m m o u a w 9) g w a si z a w b O W w Q O ffi o Q - a h U P pci P s B O O M E N 1AKB0NS M U s ■5 J a s a CO H H O fr in P J w L'Bconomie Financière BAISSE DE PRIX El u a h WlIwA 'a CO mma Z Z 0 3 CQ CO CO CO to H 05 •W 05 H Q D PQ H H A É5 O H H H u J O PQ PARAISSANT TOUS LES DIMANCHES AVEC 16 PAGES L'ANNUAIRE FINANCIER Openbare Yerkooping P OP VLIEREN B O OMEN. a partir du 1 Décembre 1880. A VENDRE J. DEKEIJWER-YERKINDERE u BALSEM VAN HET RÖODEN KRUIS G. MAILLARD-ALLEWAERT ci-devant Rue de Lille, N° 3 Rue de Dixmude, N° 33. OTT De Seigel-Siroop is verkrijgbaar bij alle apothekers van Belgie, verkoop in 't groot bij Ch, Delaere, Mon- tagne de la Cour, Brussel. f DE ECHTE") WIJNELIXE Een lepel Kakaopoeder, met eene tas kokend water of melk aangemengd, verschaft een aan genaam, versterkend, gezond en goedkoop ont bijt. De CACAO-DEIiACRE wordt verkocht in rolvormige blikken doozen, dragende een op schrift met het handteeken van Ch. Delacre, leveraar des Konings. De beroemdste geneesheeren hebben over de CACA©-B9ELAC«E de vleiendste verslagen gegeven. Cl). DELACRE heeft bekomen te parys 1878 Twee eerepenningen sydney 1873 Eersten en tweeden prijs m elbou rn e 1880. Vier eerste graden van verdiensten >- t-H fel Sö co M J <S> bH M Oh <S> CS) ONZIÈME ANNÉE BUREAUX A BRUXELLES 26, Rue de la Madeleine, 26 FR. iS PRIME GRATUITE FR. op het grondgebied Yper en Zillebeke op Maendag 26 December 1881, ten 1 ure juist namiddag zal L0DEWYK-FRANS VERHAEGHE, deurwaerder tot Yper yoorts- varen op het grondgebied van Yper langs de kalsiede van Yper naer Comen in de na- byheid der herberg den Steenen Hane en langs den Zillebeke Vyver tot de openbare verkooping van 11(5 KOOPEi\ Met zes maenden tyd van betaling mits borg te stellen en aen de voorwaerden te volkomen, dit ter aenveerden van den deurwaerder Ver- haeghe voorzeid. Grandes quantités de Pannes, Faitières et Arretières rouges et plombées Tuyaux de drainage et Tuyaux a Collets de toutes dimensions, pour Cheminées, Ponts, Égoüts, et Aqueducs; Tuyaux de Cheminées en tous genres Carreaux de Fours Briques creuses, Briques unies et Briques pour Voütes, A la fabrique de a Wytschaefe, iez-iV!essines. GRANDS MAGASINS DE COMESTIBLES FINS J. STRUYF, a An vers (Borgerhout). Almanachs, Calendriers, Agendas, Ephéniérides, etc, en vente chez Ch. Deweerdt, Imprimeur, rue de Lille, 59, Ypres. Md TAILLEUR Vreemdsoortige en algemeene Ziekte in dit land voorkomende \-ivC-- .>«- jr-, "AI, es a&AmREjUML Evenals een dief, die ons des nachts aanrandt, valt ze ons op het onverwachts aan. Zij, die er aan lijden, gevoelen pijn in de borst en lenden, zelfs somtijds in den rug. Ze ondervinden een soort van ver veling en een geneigdheid tot slapen. Des morgens vooral heeft men een onaangena-' men smaak in den mond, de tanden zijn met een slijmachtige zelfstandigheid bezet. De eetlust ontbreekt. De zieke gevoelt als het ware een zware drukking op de maag en somwijlen een gevoel van zwakte en een niet aan te vullen leegte in het binnenste van de maag. De oogen zijn1--^ dof en de buitenste deelen er van worden^ koud en klam. Na een zeker tijdsverloop Jssg krijgt men een hoest, die bij den aan vang droog is, maar na eenigemaanden ver- cMjf rgezeld gaat, met opgeving van groena-iillZ. clitige fluimen. De zieke gevoelt eeiiyA^f^ onophoudelijke afgematheid, en te vergeefsji' tracht hij te slapen, hetgeen zijn toestand nochtans niet verzacht, Vervolgens wordtil-IIB» hij zenuwachtig, prikkelbaar en somber, j en neemt alles euvel op. Wanneer hij|gg; eensklaps opstaat, ondervindt hij een soort van duizeling; hij gëraakt verstop t(gécons- tipeerd), zijn huid is droog, en bij oogenblikken warm, liet bloed wordt dik en traag. Het wit der oogen krijgt een geelachtige tint. De urine wordt, behalve nog dat ze aanslaat, zeldzaam en donker van kleur. Dikwijls is de zieke genoodzaakt het voedsel, dat hij gebruikt, over te geven; die brakingen laten in den mond dan eens een bitteren, dan eens een zoelachtigen smaak achter en zeer dikwijls zijn ze door hartkloppingen gevolgd. Het gezicht van den zieken verzwakt, hij heeft altijd sterren voor de oogenen ondervindt een groote vermoeidheid en zwakte. Alle deze ken teekenen doen zich beurtelings voor. Men beweert dat een derde der bevolking onder dezen of genen vorm daaraan lijdende is. Geneesheeren hebben zich dikwijls omtrent den aard dezer ziekte bedrogen. Eenigen hebben die als een leverziekte behandelt, anderen weder als slechte spijsverteeriug, sommigen ook als miltziekte, enz, enz. maar niet een hunner verschillende behandelingen heeft een gunstige uitkomst opgeleverd. Men heeft nochtans ontdekt dat het Extract of Roots" (wortel-extract) of geneeskrachtige Siroop van Moeder Seigel, in elk geval volkomen geneest. De slechte spijsverteering is een zeer ernstige ziekte, welke een groot getal der volksklasse aandoet, en ze wordt door rampzalige uitkomsten gevolgd, zoo geen onverwijlde zorg wordt aangebracht. De Seigel-Siroop is een afdoend middel, zelfs in de moeieiijkste gevallen. A. J. White, Eigenaar, te London. Nationale Belooning TENTOONSTELLINGEN- Versterkend, spijsverlerend, koortsver drijvend. Dit wijnhoudend elikster bevat4 alle hoedangheden der 3 verschillende kinasoorten 4 vereenigd, het is zeer aangenaam en wordt zeer J door de geneesheeren aanbevolen tegen Bloeds- gebrek, gebrek aan krachten, ziekelijke bleekheid aandoeningen van de maag, bloedarmoede gevolgen van het kraam-' bedaanhoudende koortsen, langzame' herstelling, enz. FABRIEKSMERK. GEDEPONEERD t Te PARIJS, 22, rue Drouot en in alle joede apotheken 4 TA TA E V TT-TT^ Ti v -tskt Voiledige genezing in IA 1 -v i-C 1 - lek !w V 3 maanden 12,000 ge- B V 1 a..1 I i UJ i vb, S 2 1 v tuigschriften. - Onmid- delijke verlichting. WAERSEGERS. breukarts der gasthuizen en van het leger, commandeur en ridder van verscheidene ordens 18 eerme talen. 35, Groen Kerkhof, ANTWERPEN". Eene gediplomeerde dame is aan het huis gehecht. 'Raadplegingen van 9 tot 4 ure Cp fed tfe h fed fed •-3 ES3 fe ►-3 fed fis. CP fed 525 fed i—i c—I fed fed 525 fed fc-1 H—I H a u RÉDACTEUR EN CHEF I E. LHOEST, AVOCAT Donne un compte rendu détaillé1° de la Bourse des Fonds publics de Bruxelles 2° des Bourses des Métaux, des Suores et des Grains de Bruxelles 3° une revue du Marché de Paris 4° l'étude de toutes les affaires beiges et frangaises, et celle des prinoipales affaires étrangères au point de vue du placement 5° des correspondances de Londres, Berlin, Amsterdam 6° tous arbitrages et renseignements intéressant les rentiers 7° la LISTE OFFICIBLLE DE TOUS LES TIRAGES. ABONNEMENT D'UN AN Comprenant1° Un calandrier revise dps tirages et amor- tissements des valeurs avec ou sans lots2° un manuel des opérations a la Bourse de Paris 3° une notice sur les valeurs introduces en 1881 a la Bourse de Bruxelles 4° un tableau revisé et complété du revenu des six dernières années des actions cotées k Bruxelles et k Paris 5" la liste complé te tics obligations sorties avec on sans ment ati jon p 31 <ïc écembre 1 SS 1 NUMÉRO SPECIMEN GRATIS. Les abonnemenls beiges se prennent a la poste, Toute personne prenant un abonnement pour 1882 recevra lc journal gratis jusque fin Décembre prochain. H VAN Diplome d'honneur. Fournisseur de plusieurs Cours. Les jambons fumes fins des Ardennes (jambons de der rière, de choix, doux et maigres, de 4 a kil.), sont encore k obtenir au prix de fr. 1-50 le kil. jusqu'A la fin du mois. LUS JAMBONS DES AKDENNKS SONT RKPUTÉS LES PLUS FINS Les envois se font franco par minimum 2 vièces. Café moka fin exquis, torréfié, k fr. 1-40 le 1/2 kil. franco Café moka fin exquis, cru k fr. 1-25 - Adresser les ordres aux.: i*i. b. Pour toute demande dépassant fïS» francs, il sera expédié gratu itement la superbe carte de la Belgique dédiée k S. M. Léopold II, Roi des Beiges. MET DB TISÉR TOT BASIS. Genezing gewaarborgd in weinige dagen, van wonden eri kwetsuren van allen aard Brandwonden, aderspattige ver zweeringen, borstkloven, vijt, huid- en kankerziekten. Engelsche apotheek van CIi. Delacre, Montagne de la Cour, Brussel. Groot en klein. Depot bij M. Veys, apotheker, Rijselstraat, IJperen. ACTUELLEMENT

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 4