w W tó H (I O w PJ w p lo |Q C O. P O co Hl P 5 WHITE CROSS NATIONALE MILITIE. Aanbelangend bericht. co W co tó H PS O P S w fc A p 0 P - P A P A p CO w A P H H 15 O De Seyn Verhougstraete DE AARD EN ROEPING LE LLOYD BELGE Emile ÏIeylbroeck p tc -H W Q O ALGEMEENE BOEKHANDEL Nieuwe uitgave ROMAUTISOHE WERKEN fflEV- A. L. G. BOSBOOm -TOUSSAINT DE VOLLEDIGE WERKEN ECREVIS8E Compleet in 40 a 45 afleveringen van 64 blaclz. ieder, aan 60 centiemen de aflevering. DE IR, VOLKSSCHOOL VOLLEDIGE WERKEN I>' J. Reivier Sxii-ihihs, 18:iO-9HHO ONZE DICHTERS EENE HALVE EEUW VLAAMSCHE POËZIE Lichaam. De Seigel-Siroop is verkrijgbaar bij alle apothekers van Belgie, verkoop in 't groot bij Ch. Delaere, Mon- tagne de la Cour, Brussel. LICHTING 1881. De personen die de storting van 200 fr. voor geschreven door de wet gedaan hebben, ten einde remplacanten tot den militairen dienst ïe bekomen en die zich later in het geval zullen bevinden er geene te verkrijgen, mogen zich bevoegen bij E. Stragier, Platteelstraat, 8, te IJperen. DE ECHTE WIJNELIXE Brandverzekering-s Maatschappij te Antwerpen. De Heeren Baron. Con buitin De Caters, clief van het huis C. J. M. De Wolf, bankier Otto Gunt her, chef van het huis Corneille David, koopman Charles Bunge van het huis Cung-e, Cie koopman W. Engels, Directeur De Maatschappij is vertegenwoordigd tc IJperen, Dixmude- straat N° 26, door den Heer Men vraagt hoofdagenten in de bijzonderste Plaatsen van bet arrondissement IJperen. tel CS *5 - - HH H f* HH HH PL| HH H U W hP H O Hl Hl W W Regelmatige poststoomvaart, den woensdag van elke week, tusschen Antwerpen, New- York en Philadelphia; Direkte billetten tot alle steden der Ver- eenigde Staten. Billetten gaans-keeren aan verminderde prijzen. Agent: E. Stragier, Platteelstraat, Yper. stoomer. Henry Edye 13 Juli. Plantyn 20 Daniel Steinmanii 3 Aug. De Ruyter 10 Hermann 17 Jan Breydel 24 Henry Edye 31 CiK, Oostsfraat, 38 EOESELAEE Vlaamach Album. - le -Blum-jiJinfi 1 HK Met medewerking der- voornaamste Zuid-N oderiandsche Schrijvers. Een prachtig deel in-8° op zwaar papier, met twee prachtige portretten. Frs. 3.00. Jong "Vlaautleret!, maandclijksch tijd- schrift voor ketteren, kunst,' kritiek en ou«liiei«l, onder hoofdredactie van Prof. K. M F*oI cl© Itlont, Leeraar in 't Koninklijk Atheneum van Doornik. Maandelijks eene aflevering van 32 bladzijden 8° met gedruk- ten omslag. Prijs per JaargangFrs. 4.00. DER VAN De uitgave geschiedt in circa 30 afleveringen van minstens 96 bladzijden druks 75 centimen per aflevering. Inteekenaren verbinden zich voor de ontvangst van 30 afleve ringen. De betaling geschiedt bij elke 10 afleveringen. De uitgave zal binnen twee jaren geheel gereed in handen van HH. inteekenaren zijn. Inteekenaren kunnen ook de deelen compleet ingenaaid ont vangen. Twee afleveringen vormen een deel. De begaafde schrijfster, in Noord Nederland zoo populair als Conscience bij ons, is te algemeen gekend, dan dat het noodig zij. iets tot aanbeveling van de werken van Mevr. Bos- booni-Toussaint te zeggen. Alleen meent de uitgever de aandacht te mogen vestigen op het aantrekkelijk uiterlijk van deze uitgave. Vorm. druk en papier zijn er op berekend bij de ectuur oog en hand niet te vermoeien. Bovendien is de prijs uiterst billijk gesteld (75 centimen voor 96 bladzijden); eene algemeene deelneming is dan ook noodza kelijk om deze uitgave het vereischte succes te verzekeren, en daarop wordt door den uitgever dan ook ten stelligste gerekend VAN FRAAIE BOEICDEELEN IN-8° PAEDAGOGISCHE WENKEN EN OPMERKINGEN, DOOR J. VISSER HOOFDONDERWIJZER TE SNEEK. Dit werk wordt uitgegeven in twee-maandelijksche afl. van 48 hladz., die geregeld verschijnen, groot 8° formaat met een fraaie letter en op best papier gedrukt. De prijs per afl. in omslag is slechts fr. 0.75. Het geheel zal niet meer dan 14 afl. bevatten en dus ten hoogste fr. 10,50 kosten. Men teekent in voor het geheele werk. GOEDKOOPE VOLKSUITGAAF. VAN (TURNHOUT). Wij komen het lezend publiek van Noord- en Zuid-Neder land eene blijde tijding aanbrengen. Een der vlaamsche schrijvers, die op het gebied onzer let terkunde eene uitstekende plaats bekleedt, is voorzeker Dr J. Renier Snieders. Zoowel in Noord als in Zuid-Nederland hebben zijne werken steeds een geestdriftig onthaal genoten, ja zooveel bijval ge vonden, dat de meeste zijner uitgaven sedert jaren teenemaal zijn uitverkocht. WIJZE VAN UITGAAF. De Werken vail Or. J. Renier Snieders zullen verschijnen in boekdeele i van 140 a 200 of meer bladzij den, inhoudende een of meer verhalen van den Schrijver. Elk boekdeel, netjes gebrocheerd, zal den inschrijver worden afgeleverd aan 1 Fr, NO. Om de zes zeven weken zal eene aflevering van ongeveer 140 A 200 of meer bladzijden verschijnen. De uitgave van SNIEDERS WERKEN zal kompleet zijn in 25 tot 30 boekdeelen. De verzending geschiedt per post met verhooging van tien centiemen per kwittantie, beschikt. RNAATIJDSORDF, GERANGSCHIKT Met Biographische en Bibliographische, Aanteekeningen, eene Bloemlezing en eene inleiding door Th. Coopinan dfc V. A. «le la Montague. Tweede uitgave. Voor de hoogste klasse der Lagere Scholen, voor Middel bare Scholen, Collegien en Athenea zal Onze Dichters een uitmuntend prijsboek zijn. Voor de bezitters van De Keyset's werk Neerland's Let terkunde in de xix° Eeuw zal het eene welkome vollediging, En voor allen die belang stellen in den groei en bloei onzer Nationale Letterkunde een gepast handboek heeten. De tweede druk van Onze Dichters zal ten minste 16 vellen groot 8° of 256 bladz. beslaan, op 2 Aolommen, met nieuwe elzevirletter op getint papier gedrukt zijn, en slechts Fr. 3.ÖO kosten. De uitvoering zal zeer verzorgd wezen. Na de verschijning wórdt de prijs van Onze Dichters op tV. 3 NO Het boek zal in de eerstMlagen van Juli gereed zijn. Eene onrustwekkende ziekte die eene talrijke Klasse kwelt De ziekte begint met eene lichte sto ring der Maag; maar als zij wordt ver zuimd dan dringt zij door het geheele li chaam, tast de nieren aan, de lever, het klierbed en het geheele klierenstelsel, ter wijl de lijder ondragelijk kwijnt, tot de dood hem uit zijn lijden verlost. De ziekte wordt dikwijls voor andere kwalen g aangezien, maar wanneer men zichzelf ~de volgende vragen doet, zal men spoe- ::dig er over kunnen oordeelen: Heb ik na llpheteten pijn, of moeliijkheidin de ademha- hing? Heb ik een gevoel van matheid, van Dlijd tot tijd met slaperigheid Hebben dó Yoogen een gele kleur? Heb ik 'smorgens ■rondom de tanden en het tandvleesch een ■dikke, kleverige slijm, gepaard met een 0 onaangenamen smaak Is de tong besla gen? Heb ik pijn in de zijden of in den 1 rug? Heb ik naar de rechterzijde een op- wjfjfö zetting als of de lever grooter wordt Ben Blftljk hardlijvig? Gevoel ik draaierigheid of pi duizeligheid wanneer ik eensklaps uit L'-horizontale ligging opsta? Zijn de af- i'J>' oAhrtiHincrpn uit. de nieren v scheidingen uit de nieren vuilig en hoog gekleurd, met een neerslag als men ze heeft laten staan? Begint het voedsel na het eten spoedig te gisten, gepaard met opgeblazenheid en opris pingen uit de maag? Ileb ik dikwijls hartkloppingen Al deze verschijnselen zullen zich wel niet te gelijk voordoen, maar wan neer de treurige ziekte nadert kwellen zij den lijder beurtelings. Als het een geval van langdurig gelijken aard is, komt er een droge stootende hoest, na eenigen tijd gepaard met opgeven. Bij verder verloop krijgt de huid een vuil bruinachtige tint terwijl aan handen en voeten een koude kleverige uitwaseming komt. Terwijl lever en nieren steeds meer beginnen te lijden, volgt er rheumatische pijn, en de gewone behandeling blijkt ten eene- male onvoldoende tegen deze laatste kwelling. Het is dus van het hoogste belang, de ziekte spoedig en op geschikte wijze te behandelen in haren' eersten graad wanneer een klein medica ment genezing zitl teweegbrengen. En zelfs wanneer er eene vaste werking is, moet het ware middel worden volgehouden, tot ieder spoor der ziekte verdwenen, de eetlust teruggekomen is en de verteringsorganen tot een gezonden toestand zijn gebracht. Deze ziekte heet leverziekte. Het zekerste en meest afdoende middel er tegen is Seigel's Geneeskrachtige Siroop, een plan taardig preparaat, vervaardigd in Amerika en te koop bij A.J. White, 21, Farringdon Road, London, E. C. Deze Siroop tast de ziekte in den grond aan en verdrijft haar met wortel en tak uit het li chaam. Nationale Belooning van 16,600 fr Versterkend, spijsverterend, koortsver- drijvend. Dit wijnhoudend elikster bevat alle boedangbeden der 3 verschillende kinasoorten verecnigd, net is zeer aangenaam en wordt zeer< door de géneesheeren aanbevolen tegen Bloeds- gabrek, gebrek aan krachten, ziekelijke bleekheid aandoeningen van de maag, bloedarmoede gevolgen van het kraam- bed, aanhoudende koortsen, iangzameV herstelling, enz. FABRIEKSMERK C/h GEDEPONEERD Te PARIJS, 22, rue Drouot en in alle joede apotheken. Deze Maatschappij ver-zekert tegen brand alle roerende en onroerende eigendommen, die het vuur kan beschadigen of vernielen. Zij verzekert tevens de ver ant woor «lelijk held «lei» huurders, bet verhaal «Ier gefiureii; het vallen van den l>llksem, de ontploffing der verlicli- tingsgaz: en der nstoomlv.etels, zelfs zonder gevolg van brand. De commerciëele en financierde notabiliteiten, die zoo in Belgie als buitenlands, deelhebbers der Maatschappij zijn, hebben haar overal eene voorspoedige ontvangst bereid. BESTUURBAAD haren algemeenen Ageni en Inspecteur divï- sionnaïre. C/2 VERTREKKEN

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 4