w w X H m O H X W a a a cc m P o* X m es lo X O m p p X O p fa WHITE CROSS NATIONALE MILITIE. Aanbelangend bericht. a w P s a a pej O a w w De Seyn Verhougstraete DE AARD EN ROEPING ONZE DICHTERS LE LLOYD BELGf H Q W tfi H L) Ze- W tH H H M H o Emile Heylbkoeck ALGEMEENE BOEKHANDEL MIeiawe Mifcgave iElOJ^-ALDTTISOX-XE WERKEN RSEV- L L G. B0S800SII -TGUSSAINT DE VOLLEDIGE WERKEN ECREVÏ^SE Compleet in 40 a 45 afleveringen van 64 bladz. ieder aan 60 centiemen de aflevering. DEE, VOLKSSCHOOL VOLLEDIGE WERKEN IV «9. REVIER ®I¥IEÖEI*@, EENE HALVE EEUW VLAAMSCHE POËZIE iv. :ï.:;o De Seigel-Siroop is verkrijgbaar bij alle apothekers van Belgie, verkoop in 't groot bij Ch. Delaere, Mon- tagne de la Cour, Brussel. LICHTING 1881. De personen die de storting van 200 fr. voor geschreven door de wet gedaan hebben, ten einde remplacanten tot den militairen dienst te bekomen en die zich later in het geval zullen bevinden er geene te verkrijgen, mogen zich bevoegen bij E. Stragier, Platteelstraat, 8, te IJ peren. Brandverzekerings Maatschappij te Antwerpen. De Hoeren Baron. Cofftantin De Caters, chef van liet huis C. J. M. De Wolf, bankier Otto Günther, chef van het huis Corneille David, koopman Charles Bunge van het huis Cunge, Cle koopman W. Engels, Directeur De Maatschappij is vertegenwoordigd te IJperen, Dixmude- straat N° 26, door den Heer Men vraagt hoofdagenten in de bijzonderste Plaatsen van het arrondissement IJperen. 99 HH CQ 'H m LU ÜÖH X SS CS CQ 01 un> cn ^s, LU co O H pj O pq Regelmatige poststoomvaart, den woensdag van elke weck, tusschèn Antwerpen, New- York en Philadelphia; Direkte billetten tot alle steden der Ver- eenigde Staten. Billetten gaans-keeren aan verminderde prijzen. Agent: E. Stragier, Platteelstraat, Yper. stoomer. Henry Edye n Plantyn Daniel Steinmann I)e Ruyter 10 Hermann '17 Jan Breydel 24 Henry Edye 31 13 Juli. 20 3 Aug. S®, Oo6»ïstr*®>ï.vt, 2t'.® ROESSLARE Vlaamsch Let!orSi>«n<l!g ASbuin. S'! JS: i« 9 MM 9Met medewerking dei- voornaamste Zuid-Nederlanclsche Schrijvers. Een prachtig deel in-8° op zwaar papier, met twee prachtige portretten. Frs. Sè.>5ï"tb. Joug "Vlaanderen, maantldij kscl t t.Sjcï- acbrin voor fi-.ett©i*en„ kunst,] krltSok cu oudhcitl, onder hoofdredactie van Prof. k. M. Ï*ÖI <fl« MoïïS, Leeraarin 't Koninklijk Atheneum van Doornik. Maandelijks eene aflevering van 32 bladzijden 8° met gedruk- ten omslag. Prijs por Jaargang. Frs. <S.OO. DER VAN De uitgave geschiedt in circa 30 afleveringen van minstens 96 bladzijden druks 75 centimon per aflevering. Inteakcnaren verbinden zich voor de ontvangst van 30 afleve ringen. Dc betaling geschiedt bij elke lü afleveringen. De uitgave zal binnen twee jaren geheel gereed in handen van HH. inteekenaren zijn. Inteekenarën kunnen ook de deelen compleet ingenaaid ont vangen. Twee afleveringen vormen een deel. De begaafde schrijfster, in Noord Nederland zoo populair als Conscience bij ons, is té algemeen gekend, dan dat het noodig zij. iets tot aanbeveling van de werken van Mevi'. Kos« Itoom-Tonsgainl te zeggen. Alleen meent de uitgever de aandacht te mogen vestigen op het aantrekkelijk uiterlijk van deze uitgave. Vorm, druk en papier zijn cr op berekend bij de ectuur oog en hand niet te vermoeien. Bovendien is de prijs uiterst billijk gesteld (75ceuf,imen voor 96 bladzijden); eene algemeene deelneming is dan ook noodza kelijk om deze uitgave het vereischte succes te verzekeren, en daarop wordt door den uitgever dan ook ten stelligste gerekend VAN FRAAIE BOEKDEELEN 1N-80 PAEDAGOGISCHE "WENKEN EN OPMERKINGEN, DOOR J. VISSER HOOFDONDERWIJZER TE SNEEK. Dit werk wordt uitgegeven in twee-maandelijksche afl. van 48 bladz., die geregeld verschijnen, groot 8° formaat met een fraaie letter en op best papier gedrukt. De prijs per afl. in omslag is slechts fr. 0.75. Het geheel zal niet meer dan 14 afl. bevatten en dus ten hoogste fr. li),50 kosten. Men teekent in voor het geheele werk. GOEDXOOPE VOLKSUITGAAF. VAN (TURNHOUT). Wij komen het lezend publiek van Noord- en Zuid-Neder land eene blijde tijding aanbrengen. Een der vlaamsche schrijvers, die op het gebied onzer let terkunde eene uitstekende plaats bekleedt, is voorzeker Dr J. Renier Snieders. Zoowel in Noord als in Zuid-Nederland hebben zijne werken steeds een geestdriftig onthaal genoten, ja zooveel bijval ge vonden, dat de meeste zijner uitgaven sedert jaren teenémaal zijn uitverkocht. WIJZE VAN UITGAAF. De Werken van Sïr*. J. Kteniei» Snieders zullen verschijnen in boekdeele.i van 140 k 200 of meer bladzij- .den. inhoudende een of meer verhalen van den Schrijver. Elk boekdeel, netjes gebrocheerd, zal den inschrijver worden afgeleverd aan 1 ffk*. Sïö. Om de zes k zeven weken zal eene aflevering van ongeveer 140 k 200 of meer bladzijden verschijnen. De uitgave van SNIEDERS WERKEN zal kompleet zijn in 25 tot 30 boekdoelen. De verzending geschiedt per post met verhooging van tien centiemen per kwittantie, beschikt. RNAATIJDSORDF, GERANGSCHIKT Met Biographische en Bibtiographische, Aanteekeningen eene Bloemlezing en eene inleiding door 'SMs. Coopinan "V. A.. de 1st Montague. Tweede uitgave. Voor de hoogste klasse der Lagere Scholen, voor Middel bare Scholen, Collegien en Athenea zal - Onze Dichters een uitmuntend prijsboek zijn. Voor de bezitters van De Keyser's werk Neerland's Let terkunde in de xixe Eeuw zal het eene welkome vollediging. En voor allen die belang stellen in den groei en bloei onzer Nationale Letterkunde een gepast handboek heeten. De tweede druk van Onze Dichters zal ten minste 16 vellen groot 8° of 256 bladz. beslaan, op 2 Aolommen, met nieuwe elzevirletter op getint papier gedrukt zijn, en slechts ft*. 3.00 kosten. De uitvoering zal zeer verzorgd wezen. Na de verschijning wordt de prijs van Onze Dichters op Het boek zal in de eerste dagen van Juli gereed zijn. Vreemdsoortige en algemeene Ziekte in dit land voorkomende Evenals een dief, die ons des nachts Aanrandt, valt ze ons.op het onverwachts aan. Zij, die er aan lijden, gevoelen pijn iu de Dorst en lenden, zell's somtijds in deu rug. Zc ondervinden een soort van ver-__ voling en een geneigdheid tot slapen. Des morgens vooral heeft men een onaangena- men smaak in den mond, de tanden zij n met een slijmachtige zelfstandigheid bezet. De eetlust ontbreekt. De zieke., gevoelt als het ware een zware drukking op"" de maag en somwijlen een gevoel van zwakte en een niet aan te vullen leegte in"- het binnenste van de inaag. De oogen zijn°^_j dof en de buitenste deelen er van wordeng=- koud en klam. Na een zeker tijdsverloopï krijgt men een hoest, die bij den aan-, vang droog la, maar na eenige maanden ver- rgezeld gaat, met opgeving van groena chtige fluimen. De zieke gevoelt een onophoudelijke afgematheid, en te vergeefs - tracht hij te slapen, hetgeen zijn toestand; nochtans niet verzacht, Vervolgens wordtyÖ|gp hij zenuwachtig, prikkelbaar en somber,bj en neemt alles euvel op. Wanneer hijLËfii! eensklaps opstaat, ondervindt hij een soort van duizeling; hij geraakt verstopt (gecons tipeerd), zijn huid is droog, en bij oogenblikken warm, het bloed wordt dik en traag. Het wit der oogen krijgt een geelachtige tint. De urine wordt, behalve nog dat ze aanslaat, zeldzaam en donker van kleur. Dikwijls is de zieke genoodzaakt liet voedsel, dat hij gebruikt, over te geven; die brakingen laten in den mond dan eens een bitteren, dan eens een zoetachtigen smaak achter en zeer dikwijls zijn ze door hartkloppingen gevolgd. Het gezicht van den zieken verzwakt, iiij heelt altijd sterren voor de oogen, en ondervindt een groote vermoeidheid en zwakte. Alle deze kontcekenen doen zich beurtelings voor. Men beweert dat een derde der bevolking onder dezen of genen vorm daaraan lijdende is. Geneeshocren hebben zich dikwijls omtrent den aard dezer ziekte bedrogen. Eenigen hebben die als een leverziekte behandelt, anderen weder als slechte spijs verteering, sommigen ook als miltziekte, enz, enz. maar niet een hunner verschillende behandelingen heeft een gunstige uitkomst opgeleverd. Men heeft nochtans ontdekt dat het Extract of Roots" (wortel-extract) of geneeskrachtige Siroop van Moeder Seigel, in elk geval volkomen geneest. De slechte spijsverteering is een zeer ernstige ziekte, welke een groot getal der volksklasse aandoet, en ze wordt door rampzalige uitkomsten gevolgd, zoo geen onverwijlde zorg wordt aangebracht. De Seigel-Siroop is een afdoend middel, zelfs in de moeielijkste gevallen. A. J. White, Eigenaar, te London. Nationale Belooning van 16,600 fr DE ECHTE wIJNELIXE Versterkend, spijsverleretid, koortsver- drijvend. Dit wijnhoudend élikster bevat alle hoedangheden der 3 verschillende kinasoorten vereenigd, liet is zeer aangenaam en wordt zeer< door de gcneeslieeren aanbevolen tegen Bloeds- gebrek, gebrek aan krachten, ziekelijke o bleekheid aandoeningen van de maag, bloedarmoede gevolgen van het kraam- Jhed, aanhoudende koortsen, langzame] herstelling, enz. dJLi FABRIEKSMERK GEDEPONEERD 'Te PARIJS, 22, rue Drouot en in alle joule apotheken. 1 Deze Maatschappij verzekert tegen brand alle roerende en onroerende eigendommen, die het vuur kan beschadigen of vernielen. Zij verzekert tevens de "vei*amtwoon*<leïïpitie5<I dei* Iniïii*dei*s, het verhaal dei* geburen het vallen van den lilSUsem, de ontploffing der "vei-ïSeli- tingsgaz en der stoomketels, zelfs zonder gevolg- van brand. De commerciëele en financiëele notabiliteiten, die zoo in Belgie als buitenlands, deelhebbers der Maatschappij zijn, hebben haar overal eene voorspoedige ontvangst bereid. BESTUURRAADi haren algemeenen Agent cn Inspecteur divi> aionnaire. m* HH "Sff QG&j£,:-4K HH VERTREKKEN

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 4