KERMIS BAISSE DE PEIX BREUKEN KERMIS VLOERBOLSPEL iÜÖO FR. DE PRIME GEMEENTE STADEN FEESTEN EN VOLKSVERMAKEN Maandag 5 September 1881. Dinsdag 6 September Woensdag 7 September Donderdag 8 September Zondag 11 Septmber Maandag 12 September Zondag 25 September Men vraagt eenen Letterzetter BESMETTELIJKE ZIEKTE-M. a partir dn I Décembre 1880. A VENDUE J. DEKEUWER-YERKÏNDERE Gemeente Oostyleteren FEESTEN EN VOLKSVERMAKEN Hendrik zijne vrouw barsch van zich weg stootendé) Ik spreek u niet aan. tot LeonoorHee mijn kind wat zoudt ge doen alik dood ware want Willem zou udan niet meer trouwen, omdat hij uwe moeder erbij te onderhouden zou hebben Neen, Rik, ik wil u ën haar en allen helpen Zie nu dien snul daar eens staan, hij kan moeielijk voor zich zeiven den kost winnen en hij zou er twee stokoude menschen en eene vrouwe bij willen onder houden... Hee Nor ken, zeg eens wat ge doen zoudt als ik er niet meer was u, verhuren niet waar u ver huren... O God bedekt zijn aangezicht met beide handen). Dat is er toch het gevolg van. Hoe anders zouden de slechte huizen zoo vol meisjes zijn Ver huren voor geld... verhuren zeg ik, Norken, want ge zijttot geen bedelen opgebracht... O God leonoor knielt neder en omvat de kniën des grijzen mans) O Vader wat durft ge van mij denkenlieve vader wat zegt ge toch liever dan mij zoo te verlagen, stierf ik van honger Ha mijn kind ik ken de wereld en het leven, ik weet hoe aangenaam het leven is, al koopt men het met arrnoè, met zonde!... Mijn kind eeneO! God! (zinnelooze lach). Ha, ha, ha willem [met diep medelijden Maar ik weet niet, Rik, hoe gij u zoo in wanhoop kunt stellen men heeft u wel bij De Croon weggezon den, maar er zijn immers winkels genoeg, kunt ge daarom niet elders gaan werken Elders gaan werken, elders gaan werken? Ha jongen het zou overal zijn Wij spannen geene oude honden aan ons karken maak u van de deur oude maak u van de deur... Ho! Jelle, er blijft mij niets over dan bedelen, bedelen of de dood. helena (plaatst zich op eenen stoel nevens Hendrik, neemt zijne handen in de hare, en zegt met zoete stem). Ach Rik, wij hebben nu toch al zooveel geleden en doorstaan. Wat ziekten hebben ons niet bezocht wat armoê heeft ons niet gekwollen En wij hebben het immers al verduldig doorworsteld Moet ge nu voor dezen nieuwen rampspoed aan God niet meer denken Onze ramp is toch zoo erg niet als ge wel meent, of denkt ge dat er geene hoop meer zoo zijn om terug aan werk te geraken Hendrik [kalm). En hebt ge dan hoop, Leen Ja lieve man. Hebt ge mij niet eens gezegd dat de vrouw van uwen baas goed was, dat ge daar nog het eerste kwaad woord moest van hooren, en dat die ze ker een medelijdende ziel had Inderdaad... HELENA. Heweldat wij er die goede vrouw eens van spra ken Dat we haar eens uitlegden wat er van is, en eens zeiden dat we met onze zieke dagen niets voor den ouderdom hebben kunnen besparen en zij ons dus met ons werk al ons bestaan ontnemen, hée, dat wij dat eens deden HENDRIK, [hoopvol). Dat zou kunnen goed uitvallen. WILLEM. Helena, wat gelukkigen inval. En dat wij daar niet eerder aan gedacht hebben. LEONOOR. Wel ja, dan ware vader van avond zoo lang niet boos en kwaadaardig geweest. HELENA. Wil ik dan de vrouw van M. De Croon van avond nog gaan spreken LEONOOR en WILLEM. Een goed gedacht, hoe eerder hoe beter. HENDRIK. Wacht, wat uur is het nu zeven uren en half, nu is M. De Croon juist op zijne pintjes, en treft ge zijne vrouw alleen te huis. Ga dus maar spoedig Heieen. helena [terwijl zij haren mantel van den kapstok langt). Wees nu allen vrolijk moeder zal welhaast met goed nieuws terug komen. allen. Ja, ja, ja, (Helena af). Wordt voortgezel.) État-civil du 26 Aoüt au 2 Septembre 1881. Sexe masculin 3. id. féminin 5. MABIAGE8 1. Louis Yoets, maréchal-ferrant au 4e lanciers et Aline Mailliard, couturière. I>ÉCÈS 1. Mélanie Yanacker, sans profession, 65ans, épouse de Ange Moreau, rue du Lombard. 2. Barbe Louf, journalière, 56 ans, célibataire rue Close. 3. Jeanne Vanhee, dentellière, 64 ans, veuve de Basile Dehaene, rue des Roses. 4. Benoit Geerinckx, boulanger militaire, 49 ans, veuf derue des Bouchers. 5. Céline Vlaemynck, dentellière, 28 ans, épouse de Louis Lesage, rue de Menin. 6. Marie ïherèse Vanhee, sans profession, 88 ans, célibataire, rue de Menin. 7. Joseph Michiel, sans profession, 93 ans, veuf de Reine Vandewoestyne, rue de Dixmude. A U DESSOUS K8>I<: AWTS Sexe masculin 1. id. féminin 0. MARKTPRIJZEN. Augusti 27 1881. 3 September 1881. Tarwe 10,500 31,50 13,600 31,92 Rogge 1,900 21,50 1,800 21,75 Haver 1,500 21,50 2,600 18,50 Erwten 000 00,00 000 00,00 Boontjes 000 00,00 000 00,00 Aardappels 9,000 6,00 4,000 7,25 Boter 300,00 315,00 Om 11 ure voormiddag Concert op de Marktplaats. Ten 3 ure namiddag Luisterlij ke Paarden- loopstrijden. Om 10 ure voormiddag Tentoonstelling van Schapen, Geiten en Konijnen, op de Konijnen markt. Om 3 uren namiddag Volksfeesten op het gehucht stadenberg. Luisterlijke Schietingen met den Handboog. Om 7 uren 's avonds Fakkeltocht. Ten 9 ure prachtig Vuurwerk. Prijskamp voor mannen Neuzen. Ten 3 ure namiddag Volksfeesten. Groote prijskamp in het Trabolspel. Volksfeesten. Honderdste verjaring van 's Graven Eik. Om 3 ure namiddag Ringsteking voor Paar den en Muilezels in rechte lijn. ten bureele van dit Blad. a toute pefsonne qui nous fera agróer un représentant susceptible de s'occuper avec succes du placement des vins de Bordeaux. Ecrire pour plus amples renseigne- ments aux ini dales P. L. G. pos te restante Bordeaux. Cürakictes CfMantilés cle Pannes, Faitières et Arretières rouges et plombées Tuyaux de drainage et Tuyaux a Collets de toutes dimensions, pour Cheminées, Ponts, Égoüts, et Aquecucs; Tuyaux de Cheminées en tous genres Carreaux de Fours Briques creuses, Briques unies et Briques pour Voütes, a la fabrique de a Wytschaete, Sez-üessines. die zullen plaats hebben ter gelegenheid van de Zondag II September 1881 Luisterrijke Prijs schieting met den Hand boog. Maandag 12 September Ringsteking te voet. Dinsdag 13 September Plechtige Prijsdeeling aan de leerlingen der Gemeentescholen Door den Tuinbolling. Woensdag 14 September Gelijke Boiling. Donderdag 15 September Muzikaal Verbroederingsfeest. "WEST-^XEW-WIK-ElIRriKiE PRIJSKAMP ZONDAG 11 SEPTEMBER 1881. le Prijs 15 Franken 2e 10 3e 5 en voor 4e 5 voor de talrijkste verstkomende Maatschappij. ifl \V 1LLEM. HENDRIK. HENDRIK. HENDRIK. HELENA. HENDRIK. WMSSAMCES GRANEN, ENZ. Verkochtte kwantiteit middenprijs per 100 kil. Verkochtte kwantiteit middenprijs per 100 kil. TER GELEGENHEID DER De injéctien van hei Rooden Kruis A Bouvier, apotheker te Parijs, geneest in eenige dagen, zonder verdere behandeling Drijpers, witten bloei, enz. Nauwkeuriglijk de onderrichting na te leven. In de voornaamste apothekerijen en in 't groot bij MM. Christiaens, drogisten te Brussel. Volledige genezing in 3 maanden 12,000 ge tuigschriften. - Onmid- delijke verlichting. WAERSEGERS, breukarts der gasthuizen en van het leger, commandeur en ridder van verscheidene ordens 18 eerme talen. 35, Groen Kerkhof, ANTWERPEN. Eene gediplomeerde dame is aan liet huis gehecht. Raadplegingen van 9 tot 4 ure. VAN HET OP DEN

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 3