BI MEUBELS FOURNITURES Le Mardi 27 Décembre 1881, rekenen van den 2 Januari van elk jaar voor de mili- cianen van de nieuwe lichting. Na den 22 Januari mogen zij niet meer ontvangen worden. Bijzonderheid. Het toekomende jaar zal drie- en-vijftig zondagen tellen, daar nieuwjaardag en de laatste dag van het jaar beiden op eenen zondag vallen. Benoemingen. Bij koninklijk besluit van 17 December zijn benoemd, tot burgemeester van Brussel, de heer C. Buis tot schepen, de heeren F. De l'Eau, H. Delecosse, A. Walravens, E. André en E. I)e Mot. Herinneringen. Naar aanleiding van den nood- lottigen schouwburgbrand te Weenen worden een aantal dergelijke rampen in herrinnering gebracht, die in de laatste tientallen jaren plaats hadden. De ergste waren de brand van het theater Lehmann te Peters burg, den 14 Februari 1835, waarbij 800 menschen omkwamen; die van het Chineesche theater te Londen in 1855, waarbij 1870 personen gedood en 2000 gewond werden; die van den schouwburg te Quebeck in 1846 met 104 dooden en 200 gewonden; te Karlsruhe in 1847, met 63 dooden en 200 gewonden; te Livorno in 1857, met 100 dooden en 200 gewonden; te Tientsin in China in 1872, waarbij 600 menschen gedood en 1000 gewond werden; te Brooklyn in 1876, met 283 dooden, en in dit jaar de schouwburgbrand te Nizza, die aan 67 menschen het leven kostte. Men beweert dat, volgens statistische berekeningen, door elkander een schouwburg na een bestaan van 28 jaren eene prooi der vlammen wordt. Een andere groote brand was die van de jesuieten- kerk te Santiago, in Chili, den 8 December 1863, dus juist 18 jaren voor den brand te Weenen. Deze ontstond bij het aanstekten van het gazlicht; de vlammen hadden zich in een oogenblik door de met kunstbloemen en brandbare stoffen versierde kerk verspreid en niet minder dan 2000 personen, grootendeels vrouwen, kinderen en grijsaards, kwamen in het gedrang en door de vlammen om. Allerlei. Veevoeder in den winter. Met het voederen van vee door aardappelen, vooral als zij rauw zijn, moet men nogal voorzichtig zijn. Men moet het vee langza merhand aan het voedsel gewennen en hoogstens een derde deel van de hoeveelheid voeder uit aardappelen laten bestaan. Te veel aardappelen benadeelen de spijsverterings werktuigen; bij drachtige koeien wordt de vrucht soms afgedreven; ook is eene voortdurende tochtigheid daar van 't gevolg. Het voederen met zieke aardappelen is natuurlijk altijd te ontraden. De afval van bierbrouwerijen en jeneverstokerijen is, gemengd met stroo, een uitstekend voedsel om de melk afscheiding en het vieéschvormen te bevorderen. In te groote hoeveelheid gevoederd is die afval alleen maar geschikt voor het slachtvee, verkieslijk blijft het altijd de spoeling enz. met liaksel te vermengen, en de laatste portie eten te latén bestaan uit stroo ot eenig ander droog voedsel van geringe waarde. De afval van stijfselfabrieken heeft weinig voeder- waarde. «Ik kan geen postzegel zien, zeide laatst een van onze oudste advocaten aan een zijner collega's, zonder mij een kleine grap te herinneren, waarvan ik getuige was toen deze wijze van frankeeren j uist was ingevoerd. «Ik behartigde de belangen van twee oude juf frouwen, die heel rijk en teruggetrokken leefden, doch nog zeer coquet waren Eens lieten ze mij roepen en ik vond ze in de groot ste opgewondenheid. Gij moet zeiden zij mij, onmiddelijk onzen pachter Jochems vervolgen voor de 3500 gulden die hij ons schuldig is en de krachtigste middelen gebi ui- ken Maar dames, een huisvader! zulk een braaf mensch! die u altijd zoo goed betaald heeft «Hij is een slecht mensch. Wij hebben hem op beleefde wijze herinnerd aan zijn schuld, en zie wat hii ons terug zendt Zij overhandigden mij een brief op een vel geschre ven, dat door zijn gewicht met twee postzegels was gefrankeer-djen betuigde zijn leedwezen van niet dadelijk te kunnen betalen en gaf de redenen 01 Maar ik vind er niets onbeleefds in zeide ik, Integendeel hij is grof en het is te verwonderen dat ali dat niet inziet. Op de eerste plaats beroemt hy zich oStaefSlTdochters getrouwd te hebben wat tor, ZfdSÏUn; m.w men begrijp sWhte meening wanneer men op het adres üe twee kleine mannetjes ziet die hij er op geplakt heeft. «Toen ik deze laatste reden hoorde begreep ik dat de dames de eerste postzegels hadden gezien ik liet ze voortgaan. «Ja, voegde zij er bij, hij is woedend gewordetn over onze aanmaning waartoe wij toch het recli hadden, en door het zenden van die twee manetjes heeft de onbeschaamde ons willen verwijten, dat wij geen man hebben kunnen vinden Wonderlijk. Iemand zei tegen Von Humboldt In Groenlandt worden de menschen dikwijls honderd jaar en ouder zelfs en toch zijn daar geen doctors. Is dit niet wonderlijk Von Humboldt antwoordde: Bij ons in Berlijn zijn er honderden doktors en toch worden er sommige menschen honderd jaaris dat niet veel wonderlijker Onze diensten. Zijn er in 't geheel geen brieven geweest, Jan? Jawel, mijnheer 'n stuk of zes. Waarom heb je mij dan die niet nagezonden, zooals ik je gezegd heb. Och, mijnheer, omdat er niets bijzonders instond. Ieder mensch kan dwalen doet slechts de dwaas. in de dwaling volharden État-civil du 16 au 23 Décembre 1881. NAISSAmCES Sexe masculin 8. id. féminin 4. MARIAGES Henri Cappaert, maqon et Florence Lebrun, dentellière. DÉCÈS Séraphine Verhaeghe, sans profession, 66 ans, épouse d'Ivon Degroote, rue au Beurre. Charles Marrecau, sans profession, 81 ans; veuf de Ro salie Kimmiels, rue de Menin. EIÏFAMT8 iVU DESSOUS DE Tt A\S Sexe masculin 1. id. féminin 1. MARKTEN. Veurne, 21 December. per 145 liters. Nieuwe tarwe fr. 00 a 00 Oude tarwe, 27 00 k 36 00 Rogge, 00 a 00 Sucrioen, 00 A 00 Haver, 00 a 00 Boonen, 00 a 00 Er weten, 00 a 00 Brugge, 17 December. per hectoliter. - Tarwe, fr. 18 00 a 26 00 Rogge, 16 00 k 17 00 Boekweit, 00 00 a 00 00 Haver, 6 50 a 10 00 Geerst, 13 50 a 14 25 Boonen, 14 00 a 15 25 Aardap. 100 k. 5 00 a 7 50 Boter, per kilo 2 45 a 3 00 Eieren, per 25 A Doornijk, 17 December. per hektoliter. Tarwe, fr. 22 00 k 25 00 Rogge, 14 00 k 16 50 Haver, 8 50 a 8 75 Boter per kilo 2 80 a 3 50 Eieren de 26 0 00 a 0 00 Leuven, 19 December. per 100 kil. Tarwe, fr. 30 00 Rogge. 22 00 Voederhaver, 23 00 Aardap. de 100 k. 7 00 Boter per kilo 3 00 Eieren de 26, 2 50 Koolzaadolie, 73 00 Lijnzaadolie, 00 00 Kortryk, 19 December per hektoliter. Tarwe, Rogge, Haver, Aard. 100 k. Boter per 1/2 k. Eieren per 25 Poperinghe, 16 December. per hektoliter. Tarwe. Rogge, Haver, Aardappelen, Hoppe de 50 kilo, fr. 24 00 a 25 50 16 00 a 16 50 10 00 a 10 50 6 00 a 7 00 1 45 a 1 68 2 50 a 3 50 fr. 24 86 17 00 10 25 9 00 85 00 k 00 MARKTPRIJZEN. 17 December 1881. 24 December 1881. Tarwe 34,300 29,00 23,500 29,00 Rogge 4,400 22,25 4,800 21,50 Haver 1,000 18,25 1,200 21,50 Erwten 700 25,50 600 26,00 Boontjes 2,000 23,50 1,700 23,25 Aardappels 5,000 7,25 6,000 6,50 Boter 310,00 330,00 VElAfDITIE VAN EN HERBERGGERIEF B X IsT 1ST E ÜNT UPERE1T ter herberg CAFÉ DES BOUCHERS bewoond door sieur CHARLES HOLLEBEKE (koeimarkt), OP MAANDAG 26 DECEMBER, 2DE KERSDAG om 9 ure voormiddag zal den deurwaarder Cyrille W»Mtletascfiaiei-eii te IJperen, openbaarlijk verkoopen, al de Meubels en Herberggerief zich bevindende ter herberg Café des Bouchers op de Koeimarkt, en bestaande namentlijk in. Tafels, Stoelen, Kassen, Commoden, Ilor- logie, Stoof, Pupitter, Pinten, Choppen, Kap pers, groote en kleine Druppelglazen, V®rzijp, Spoelbak, Flesschen, Caraffen, Liters, Vloer- bollen, Stoors, Gordijnen, Gareel, Pannen, Potten, enz. enz. Deze ver hooping zal geschieden met gereed geld en verhoog van 10 INSTITUTION ROYAL DE MESSINES. -1D.S suei CATÏOÏV DE DIVEBSES. a 10 heures très-précises du matin, L'Administration de lTnstitution Royale de Messines, a ce düment autorisée, procédera dans une salie de la dite Institution a Messines a l'adjudication publique des objets etétoffes, nécessaires au service de eet Établissement durant l'année 1882. L'Adjudicaeion aura lieu par soumission cachetées, sans rabais ultérieur mais lors- que plusieurs soumissionnaires offriraient le prix le plus bas pour la même fourniture, la commission se réserve le droit de désigner l'adjudicataire sans rabais ultérieur et sans être term de motiver sa preference;. Les sou- missions, signées par 2 cautions solvables par l'adjudicataire, serönt remises au moment de l'adjudication, elles pourront aussi, a dater du 21 courant, être déposées ou adressées par la poste au Secretariat de la dite administra tion a Messines. Les soumissions porteront sur l'enveloppe la suscription suivante Soumission pour Ad judication de fournitures a faire a TAdmi nistration de TInstitution Royale de Messines. Le soumissionnaire indiquera en outre l'objet ou les objets pour lesquels il soumissionne. On appelle l'attention toute particullère des soumissionnaires, sur le 2e de l'article IS du caliier des charges. Pour tous les renseignements, obtenir un cahier des charges imprimé et voir les échan- tillons, s'adresser au secretariat de l'lnstitutiou a Messines, les mardi et jeudi de ch&que semaine de 8 heures du matin a 3 heures de relevée. GRANEN, ENZ. Verkoel itte .iniddenprijs Verkochtte middenprijs kwantiteit per 100 kil. kwantiteit per 100 kil

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 3