EEN PAARD SPARHOUT Bague Electro- Voltaïque PLUS EENEN WAGEN Zaterdag, 11 Februari 1882, op Dinsdag 14 Februari 1882, Busschen en Persen TE OOSTNIEUWKERKE cools {zeer vlug). (Verschrikt.) De politie! de politieVleemsroep de politie! leonoor (insgelijks). Willem, hij is onze huismeester.... Willem vat CoolsHelena zinkt neder.) God mijne moeder!.... Willem laat af, vat. Helena in de armen.) (Met gevoel.) Kinderen.... het wordt zoo duizelig in mijn hoofd.alles schemert en danst voor mijne oogen. lieve kinderen... ik voel het... mijne dagen in dit droe vig dal van lijden... zijn geteld... de schim... van Hen drik wenkt me... Vaartwel, mijne arme kinderen... Ik zegen u... Ik kan... niet... (Helena sterft). (Huilend in de armen harer moeder.) Dood! O! Moeder, mijne Moeder.... Dood (begint te weenen). (Als uit ecnen droom ontwakende.) Wat zie ik! (hij knielt bj het lijk van Helena, slaat zich voor het hoofd en snikt). Kon ik dit akelig tafereel ontvluchten (hij gaat tot de deur en rukt haar open). ELFDE TOON EEL. DE VORIGEN; EEN POLICIE-COMMISSARIS. (Blijft een oogenbhh roerloos staan) Welke ellende. (Tol Willem.) Ben ik hier in de woning van Hendrik Herman, timmerman van beroep? (Zijne smart verbergende.) Ja, mijnheer de commis- saris. Ik he'o eene boodschap voor zijne vrouw.... kan ik haar spreken?.... (Wijst treurig op Helena.) Zij is daar even gestor ven. Mijnheer. (Ontroerd.) Gij zijt haar zoon.en (wijst op Leonoor) uwe zuster? Mijne verloofde, Mijnheer. (Poos.) Hebt gij nog een ongeluk te melden, Mijnheer, spreek; ik ben bereid u te aanliooren. De mensch wordt groot in zijne smarten. Is het offer mijner goede moeder alreeds niet groot genoeg? Moet er nog een tweede? O! groote God! Erbarmen (Springt zinneloos op, zijn hoofd inheide handen). Gedoemde, gevloekte die ik hen, ziedaar mijn werk (hij toeent). (Met onverschilligheid.) Men moet eens sterven, liever toch een ander dan ik (Tot Willem.) Een lijk is daareven uit het water der vesting opgehaald, en is door eenige omstaanders er kend geworden... Arme vader! arme vader. God! Gij zijt wel wreed in uwe straffen (valt in de handen van Willem). (Terzijde en voor op het tooneel.) Ik word zinne loos (Terzijde en voor op het tooneel.) God(grijpt op zijn hart) hoe klopt het mij hier binnen, zou uwe wrake reeds nederdalen... vergeving. leonoor (zinneloos en verwilderd opspringend tot Cools). Allen dood! Vader, moeder, dood? dood!... Kom' dat is niets.... Zeg, dood mij ook eens, gij daar, helle beest.... Willem, mijn Willem, wanneer vieren wij bruiloft!Zij valt in zijne armen.) Zij is waanzinnig(weent bitter). Bii zulk aandoenelijk tafereel, kan ik mijne tranen niet weerhouden (ontdekt het hoofd en weent). Mijn geweten.... mijn geweten. Zinneloos op het tafereel wijzende met holle stem) VOOR TWEE CENTEN MINDER État-cml du 27 Janvier au 3 Fèvrier 1882. Sexe masculin 5. id. féminin 7. makiages Isidore .Pinet, macon, et Julie Reynaart, sans profession. öÉCEfe Jean Casier, sans profession, 64 ans, célibataire, St- Jacques-lez-Ypres. Lucien Therry, sans profession, 64 ans, célibataire, St Pierre-lez-Ypres. Pierre Hondeghem, sans profession, 57 ans, célibataire, Petite place. Adelaide Bolle, dentellière, 63 ans, épouse de Louis Duflou, rue de Menin. Sophie Dedryver, religieuse, 61 ans, rue au Beurre. EWFMTS A.U DESSOUS H>K Tf AX8 Sexe masculin 1. id. fémmin 1. MARKTPRIJZEN. 4 Februari 1882. 28 Januari 1882. Tarwe 12,500 29,50 12,000 29,50 Rogge 2,100 21,50 2,100 21,75 Haver 1,400 21,00 1,200 21,50 Erwten 500 25,50 500 24,50 Boontjes 1,800 23,00 700 24,2g Aardappels 5,000 6,50 7,000 6,50 Boter 320,00 330,00 DE RHUMATISMES, NÉYRALGIES ET MAUX DE TÊTE GUÉRESON IMMÉDIATE ET ASSURÉE en faisant usage de la Plus de doute, mille preuves a l'appui. chez Ch. Deweerdt, imprimeur, rue de Lille. Namens 0 -n Koning de Wet en hel Recht. VERKOOPING om 11 ure juist namiddag, op de Groote Markt te Yper, (recht over het hotel de Zon Met gereed geld en zonder kosten, door het ambt van den deurwaarder Vanderschueren te Yper. KOOPDAG ¥OORMËZEELE om 1 ure juist nanoen. Ten huize van sieur BARTIER PROSPER, Brouwer aldaer Kas met gestel (gezegt iffet-étagère), twee andere Kassen, eene Kom; ode, twalf Stoelen, eene Horlogie, een Spiegel, eene Coulisse-tafel en Pupiter. 8. Ter Hofstede van VANCAEYZEELE HENRI landbouwer, dicht het huis van meergenoem- den Bartier Eene Etenkas, een Geweer, (systema Lefau- cheux), eene Machyn om te keiren by middel van honden, eenen ronden Keirn met alle de tóebehoorten, een® Machyn om strooi te sny- den, eene Vleeschstande en eene Stoof. Met gereeden gelde en verhoog van 10 °/0 door het ambt van den deurwaerder Alphonse Hof te Yper. Ruchtbaerheid. VENDITIE OP R/IAENDAG 20 FEBRUARI 1882, om 1 ure namiddag fix te beginnen, zal de notaris Yan Eecke te Yper, ten ver zoeke der heeren leden van het armbestuur van Oostnieuwkerke, openbaerlyk verkoopen op gewone voorwaerden en tyd van betaling te Oostnieuwkerke, op het bosch bekend veld- bosch te Oostnieuwkerke, langs de strate leidende van Oostnieuwke naar Westrooseceke, het volgende goed 2200 Hommelpersen 1300 Stoppersen 180 Tabakpersen of Kepers TOO Sparrebusschen Dit uit partie Stle D n° 281a, gebracht op algemeene Kappingstraet onder n° 19. 1800 Esschen Persen 500 Elzen Persen 4 Koopen Brandhout Dit uit partie Stie D nf 416, gebracht op algemeene Kappingstraet onder n° 20. En nog 900 vlake persen op een bosch hier by toebehoorende aen den hoor Dejonghe. A l telks gerieve in kooj i verdeeld. Veurne, per 145 liters. Nieuwe tarwe Oude tarwe, Rogge, Sucrioen, Haver, Boonen, Erweten, HARK BM. 1 Februari. fr. 00 a 00 26 50 a 36 50 22 00 a 24 00 18 00 a 21 25 10 00 a 14 00 25 00 a 28 00 28 00 a 31 00 fr. 23 00 a 24 00 14 50 h 16 00 9 75 a 8 25 6 00 a 7 00 1 54 a 1 74 2 25 a 2 75 Kortryk, 30 Januari per hektoliter. Tarwe, Rogge, Haver, Aard. 100 k. Boter per 1/2 k. Eieren per 25 Brugge, 28 Januari. per hectoliter. Tarwe, fr. 18 00 a 23 00 Rogge, 14 50 a 15 00 Boekweit, 00 00 a 00 00 Haver, 6 50 a 9 50 Geerst, 10 00 a 13 62 Boonen, 13 75 h 14 75 Aardap. 100 k. 5 00 a 7 00 Boter, per kilo 2 90 a 3 45 Eieren, per 25 a HELENA. LEONOOR. WILLEM. VLEEMS; COOLS. DE COMMISSARIS. WILLEM. DE COMMISSARIS. WILLEM. DE COMMISSARIS. WILLEM. LEONOOR. VLEEMS. COOLS. DE COMMISSARIS. LEONOöft. VLEEMS. COOLS. WILLEM. DE COMMISSARIS. COOLS. VLEEMS. IVA-ISSA-NCES GRANEN, ENZ. Verkochtte kwantiteit midden prijs per 100 kil. Verkochtte kwantiteit middenprijs per 100 kil. DÉPOT UNIQUE A YPRES VAN EN VAN TE VAN RUCHTBAERHEID. '/.ftync .J- 'O-.-- i

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1882 | | pagina 3