m e n r* m m m m co W ft co a |0 aft w a n O P a IS co s co m H p P 5 p BOQMEN JAKR0HS li O H 4 3 Q P A a O w, w a w m I/Économie Pinaneière BAISSE DE PRIX I» 3 m f-H (S S y t i* Xfl O fxs w a A VENDEE J. DEKEÜWER-VERKIHDERE LAN'GÜE flamands B S Hrl 2 0 €3 |H PJ Q Ph h H O pq PARMSSANT TOUS LES Ü1MANCHES AVEC 16 PAGES L'ANNUATRE FINANCIER Openbare Yerkooping op M&enclag 26 December 1881, l' OP VLIEREN B O OMEN. a partir dn 1 Décembre 1880. 1 1 De Seigel-Siroop is verkrijgbaar bij alle apothekers van Belgie, verkoop in 't groot bij Gil. Delasre, Mon- tagne de la Cour, Brussel. Lichaam. DEÊCHTE^ EL XE Een lepel Kakaopoeder, met eene tas kokend water of melk aangemengd, verschaft een aan genaam, versterkend, gezond en goedkoop ont bijt. De <CA€A«>-B9EBuACE8E wordt verkocht in rolvormige blikken üoozen, dragende een op schrift met het handteeken van Ch. Delacre, lever aar des Konings. De beroemdste geneesheeren hebben over de CACAO-WELACBE de vleiendste verslagen gegeven. Clj, DELACRE heeft bekomen te parys 1878 Twee e6repenningen sydney 1879 Eersten en tweeden prijs MELBOU rn E 1880. Vier eerste graden van verdiensten O te t-s I—-I tel te »-3 csa te te te te te te te te te te te te te te te te - LU QO S>H Ui A O tP ONZIÈME ANNÉE BUREAUX A BRUXELLES 26, Rue de la Madeleine, 26 FR. PRIME GRATUITE Zl ER. Les abonnemerds beiges se prennent a la poste, op het grondgebied Yper en f iüebeke ten 1 ure juist namiddag zai LÖDEWYK-FRANS VERHAEGHE, deurwaerder tot Yper voorts varen op het grondgebied van Yper langs de kalsiede van Yper naer Comen in de na- byheid der herberg den Steenen Hane en langs den Zillebeke Vyver tot de openbare verkooping van llö Met zes tiiaenden tyd van betaling mits borg te stellen en aen de voorwaerden te volkomen, dit ter aenveerden van den deurwaerder Ver- haeghe voorzeid. (wie5:4,11 ties cfoisiïitité® die Pannes, Faitières et Arretières rouges et plombées Tuyaux de drainage et Tuyaux a Collets de toutes dimensions, pour Cheminées, Ponts, Égoüts, et Aqueducs; Tuyaux de Cheminées en tous genres Carreanx de Fours Briques creuses, Briques unies et Briques pour Youtes, A la fabrique de a Wytschaete, lez-Kessines. GRANDS MAGASINS DE COMESTIBLES FINS J. STRUYF, a Anvers (Borgerhout). ASiiiêiii54cli©9 Agendas, Epliémérides, etc. en vente chez Ch. Deweerdt, Imprimeur, rue de Lille, 59, Ypres. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. Drukkerij Ch. Deweerdt, Rijsselstraat, 59 IJperen. Eene onrustwekkende ziekte die eene talrijke Klasse kwelt l)e ziekte begiet met eeue lichte sto ring der Maag; maar als zij wordt ver zuimd dan dringt zij door het geheele li chaam, tast de nieren aan, de lever, het klierbed en liet geheele klierenstelsel, ter wijl de lijder ondragelijk kwijnt, tot de dood hem uit zijn lijden verlost. De ziekte wordt dikwijls voor andere kwalen -aangezienmaar wanneer men zichzelf ~de volgende vragen doet, zal men spoe- dig er over kunnen oordeelenHeb ik na liet eten pijn, of moeliijkheïd in de ademha- 'iiVf Jling'? H6b ik een gevoel van matheid, van &®%,.,tijd tot tijd met slaperigheid Hebben de vil mogen een gele kleur? Heb ik 'stnorgens rondom de tanden en liet tandvleesch een diiclce, 'kleverige slijm, gepaard met een "onaangenamen smaak Is de long besla gen Heb ik pijn in de zijden of in den rug?'Heb ik naar de rechterzijde een op- zetting als of de lever grooter wordt? Ben jfóik hardlijvig? Gevoel ik draaierigheid of duizeligheid wanneer ik eensklaps uit .'-Horizontale ligging opsta? Zijn de af- 1 scheidingen uit de nieren vuilig en hoog gekleurd; met een neerslag als men ze heeft laten slaan? Begint het voedsel na het eten spoedig te gisten, gepaard niet opgeblazenheid en opris pingen uit de maag? Heli ik dikwijls hartkloppingen Al deze verschijnselen zullen zich wel niet te gelijk voordoen, maar wan neer de treurige ziekte nadert kwellen zij den lijder beurtelings. Als het een geval van langdurig gelijken aard is, komt er een droge stootende hoest, na eenigeu tijd gepaard met opgeven. Bij verderverloop krijgt de huid een vuil bruinachtige tint terwijl aan handen en voelen een koude kleverige uitwaseming komt. Terwijl lever en uieren steeds meer beginnen te lijden, volgt er rheumatische pijn, en de gewone behandeling blijkt ten eene- male onvoldoende tegen deze laatste kwelling. Het Is dus van het hoogste belang, de ziekte spoedig en op geschikte wijze te behandelen in haren eersten graad wanneer een klein medica ment genezing zal teweegbrengen. En zelfs wanneer er eene vaste werking is, moet het ware middel worden volgehouden, tot ieder spoor der ziekte verdwenen, de eetlust teruggekomen is en de verteringsorganen tot een gezonden toestand zijn gebracht. Deze ziekte heet leverziekte. Het zekerste en meest afdoende middel er tegen is Seigel's Geneeskrachtige Siroop, een plan taardig preparaat, vervaardigd in Amerika en te koop bij A.J. White, 21, Farringdon Road, London, E. C. Deze Siroop tast de ziekte in den grond aan en verdrijft haar met wortel en tak uit het li chaam. Nationale Belooning van 16,600 fr. Versterkend, sjAjsverterend, koortseer- ^drijvend. Dit wijnlioudend elikster bevat' alle hoedan»hedcn der 3 verschillende kinam irten vereenigd, liet is zeer aangenaam en wordt zeer i door de geneesheeren aanbevolen tegen Bloeds- i gebrek, gebrek aan krachten, ziekelijke bleekheid aandoeningen van de maag, bloedarmoede gevolgen van het kraam- |bed, aanhoudende koortsen, langzame' herstelling, enz. FABRIEKSMERK GEDEPONEERD Te PARIJS, 22, rue Drouot en in alle jocde apotheken. TETNTTOOü^STEXjLXISra-ElSr -J5-U "tbt-ttt -Br-n -ra.-r Volledige genezing in i-l I-? 1 Pa Im \%J 3 maanden 12,000 ge- 1 g BB) Bi lij H vk Sa j tuigschriften. - Onmid- delijke verlichting. WAERSEGERS. breukarts der gasthuizen en van het leger commandeur en ridder van verscheidene ordens 18 eerme talen. F35. Groen Kerkhof', ANTWERPEN. Eene gediplomeerde dame is aan het huis gehecht. Raadplegingen van 9 tot 4 ure 1—3 GO hH tel M ïH fH 4 RÉDACTEUR EN CHEF E. LHOEST, AVOCAT Donne un compte rendu détaillé1° de la Bourse des P'onds publics de Bruxelles 2° des Bourses des Métaux, des Sucres et des Grains de Bruxelles 3° une revue du Marché de Paris 4° l'étude de toutes les affaires beiges et frangaises, et celle des principales affaires étrangères au point de vue du placement 5° des correspondances de Londres, Berlin, Amsterdam 6° tons arbitrages et renseignements intéressant les rentiers 7> la GISTE OïTBVSCIEI^IuE DE TTOIU® LES TIDAGES. ABONNEMENT D'UN AN Comprenant1° Un calandrier revise des tirages et amor- tissements des valeurs avec ou sans lots2° un manuel des operations k la Bourse de Paris 3° une notice sur les valeurs introduces en 1881 a la Bourse de Bruxelles4° un tableau revisé et complété du revenu des six dernióres années des actions cotées a Bruxelles et a Paris 5° Ia Sïsste cotnplè- te ties obligations sorties avee on sans loïs et non presentees au rembourse- inent asa ti S décembre B. I NUMÉRO SPECIMEN GRATIS. T.rnte personae prenant un abonnement pour 1882 recevra le journal gratis jusque fln Décembre prochain. VAN Diplome (i hunneur. Foamisseur de plusieurs Cours. Les jambons fumés fins des Ardennes (jambons de der rière, de choix, doux et maigres, de 4 a 0 kil.), sont encore a obtenir- au prix de fr. 1-50 le kil, jusqu'a la iin du mois. LES JAMBONS DES ARDENNES SONT REPUTES LES PI.IIS FINS Les envois se font franco pbr minimum 2 vièces. Cafó moka fin exquis, torrëfié, a fr. 1-40 le 1/2 kil. franco Café inoka fin exquis, cru fr. 1-25 Adresser les ordres aux: rv. u. Pour toute demande dépassant S5Ï francs, il sera expédié gratuit.ement la superbe carte de la Belgique dédiée h S, M. Léopold II, Roi des Beiges. Celui qui vent apprendre SEliL et SAMS MITRE le fiamand, deman de contre un timbre-poste de dix cs. un prospectus EMSLINCKI, professeur diplómérue du Miroir, 59, a Bruxelles. De injectien van het Rooden Kruis A Bouvier, apotheker te Parijs, geneest in eenige dagen, zonder verdere behandeling Drijpers, witten bloei, enz. Nauwkeuriglijk de onderrichting na te leven. Engelsche apotheek van Ch. Si©ïaci*e, Montagne de la Cour, Brussel. Groot en klein. Depot hij M. "Voys, apotheker, Rijselstraat, IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1881 | | pagina 4