Baume de la Oroix rouge BAISSE DE PRIX STADSNIEUWS. YERSCHILLIGE TIJDINGEN. GARDE CIVIQUE D'YPRES MERAINY- PA UWELS, a partir du 1 Décembre 1880. A VENDRE J. DEKEÜWER-VERKINDERE TE LANGEMARCK Dinsdag 16 Augusti 1881 DE VOLKSSCHOOL Men vraagt eenen Letterzetter Een beweenlijk ongeluk is Zondag 11. voorgevallen te Vlamertinghé, bij de barrier van den ijzerweg, schuins over de herberg het Hoeksken. De bareelwachter, Eduard Haezebrouck, die waarschijnlijk slaapdronken was op het oogenblik dat het konvooi van 9 ure en half 1s avonds naar IJperen voorbijreed, werd door den trein getroffen en tegen de barrier geworpen. De doctor Arthur Delie, die hem de eerste zorgen toediende, be- statigde twee groote kneuzingen aan het hoofd, ver scheidene ribben gebroken en ernstige inwendige won den. Het ongelukkig slachoffer heeft nog-geleefd tot 6 ure's morgens. Hij laat eene weduwe en twee min derjarige kinderen achter. De Maatschappij van Onderlingen Bijstand - De Oud-Leerlingen der Stadscholen richt eene Ma- tinée Musicale in, voor Maandag, 8 Augusti, ten 10 1/2 uren stipt des voormiddags. Eene Voordracht zal gegeven worden doorM. Desmet, Letterkundige en Schoolopziener te Gent. Naar wij vernemen heeft deze heer voor onderwerp van zijne voordracht gekozen Geluk in 't werk Wij twijfelen niet, of alle muziek-en taalminnaars zullen in dit feest tegenwoordig zijn. Zij zullen de gele genheid hebben, benevens verscheidene schoone muziek stukken, eenen goeden redenaar te liooren. Concert. Nous apprenons avec plaisir que l'excellente musique du 4° Rég' des Lanciers donnera aujourd'hui un concert sur la Grand Place de midi a une heure, dont voici le programme 1. Le signal du 4e Rég' de Lanciers, Marche Coutelier. 2. Camp de Beverloo, Ouverture Dewitte. 3. L'Etendard, Redowa 4. LeDocteur Crispin, Fantaisie Seghers. 5. Les Mousquetairesau Couvent, Valse Puttevils. Atheneum. Bij het te pers leggen vernemen wij dat de verande ring van ons Gemeente-Collegie in Koninklijk Athe neum eerstdaags door Koninklijk besluit zal vastgesteld worden. Het atheneum zou geopend worden met October aan staande. De letter G. speel eene geduchte rol in de tegen woordige politiek van de geheele wereld. In Rusland heeft men Gortschakoff, in Griekenland George, in Engeland Gladstone, in Frankrijk Grévy, Gambetta en Galiffet, in Algiers Grévy, in Italië Garibaldi, en niet te vergeten, in Amerika Grant, Garfield en zijn moor denaar Guiteau. Goed nieuws. Er is goed nieuws voor de lek kerbekken. De jacht gaat weldra geopend worden en volgens alle ingewonnen inlichtingen zal het wild zeer overvloedig zijn. Patrijzen en fezanten zijn goed gelukt, en wat de hazen betreft, zij zullen nog nooit zoo talrijk zijn geweest. Maatregelen. De minister van openbare wer ken heeft maatregelen genomen om in de vlaamsche streken al de statie-oversten te vervangen, die de vlaamsche taal niet machtig zijn. De minister van oor log zal, naar men meldt, dezelfde maatregelen nemen voor het korps der gendarmerie. Tentoonstelling. Te Weenen zal in 1882 eene internationale tentoonstelling van schoone kunsten plaats hebben. Er zullen door het gouvernement me- dalién toegekend worden voor de verdienstelijkste werken. IJdelheid. 't Was in Engeland, zoo wat een der tig jaar geleden; een schoone lady reed in een zeer laag, elegant coupé langs het strand. Er hapert iets aan het tuig en de koetsier houdt het rijtuig stil. Lady is schoon zij is niet gewoon te wachten in haar ongeduld steekt zij haar lief gezichtje buiten het portier om aan den koetsier te bevelen voort te rijden. Op dat oogenblik komt juist op de hoogte van haar aanvallig kopje een zwarte kolendrager voorbij, die zich, zoo te zeggen, met zijn zwart gezicht en dat van de Lady neus aan neus treft. Wat doet hij in zijn be wondering? Hij vat in zijn beide handen het poezelige gezichtje der schoone en drukt er een flinke kolendra- gerskus op. Verontwaardiging van de hertogin Woede des knechts. Een dienaar van policie kwam voorbij. De kolendra ger werd ingepalmd ja of neen, de hertogin zelf brengt hem bij den Alderman. Zij wil eene geduchte wraak. 't Geldt hier eene verkrachting der heilige Engelsche wet, der wet van het habeas corpus. Slechts de dood kan een dergelijk misdrijf uitwisschen Wat kan het mij schelen, roept in eens de kolen- drager in verrukking uit. Ik heb de schoonste vrouw der drie koninkrijken een zoen gegeven en dat is mij meer waard dan alle straffen der wereld Met dat woord viel ook de woede der schoone lady, ze is niet boos meer, zij is verlegen en eindigt met sta melende tot de Alderman te zeggen Laat de arme man maar gaan hij is gek De vrouwelijke ijdelheid had hem gered. État-civil du 29 Juillet au 5 Aoüt 1881. Sexe inasculin 6. id. féminin 5. MARIAGES Pierre Bulckaen, briquetier, et Amélie Mahieu, ser- vante. DÉCÈS Marie Theunis, sans profession, 64 ans, veuve de Jean Mote, rue de Menin. Marie Ramoen, dentellière, 73 ans, veuve de Jean An- gillis, rue d'Elverdinghe. Reine Albrecht, servante, 47 ans, célibataire, Marché au bétail. Marie Capelier, sans profession, 43 ans, épouse de Aloïse Nevejan, rue Basse. Reine Prevost, sans profession, 64 ans, épouse de Victor Vandamme, rue de la Bouclie. Angélique Waterblé, sans profession, 43 ans, épouse de Louis De Poortere, rue longue de Thourout. EAFAAT8 AXJ DESSOUS DE 7 A\S Sexe masculin 2. id. féminin 2. MARKTPRIJZEN. Augusi 6 1881. 30 Juli 1881. Tarwe 2,100 28,25 10,600 28,25 Rogge 1,300 19,50 0,000 00,00 Haver 400 22,50 000 00,00 Erwten 000 00,00 000 00,00 Boontjes 1,100 23,75 000 00,00 Aardappels Boter 4,000 6,00 325,00 3,000 6,00 305,00 Le Chef de la Garde Civique d'Ypres a l'hon- neur d'informer MM. les Officiers, Sous-Offi ciers, Caporaux, Brigadiers et Gardes du Bataillon et de la Demi-Batterie d'Artillerie qui désirent se rendre au Grand Concours de Tir International offert par la ville d'Anvers, lequol aura lieu du 13 au 21 Aout courant, ainsi qu'au Concours du Tir National de 1881, qui aura lieu a Bruxelles, du 23 au 31 Aout, qu'ils peuvent se procurer des cartes d'admia- sion chez 1'Adjudant Sous-Officier du Batail lon, de 10 heures du matin a midi. Ypres, le 3 Aout 1881. Le Chef de la Garde. A. Chev. HYNDERICK. a l'honneur d'informer le Public qua l'occasion de la Ti-iuyndag, l'installation de son nouveau Café, (Marché aux Poissons, n° 2), aura lieu le Dimanche, 7 Aoüt prochain. Malgré que tous les tableaux qui décorent son établisse ment, ne soient pas achevós, il a cru ne plus pouvoir retarder le jour de l'installation. II saisit l'occasion de se recommander aux consommateurs pour les différents rafraichis- sements de premier choix, dont son restaurant sera constamment pourvu. Grandes quantités de Pannes, Faitières et Arretières rouges et plombées Tuyaux de drainage et Tuyaux a Collets de toutes dimensions, pour Cheminées, Ponts, Égoüts, et Aquecucs; Tuyaux de Cheminées en tous genres Carreaux de Fours Briques creuses, Briques unies et Briques pour Voütes, A la fabrique de a Wytschaete, lez-Messines. OPENBARE VERK00PING ITALIAANSCH E Te beginnen van Donderdag 11 Augusti OPENBARE TENTOQNSELLING ter voorzeide plaats der openbare verkooping. Vrije ingang Met gereed geld en tien ten honderd voor kosten, door 't ambt van CH. COSTEIVO- BLE, deurwaarder te IJperen. Maandschrift ter bevordering van Onderwijs, Opvoeding en Vlaamsche Letterkunde P. P. DENYS, onderwijzer te Komen Men schrijft in ten bureele van dit blad, aan 5 fr. 's jaars ten bureele van dit Blad. Laat nu vreugde zangen galmen, Vlaamsche mannen, vlaamsche vrouwen. Brengt festoenen, kransen, palmen. Komt thans op uit alle gouwen. Wilr niet talmen, tijd verlieren 't Geldt Conscience te vieren Ph. Calijwaert. f" 1 4 TïAISSAM CES GRANEN, ENZ. Verkochtte kwantiteit middenprijs per 100 kil. Verkochtte kwantiteit middenprijs per 100 kil. a base de Goiidron Guórison assurée en peu de jours, des plaies et blessures de toutes sortes: Brülures, Ulcères varigueux, Ger^ures. du Sein, Panaris, Affections de la peau et Cancereuses. Dans les principales pharmacies. Gros, MM. Chi-istiaens, Droguistes, Bruxelles. TA TT T"N T~-r ~w~T~ a -■ -m-r Volledige genezing in l-C l-C IJ' I I I4 Ij' [VI 3 maanden 12,000 ge- 1J Li IJ IX Pi 1 V tuigschriften. - Onmid- delijke verlichting. WAERSEGERS, breukarts der gasthuizen en-can het leger, commandeur en ridder van verscheidene ordens 18 eerme talen. 35, Groen Kerkhof, ANTWERPEN. Eene gediplomeerde dame is aan het huis gehecht. Raadplegingen van 9 tot 4 ure. VAN EENE RIJKE COLLECTIE IN FI.ORENSCH MARMER GEBEITELD -a90«<Tir» ONDER HET BESTUUR VAN met medewerking van verscheidene voorname Onderwijzers, Professors, Letterkundigen. Geleerden, enz.

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 3