BREUKEN m W P a m m J s x W X O X p O m m o w L'Economie Finaneière BAISSE DE PRIX U P3 P O a h pc; Ph H Q W. Ph w ao H H O hP pp PARAISSANT TOÜS LES DIMANCHES AVEC 16 PAGES BUREAUX A BRUXELLES 26, Rue de la Madeleine, 26 i/ANM AlliK FINANCIER a partir du Béec 1880. A VENDftE J. DEKEÜWER-VERKINDERE DE VOLKSSCHOOL LANGDE FLAMANDE G. M AILL ARD-ALLE WAERT ci-detant Rue de Lille, N° 3 Rue de Dixmude, N° 33. BESMETTELIJKE ZIEKTEN? Eene onrustwekkende ziekte die eene talrijke Klasse kwelt Lichaam. I)e Seigel-Siroop is verkrijgbaar bij alle apothekers van Belgie, verkoop in 't groot bij Gil. Delaere, Mon tague de la Cour, Brussel. fDE ECHTE^ WSJNELiXE Een lepel Kakaopoeder, met eene tas kokend water of melk aangemengd, verschaft een aan genaam, versterkend, gezond en goedkoop ont bijt. De CACAO-DEfiACRE wordt verkocht in rolvormige blikken doozen, dragende een op schrift met het. handteeken van Ch. Delacre, leveraar des Konings. De beroemdste geneesheeren hebben over de CACA©-»ELACRE de vleiendste verslagen gegeven. Cl). DELACRE heeft bekomen te PARYS 1878 Twee eerepenningen Sydney 1878 Eersten en tweeden prijs Melbourne 1880. Vier eerste graden van verdiensten i—I UD C/5 HP ONZIEME ANN EE FE. lï PRIME GRATUITE K FR. Cri*a*i<Ies eiiisAiktltés de Pannes, Faitières et Arretières rouges et plombées Tuyaux de drainage et Tuyaux a Collets de toutes dimensions, pour Cheminées, Ponts, Égoüts, et Aqueducs; Tuyaux de Cheminées en tous genres; Carreaux de Fours Briques creuses, Briques unies et Briques pour Voütes, la fabrique de a VVytschaete, iez-Messines. GRANDS MAGASINS I)E COMESTIBLES FINS J. STRUYF, a Anvers (Borgerhout). Almanaehs, Calendriers, Agendas, Ephémérides, etc. en vente cliez Ch. Deweerdt, Imprimeur, rue de Lille, 59, Ypres. Maandschrift ter bevordering van Onderwijs, Opvoeding en Vlaamsche Letterkunde P. P. DENYS, onderwijzer te Komen met medewerking van verscheidene voorname Onderwijzers, Professors, Letterkundigen. Geleerden, enz. Men schrijft in ten bureele van dit blad, aan 5 fr. 's jaars Md TAILLEUR ACTUELLEMENT Drukkerij Ch. Deweerdt, Rijsselstraat, 59 IJperen. I)e ziekte begint met eene lichte sto ring der Maag; maar als zij wordt ver zuimd dan dringt zij door het gelieele li chaam, last de nieren aan, de lever, het klierhed en het geheele klierenstelsel, ter wijl de lijder ondragelijk kwijnt,, tot de dood hem uit zijn lijden verlost. De ziekte wordt dikwijls voor andere kwalen g aangezienmaar wanneer men zichzelf "de volgende vragen doet, zal men spoe- ?prr=dig er over kunnen oordcelenHeb i.< na gij liet eten pijn, ol'moeilijkheid in de ademha al lug? Heb ik een gevoel van matheid, van -,tijü tot tijd met slaperigheid 'Hebben de U'oogen een gele kleur? Heb ik 'smorgens w rondom de tanden en het tandvleesch een dikke, kleverige slijm, gepaard met een Conaangenamen smaak Is de tong besla- :gen? Heb ik pijn in de zijden of in den tJ; rug? Heb ik naar de rechterzijde een op- 'izetting als of de lever grooter wordt? Ben jjl|ik hardlijvig? Gevoel ik draaierigheid of (iN duizeligheid wanneer ik eensklaps uit /«.horizontale ligging opsta? Zijn de af- scheidingen uit de nieren vuilig en hoog gekleurd, met een neerslag als men ze heeft laten staan? Begint het voedsel na het eten spoedig le gisten, gepaard met opgeblazenheid en opris pingen uit de maag? Heb ik dikwijls hartkloppingen Al deze verschijnselen zullen zich wel niet tegelijk voordoen, maar wan neer de treurige ziekte nadert kwellen zij den lijder beurtelings. Als het een geval van langdurig gelijken aard is, komt er een droge stootende hoest, na eenigen tijd gepaard met opgeven. Bij verder verloop krijgt de huid een vuil bruinachtige tint terwijl aan handen en voeten een koude kleverige uitwaseming komt. Terwijl lever en nieren steeds meer beginnen te lijden, volgt er rheumatische pijn, en de gewone behandeling blijkt ten eene- male onvoldoende tegen deze laatste kwelling. Het is dus van het hoogste belang, de ziekte spoedig en op geschikte wijze te behandelen in haren eersten graad wanneer een klein medica ment genezing zal teweegbrengen. En zelfs wanneer er eene vaste werking is, moet het ware middel worden volgehouden, tot ieder spoor der ziekte verdwenen, de eetlust teruggekomen Is en de verteringsorganen tot een gezonden toestand zijn gebracht. Deze ziekte heet leverziekte. Het zekerste en meest afdoende middel er tegen is Seigel's Geneeskrachtige Siroop, een plan taardig preparaat, vervaardigd in Amerika en te koop bij A.J. White, 21,Farringdon Road, London, E. C. Deze Siroop tast de ziekte in den grond aan en verdrijft haar met wortel en tak uit het li chaam. Nationale Belooning van 16.600 fr. Versterkend,, spijsverterend, koortsver- drijvend. Dit wijnhoudend elikster bevat alle hoedanaheden der 3 verschillende kinasoorten vereenigd, liet is zeer aangenaam en wordt zeer 1 door de geneesheeren aanbevolen tegen Bloeds- gebrek, gebrek aan krachten, ziekelijke bleekheid aandoeningen van de maag, bloedarmoede gevolgen van het kraam- (bed, aanhoudende koortsen, langzame' herstelling, enz. FABRIEKSMERK nAt_ GEDEPONEERD &Z& Sa-£2Ï Jïe PARIJS, 22, roe Dronot en ia alle jocde apotheken. Volledige genezing in 3 maanden 12,00<f ge tuigschriften. - Onmid- delijke verlichting. WAERSEGERS, breuharts der gasthuizen en van het leger commandeur en ridder van verscheidene órdens IS eerme talen. '■-35, Groen Kerkhof, ANTWERPEN. Eene gediplomeerde dame is aan het huis gehecht. Raadplegingen van 9 tot 4 ure TENrTOONSTEELING-ElNr yu cs 1 RÉDACTEUR EN CHEF E. LHOEST, AVOCAT Donne un compte rendu détaillé1° de la Bourse des Fonds publics de Bruxelles2° des Bourses des Métaux, des Sucres et des Grains de Bruxelles 3° une revue du Marché de Paris 4° l'ëtude de toutes les affaires beiges et franqaises, et celie des principles affaires étrangéres au point de vue du placement, 5° des correspondancés de Londres, Berlin, Amsterdam 6° tons arbitrages et renseignements intéressant les rentiers 7° la LÏSTE OFFIGIELEE UI TOU8 I.ES TIRAGBS. ABONNEMENT D'UN AN Comprenant1° Un calandrier revise des tirages et amor- tissements des valeurs avec ou sans lots2° un manuel des operations a la Bourse rie Paris; 3° une notice sur les valeurs introduites en 1881 a la Bourse de Bruxelles 4° un tableau revisé et complété du revenu des six dernières années des actions cotées Bruxelles et, Paris 5° In linte complé te des obligutiona sorties «vee ou saus lots ét nou présentées «u i*enil>oticse- ment nu Jï S tlécembre 1 88 I NUMÉRO SPECIMEN GRATIS. Les absnnements beiges se prennent a la poste, Toute personne prenantun abonnement pour 1882 recevra le ïinnttl ffPaHc incono <1 u Bóeomi\pnnVi?ïin loute personne prenant un abonnement po journal gratis jusque fln Décembre prochain. Café moka fin exquis, cru Adresser les ordres aux; l*i. n. Pour toute demande dépassant SSi francs, il sera expédié gratuitement la superbe carte de la BeKiciue dédiée h S. M. Léopold II, Roi des Beiges Ardennes (jambons de der- -7—...tv.gies, de 4 a 6 kil.), sont c obtemr au prix de fr. 1-50 le kil. jusqu'A la fin du LES JAMBONS DES ARDENNES SONT RÉPUTÉS LES PLUS FINS Zes envois se font franco par minimum, 2 vièces. Café moka fin exquis, torréfié, ft fr. 1-40 le 1/2 kil franco J' "i ft fr. 1-25 Diplóme d honneurFournisseur de plusieurs Cours. Les jambons fumés fins ére, de choix, douxetmamres. ae4ae mi.:. snnt encore ,a mois. ONDER HET BESTUUR VAN Celui qui veut apprendre SEl'L et SA'ii.S JIAITItE le fiamand. deman de contre un timbre-poste de dix cs. un prospectus a EMLUiCKU professeur diplómérue du Miroir, 59, a Bruxelles. De injectien van het Rooden Kruis A Bouvier, apotheker te Parijs, geneest in eenige dagen, zonder verdere behandeling Drijpers, witten bloei, enz. Nauwkeuriglijk do onderrichting na te leven. Engelsche apotheek van Ch. E>elnei*e, Montagne de la Cour, Brussel. Groot, en klein. Depot bij M. "Veys, apotheker, Rijselstraat, IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1882 | | pagina 4