A HI m P a m m <1 u w tf P H WHITE CROSS 7 NATIONALE MILITIE. Aanbelangend bericht. w ra Pi P O m I I- il De Seyn Verhougstraete DE AARD EN ROEPING or ONZE DICHTERS LE LLOYD BEL GE l m A A Q L> m <1 aj H P3 g fi m H fr. o u w u m Emile Heylbkoeck i\ ;S II I I •iè ALGEMEENE BOEKHANDEL Mïeiswe uilgave EOMAl-TTISOHIË "WEPlISIElSr iEV- k. L G. BOSBOOM -TOUSSAINT DE VOLLEDIGE WERKEN 1CI1E¥W8 E Compleet in 40 a 45 afleveringen van 64 blaclz. ieder, aan 60 centiemen de aflevering. DEE VOLKSSCHOOL VOLLEDIGE WERKEN Memier. Smeders, EENE HALVE EEUW VLAAMSCHE POËZIE iv. ;s.£»o Lichaam. De Seigel-Siroop is verkrijgbaar bij alle apothekers van Belgie, verkoop in 't groot bij Ch.' Delaere, Mon- tagne de la Cour, Brussel. LICHTING 1881. De personen die de storting van 200 fr. voor geschreven door de wet gedaan hebben, ten einde remplacanten tot den militairen dienst te bekomen en die zich later in het geval zullen bevinden er geene te verkrijgen, mogen zich bevoegen bij E. Stragier, Platteelstraat, 8, te IJperen. DE ECHTE ELIXE Brandverzekerings Maatschappij te Antwerpen. De Heeren Baron Contantin De Caters, chef van het huis C. J. M. De Wolf, bankier Otto Günther, chef van het huis Corneille David, koopman Charles Bunge van het huis Cunge, Cie koopman W. Engels, Directeur De Maatschappij is vertegenwoordigd te IJperen, Dixmude- straat N° 26, door den Heer Men vraagt hoofdagenten in de bijzonderste Plaatsen van bet arrondissement IJperen. tl LU CS t/5 LU eo NH H O pq Regelmatige poststoomvaart, den woensdag van elke week, tusschen Antwerpen, New- York en Philadelphia; Direkte billettén tot alle steden der Ver- eenigde Staten. Billetten gaans-keeren aan verminderde prijzen. Agent: E. Stragier, Platteelstraat, Yper. Plantyn Daniel Steinmann I)e Ruyter Hermann Jan Breydel Henry Edye 20 3 Aug. 10 17 24 31 11 1 fV 55®, Oostsf rant, ROESELARE Vlaamsch I^ettepKimdig Album. 8" «ïaiMj'gjMïïg Ï88Ï. Met medewerking der voornaamste Zuid-Neilerlandsche Schrijvers. Een prachtig deel in-S° op zwaar papier, met twee prachtige portretten. Krs. .Sfc.tfeO. Jong Vlaaiidoreii, maaudolijk«ieh &ij<l- schrilt voor Letteren, kunat,* kritiek*en oudheid» Onder hoofdredactie van prof. Bi,. M. Po! de Mont, Leeraar in 't Koninklijk Atheneum van Doornik. Maandelijks eene aflevering van 32 bladzijden 8° met gedruk- ten omslag. Prijs per JaargangFrs. 4.00. DER De uitgave geschiedt in circa 30 afleveringen van minstens 96 bladzijden druks 75 centimen per aflevering. Inteels.enaren verbinden zich voor de ontvangst van 30 afleve ringen. De betaling geschiedt bij elke 10 afleveringen. De uitgave zal binnen twee jaren geheel gereed in handen van HH. inteekenaren zijn. Inteekenai'ën kunnen ook de deelen compleet ingenaaid ont vangen. Twee afleveringen vormen een deel. De begaafde schrijfster, in Noord Nederland zoo populair als Conscience bij ons, is te algemeen gekend, dan dat liet noodig zij. iets tot aanbeveling van de werken van Mevr. Bios- Itoom-T'oussain.t te zeggen. Alleen meent de uitgever de aandacht te mogen vestigen op het aantrekkelijk uiterlijk van deze uitgave. Vorm. druk en papier zijn er op berekend bij de ectuur oog en hand niette vermoeien. Bovendien is de prijs uiterst billijk gesteld (75 centimen voor 96 bladzijden); eene algemeene deelneming is dan ook noodza kelijk om deze uitgave het vereischte succès te verzekeren, en daarop wordt door den uitgever dan ook ten stelligste gerekend VAN FRAAIE BOEKDEELEN IN-8° PAEDAGOGISCHE WENKEN EN OPMERKINGEN, DOOR J. VISSER HOOFDONDERWIJZER TE SNEEK. Dit werk wordt uitgegeven in twee-maandelijksche afl. van 48 bladz., die geregeld verschijnen, groot 8e formaat met een fraaie letter en op best papier gedrukt. De prijs per afl. in omslag is slechts IV. 0.75. Het. geheel zal niet meer dan 14 afl. bevatten en dus ten hoogste fr. 10,50 kosten. Men teekent in voor het geheele werk. GOEBKOOPE VOLKSUITGAAF. VAN (TURNHOUT). Wij komen het lezend publiek van Noord-en Zuid-Neder land eene blijde tijding aanbrengen. Ken der vlaamsclie schrijvers, die op het gebied onzer let terkunde eene uitstekende plaats bekleedt, is voorzeker Dr J. Renier Snieders. Zoowel in Noord als in Zuid-Nederland hebben zijne werken steeds een geestdriftig onthaal genoten, ja zooveel bijval ge vonden, dat de meeste zijner uitgaven sedert jaren teenemaal zijn uitverkocht. WIJZE VAN UITGAAF. De 'Werken vjaei E>i». «E. ïïeiiiei* Snieders zullen verschijnen in boekdeelen van 140 a 200 of meer bladzij den, inhoudende een of meer verhalen van den Schrijver. Elk boekdeel, netjes gebrocheerd, zal den inschrijver worden afgeleverd aan 1 fiV. J»ö. Om de zes a zeven weken zal eene aflevering van ongeveer 140 a 200 of meer bladzijden verschijnen. De uitgave van SNIEDERS WERKEN zal kompleet zijn in 25 tot 30 boekdeelen. De verzending geschiedt per post met verhooging van tien centiemen per kwittantie, beschikt. IINAATIJDSORDE GERANGSCHIKT Met Biographische en Bibliographüche, Aanteekeningen eene Bloemlezing en eene inleiding door rfiTs. Coopman «Sfc "V. A.. «Se Sa Montague, Tweede uitgave. Voor de hoogste klasse der Lagere Scholen, voor Middel bare Scholen, Collegien en Athenea zal Onze Dichters een uitmuntend prijsboek zijn. Voor de bezitters van De Iveyser's werk Neerland's Let terkunde in de xixc Eeuw zal het eene welkome vollediging, En voor allen die belang stellen in den groei en bloei onzer Nationale Letterkunde een gepast handboek heeten. De tweede druk van Onze Dichters zal ten minste 16 vollen groot 8° of 256 bladz. beslaan, op 2 /tolommen, met nieuwe elzevirletter op getint papier gedrukt zijn, en slechts I a*. ÏS.OO kosten. De uitvoering zal zeer verzorgd wezen. Na de verschijning wordt de prijs van Onze Dichters op Het- boek zal in de eerste dagen van Juli gereed zijn. Eene onrustwekkende ziekte die eene talrijke Klasse kwelt De ziekte begint met eene lichte sto ring der Maag; maar als zij wordt ver zuimd dan dringt zij door het geheele li chaam, tast de nieren aan, de lever, het klierbed en het geheele klierenstelsel, ter wijl de lijder ondragelijk kwijnt, tot de dood hem uit zijn lijden verlost. De ziekte wordt dikwijls voor andere kwalen 3 aangezienmaar wanneer men zichzelf "de volgende vragen doet, zal men spoe dig er over kunnen oordeclenHeb ik na jjhet eten pijn, of moeilijkheid in de ademha ling? Heb ik een gevoel van matheid, van „tljcl tot tijd met slaperigheid Hebben dê Joogen een gele kleur? Heb ik 'smorgens rondom de tanden en het tandvleesch een dikke, kleverige slijm, gepaard met een fonaangenamen smaak? Is de tong besla- ;gen? Heb ik pijn in de zijden of in den I rug? Heb ik naar de rechterzijde een op- I zetting als of de lever grooter wordt Ben |ik hardlijvig? Gevoel ik draaierigheid of ('duizeligheid wanneer ik eensklaps uit ^horizontale ligging opsta? Zijn de af scheidingen uit de nieren vuilig en hoog «gekleurd, met een neerslag als men ze heeft laten staan? Begint het voedsel na het eten spoedig ie gisten, gepaard met opgeblazenheid en opris pingen uit de maag? Heb ik dikwijls hartkloppingen Al deze verschijnselen zullen zich wel niet te gelijk voordoen, maar wan neer de treurige ziekte nadert kwellen zij den lijder beurtelings. Als bet een geval van langdurig gelijken aard is, komt er een droge stootende hoest, na eenigen tijd gepaard met opgeven. Bij verder verloop krijgt de huid een vuil bruinachtige tint terwijl aan handen en voeten een koude kleverige uitwaseming komt. Terwijl lever en nieren steeds meer beginnen te lijden, volgt er rheumatische pijn, en de gewone behandeling blijkt ten eene- male onvoldoende tegen deze laatste kwelling. Het is dus van het hoogste belang, de ziekte spoedig en op geschikte wijze te behandelen in haren eersten graad wanneer een klein medica ment genezing zal teweegbrengen. En zelfs wanneer er eene vaste werking is, moet het ware middel worden volgehouden, tot ieder spoor der ziekte verdwenen, de eetlust teruggekomen is en de verteringsorganen tot een gezonden toestand zijn gebracht. Deze ziekte heet leverziekte. Het zekerste en meest afdoende •middel er tegen is SeigeTs Geneeskrachtige Siroop, een plan taardig preparaat, vervaardigd in Amerika en te koop bij A. J. White, 21, Farringdon Road, London, E. C. Deze Siroop tast de ziekte in den grond aan en verdrijft haar met wortel en tak uit het li chaam. Nationale Belooning van 16,600 fr Versterkend, spijsverterend, koortsver- 'drijvend. Dit wijnhoudend elikster bevat* alle hoedangheden der 3 verschillende kinasoorten vereenigd, liet is zeer aangenaam en wordt zeer door de geneesheeren aanbevolen tegen Bloeds- gebrek, gebrek aan krachten, ziekelijke 'bleekheid aandoeningen van de maag, ^bloedarmoede gevolgen van het kraam-4 "bed, aanhoudende koortsen, langzame* herstelling, enz. FABRIEKSMERK LT GEDEPONEERD ~S=- 'Te PASIJS, 22, me Dreiet en in alle joede apotheken.4 Deze Maatschappij verzekert tegen brand alle roerende en onroerende eigendommen, die het vuur kan beschadigen of vernielen. Zij verzekert tevens de verantwoordelijldBeid dei' huurders, het verlin.-tl dor gebureii het vallen van den blil^sem, de ontploffing der veidïcli- tingsgaz en der stoomketels, zelfs zonder gevolg van brand. De commerciëele en financiëele notabiliteiten, die zoo in Belgie als buitenlands, deelhebbers der Maatschappij zijn, hebben haar overal eene voorspoedige ontvangst bereid. BESTUURRAAD /kgent en Inspecteur «Ilvi- haren algemeenen sionnaire. l-H VERTREKKEN stoomer. Henry Edve 13 Juli.

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 4