD EN ROEPING ONZE DICHTE R, S a partir dn 1 Décembre 1880. A VENDRE J. DKKEUWER-VERKIMDERE LE LLOYD BELGE Emile Heylbroeck EMILE BODDAERT ALGEMEENE BOEKHANDEL iROiLLAJNTTISOLIE WERKEN IÏ1EV- A. L. G. BOSBOOm -TOUSSAINT DE VOLLEDIGE WERKEN ECUE¥IS8E Compleet in 40 a 45 afleveringen van 64 bladz. ieder aan 60 centiemen de aflevering. DER VOLKSSCHOOL VOLLEDIGE WERKEN Or«f. IfcElVIEIt §KIEDËRS, EENE HALVE EEUW VLAAMSCHE POËZIE «"a §J i p 1 3 s 2 S tó 8 2 15 W g s - g a o a '*22 S 5 En venie au Bureau du Journal: tl CLfiSSIQÜES ET DE BUREAU a des £2 s ts s s je s n a a a ■g i <3 2 o 3 a "3 cS .S ÏW §-1 a m f )E ECHTE ELIXE LICIITIXG 1881. De personen die de storting van 200 fr. voor geschreven door de wet gedaan hebben, ten einde remplacanten tot den militairen dienst te bekomen en die zich later in het geval zullen bevinden er geene te verkrijgen, mogen zich bevoegen bij E. Stragier, Platteelstraat, 8, te IJperen. Pannes, Faitières et Arretières rouges et plombées Tuyaux de drainage et Tuyaux a Collets de toutes dimensions, pour Cheminées, Fonts, Égouts, et Aquecucs; Tuyaux de Cheminées en tous genres Carreaux de Fours Briques creuses, Briqnes unies et Briques pour Voutes, la fabrique de a WytscSiaete, lez-slessines. Brandverzekerings Maatschappij te Antwerpen. De Heeren Baron Contantin De Caters, chef van het huis C. J. M. De Wolf, bankier Otto Günther, chef van het huis Corneiile David, koopman Charles Bunge van het huis Cunge, C16 koopman W. Engels, Directeur De Maatschappij is vertegenwoordigd te IJperen, Dixmude- straat N° 26, door den Heer Men vraagt hoofdagenten in de bijzonderste Plaatsen van het arrondissement IJperen. Regelmatige poststoomvaart, den woensdag van elke week, tusschen Antwerpen, New- York en Philadelphia; Direkte billetten tot alle steden der Ver- eenigde Staten. Billetten gaans-keeren aan verminderde prijzen. Agent: E. Stragier, Platteelstraat, Yper. stoomer. Henry Edye 13 Juli. Plantyn 20 Daniel Steinmann 3 Aug. De Ruyter 10 Hermann 17 Jan Breydel 24 Henry Edye 31 zoo vervolgens. CHANGEMENT DE DOMICILE TAILLEUR a l'honneur d'informer sa clientèle qu'il vient de transferer son domicile du Marché aux Fripiers 22. a la rue des' Bouchers, 45. Drukk. Ch. Deweerdt, Rijselstraat 59, IJper. OostslrimJ SïM ROESELAEE Vlaamsch Letterkundig Album. le Jaargang 1881. Met medewerking der- voornaamste Zuid-Nederlandsche Schrijvers. Ben prachtig deel in-8° op zwaar papier, met twee prachtige portretten. Frs. 3.00. Jong "Vlaanderen, maandeiijksch tijd- schriu voor Letteren, kunst,' kritieken oudheid, onder hoofdredactie van Esroi". E£. M. Pol de Mont, Leeraar in 't Koninklijk Atheneum van Doornik. Maandelijks eene aflevering van 32 bladzijden 8° met gedruk- ten omslag. Prijs per JaargangFrs. 4.00. DER VAN De uitgave geschiedt in circa 30 afleveringen van minstens 96 bladzijden druks 75 centimen per aflevering. Inteekenaren verbinden zich voor de ontvangst van 30 afleve ringen. De betaling geschiedt bij elke 10 afleveringen. De uitgave zal binnen twee jaren geheel gereed in handen van HH. inteekenaren zijn. Inteekenaren kunnen ook de deelen compleet ingenaaid ont vangen. Twee afleveringen vormen een deel. De begaafde schrijfster, in Noord Nederland zoo populair als Conscience bij ons, is te algemeen gekend, dan dat het noodig- zij, iets tot aanbeveling van de werken van Itlevr. Hos- boom-Toussaint te zeggen. Alleen meent de uitgever de aandacht te mogen vestigen op het aantrekkelijk uiterlijk van deze uitgave. Vorm, druk en papier zijn er op berekend bij de ectuur oog en hand niet te vermoeien. Bovendien is de prijs uiterst billijk gesteld (75 centimen voor 96 bladzijden); eene algemeene deelneming is dan ook noodza kelijk om deze uitgave het vereischte succes te verzekeren, en daarop wordt door den uitgever dan ook ten stelligste gerekend VAN FRAAIE BOEKDEELEN IN-8° PAEDAGOGISCHE WENKEN EN OPMERKINGEN, DOOR J. VISSER HOOFDONDERWIJZER TE SNEEK. Dit werk wordt uitgegeven in twee-maandelijksche afl. van 48 bladz., die geregeld verschijnen, groot 8° formaat met een fraaie letter en op best papier gedrukt. De prijs per afl. in omslag is slechts fr. 0.75. Het geheel zal niet meer dan 14 all. bevatten en dus ten hoogste fr. 10,50 kosten. Men teekent in voor het gehèele werk. GOEDKOOPE VOLKSUITGAAF. VAN (TURNHOUT). Wij komen het lezend publiek van Noord- en Zuid-Neder land eene blijde tijding aanbrengen. Een der vlaamsche schrijvers, die op het gebied onzer let terkunde eene uitstekende plaats bekleedt, is voorzeker Dr J. Renier Snieders. Zoowel in Noord als in Zuid-Nederland hebben zijne werken steeds een geestdriftig onthaal genoten, ja zooveel bijval ge- vónden, dat de meeste zijner uitgaven sedert jaren teenemaal zijn uitverkocht. WIJZE VAN UITGAAF. De Werken van Br. J. Itenier Snieders zullen verschijnen in boekdeele van 140 a 200 of meer bladzij den, inhoudende een of meer verhalen van den Schrijver. Elk boekdeel, netjes gebrocheerd, zal den inschrijver worden afgeleverd aan 1 fr. «O. Om de zes A zeven weken zal eene aflevering van ongeveer 140 a 200 of meer bladzijden verschijnen. De uitgave van SNIEDERS WERKEN zal kompleet ziin in 25 tot 30 boekdeelen. De verzending geschiedt per post met verhooging van tien centiemen per kwittantie, beschikt. NAAR TIJDSORDE GERANGSCHIKT Met Biographische en Bibliographüche, Aanteeheningen eene Bloemlezing en eene inleiding door Til. Coopman «S£ V. A. de Ia Mout ague, Tweede uitgave. Voor de hoogste klasse der Lagere Scholen, voor Middel bare Scholen, Oollegien en Athenea zal Onze Dichters 'een uitmuntend prijsboek zijn. Voor de bezitters van De Keyser's werk Neerla.nd's Let terkunde in de xixe Eeuw zal'het eene welkome vollediging, En voor allen die belang stellen in den groei en bloei onzer Nationale Letterkunde een gepast handboek heeten. De tweede; druk van Onze Dichters» zal ten minste 16 vellen groot 8° of 256 bladz. beslaan, op 2 kolommen, met nieuwe elzevirietter op getint papier gedrukt zijn, en slechts IV. S.Ott kosten. De uitvoering zal zeer verzorgd wezen. Na de verschijning wordt de prijs van Onze Dichters op ft*. 3 SO Het hoek zal in de eerste dagen van Juli gereed zijn. O r3 CD .Sg 3 3 S0.°'-S v t: 00 Oh O 'CD S5 Oy O CC Cdt CC 5 V o 3 O O- CJ c q V CU &J) W.2 bO CD E3 ^3 ft tócc; E-» 'CD ca rt-a H a O o ^2 g e 2 0.22 ■3 "a cc - =5 a o g v* -f-j C/2 S. o c6 .O g O) O - O O - bP a a i-H <D u O a o H O K (3 gJ-P O ci t. 03 O m H CD O i W PRIX MODÉRÉS. 32 CJ» LiJ O «ffiï mi 9 V u ts fi CC H t. o a s -u o ca ES "O O* %'hB r-» ai a m a -C S '35 6. CQ O G O O *43 O? 3 o bi ci o O O O 'EJj'O) <D ft O co 43 r- O •iH <L) d) O H 3 U S3 42 S t, sa <43 O as co O ft O oj co O 43 r-H Nationale Belooning van 16,600 fr Versterkend, spijsverterend, koortsver- drijvend. DU wijnhoudend elikster bevat alle hoedanglieilen der 3 verschillende kinasoorten J vereenigd. het is zeer aangenaam en wordt zeer door de gdneesheeren aanbevolen tegen Bloeds- gebrek, gebrek aan krachten, ziekelijke ►bleekheid aandoeningen van de maag," bloedarmoede gevolgen van het kraam- 'bed, aanhoudende koortsen, langzame) herstelling, i-nz. F-V"* FABRIEKSMERK 04uP - GEDEPONEERD CK==S"35 Te PARUS, 22, rue Drouot en in alle joide apotheken. Deze Maatschappij verzekert tegen brand alle roerende en onroerende eigendommen, die het vuur kan beschadigen of vernielen. Zij verzekert tevens de verantwoordelij kheid «Ier- huurders, het verhaal der geburen het vallen van den bliksem, de ontploffing, der verlieh- tïngsgaz en der stoomketels, zelfs zonder gevolg van brand. De commereiëele en financïëele notabiliteiten, die zoo in Belgie als buitenlands, deelhebbers der Maatschappij zijn, hebben haar overal eene voorspoedige ontvangst bereid. BESTUURRAAD haren algemeenen Agent en Inspecteur divï- sionnaire. VERTREKKEN

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 4