VERSCHÏLLIGE TIJDINGEN. VOOR TWEE CENTEN Dl IN DER. ven en cijferen, maar het bleef daarbij, en zelden trof men meisjes aan die eenige andere kennis hadden. IJperen bezat ervarene kantwerksters, artiesten, die als bij tooverij de schoonste stukken te voorschijn brachten, en verre en naar prees men de ypersche kanten; maar ongelukkiglijk het ander handwerk werd om die winstgevende nijverheid verwaarloosd, en wan neer het kind vrouw was geworden, wanneer het meis je huismoeder werd, kende het de eerste grondbeginse len niet van het handwerk dat in een huishouden onontbeerlijk is. Nu, integendeel, ziet men wonderen die men eertijds zelfs niet vermoedde. Brei-, naai-, bor duur- en crochetwerk, alles wordt den kinderen aange leerd. Men denke niet'dat slechts fantazijwerken in die ten toonstelling te prijken stonden; neen, vermaakte klee- dingstukken, waar de naad onzichtbaar is, hemden die zoodanig hersteld zijn dat men twijfelen zou hoe het mogelijk is die stukken bijeen te brengen. Het publiek stond als stom voor die wonderen door jonge kinderen voortgebracht en uitte de dankbaarste woorden voor de onderwijzeressen met dit vak gelast. Verledene week spraken wij in ons verslag over den bijval dien Mej. Mols in de hoogere stadsschool voor meisjes verworven heeft, maar hier dient gezegd te worden dat zij aller verwachting overtroffen heeft, dat zij niet alleen het aangename maar ook het nuttige weet aan te leeren, dat zij ervaren is in haar ambt en aller dankbaarheid verdient. Nog eens eere en dank aan Mev. d'Haeseleire, die onze volkskinderen eene zoo sclioone opvoeding weet te geven, eere aan de onderwijzeressen die in alle vakken het zoo ver weten te brengen, en eere vooral, eere en dank aan Mej. Mols, die onze toekomende huismoeders in staat stelt als deftige vrouwen haar huishouden te bestieren, en netheid en zindelijkheid weet in te boeze men met ze te onderwijzen in alles wat eene vrouw, 't zij ryk of arm, weten moet. XXX. Sociétés de Gardes Civiques d'Ypres. Le Franc tireur du 28 Aoüt publie le résultat du tir international qui a eu lieu a Anvers du 13 au 21 Aoüt 1881. Nous y voyons avec plaisir que nos tireurs yprois, quoique en petit nombre, s'y sont de nouveau fait dis- tinguer. Calégorie ACorps de Gardes civique Beige ou Pompiers non soldés, armés du fusil a percussion. Distance 100 metres. Cible fixe aux points. 42. Swekels, Léon, garde a la 3e comp., 4 3 4 4 3 18. Calégorie B. Corps de la Nederlandsche Schut terij, de Volontaires, de Gardes nationaux étrangers et de corps de Gardes civiques Beige armés du fusil se chargeant par la culasse. Distance 200 mètres. Cible fixe aux blancs. 10. Hof A., maréchal des logis chef, 26,700 millimèts. 42. Vandermarliere Louis, brigadier, 64,740 id. Société de la Concorde. Programme des morceaux qui seront exécutés le 4 Septembre 1881, a 5 1/2 heures du soir, par la musique du 4e Régiment de Lanciers sous la direction de M. Th. Coutelier. 1. Le bien venu, Marche Militaire Labory. 2. Camp de Beverloo, Ouverture Dewitte. 3. Cavatine pour saxophone Muller. 4. L'Etendard, Redowa Coutelier. 5. Docteur Crispin, Fantaisie arr. Jadoul. 6. Les Mousquetaires au convent, Valse arr. Puttevils. Komen. Een brand heeft alhier de stallingen van den landbouwer D. Botelgier, in asch gelegd. Scha de 3000 fr. Oorzaak onbekend. Jacht. De jacht is open te rekenen van 27 Augusti. Gent. Het is Maandag, 5 September om 2 uur dat de koning in deze stad verwacht wordt bij de inhul diging der dokken. Om vijf uur, ontvangst der overhe den in 't provinciaal gouvernement Om zes uur, banket in den grooten schouwburg. Daarna galavertooning. Antwerpen. Op een lijk, uit het water der Schijnpoort opgehaald, is eene som gevonden van 994 fr. 28 c. in engelsche banknoten en munt, een gou den horlogie en keten, een reiskaartje te Londen geno men en geldig voor eene reis in België, Zwitserland en op den Rhijn, eene visietkaart met den naam Jonli Porter, een witten baptisten zakdoek geteekend H. Porter. Bij het uitbreken van een der huizen in de natio nale straat, werd een werkman onder een omvallend muur begraven. Hij kon gelukkig er spoedig van onder gehaald worden, doch hij was erg aan- 't hoofd gewond en een arm gebroken. Conscience's feest. Bij gelegenheid van het Conscience-jubilé heeft de heer J. Noordendorp, te Am sterdam, eene plaat in den handel gebracht, zijnde eene reproductie van eene teekening van Edward Dujardin, voorstellende Hendrik Conscience in de Kempen 1849," naar aanleiding van zijn verhaal de Loleling. De gra vure is met veel zorg uitgevoerd Van Staatswege is professor J. F. J. Heremans te Gent, benoemd als Belgisch vertegenwoordiger op het Nederlandsch Taal- en Letterkundig Crongres, dat te Breda op 31 Augusti, 1, 2 en 3 Sept. moest gehouden worden. Rusland. Volgens berichten uit Petersburg zullen meer dan 200 personen, verdacht van deelne ming aan het Nihilisme, zullen binnenkort naar Siberie worden gevoerd. Eene nieuwe doodsbedreiging tegen den czar is aangeplakt gevonden op een der stoelen in den tuin te Peterhof. De engelsche tooneelspeler Charles Walls die ze ker wel de oudste der acteurs was en den leeftijd van 104 jaar bereikte, is overleden. Er zijn tegenwoordig in Europa 3108 personen die meer dan eene eeuw oud zijn de honderdjarige vrou wen zijn in meerderheid, namelijk 1864. Frankrijk. Een landbouwer van Montreuil, bij Parijs, de genaamde Cuernet, had, een twintigtal jaren geleden, een weesjongen, van belgischen oorsprong, Lefaure genaamd, aangetrokken. Toen Lefaure zijne meerderjarigheid bereikt had, vertrok hij naar Amerika waar hij weldra, dank aan zijne landbouwkennis for tuin maakte. Eergisteren morgend vernam de heer Cuernet met leedwezen dat zijn pleegzoon overleden was, doch terzelfder tijd werd hem bericht dat Lefaure hem als erfgenaam had aangesteld. De fortuin van den kolonist beloopt niet minder dan 125,000 dollars (ruim 725,000 frank.) Een landbouwer zit 's avonds na volbrachten ar beid bij de kachel. Zijn staljongen die hem een heele poos strak heeft aangekeken, zegt eensklaps Baas ge ziet er uit net als een leeuw. De man niet wei nig gevleid, merkte toch aan maar gij hebt nog nooit een leeuw gezien, jongen. Zeker baas Maar waar dan - Bij Piet den molenaar Domme iongen, dat is geen leeuw, dat is een ezel. Nu dien meen ik dan. Minder geschikt door deze nadere aanduiding deelt de boer hem eenige muilperen Een advokaat keert van het gerechtshof, waar hij door zijne welsprekendheid en geslepen wetsverklaring een dief heeft doen vrijspreken, naar huis. Vrouw, zegt hij t'huis gekomen, zult gij zorgen dat alle voor werpen van waarde weggeborgen worden, de man dien ik heden-morgen heb vrijgepleit, wil van middag hier komen om mij te bedanken. Wanneer kan ik den doctor 't beste spreken, meis je Tusschen 3 en 4 uur 's namiddags, dat zijn de spreekuren, en dan is er nooit iemand bij hem. Een burgemeester moet aan eenen voornamen per soon van zijn gemeente een paspoort afleveren. Deze persoon was eenoogig en had niet gaarne dat men hem zijn gebrek herinnerde. De burgemeester moest toch een rechtzinnig paspoort afleveren en zocht de gevoe ligheid van zijne dorpsbewoner niet te krenken. Hij was hiermede in groote verlegenheid en wist eigentlijk niet hoe hij zulks op de paspoort zou uitdrukken na zich eindelijk bedacht te hebben, schreef hij oogen zwart, waarvan een... afwezig. De Meester. Noem mij een bijvoeglijk naam woord. Jan. Dronkaard, meester. De meester. Is dat een bijvoeglijk naamwoord Jan. Ja zeker, meester. Het drukt de hoedanig- uit van eenen die drinkt, en wanneer Mie haar man uitscheldt, is dat altijd haar bijvoeglijk naamwoord. Een nieuw middel tegen de phylloxera of druifluis wordt door een amerikaansch blad medegedeeld. Men moet onder aan den wijnstok eene insnijding maken, en daarin eenige druppels kwik gieten. Dan zal binnen een paar dagen het insect geheel verdelgd zijn en de wijnstok zelf wordt er krachtiger door. Wie eenen hond den staart afkapt, schrijft een die renvriend, doet zooveel als iemand, die een sprekend schepsel de tong uitrukt. De hond spreekt met zijn staart zoo duidelijk, dat ieder, die er slechts op gelieft te letten, weldra al zijne gedachten kan verstaan. Om dankbaarheid of blijdschap uit te drukken, neemt de hond een langzaam kwispelen te baatbedelt hij of wil hij eenige hoop of verwachting te kennen geven, dan weegt zich de staart zoo snel als de onrust in een uurwerk heen en weer. Gehoorzaamheid, trots en vrees alles drukt de hond op verschillende wijze door de be weging van zijnen staart uit, en die hem zijnen staart beroofd, gelijk dat bij enkele soorten van honden door gaans geschiedt, beneemt hem het beste werktuig der spraak, door de natuur hem gegeven. VOLKSDRAMA IN ÉÉN BEDRIJF Philimond Caluwaert. Vervolg. Piet Vleems, die schobbejak, die schoelje is bij ons, per schoft, voor twee centen minder, komen werken die lediggaanger, die nog geen schaaf kanbeliandelen. En daarom zijt gij weg gejaagd En hebt ge ook niet voor minder willen werken Hendrik (Willem woest beziende). Ha gij ook zoudt het doen voor minder, altijd voor minder, om ten minste zijne vrouw wat brood te kun- geven... maar ge zijt nog niet dood, jongen, ge zijt nog niet dood Ge zult zoo lang uw loon verminderen, dat ge ten lange leste voor brood en water, een gehee- len langen, eeuwig langen dag zult moeten wroeten. (met woede.) En toch ik heb mijn loon ook willen laten verminderen, ik heb het gedaan, ja ik ik die werk en werken kan, ik en dat nu, als ik in alle dee- len van mijnen stiel geheel ervaren ben. O dat is ijselijk leonoor. En M. De Croon, heeft U niet meer terug genomen, vader Teruggenomen hij heeft mij weggejaagd als een hond helena weenend Maar dan moet er toch iets gebeurd zijn Er is niets gebeurd Wel liaddet gij hem dan gezegd dat gij toch zoo eeuwig lang bij hem werktet, dan.... Dat heb ik hem gezegd, en weet ge wat hij ant woordde Wat, wat, wat Wat, wat, wat ha ha ha (de grijze hairen van Hendrik loopen regt op zijn hoofd). Meent ge, sprak De Croon, dat ik oude honden aan mijn karken zal blijven spannen Willem de vuisten halland). En hij durfde dat zeggen Dat is schrikkelijk Ja, ja, hij zegde dat, en wordt daarom ook niet boos jongen, gij zult, nog andere dingen zien en hooren als gij ouder wordt, wordt maar ouder, dan zult ge nog zweepslagen van de bazen krijgen gelijk de negers (zijn arm op Willenis schouders leggende). Ja, zoo gaat het Jelle, zoo gaat het. Als men zijn geheel leven gearbeid heeft, als men al zijne krachten heeft inge spannen om aangename en nuttige dingenj voor den ondankbare rijken te maken, als men geheel zijn leven, eerlijk is geweest, en nooit iets heeft durven ontleenen, uit vrees van het misschien niet meer weer te kunnen geven, als men zijn geheel leven goed heeft opgepast, en dan wat stram wordt, dan kan men gaan bedelen, ha, ha, ha Jelle is dat dan geen heerlijk loon, zeg jongen is dat niet fraai Och Rik, zwijg toch, zulke toekomst doet me ijzen *t is schrikkelijk, zwijg toch, Rik. Ja jongen 't is aardig, (ontioaart Leonoor en shut haar aan zijn hart). En gij, mijn kind Gij, Norken, wat zult ge doen als vader dood is, als vader zich ver hangen heeft want bedelen doe ik niet, bij God neen. Bedelen, nooit Maar, man, lieve man, wat zegt ge toch allemaal (zij omhelst Rik) wilt ge u zelve dan vermoorden, Rik, lieve Rik! DOOR HENDRIK. WILLEM. HENDRIK. HENDRIK. LEONOOR. HENDRIK. WILLEM, LEONOOR, HELENA. HENDRIK. DE VROUWEN. HENDRIK. WILLEM. HENDRIK. HELENA.

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 2