BREUKEN ca li BAISSE DE PRIX il K G. M AILL ARD-ALLE WAEBT a partir du 1 Décembre 1881. A VENDRE J. DEKEUWER-YERKINDERE BALSEM YAN HET ROODEN KRUIS CAFE MOKA DE VOLKSSCHOOL 9°. HH Is^l f V De Seigel-Siroop is verkrijgbaar bij alle apothekers van Belgie, verkoop in 't groot bij Ch.' Delacre, Mon- tagne de la Cour, Brussel. van 16,600 fr. DE ECHTE WIJNELIXEI Verkoop in 't groot bij Ch Delacre, Montagne de la Cour, Brussel. Een lepel Kakaopoeder, met eene tas kokend water of melk aangemengd, verschaft een aan genaam, versterkend, gezond en goedkoop ont bijt. De C1C40-DEL4CRE wordt verkocht in rolvormige blikken doozen, dragende een op schrift met het handteeken van Ch. Delacre, lever aar des Konings. De beroemdste geneesheeren hebben over de CACA©-B>ELAC«E de vleiendste verslagen gegeven. TElSTTOOöKrSTELLXlSra-ElSr Cl), DELACRE heeft bekomen te parys 1878 Twee eerepenningen Sydney 1879 Eersten en tweeden prijs Melbourne 1880. Vier eerste graden van verdiensten f=si 2 £2 «■is ^||J «3sS 2"ggg "§«11 i gl|* «11 <1 Ï5g Sl-Sö ug.2 o Mcl TAILLEUR Rue de Dixmuile, N° 33. quëtratilés «Ie Pannes, Faitières et Arretières rouges et plombées Tuyaux de drainage et Tuyaux a Collets de toutes dimensions, pour Cheminées, Ponts, Egoüts, et Aqueducs, Tuyaux de Cheminées en tous genres Carreaux de Fours Briques creuses, Briques unies et Briques pour Voütes, a la fabrique de a Wytschaete, iez-Messines. is' .*ëGsas-5 is-iS5 JSb12,?5s Cassis a-S SS «fjsll »lfe ;2 si" Maandschrift ter bevordering van Onderwijs, Opvoeding en Vlaamsche Letterkunde P. P. DENYS, onderwijzer te Komen met medewerking van verscheidene voorname Onderwijzers, Professors, Letterkundigen. Geleerden, enz. Men schrijft in ten bureele van dit blad, aan 5 fr. 's jaars Drukkerij Oh. Deweerdt, Rijsselstraat, 59 IJperen. 1 I Vreemdsoortige en algemeene Ziekte in dit land voorkomende Evenals een dief, die ons des nachts aanrandtvalt ze ons op het onverwachts aan. Zij, die er aan lijden, gevoelen pijn in de horst en lenden, zelfs somtijds in den rug. Ze ondervinden een soort van ver-_ veling en een geneigdheid tot slapen. DBs".aMja_re, morgens vooral heeft men een onaangena-l;!Mgi>;S= men smaak in den mond, de tanden zijn"' «JaK" tl met een slijmachtige zelfstandigheid bezet. De eetlust ontbreekt. De ziekess: gevoelt als het ware een zware drukking op r— de maag en somwijlen een gevoel van zwakte en een niet aan te vullen leegte in^sS het binnenste van de maag. De oogen zijn~^J dof en de buitenste deelen er van wordenfe koud en klam. Na een zeker tijdsverloop^^ krijgt men een hoest, die bij den aan vang droog is, maar na eenige maanden ver-=S rgezeld gaat, met opgeving van groèna-jjf chtige fluimen. De zieke gevoelt eenl onophoudelijke afgematheid, en te vergeefs! tracht hij te slapen, hetgeen zijn toestandiï nochtans niet verzacht, Vervolgens wordt! hij zenuwachtig, prikkelbaar en somber, j en neemt alles euvel op. Wanneer hij'| eensklaps opstaat, ondervindt hij een soort" van duizeling; hij geraakt verstopt (gecons tipeerd), zijn huid is droog, en bij oogenblikken warm, het bloed wordt dik en traag. Het wit der oogen krijgt een geelachtige tint. De urine wordt, behalve nog dat ze aanslaat, zeldzaam en donker van kleur. Dikwijls is de zieke genoodzaakt het voedsel, dat hij gebruikt, over te geven; die brakingen laten in den mond dan eens een bitteren, dan eens een zoetachtigen smaak achter en zeer dikwijls zijn ze door hartkloppingen gevolgd. Het gezicht van den zieken verzwakt, hij heeft altijd sterren voor de oogen, en ondervindt een groote vermoeidheid en zwakte. Alle deze kenteekenen doen zich beurtelings voor. Men beweert dat een derde der bevolking onder dezen of genen vorm daaraan lijdende is. Geneesheeren hebben zich dikwijls omtrent den aard dezer ziekte bedrogen. Eenigen hebben die als een leverziekte behandelt, anderen weder als slechte spijs verteering, sommigen ook als miltziekte, enz, enz. maar niet een hunner verschillende behandelingen heeft een gunstige uitkomst opgeleverd. Men heeft nochtans ontdekt dat het Extract of Roots" (wortel-extract) of geneeskrachtige Siroop van Moeder Seigel, in elk geval volkomen geneest. De slechte spijsverteering is een zeer ernstige ziekte, welke een groot getal der volksklasse aandoet, en ze wordt door rampzalige uitkomsten gevolgd, zoo geen onverwijlde zorg wordt aangebracht. De Seigel-Siroop is een afdoend middel, zelfs in de moeielijkste gevallen. A. J. White; Eigenaar, te London. Nationale Belooning S Versterkend, syijsverterend, koorlsver-< drijvend. Dit wijnhoudend elikster bevat' X alle hoedaneheden der 3 verschillende kinasoorten 0 vereenigd, het is zeer aangenaam en wordt zeer 1 a door de geneesheeren aanbevolen tegen Bloeds-, O gebrek, gebrek aan krachten, ziekelijke bleekheid aandoeningen van de maag, vbloedarmoede gevolgen van het kraam-' Xbed, aanhoudende koortsen, langzame' X herstelling, enz. 0 FABRIEKSMERK GEDEPONEERD Te PARIJS, 22, rue Drouot ei ii alle joede apotheken. Volledige genezing in 3 maanden 12,000 ge tuigschriften. - Onmid- delijke verlichting. WAERSEGERS, breukarts der gasthuizen en van het leger commandeur en ridder van verscheidene ordens 18 eerme talen. 35, Gropn Kerkhof, ANTWERPEN. Eene gediplomeerde dame is aan het huis gehecht. Raadplegingen van 9 tot, 4 ure O M I co 53 V"O <o I wtss a -<Z-5 I agg I pq cj VI öv k X?" ï=>.mS® JH-o CÖ B W r* v3 CO M ai O-M f3 ©4J fl o f g a O 2 p 2 i 2*2 <l> cS 1/1 Cj g 'vi N 2 S3 --«o 5'^-© '=a g 23 ■>a3 r S 01 (3 -dh'.. i fcrjM o 3 M -P w ia Öm W lOnlj CO p<co h» "Oih Pi» «3 M t> f3 gw-oj-ö cS MET DE TEER TOT BASIS. Genezing gewaarborgd in weinige dagen, van wonden en kwetsuren van allen aardBrandwonden, aderspattige ver. zweeringen, horstkloven, vijt, huid- en kankerziekten. Engelsche apotheek van Ch. Delacre, Montagne de la Cour, Brussel. Groot en klein. Depot bij M. Vcys, apotheker, Rijselstraat, IJperen. Les amateurs du vrai café moka, exquis, de la maison Bddm. Ousabb, a Moka-Agen (Arabie), sont priés d'adresser leurs ordres k l'agent général, Anvers. II sera envoyé échantillons a raison de fr. 'i-JJO le kilo cru ou fr. 3k-00 le kilo torréfié, en timbres ou mandat. Le café moka (petite fève ronde) surpasse en finesse et arome les meilleurs cafés connus: par 5 kil. fr° a domicile. AGENT GÉNÉRAL, A ANVERS, STRUAF-VAM REETH rue Steeling a .tf-s 3 (UflflS '«"■g 'Ehi^g u O H S tBN P ia n Q5 iv a g J- M -SP g o a ►Q o TT O g S)o g> e SW M 2 JD' A S s B p sS e ©-o s a a g S sh2 a §a-« S i o >oc"r;£toag=T! S s.a «2 Sg 5.3 «3 O «2 o.q ji^ a -s? y O -«wcuiq fl |a 8 I .2 PS-S® ®.So-g t S o.S'O 3 O H O - K.Q- :'S-2 Q. «5 .2 O® 'O - 2 rt a {f c ©nS I o A3 bc"3? .Z? «y cv C e Lj >- C3 S ("h wSëgrt.2 ©-S öChCw S o. h^n^i n a R ONDER HET BESTUUR VAN

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1882 | | pagina 4