geheel het land 3,00. voor stad 2,50. Zondag- 12" Maart 1882. 5 centiemen het nummer. 3dejaar N° KUNST- EN LETTERNIEUWS. DB KUNSTBODE VAN IJPEREN, verschijnt den Zaterdag avond; mén schrijft in bij Karei Deweerdt, drukker, Rijsselstraat, 59, IJperen. De inschrijvingsprijs is fr. 2-50 voor stad. fr. 3-00 voor geheel het land.Alle artikelen, verslagen of'mededeelingen moeten vrachtvrij aan het bovengemelde adres ge zond worden vóór den Vrijdag avond. Aankondigingen den regel 5 centiemen. Reklamenden regel 15 centiemen. Inlijvingen bij akkoord aan geringen prijs. Den Vlaming heb ik lief. ik heb voor u gebeden. Goed onthaal. Dat was een vreugde. Gelukkig leven. Couplets de circonstance. Spoorweg van IJper naar Veurne. In de herberg van sieur de Iieusele, ter Hoogstadelinde, heeft, geleden eenige dagen eene vergadering plaats gehad van veel Burg meesters van de naburige gemeenten en eene groote menigte belanghebbenden uit den om trek en van elders; dit betuigt dat eenieder uit er harte verlangt dien spoorweg te zien tot stand komen en dat elkeen er de noodzakelijk heid van gevoelt, wil men koophandel en nijverheid in onze streken zien vooruitgaan, die tot nu toe zoo verwaarloosd werd, om reden de kosten van transport, vervoer en bijhalingen zooveel wegdragen en daardoor alle concurrentie met anderen, die met ijveren wegen begunstigd zijn, onmogelijk maken. In deze vergadering hebben verscheide heeren het woord genomen; er is veel goeds uiteengedaan geweest, maar, zoo als het in soortgelijke zaken dikwijls gaat, er zijn ook projekten vooruitgesteld geworden, die tot het onmogelijke grenzen. Zoo is er een voor uitgekomen met een ontwerp om een spoor weg te leggen van IJper naar Loo en van daar direkt naar Brugge! Denk eens, of het Gou vernement zulke belachelijke vraag wel ooit zou inwilligen! Van Loo direkt naar Brugge!! Alsof Loo alleen maar bestond, en alsof niemand anders moet leven dan Loo; ook dit voorstel is met algemeene stemmen door de vergaderde menigte afgekeurd en verworpen geweest. Al. de Burgemeester van Crombeke heeft van praktijscher zaken gesproken en die weêrklank bij allen gevonden hebben, hij stelde voor om aan het Gouvernement te vragen de lijn te leggen van IJper door Brie- len, door Elverdinghe,- door Oostvleteren, naar Pollinchove, naar Loo, naar Alverin- ghem, en van daar naar Veurne; en als men van Alveringhem naar Veurne gaande, een zeer kleine zwaai zou willen doen en aan August Vramdout's een halte zou willen maken, alzoo zou WulveringhcmWinchem ook deelzaam kunnen zijn aan de te bekomen gunst. Ons dunkt dat zulk een projekt veler belangen zou bevredigen. Wij vernemen dat eene tweede vergadering gisteren namiddag, 11 Alaart, moest plaats hebben, alwaar men ons belooft dat autori teiten zullen aanwezig zijn en nogmaals al de belanghebbende Burgmeesters en tal van bijzonderen, om definitief middelen te beramen om onzen ijzeren weg te bekomen; 0111 eene deputatie aan te stellen 0111 bij den heere Aünister van openbare werken te gaan, peti tiën in te richten, enz. enz. Welaan dit zijn goede vooruitzichten, doen wij allen onze plichten; smeden wij het ijzer terwijl bet heet is; ontzien wij geen moeite; de belooning zit voor ons aan het einde. Alle man op den post. (Advertentieblad.) Onderwijzers-congres van 1882. Het onderwijzers-congres van 1882 zal in de maand September plaats hebben te Arlon. De heeren Gouverneur en arrondissements commissaris, de plaatselijke overheden en andere invloedrijke personen hebben zich deze zaak aangetrokken en alles doet voorzien dat het Congres van Luxemburg uitermate wel zal gelukken. Verschillige belangrijke kwestiën staan aan Den ouden Vlaming heb ik lief, Den Vlaming groet mijn mond Zijn hert is goed, zijn lach gemeend, Zijn inborst gul en rond. Kloekmoedig' gaat hij zynen gang, Fier blikkend om zich heen Maar als zijn antwoord ja moet zijn, Dan zegt hij nimmer neen. De morgen roept hem tot het werk, En de avond brengt hem thuis Maar als hij gaat en wederkeert, Slaat hij nog steeds een kruis. Hij denkt, zaoals zijn vader dacht, Al is hij bij den Heer En als hijbiddend nederknielt, Knielt ook zijn kroost ter nerê. Des ouiien Vlamings hert is goed, Zijn inborst gul en rond Dies iieb ik hem rechtzinnig lief Dies groet hem steeds mijn mond. Th. S. -■ Mijn kind, ik heb voor u gebeden, Opdat uw levensdag Ons nooit een bron van droefheid weze, Hoe lang hij duren mag. Nog zijt gij onze hoop en vreugde, Nog zijt zij onze roem Nog woont de reinheid in uw herte. Olijk honig in een bloem. Nog schijnt, om u, de zon der blijheid Standvastig in ons huis; Op onzen schouder lade uw handel, Uw wandel nooit een kruis Mijn kind, ik zal nog voor u bidden, Opdat uw levensdag Ons nooit een bron van droefheid weze, Hoe lang hij duren mag. Br wat was het buiten Somber, woest en koud Zelfs de boomen rilden, Trilden in het woud Koude, ijskoude kaken- Kreeg men in den wind En daar kwam, och arme Nog een haafloos kind. - Moeder, laat het binnen, Roept het schaapjen in Welkom zal het. wezen In ons klein gezin. En het kind kwam binnen. Warmde zich en ging, Zielevreugde latend In den kleinen kring. Dat was een vreugde in ons huis, Des avonds vóór Sinterklaas Elk zocht zijn schoonste schoentje En koos daarvoor een plaats. Reeds was de ladder gereed, Geteekend met krijgt in de schouw Nu haalde men hooi, dat zeker Het paardje lusten zou 1 Toen klonk het oude lied Ter eere van den goeden Sant, Die appels brengt of citroentjes, Naar ieders lust entand, En toen ging elk ter rust, Plots stakend alle gedruis, En plechtig, bij eede belovend, Zoo stil te zijn als een muis Die nacht viel schromelijk lang, Doch eindelijk kriekte de dag Hoe grepen en borgen hun handjes, Hoe hertelijk klonk hunnen lach Dat was een vreugde in ons huis, Waar ieder zong en sprong.... Ik deed met de kinderen mede En waande mij nogmaals jong. Ik weet hot welons aardsehe leven Is niet altijd vol lust En vóór den middag valt de bloem vaak. Die de ochtend open kust. Toch zijn er, ja, voor wie het leven Een lange feestdag is Voor wie de zonne lacht, al valt ook De dikste duisternis. Zij zorgen daaglijks, dat het heden Hun morgen vreugde brengt, Wel wetend, dat het beste zaad steeds De beste vruchten schenkt. Adieu bruyant Paris, fracas de la grand' ville Vive dans ia province un frais et calme asile! Vivent l'air pur, les prés verts et les bois Dans votrenid de mousse a l'abri de la brise Vous voilé de retour, Joseph, et vous. Elise, Vous arrivez pour la première fois. A votre entrée ensemble, ici, je vous salue Soyez le bienvenuSoyez la bienvenue Jouissez-y longtemps d'un heureux sort! Voyez: tout vous sourit; la nature elle-même Emprunte un nouveau charme au magicien suprème, Juin nouveau-né, ce rnois de Mai du Nord. Quels voeux former pour vous dans tout ce qu'on envie? Untissu de piaisirs, voila pour vous la vie; Ce que beaucoup convoitent nuit et jour, Vous l'avez: amitiés, santé, gaité, fortune; De toutes les faveurs il n'en manque pas une A vos désirs: car vous avez l'amour. L'amour, dont un rayon transforms l'existence, Qui de deux coeurs peinés, meurtris par la souffrance Sait composer un bonheur rajeuni; Lui qui, dans notre vie enfiévrée et chétive Assouvit notre soif comme une source vive. Et nous permet d'entrevoir l'infini. Pour faire de vos jours une course cliantante, Versez de votre amour la coupe débordante Sur les malheurs qui pleurent prés de vous! On a double bonheur alors qu'on le partage, Et nos félicités sont un vaste héritage Qui, divisé, devient cent fois plus doux. Qui dit béni du ciel dit aussi responsable A vos cótés grandit un enfant tendre, aimable, Entre vos mains legs pieux et sacré. Ses sens s'ouvrent au bien, du bien seul sont avides; Aimez-le; guidez-le, car il chérit ses guides II a déjé. souffert; il adéjè pleuré Au nom du tous, enfant, chatelain, chatelaine, Soyez les bienvenus dans ce riant domaine Soyez heureux tous trois, cher Fernand, chers époux! Soyez heureux par lui! Qu'il soit heureux par vous

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1882 | | pagina 1