BAISSE DE PRIX i* a partii' du i Décembre 1880. A VENDRE J. DEKEUWER-YERKINDERE BALSEM VAN HET ROODEN KRUIS BERTOZEET AAN DB LANDBOUWERS L'ASSOCIATION VINÏCOLE G. MAILLARD-ALLEWAEItT ci-deyant Rue de Lille, N° 3 Rue de Dixmude, N° 33. De Seigel-Sircop is verkrijgbaar bij alle apothekers van Belgie, verkoop in 't groot bij Ch. Delaere, Mon- tagne de la Cour, Brussel. DE ECHTE") ELIXE y Een lepel Kakaopoeder, met eene tas kokend water of melk aangemengd, verschaft een aan genaam, versterkend, gezond en goedkoop ont bijt. De CACA©-DEliACISE wordt verkocht in rolvormige blikken doozen, dragende een op schrift met het liandteeken van Ch. Delacre, lever aar des Konings. De beroemdste geneesheeren hebben over de CACAO-MIE Ij ACRE de vleiendste verslagen gegeven. TElNTTOOlsrSTEXjXjXlsrOEdNr r Clj, DELACRE heeft bekomen te parys 1878 Twee eerpenningen Sydney 1879 Eersten en tweeden prijs M ELBOU RN E 1880. Vier eerste graden van verdiensten te* te;V/ S8Eftd# UJ isrj o. a lO; a-in §§i!i p AAM DE SOLDATEM IM VERLOF De jongens die gediend hebben als vrijwilliger met premie, van de klasse van 1874 tot 1879 hebben groot voordeel si to liunnê woonst te laten weten aan den heer Fleurix, 60, Anderlecktsche laan, Brussel. C«E*£aïicles Cfiiasitilés cle Pannes, Faitières et Arretières rouges et plombées Tuyaux de drainage et Tuyaux a Collets de toutes dimensions, pour Cheminées, Ponts, Egoüts, et Aqueducs; Tuyaux de Cheminées en tous genres Carreaux de Fours Briques creuses, Briques unies et Briques pour Voütes, a la fabrique de a Wyischaete, lez-felessines. 1$. S>ejryclce - Verhaeghe, Koopman in Koeken en Guano ter herberg SINT-CRJSPIJN te dranqutre-plaats maakt kenbaar dat hij eene groote hoeveel heid allerbeste GUANO gekocht heeft, voort komende uit de best gekende huizen van Frankrijk, en welke in zijn magazijn zal toe komen in liet begin der maand Februari 1882. De prijzen zijn vastgesteld als volgt Genomen in het magazijn om binnen de 30 dagen te betalen, 31 FRANKS DE 100 KILOS. Na die datum, is liet een frank meer per 100 kilos. Genomen aan de Statie, te Belle, 25 cen tiemen afslag per 100 kilos. Door de goede hoedanigheid der koopwaar en de geringheid zijner prijzen, hoopt hij de gunst van eenieder te winnen. dalendriers, Agendas, Ephémérides, etc. en vente chez Ch. Deweerdt, Imprimeur, rue de Lille, 59, Ypres. Md TAILLEUR Drukkerij Ch, Deweerdt, Rijsselstraat, 59 IJperen. Vreemdsoortige en algemeene Ziekte in dit land voorkomende Evenals een dief, die ons des nachts aanrandtvalt ze ons op het onverwachts aan. Zij, die er aan lijden, gevoelen pijn in de borst en lenden, zelfs somtijds in den rug. Ze ondervinden een soort van ver-_ veling en een geneigdheid tot slapen. Des; morgens vooral heeft men een onaangena- men smaak in den mond, de tanden zijn' met een slijmachtige zelfstandigheid bezet. De eetlust ontbreekt. De zieke. «r;£i gevoelt als het ware een zwaredrukkingop de maag en somwijlen een gevoel van zwakte en een niet aan te vullen leegte in===--ti'; het binnenste van de maag. De oogen ziju»^_ j' dof en de buitenste deelen er van wordenfa- koud en klam. Na een zeker tijdsverloopTi»B% krijgt men een hoest, die bij den aan- vang droog is, maar na eenigemaanden ver-^ rgezeld gaat, met opgeving van groèna-f chtige fluimen. De zieke gevoelt een - onophoudelijke afgematheid, en te vergeefs:»; tracht hij te slapen, hetgeen zijn toes tand WL nochtans niet verzacht, Vervolgens wordtiiijiïS? hij zenuwachtig, prikkelbaar en somber, j en neemt alles euvel op. Wanneer hij| eensklaps opstaat, ondervindt hij een soort"— van duizeling; hij geraakt verstopt (gecons tipeerd), zijn huid is droog, en bij oogenblikken warm, het bloed wordt dik en traag. Het wit der oogen krijgt een geelachtige tint. De urine wordt, behalve nog dat ze aanslaat, zeldzaam en donker van kleur. Dikwijls is de zieke genoodzaakt het voedsel, dat hij gebruikt, over te geven; die brakingen laten in den mond dan eens een bitleren, dan eens een zoetachtigen sinaak achter en zeer dikwijls zijn ze door hartkloppingen gevolgd. Het gezicht van den zieken verzwakt, hij heeft altijd sterren voor de oogen, en ondervindt een groote vermoeidheid en zwakte. Alle deze kenteekenen doen zich beurtelings voor. Men beweert dat een derde der bevolking onder dezen of genen vorm daaraan lijdende is. Geneesheeren hebben zich dikwijls omtrent den aard dezer ziekte bedrogen. Eenigen hebben die als een leverziekte behandelt, anderen weder als slechte spijs verteering, sommigen ook als miltziekte, enz, enz. maar niet een hunner verschillende behandelingen heeft een gunstige uitkomst opgeleverd. Men heeft nochtans ontdekt dat het Extract of Rools" (wortel-extract) of geneeskrachtige Siroop van Moeder Seigel, In elk geval volkomen geneest. De slechte spijsverteering is een zeer ernstige ziekte, welke een groot getal der volksklasse aandoet, en ze wordt door rampzalige uitkomsten gevolgd, zoo geen onverwijlde zorg wordt aangebracht. De Seigel-Siroop is een afdoend middel, zelfs in de moeielijkste gevallen. A. J. White, Eigenaar, te London. Nationale Belooning van 16,600 Ir. Versterkend, spijsverterend, koortsver- drijvend. Dit wijnhoudend elikster bevat4 alle hoedanglieden der 3 verschillende kinasoorten vereenigd. liet is zeer aangenaam en wordt zeer' door de geneesheeren aanbevolen tegen Bloeds- gebrek, gebrek aan krachten, ziekelijke bleekheid aandoeningen van de maag, bloedarmoede gevolgen van het kraam- v bedaanhoudende koortsenlangzame f herstelling, enz. FABRIEKSMERK i GEDEPONEERD CX2==3~ Te PABUS, 22, rue Drouot en in alle joede apotheken. -Br-», -tb—ar-er-r- -w—a -m -r- Volledige genezing in 8J? f-T S 1 Ijf \l 3 maanden 12,000 ge- I Bi l i <UJ h i:'i 1 I v tuigschrit'ten. - Onmid- deiijke verlichting. WAEHSEGERSbreuharts der gasthuizen en van het leger commandeur en ridder van verscheidene ordens 18 eerme talen. .05, Groen Kerkhof, ANTWERPEN. Eene gediplomeerde dame is aan het huis gehecht. Raadplegingen van 9 tot 4 ure 0^2 I Cj-J 2 «j i 4) S-> •'r—I 7) MOO OJ CO Cr-H C 52 Ü3 2 £00 U00 a 4) t !t -ü IjtJ 3 3 So-. -- sss; rt rj -"iït 3 •- S i 1 a i? n -O fit r V •O - „73 •52 w o r •H.2 35 M 3 o 0 PiJO p-j M tfl 1 O fl) IjH C ft i I Pi - u o d D 70 U3 SSafl MET DE TEER TOT BASIS. Genezing gewaarborgd in weinige dagen, van wonden en kwetsuren van allen aard Brandwonden, aderspattige ver. zweeringen, borstkïoven, vijt, huid- en kankerziekten. Engelsche apotheek van Ch. Delacre, Montagne de la Cour, Brussel. Groot en klein. Depot bij M. Af eyes, apotheker, Rijselstraat, IJperen. de Bordeaux, fonil.ee sous le patronage de grands propriét.aires de laGironde. parmi losquels oeux du chateau Lafaurie-Pevra- gue.v (Santernes Cliat- du-Rèduit (Médoc), Chat-Senaillac, Chat-des-Mouiins, cru Wynbronn, etc., etc., tient son prix-cou- rant, a la disposition des consommateurs des véritables vins de la Gironde. Elle accepterait des correspondants la oü elle n'est pas représentée. Ecrire franco au directeur M. de Grousseau, 16, quai des Gharbons Bordeaux. ACTUEIXEMKNT

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1882 | | pagina 4