BEEST1ALEN BEESTIALEN BREUKEN w O E Q Q Z O WHITE CROSS I NATIONALE MILITIE. Aanbelangend bericht. Openbaren Koopdag Op Dinsdag 2 Oogst 1881 Meubels. Landbouwersgereedschappen. Beestialen. Vruchten te Yelde. ALSOOK 1 NEGENJAERS MEÏRRIEPEERD VOL MET KACHTEL TOT GITS LE LLOYD BELGE Emile ÏIeylbroeck MEUBELS LANDBOUWERSGEREEDSCHAPPEN EIST VRUCHTS1T TE VELDE XE WOE8TEM om een ure namiddag op liet Hofstedeken, gebruikt door sieur Leonardus Vandevoorde, dicht de plaats, langst de steenstraat, zal er voortsgevaren worden tot de openbare ver- kooping van Tafels, Stoelen, Etenkas, Slagorlogie, Kleer- kas, Glas- Gleis en Ijzerwerk, Kuipen, Potten, Pannen, enz. Driewielkaar, Aalkarteel, drie Eegden, Ploeg Oeselaar, Ladders, Paarderol, Snijpaard,Wind molen, Keirn met toebehoorten, enz. Twee zeer goede Melkkoeien, een Vaarzk- kalf, vijfverkens gezegd schotelingen, en het Pluimgedierte. Rond de vier hectaren bestaan metTar we, Rogge, Haver, Paardeboonen, Aardappels, Konmeijne, Ivernagie, Klaver, Beiten en Hop pe, alles verdeelt in lcoopen 't elks gerief. Met den gereden gelde en verhoog van 10 door het ambt van den deurwaarder ALPHOMSE HOF" Recollette- straat 41 te IJ-per. DOOR VERANDERING VAN GEBRUIK. OPENBARE VERKOOPING VRUCHTEN TE VELDE WAGEN EN LAN DSALAEM OP DONDERDAG 4 AUGUSTI 1881 ten 10 ure juist voormiddag ter hofstede en landen gebruikt door constant bolle, tot Gits, zal Lode- wyck Frans YERHAEGHE deurwaerder tot Yper, openbaerlyk verkoopen. 1. Meubels. Keernmacbine, Seulen, Kuipen, Stoe len, Bascule met gewichten en Landsalaem zooals: wagens, Karren, Heegden, Ploegs, enz. enz. 2. Vruchten te Velde. 4 Heet. 84 A. Kooren. 3 Heet. 16 A. Haver. 1 Heet. 88 A. Aard appels. 1 Heet- 16 A, Vlas (uitmakende 20,000 kilos Vlas). 3. 900 Kilos koolzaed. 4. Beestialen. Acht Zeer goede en schoone Melkkoeien. 5 Kalvers. 1 Negenjaers Meir- riepeerd. En veel andere voorwerpen te lang om te melden. Met tyd van betaling mits borg te stellen ter aenveerden van den deurioaerder L. F. VER- HAEGHE voornoemd. R UCIITBA ERHEID Lichaam. De Seigel-Siroop is verkrijgbaar bij alle apothekers van Belgie, verkoop in 't groot bij Ch. Delaere, Mon- tagne de la Cour, Brussel. LICHTING 1881. De personen die de storting van 200 fr. voor geschreven door de wet gedaan hebben, ten einde remplacanten tot den militairen dienst te bekomen en die zich later in bet geval zullen bevinden er geene te verkrijgen, mogen zich bevoegen bij E. Stragier, Platteelstraat, 8, te IJperen. ELIXE Brandverzekerings Maatschappij te Antwerpen. De Heeren Baron Contantin De Caters, buis chef van het C. J. M. De Wolf, bankier Otto Günther, chef van bet huis Corneiile David, koopman Charles Bunge van het huis Cunge, Cle koopman W. Engels, Directeur De Maatschappij is vertegenwoordigd te IJperen, Dixmude- straat N° 26, door den Heer Men vraagt hoofdagenten in de bijzonderste Plaatsen van het arrondissement IJperen. Regelmatige poststoomvaart, den woensdag van elke week, tusschen Antwerpen, New- York en Philadelphia; Dirckte billetten tot alle steden der Ver- eenigde Staten. Billetten gaans-keeren aan verminderde prijzen. Agent: E. Stragier, Platteelstraat, Yper. stoomer. Henry Edye 13 Juli. Plantyn 20 Daniel Steinmann 3 Aug. De Ruyter 10 Hermann 17 Jan Breydel 24 Henry Edye 31 VAN VAN Volledige genezing in 3 maanden 12,000 ge tuigschriften. - Onmid- delijke verlichting. WAERSEGERS. breuharts der gasthuizen en van het leger commandeur en ridder van verscheidene ordens 18 eerme talen. 35, Groen Kerkhof, ANTWERPEN. Eene gediplomeerde dame is aan het huis gehecht. Raadplegingen van 9 tot 4 ure. Eene onrustwekkende ziekte die eene talrijke Klasse kwelt De ziekte hegint met eene lichte sto ring der Maag; maar als zij wordt ver zuimd dan dringt zij door het geheele li chaam, tast de nieren aan, de lever, het klierbed en het geheele klierenstelsel, ter wijl de lijder ondragelijk kwijnt, tot de dood hem uit zijn lijden verlost. De ziekte wordt dikwijls voor andere kwalen aangezien, maar wanneer men zichzelf de volgende vragen doet, zal men spoe dig er over kunnen oordeelenHeb ik na g|het eten pijn, of moeliijklieidin de ademha ling? Heb ik een gevoel van matheid, van tijd tot tijd met slaperigheid Hebben de oogen een gele kleur? Heb ik 'smorgens rondom de tanden en het tandvleescli een dikke, kleverige slijm, gepaard met een onaangenamen smaak Is de tong besla gen Heb Ik pijn in de zijden of in den rug? Heb ik naar de rechterzijde een op zetting als of de lever grooter wordt Ben ik hardlijvig? Gevoel ik draaierigheid of duizeligheid wanneer ik eensklaps uit horizontale ligging opsta? Zijn de af scheidingen uit de nieren vuilig en hoog gekleurd, met een neerslag als men ze heeft laten staan? Begint het voedsel na het eten spoedig te gisten, gepaard met opgeblazenheid en opris pingen uit de maag? I-Ieb ik dikwijls hartkloppingen Al deze verschijnselen zullen zich wel niet te gelijk voordoen, maar wan neer de treurige ziekte nadert kwellen zij den lijder beurtelings. Als het een geval van langdurig gelijken aard is, komt er een droge stootende hoest, na eenigen lijd gepaard met opgeven. Bij verder verloop krijgt de huid een vuil bruinachtige tint terwijl aan handen en voeten ecu koude kleverige uitwaseming komt. Terwijl lever en nieren steeds meer beginnen te lijden, volgt er rheumatische pijn, en de gewone behandeling blijkt ten eene- male onvoldoende tegen deze laatste kwelling. Het is dus van het hoogste belang, de ziekte spoedig en op geschikte wijze le behandelen in haren eersten graad wanneer een klein medica ment genezing zal teweegbrengen. En zelfs wanneer er eene vaste werking is, moet het ware middel worden volgehouden, tot ieder spoor der ziekte verdwenen, de eetlust teruggekomen is en de verteringsorganen tot een gezonden toestand zijn gebracht. Deze ziekte heet leverziekte. Het zekerste en meest afdoende middel er tegen is Seigel's Gëneeskrachtige Siroop, een plan taardig preparaat, vervaardigd in Amerika en te koop bij A.J. White. 21, Farringdon Road, London, E. C. Deze Siroop tast de ziekte in den grond aan en verdrijft haar met wortel en tak uit het li chaam. Ï3 Versterkend, spijsverterend, koortsver-< drijvend. Dit wijnhoudend elikster bevat l alle hoedandieden der 3 verschillende kinasoorten vereenigd, het is zeer aangenaam en wordt zeer .door de geneesheeren aanbevolen tegen Bloeds-, gebrek, gebrek aan krachten, ziekelijke bleekheid aandoeningen van de maag, bloedarmoede gevolgen van het kraam- 'bed, aanhoudende koortsen, langzame] herstelling, enz. FABRIEKSMERK GEDEPONEERD Te PARIJS, 22, rue Drouot en in alle joede apotheken. Deze Maatschappij verzekert tegen brand alle roerende en onroerende eigendommen, die het vuur kan beschadigen of vernielen. Zij verzekert tevens de -vei'aiitwooï'tlelï jkhefd dei* huurders, het verhaal der geburen het vallen van den hliksem, de ontploffing der verlicli- tingsgaz en der stoomketels, zelfs zonder gevolg van brand. De commerciëele en financiëele notabiliteiten, die zoo in Belgie als buitenlands, deelhebbers der Maatschappij zijn, hebben haar overal eene voorspoedige ontvangst bereid. BESTUURRAAD haren algemeenen A.gent en Inspecteur dlvi- sionnaire. VERTREKKEN

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 4