geheel het land 3,00. IJpersch Weekblad. voor stad 2,50. Zondag' 5H Februari 1882. 5 centiemen het nummer. ;>d' jaar N° 1. OP 500 AFDRUKSELS. KUNST- EK LETTERNIEUWS. STADSNIEUWS. SOCIÉTÉ ÜE GARDES CIVIQUES D'YPRES. Société Royale des Francs Arbalétrierg. DE KUNSTBODE VAN IJPEREN, verschijnt den Zaterdag avond; men schrijft in bij Karei Deweerdt, drukker, Rijsselstraat, 59, IJperen. De inschrijvingsprijs is fr. 3-50 voor stad. fr. 3-00 voor geheel het land. —Alle artikelen, verslagen of mededeelingen moeten vrachtvrij aan het bovengemelde adres ge zond worden vóór den Vrijdag avond. Aankondigingen den regel 5 centiemen. Reklamen den regel 15 centiemen. Inlijvingen bij akkoord aan geringen prijs. De Verlatene. Koeder zingt; moeder waakt. Maatschappij de Vlaamsche Ster. Wij herinneren onze lezers dat de vierde vertooning van 't abonnement, welke den 22 Jauuari laatstleden moest plaats hebben en uit hoofde van onvoorziene om standigheden verschoven werd, zal gegeven worden den Maandag 13 Februari aanstaande. Het programma is allerbest gekozen; het bevat de volgende stukken: Urne des Pierre», IV0 60, blijspel met zang in één bedrijf, door E. Stroobant. Rries de Roei*eiiliiieclit, tooneelspel in één bedrijf, door Jan Roeland. Hotsebotse, blijspel met zang in één bedrijf, door H. Van Peene. Gelijk wij het in ons laatste nummer aankondigden, hebben de staf en twee bataljons van het l8 linie-rege- ment Woensdag laatst onze stad verlaten om garnizoen te houden te Oostende. Eene ontelbare menigte verge zelde hen tot de statie en gaf de grootste blijken van samenneiging voor ben die zij veeleer als broeders dan als vreemdelingen beschouwde. Fête de Bienfaisanne. Nous apprenons que la Société de Vlaamsche Ster se dispose a donner, ie 20 courant, une représentation dramatique au bénéfice du Denier des Ecoles laïques de notre ville. Nous applaudissons vivement cette géné- reuse pensée et nous ne doutons pas de l'empressement que mettront les amis de l'enseignement officiel a sous- crire k cette fète, qui offrira un double attrait, celui du plaisir et l'accomplissement d'une bonne oeuvre. Des listes de souscription seront présentées a domicile. Théatre. La troupe d'opéra du Théatre de Bruges donnera Mercredi, 8 Février sa 9e représentation. I n opéra coinique en trois actes et quatre tableaux, Les Poupées de Vin]ante, fera les frais de cette soirée, qui promet d'ètre très-attrayante. Ijme ipjr ,}6 ja p^rj:0(j6 d'hiver. 29 Janvier 1882. Swekels Léon. 25 20 20 20 20 105. Vandendriesche Jules. 20 15 20 20 25 100. Devos Louis. 15 20 25 20 20 100. Ligy Félix. 20 25 20 15 20 100. Borry Achille. 20 25 20 20 15 100. Santy Hector. 20 20 25 20 15 100. Smeysters Emile 20 20 25 20 15 100, Lesaff're Auguste. 20 20 15 20 20 95. Leclrecq Thomas. 15 25 20 15 20 95. Tir du Lundi 30 Janvier 1882. Concours offert par le Gouverneur de la Société. lr Prix: Mahieu L. 6 5 6 6 6 6j BAS TOTAL. 2e Prix: Bafcop H. 1 1 1 l 1 1 AU NOMBRE MOYEN 18. 35 lr Prix: LiégeoisE. 31/23 2 11/24 2* Prix: Ote H. 2 21/23 31/24 3e Prix: Santy H. 41/22' 3 41/23 4—18 4 3—18 11/2 1 18 5 Tir du Mercredi 1 Prix: Brunfaut A. Bafcop H. Prix! Dezutter A. 6 6 5 0 6 5 2 11] ivrier. - 22 0 5 -22 6 5 t 'emploi des Fr mes. Un journal francais dit: M. C ïery, notre Ministre des Postes et Télegrapbes, s'es mis aussi a écrémer "les écoles primaires de filles. I, a ouvert largemért aux femmes les bureaux de pos te et de télégraphe. Une jeune fille, a seize ans, peut être télégraphiste, si elle a requ une instruction générale suflisante. Elle fait un stage de trois mois, pendant lesquels on lui apprend, au siége même de l'administration générale, la théorie et la pratique de son art; et la voila en route pour des appointements de douze et quinze cents francs, qui arrivent encore assez vite. Avez-vous vu de ces jeunes filles dans l'exercice de leurs fonctions? Toute leur personne respire la paix, le bonbeur et le contentement. En Belgique, on fait aussi des efforts pour imiter les pays voisins; mais il ne suffit pas de poser ce principe qu'il faut des femmes, des femmes le plus possible. Cette question, plus que toute autre, est subordonnée a la question d'argent. L'institution des femmes dépend directement du salai- re que l'on accordera a ces agents. En outre, 1'Adminis tration doit se montrer sévère dans l'admission: l'instruc- tion et l'éducation exigées doivent être telles qu'elles offrent des garanties aux parents qui désirent lui confier leur fille. Mais pour obtenir ce choix de personnel, il faut payer sérieusement. Des femmes, on pourra en trouver toujours; mais les femmes convenables ne se présenteront en nombre suffi- sant que pour autant qu'on leur offre autre chose qu'une position dérisoire. Nous ne sommes qu'au début du recrutement et déja les postulantes convenables manquent en certaines loca- lités. Het was een gure Najaarsavond, De Noo'rdwind huilde in 't naakte bosch, Hij speelde met de dorre blaadren En wrong de doode takken los. En stronklend sloeg een.' vrouwenschirnme Den weg in naar liet, donker woud; Een nare zucht, ontvlood haar boezem Een traan rolde in het kreupelhout. Een korte bontgelapte mantel Hing om beur schamele kleedij Die 't, kreunende geraamt' bedekte Van 't levend rif, want zoo was zij Ze zuchtte: «Tijd, waar zijt gij henen, Dat ik hier zaalge levensvreugd En onbegrensd genoegen smaakte In 't vol genot van mijne jeugd Waar zijt gij. tijd, toen 'k mij liier vlijde Aan Berthold's zijde op 't wollig mos. En weder wrong een gramme windhoos Een aantal doode takken los. O tijd van rouwe, tijd van smarte, Zoo ging zij aaklig zuchtend voort, Toen 't scherpe staal mijns wréeden broeders Den goeden BerthoJd had gemoord. Toen ik ten prooi aan schriklijk lijden, Gehaat, gevloekt van maag en vrind - Zeer wijd van hier om hem ging treuren.... Om hem, dien 'k teeder had bemind. En nu brengt mij het noodlot weder Bij 't plekje waar mijn wiegje stond.... DaarGod gaav' dat ik in zijn moordnaar Den rouwgen broeder wedervond Een lichtstraal schemert door de takkqn; Daar ziet ze 't oude heerenhuis Waar 't aadlijk voorgeslaeht steeds woonde, Zij siddert... zucht en slaat een kruis. Zij nadert... nadert... grijpt den belknop En nu weèrklinkt een scherp gerucht, Een klank, zoo snijdend als de noodkreet Haars Berthold's brekend hart ontvlucht. Daar staat ze voor den wreeden broeder.... Wie zijt ge schreeuwt hij met een vloek, Wat zoekt gij hier, afziclitlijk schepsel? Van waar uw haatlijk nachtbezoek i Wie 'k ben zucht zij, de stem vol tranen, Wie 'k ben?... Uw zuster Fredegond; Wat'k zoek is uw vergifiiis, broeder, De mijne was u steeds gejond. Bij Satanbrult de hartelooze, Gij hier? maak dat gij henen vliedt En dat 'k uw naam nooit meer hoor noemen.... Gevloekte, wegi... ik ken u nietl... O broeder I smeekt ze, 'k dierf wel denken Dat gij toch eens vergeten zoudt.... Och geef me brood, ik heb zoo 'n honger, Och laat me binnen, 'k ben zoo koudl Neen, weg brult weer het hellemonster: En stoot de onzaalge weer met kracht En 't woord gevloekt klinkt uit twee monden In 't holste van den schrikbren nacht. De zonne, bloedrood opgetogen, Beschijnt een akelig toonenl Een doode vrouw ligt bij de linde Op 't voorplein van het woudkasteel. Nog blaast de Noordwind door de takken En zucht, alsof hij 't Gode klaagt Dat d&ar dr dorre blaadren dansen Om 't lijk der diepbedroefde maagd. Wou men. C. Calls. Hoor, kindje klein, reeds lang genoeg gedarteld Hoe gij ook joelt, hoe gij ook draait en spartelt In 't hagelwitte wiegendons. Uw moeder zingt... en als haar kindje luistert Wordt oog en hartje door den slaap gekluisterd. Hoor, kindje lief, het wieggeklons Zich met uw moedors lieken menglen. Een lied zoet als het lied der Englen. Slaap kindje lief, uw moeder zingt; Slaap, kindje, uw goede teedre moeder Slaap, kindje, uw lieve moeder zingt. Slaap zacht, o pas ontloken rozenknopje Slaap zacht! nu 't goudgeel lokkig kopje Beweegloos op het kusken ligt. De moedermelk blijft op uw lipkens kleven.... Zoo vindt gij in moeders leven ook uw leven. Slaap zacht, gij zeer gelukkig wicht. Slaap, lievend, hoe het brommend vliegje Ook gonze en dommele om uw wiegje.... Slaap, kindje lief, uw,moeder waakt Slaap, kindje, uw goede teedre moeder Slaap, kindje, uw lieve moeder waakt. AU BLASON ORDINAIRE. HAUT TOTAL. BARRAGE AU BLASON ORDINAIRE. - BAS TOTAL IA UT TOTAL. BARRAGE

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1882 | | pagina 1