B O OME N b f» Cl bi e J -3 U' H H H 8 op Zaterdag, 28 Januari 1882, s c H 1 j> q I- fj td W n o t ft s Afrika vertrekken. De noodige toebereidsels voor de reis zijn reeds gemaakt. De reizigers zullen met de malle des Indes naar Zanzibar, en van daar per stoom boot naar de Westkust van Afrika gebracht worden. Veepest. Zooals men weet, is de veepest in Oostenrijk-Hongarie en Duitschland uitgeborsten. De minister van binnenjandsche zaken heeft den invoer en doorvoer in Belgie verboden van veevleescli, huiden, enz., afkomstig uit gemelde landen of uit het groother togdom Luxemburg. Landverhuizers. Gedurende het afgeloopen jaar 1881, zijn er uit Antwerpen 36,276 landverhuizers, op 124 schepen vertrokken, waaronder 32,331 naar New-York, 4907 naar Philadelphia en 1038 naar Rio- Janeiro. 9247 gingen langs Liverpool en Londen scheep. Gedurende hetzelfde jaar zijn er 2385 landverhuizers uit de Yereenigde-Staten van Amerika alhier aan gekomen. Biljardbailen. Dat tegenwoordig sommige blljardballen van aardappelen gemaakt worden, is misschien iets, wat niet iedereen weet. Als geschilde aardappelen 36 uren lang in eene oplossing van 8 deelen zwavelzuur op 100 deelen water gelegd, tusschen vloeipapier gedroogd en daarna geperst worden, krijgt men eene stof, die veel overeenkomst heeft met celluloid en waarvan allerlei voorwerpen, onder anderen nage maakte meerschuimen sigarenpijpjes, vervaardigd kun nen. Bij zeer sterk persen krijgt men eene soort van nagemaakt ivoor, waarvan zeer bruikbare biljardbailen worden vervaardigd Vischmijn. Verleden week zijn er te Oostende in de Vischmijn 5,050 manden visch verkocht, voort komende van 129 vangstenDe opbrengst bedraagt van belgisclie visch fr. 46,832-55 c. fransche fr. '16,122-20 c. en engelsche fr. 544-3Q., samen gevangen en verkocht voor fr. 63,408-05 c. Statistiek. Gedurende het jaar 1881 zijn er te Brussel 5863 geboorten en 5300 sterfgevallen aange geven dus 563 geboorten meer dan overlijdens. Er waren 1663 huwelijken en 40 echtscheidingen. In 1880 waren er 5188 geboorten, 4372 sterfgevallen, 1666 huwelijken en 65 echtscheidingen. De bevolking beloopt omtrent 170,000 inwoners. Soldatenkinderen. Er is onlangs een konink lijk besluit verschenen, waarbij de school van soldaten- kinderen gerangschikt wordt onder de legerkopspsen. De jongeling die in deze school treedt, moet thans twee verbintenissen teekenen, wel te verstaan met de toestemming zijns vaders, of zijner moeder weduwe, of, als hij wees is, van zijnen voogd daartoe gemach tigd door den familieraad. De eerste act verbindt hem tot zijn 14e jaar de tweede rangschikt hem bepaald, te rekenen van dien ouderdom, onder de vrijwilligers des legers. État-civil du 30 Décembre 1881, au 6 Janvier 1882. NAISSAWCES Sexe masculin 4. id. féminin 3. DÉCB8 Anne Surmont de Volsberghe, 9 ans, rue de Lille. Emérence Garreyn, journalière, 73 ans, veuve de Pierre Monsy, Sl Jacques E.-M. Pierre Acke, cultivateur, 73 ans, époux do Sophie Yenneersch, Sl Jacques E.-M. Joseph De Coninck, sans profession, 86 ans, époux do Virginie Lambrecht, rue des Veuves. MUIÖU'TS AMJ DESSOUS DE V AkIVS Sexe masculin 1. id. féminin 1. MARKTPRIJZEN. 7 Januari 1881. 31 December 1881. Tarwe 20,000 29,50 16,900 29,00 Rogge 2,100 21,50 5,900 24,25 Haver 300 18,50 1,000 19,50 Erwten 200 25,00 1.100 25,40 Boontjes 1,000 23,50 800 24,00 Aardappels 6,000 6,75 7,000 7,00 Boter 330,00 340,00 Veurne, per 145 liters. Nieuwe tarwe Oude tarwe, Rogge, Sucrioen, Haver, Boonen, Erweten miAMMTEM. 4 Januari. fr. 00 a 00 27 00 a 36 00 20 00 a 26 00 18 00 a 20 50 10 00 a 14 00 25 00 a 28 00 27 00 a 30 00 Brugge, 31 Deceihber. per hectoliter. Tarwe, Rogge, Boekweit, Haver, Geerst, Boonen, Aardap. 100 k. Boter, per kilo Eieren, per 25 Doornijk, per hektoliter. Tarwe, Rogge, Haver, Boter per kilo Eieren de 26 fr. 17 00 a 25 00 14 00 a 15 50 00 00 a 00 00 6 50 a 9 00 13 00 k 13 50 00 00 a 00 00 5 50 k 7 00 2 90a 3 54 a 24 December. fr. 22 00 a 24 00 15 00 a 16 25 9 00 a 9 50 2 90 a 3 20 2 60 a 0 00 Kortryk, per hektoliter. Tarwe, Rogge, 2 Januari fr. 23 00 a 24 00 15 50 k 16 00 Haver, Aard. 100 k. Boter per 1/2 1 Eiéren per 25 10 25 a 10 50 6 00 a 6 50 1 50 a 1 63 3 25 a 3,75 Leuven, 2 Januari. )er 100 kil. Tarwe, Rogge. Vóederhaver, Aardap. de 100 k. Boter per kilo Eieren de 26, Koolzaadolie, Lijnzaadolie, fr. 30 50 22 00 23 00 7 00 3 00 2 50 72 00 62 00 Poperinghe, 30 December. per hektoliter. Tarwe. Rogge, Haver, Aardappelen, Hoppe de 50 kilo, 24 50 16 75 10 00 9 00 92 00 a 00 I$EItGEI*EI.IIiE CiOI*SLUIKE]* DER STAD IJPEREN. OPENBARE VERK00PSNG. VAN VERSPREIDE ten 1 ure namiddag, zal er door het ambt van den Notaris JF.-A.,, Titeca, te IJperen, verkocht worden in de zittingszaal van het .Belle-Godshuis; in de Rijseltraat, N1' 38 te IJperen, eene hoeveelheid Boomen, staande en gelegen op de gemeenten AVestvleteren, Merckem, Zonnebeke, Elverdinghe, Ghelu- velt, Vlamertinglie, Voormezeele, Boesinghe, Zillebeke, Brielen en IJper-buiten, allen breedvoerig beschreven bij plakbrieven en uitmakende te samen 135 koopen. Deze verkooping zal gehouden worden met tijd van betaling, mits door de koopers begoede borgen te stellen en 10 gereed te betalen aan den beer J. BOEDT, Ontvanger der Bur gerlijke Godshuizen. S3 E B g - 1 g w ft 2 ft g <1 tel cn tel ft ft a S P o c! te ft ft ft ft> g H g w iWi OO GRANEN, ENZ. Verkochtte kwantiteit middenprijs per 100 kil. Verkochtte kwantiteit middenprijs per 100 kil. O cc os O Q CD C5 55 Qï $5 CD. M fei co dj tr1 fei co fe3 ftS CO CJ7 •t* CJT cid co 5 ft O P w a> OQ Os w <D g UI S- 3 3 g CD £1 C2 p5 O w g cs R o Li P H' O XJ1 xn v. o D as p- P. c6 q r~* w 2. ft w O P rn W CD- CD CD CD 8 C fl CO 8 H co H H M i» 00 d O ►c CD» CL CD nd p ft td ft TJ ft ft ft ft d CD ft O ft ft' ft >- Cj 2 P> w H 3 □- CC k.-' CJQ ►ft p p 3 ft CL S e» OQ -1 V T) DD O "O X nv H m te» S! -T- p t==3 t"1 GO tel o <3 tel S3 CS3 t»- Sl O CD O ff" tel ct> r-»-< P-, 00 o ra-s^ te H-t I O o Si 1—1 H CD' CD "cd" CD ft P O CD CD 3 CD ►ft P td ft I id w p ft H d O O P3 >-

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1882 | | pagina 3