p H A W P w Os Eed o00 P E O P WHITE CROSS NATIONALE MILITIE. Aanbelangend bericht. a a a u W m w w Z w H S P3 S co H PCJ H O a w w De Seyn Verhougstraete ij fi H - t tó p 0 H^ CO PQ pq CO CO O H h O p MEV. L L. G. BOSBÖQfü-TÜSSiiilï DE AARD EN ROEPING ONZE D I C II T E R S LE LLC) V I) BELGE ccj fi HH M tf P ALGEMEENE BOEKHANDEL Mieiiwe uitgave ïiO'Atr^kisrTJsaxïE "wiEiRLSiiEixr DE VOLLEDIGE WERKEN ECEE¥ÏSSE Compleet in 40 a 45 afleveringen van 64 bladz. ieder, aan 60 centiemen de aflevering. ID IE IR, VOLKSSCHOOL VOLLEDIGE WERKEN l>r lïiNiiiit Bieders, 18SO-188« EENE HALVE EEUW VLAAMSCHE POËZIE CJE ECHTE"1) ELIXE Lichaam. De Seigel-Siroop is verkrijgbaar bij alle apothekers van Belgie, verkoop in 't groot bij Ch. Delaere, Mon tague de la Cour, Brussel. LICHTING 1881. De personen die de storting van 200 fr. voor geschreven door de wet gedaan hebben, ten einde remplacanten tot den militairen dienst \>e bekomen en die zich later in bet geval zullen bevinden er geene te verkrijgen, mogen zich bevoegen bij E. Stragier, Platteelstraat, 8, te IJperen. Sü&- Brandverzekerings Maatschappij te Antwerpen. De Heeren Baron Contantin De Caters, chef van het huis C. J. M. De Wolf, bankier Otto Günther, chef van het huis Corneille David, koopman Charles Bunge van liet huis Cunge, Cle koopman W. Engels, Directeur De Maatschappij is vertegenwoordigd te IJperen, Dixmude- straaf. N° 2(~ door den Heer E M I LE HEYLBRÖ ECK Men vraagt hoofdagenten in de bijzonderste Plaatsen van bet arrondissement IJperen. - - m HH a hq p Regelmatige poststoomvaart, den woensdag van elke week, tusschen Antwerpen, New- York en Philadelphia; Direkte billetten tot alle steden der Ver- eenigde Staten. Billetten gaans-keeren aan verminderde prijzen. Agent: E. Stragier, Platteelstraat, Yper. STOOMER. Henry Edye 13 Juli. Plantyn go Daniel Steinmann 3 Aug. De Ruyter 10 Hermann 17 Jan Rreydel 24 Henry Edye 31 Ooststraat, EOESELASE VlaatiiBch Letterikimrilig AElbiima. le Jani'^aiij; t B Met medewerking der- voornaamste Zuid-Nederlandse lie Schrijvers. Een prachtig deel in-8° op zwaar papier, met twee prachtige portretten. Frs. Si.ttö. .long Vlaanderen, masmdell.ik&eh tïjd- selirin voor Spetteren, kunst," kritiek." ei» otiillieidl, onder hoofdredactie van JProf. Ei. M. ï*ol do Jtlont, Leeraar in 't Koninklijk Atheneum van Doornik. Maandelijks eene aflevering van 32 bladzijden 8° met gedruk- ten omslag. Prijs per JaargangFrs. DER VAN De uitgave geschiedt in circa 30 afleveringen van minstens 96 bladzijden druks 75 centimen per aflevering. Inteekenaren verbinden zich voor de ontvangst van 30 afleve ringen. De betaling geschiedt bij elke 10 afleveringen. De uitgave zal binnen twee jaren geheel gereed in handen van HH. inteekenaren zijn. Inteekenaren kunnen ook de deelen compleet ingenaaid ont vangen. Twee afleveringen vormen een deel. De begaafde schrijfster, in Noord Nederland zoo populair als Conscience bij ons, is te algemeen gekend, dan dat liet noodig zij, iets tot aanbeveling van de werken van Mevr. B>os- Iioom-Toussaint te zeggen. Alleen meent de uitgever de aandacht te mogen vestigen op het aantrekkelijk uiterlijk van deze uitgave. Vorm, druk en papier zijn er op berekend bij de ectuur oog en hand niette vermoeien. Bovendien is de prijs uiterst billijk gesteld (75 centimen voor 96 bladzijden); eene algemeene deelneming is dan ook noodza kelijk om deze uitgave het vereischte succes te verzekeren, en daarop wordt door den uitgever dan ook ten stelligste gerekend VAN FRAAIE BOEKDEELEN IN-8° PAEDAGOGISCHE WENKEN EN OPMERKINGEN, DOOR J. VISSER HOOFDONDERWIJZER TE SNEEK. Dit werk wordt uitgegeven in twee-maandelijksche afl. van 48 bladz., die geregeld verschijnen, groot 8° formaat met een fraaie letter en op best papier gedrukt. De prijs per afl. in omslag is slechts fr. 0.75. Het geheel zal niet meer dan 14 afl. bevatten en dus ten hoogste fr. 10,50 kosten. Men toekent in voor het gelieele werk. GOEDKOOPE VOLKSUITGAAF. VAN (TURNHOUT). Wij komen het lezend publiek van Noord- en Zuid-Neder land eene blijde tijding aanbrengen. lien der vlaamsche schrijvers, die op het gebied onzer let terkunde eene uitstekende plaats bekleedt, is voorzeker D1' j. Rqnier Snieders. Zoowel in Noord als in Zuid-Nederland hebben zijne werken steeds een geestdriftig onthaal genoten, ja zooveel bijval ge vonden, dat de meeste zijner uitgaven sedert jaren teenemaal zijn uitverkocht. WIJZE VAN UITGAAF. De Werken van Dr. JS. rtenïer Snieders zullen verschijnen in boekdeelea van 140 a 200 of meer bladzij den, inhoudende een of meer verhalen van den Schrijver. Elk boekdeel, netjes gebrocheerd, zal den inschrijver worden afgeleverd aan 1 fr. £SO. Om de zes a zeven weken zal eene aflevering van ongeveer 140 a 200 of meer bladzijden verschijnen. De uitgave van SNIEDERS WERKEN zal kompleet zijn in 25 tot. 30 boekdeelen. De verzending geschiedt per post met verhooging van tien centiemen per kwittantie, beschikt. RNAATIJDSORDE GERANGSCHIKT Met BiograpJusche en Bibliographische, Aanteekeningen eene Bloemlezing en eene inleiding door 'Th. CoojMlian «K: "V» A., do la Montague. Tweede uitgave. Voor de hoogste klasse der Lagere Scholen, voor Middel bare Scholen, Oollegien en Athenea zal Onze Dichters een uitmuntend prijsboek zijn. Voor de bezitters van De Keyser's werk Neeri.and's Let terkunde in de xix.0 Eeuw zal het eene welkome vollediging, En voor allen die belang stellen in den groei en bloei onzer Nationale Letterkunde een gepast handboek heeten. De tweede druk van Onze Dichters zal ten minste 16 vellen groot 8" of 256 bladz. beslaan, op 2 /colommen, met nieuwe elzevirletter op getint papier gedrukt zijn, en slechts fr. kosten. De uitvoering zal zeer verzorgd wezen. Na de verschijning wordt de prijs van Onze Dichters op fr. Het boek zal in de eerste dagen van Juli gereed zijn. Eene onrustwekkende ziekte die eene talrijke Klasse kwelt De ziekte begint met eene lichte sto ring der Maag; rnaar ais zij wordt ver zuimd dan dringt zij door het geheele li chaam, tast de nieren aan, do lever, het klierbed en het geheele kliereusjelsel, ter wijl de lijder ondragelijk kw ijnt, tot de dood hem uit zijn lijden verlost. De ziekte wordt dikwijls voor andere kwalen ;jaangezien, maar wanneer men zichzelf "de volgende vragen doet. zal men spoe- :dig er over kunnen oordeelenHeb ik na pfheieten pijn, of moeilijkheid in deademha- pBaiing-? Heb ik een gevoel van matheid, van IA, tijd tot tijd met slaperigheid Hebben de y bogen een gele kleur? Heb ik 'smorgens rondom de tanden en het tandvleesch een ■dikke, kleverige slijm, gepaard met een (onaangenamen smaak'? Is de tong besla gen Heb ik pijn in de zijden of in den i rug? I-leb ik naar de rechterzijde een op- izetting als of de lever grooter wordt? Ben Nationale Belooning van 16,600 fr Jiiiiiii 'j^sSf L scheidingen uit de nieren vuilig en hoog gekleurd, met een neerslag als men ze v-r-r...heen laten slaan? Begint het voedsel na het eten spoedig te gisten, gepaard met opgeblazenheid en opris pingen uit de maag? Heb ik dikwijls hartkloppingen Al deze verschijnselen zullen zich wel niet te gelijk voordoen, maar wan neer de treurige ziekte nadert kwellen zij den lijder beurtelings. Als bet een geval van langdurig gelijken aard is, komt er een droge stootende hoest, na eenigen tijd gepaard met opgeven. Bij verder verloop krijgt de huid een vuil bruinachtige tint terwijl aan handen en voeten een koude kleverige uitwaseming komt. Terwijl lever en nieren steeds meer beginnen te lijden, volgt er rheumatische pijn, en de gewone behandeling blijkt ten eene- male onvoldoende tegen deze laatste kwelling. Het is dus van het hoogste belang, de ziekte spoedig en op geschikte wijze te behandelen in haren' eersten graad wanneer een klein medica ment genezing zal teweegbrengen. En zelfs wanneer er eene vaste werking is, moet het ware middel worden volgehouden, tot ieder spoor der ziekte verdwenen, de eetlust teruggekomen is en de verteringsorganen tot een gezonden toestand zijn gebracht. Deze ziekte heet leverziekte. Het zekerste en meest afdoende middel er tegen is Seigel's Geneeskrachtige Siroop, een plan taardig preparaat, vervaardigd in Amerika en te koop bij A. J. White, 21, Farringdon Road, London, E. C. Deze Siroop tast de ziekte in den grond aan en verdrijft haar met wortel en tak uit het li chaam Versterkend, spijsverterend, koortsver- O drijvend. Dit wijnhoudend elikster bevat 't alle hoedangheden der 3 verschillende kinasoorten Y vereenigd, liet is zeer aangenaam en wordt zeer X door de geneesheeren aanbevolen tegen Bloeds- 0 gebrek, gebrek aan krachten, ziekelijke bleekheid aandoeningen van de maag, bloedarmoede gevolgen van het kraam- 'bed, aanhoudende koortsen, langzame Y herstelling, enz. Y FABRIEKSMERK 0 GEDEPONEERD £>-- ^55»9 0 ^Te PARIJS, 22, rue Drouot eu ia alle joede apotheken. Deze Maatschappij verzekert tegen brand alle roerende en onroerende eigendommen, die het vuur kan beschadigen of vernielen. Zij verzekert tevens de verantwoordelijkheid der huurders, het verhaal ties- geburen net. vallen van den bliksem, de ontploffing der verliei>> tingsgaz en der stoomketels, zelfs zonder gevolg van brand. De commercioele en financiëele nó.tabiliteiten, die zoo in Belgie als buitenlands, deelhebbers der Maatschappij zijn, hebben baar overal eene voorspoedige ontvangst bereid. BESTUURRAAD haren algemcenen Agent en lugpectenr divi- slonnairo. k:Vf: Y. v - - t&i&J V,.0' AA... t,. ££3 a o w W VERTREKKEN

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 4