o^zEisrinsTG- VERPACHTING HOUTWAREN B O O M E N A VENDRE POUR 1500 FR. I SOCIÉTÉ DE GARDES CIYIQÜES D'YPRES. YERSGHILLIGE TIJDINGEN. GUSTAAF GLISSOÜX-GODDERIS, STAATSGOEDEREN KOOPDAG TE Y P E R LANGUE FLAMANDE. J Société Royale des Francs Arbalétriers. Kantoor Meessen Dinsdag 5 December 1882, Société des Chosurs. Soiree musicale du 22 Novembre 1882. a 8 lieures du soir. 2me Tir de la période d'Hiver. 12 Novembre 1882. AUX CARTONS. A. Ligy E. Smeysters Th. Leclercq L. Devos 15 20 1 2 20 15 3 o 80 80 9 10 Tir du Lundi 13 Novembre 1882. AUX OISEAUX. ler oiseauMaurice Fraipont. 2e id. LéonMahieu. Sterfgevallen. De schilder J. De Bruycker, te Antwerpen overleden, is den 9 dezer aldaar begraven. Hij was professor van porseleinschilderen bij de beroepschool bestuurd door Mej. Van de Waele. De heer De Bruycker werd in 1816 te Gent geboren, waar hij zijne kunstopleiding ontving en verscheidene raedaliën won. Hij begaf zich naar Ant werpen en werd in 1842 leerling van Ferdinand De Brae- keleer, die de meester is geweest van H. Leys. In 1845 bekwrm De Bruycker in de tentoonstelling van Antwer pen de gouden medalie en dezelfde onderscheiding viel hem te beurt in 1862 te Amsterdam en in 1873 te Lon den. Hij schilderde genretafereelen, landschappen, die ren en bloemen. Hij beminde vooral de bloemen; hij schilderde die niet alleen met veel talent, maar kweekte die ook met bijzondere liefde. Ijzingwekkende gebeurtenis. D"n6 dezer rond 6 ure 's avonds, heeft eene ijzingwekkende gebeur tenis te Merckem, arrondissement Dixmude, plaats gehad. De genaamde Joseph Degryse, oud 54 jaar, werkman aldaar, heeft zijne twee kinderen; oud 1 en 3 jaar, in eenen waterput geworpen, met het inzicht hen te verdrinken; vervolgens heeft hij het vuur aan zijne woonst gestoken, welke de prooi der vlammen is ge worden met alles wat er in was, benevens de woning van zijnen buurman Karei Descamp. De oorzaak is toe te schrijven aan de ellende waarin de dader verkeerde, die ook gepoogd heeft zich te zelfmoorden. Hij is dooi de plaatselijke policie aangehouden. De kinderen zijn nog gelukkig door de moeder kunnen gered worden. Het verlies door den brand veroorzaakt, bedraagt 1100 fr.; niets was verzekerd. Zelfmoord. De genaamde Engel Reynaert, oud 50 iaar werkman te Dixmude, is aan eenen boomtak opgehangen gevonden bij den steenweg vaa Vladsloo. De oorzaak is onbekend. Hij laat eene weduwe met zes kinderen achter. Regenschermen. Wint uwe reis naar Rijsel of naar Brussel, met in eene dezer twee steden eenen re genscherm te koopen, te doen vermaken ofte doen overtrekken, in helgroots Huis tan Regenschermen. Occasie regenschermen, zuivere zijde, 3-7o. Zijde van T iion 5-90- zeer sterk, 6-50; driedubbel gekruist, 7-50. Romeinsche taffetas, 9 en 10 fr. Groote keus van zeer chooTe artikelen van fr. 12-50 tot 25 fr. Draagt uwe regenschermen te vermaken of te overtrekken zoodra sh aankomt, herneemt ze, wel gemaakt en zorgvuldig hersteld, vóór uw vertrek. Rijsel 52 (us, rue Esquer- moise. Brussel, 108, Boulevard du Nord. (Het huis staat niet op eenen hoek.) Tourt St-Etienne. Natuurlijk mineraal arseni cal water, Bron van de Hospice (zie de aankondiging 4e bladz.) État-civil du 10 au 17 Novembre 1882. rVA.ISSA.NCES Sexe rnasculin 0. id. féminin 5. mariages Edouard Vandriessche, tailleur et Cécile De Coninck, dentellière. Pierre Vermeulen, cordonnier et Mélanie Deltombe, repasseuse. Pierre Warnotte, plafonneur et Mathilde Ameel, sans profession. DECES Frangois Clement, boutiquier, 77 ans, époux de Anne Bossaert, rue des Plats. Octavie Debouck, sans profession, 35 ans, célibataire, rue des Bouchers. Fébronie Vandamme, sans profession, 84 ans, épouse de Louis Cailliez, rue de Dixmude. EiViEAXTS AC DESSOCS 1>E 1 AAS Sexe rnasculin 0. id. fémmin 4, MARKTPRIJZEN. 18 November 1882. 11 November 1882. Tarwe 18,600 27,00 21,200 27,50 Rogge 6,000 19,25 3,500 19,20 Haver 400 19,00 000 00,00 Erwten 300 25,00 000 00,00 Boontjes 1,200 25,00 000 00,00 Aardappels 8,000 8,50 9,000 8,75 Boter 310,00 315,00 groote Magazijnen van Nieuwigheden, GEMAAKTE KLEEDEREN, Boterstraat, 23, IJ PEREN GItÜOTE KEUS WINTERSTOFFEN VOOR PAR-DESSUS. VRIJETT xisra-A-isro. Bestuur der REGISTRATIE en DOMEINEN De Ontvanger der Registratie en Domeinen te Meessen, maakt het publiek kenbaar dat hij op DONDERDAG 23 NOVEMBER 1882, om 2 1/2 ure namiddag' zal overgaan te zijnen Kantoore te Meessen tot de openbare waarvan de beschrijving volgt GEMEE1STTB LOGEE: Lot een. 30 aren 10 centiaren goedgele gen Weiland, bekend ten kadaster sectie B, n° 73. Lot twee. 33 aren Zaailand, ten kadaster bekend sectie B, n° 200. Voorwaarden De verpachting geschiedt voor den termijn van 3, 6 of 9 jaren, in te gaan met 25 Decem ber 1882. De pachters zullen betalen 10 °/0 van een jaar pacht voor alle onkosten. Zij zullen nog gehouden zijn borg te stellen. Alle andere inlichtingen te bekomen ten kantoore van zelfden Ontvanger. ter herberg De Kroon staande op de Kruis straat, gebruikt door sieur Pieter Desramault, smid en herbergier aldaar, OP MMDiG 20 H9VEH8£B 1382, om één ure namiddag van: Abeelen en Populieren Berd gezegd 6/4, 5/4, 4/4, 3/4 en 2/4; Iepen stuks van alle dikten, lengten en breeden; Groote hoeveelheid Esschen hout, dienstig voor wagenmakers; Zware Eiken stuks; Welke houtwaren zeer droog en gezaagd zijn sedert vijfjaren. Verders veel Brandhout, alsook Ledekan ten, Vensterramen, florlogiën, Basculen, oude en nieuwe Wielen dienstig voor wagens en voituren. Met gereed geld en verhoog van 10 °/0 door het ambt van den deurwaarder Alphonse Hof, Recollettestraat, 41, te Yper. Celui qui désire apprendre seul et sans matera le flamond, demande centre un timbre poste de dix centi mes, un prospectus a p,-J. EM ELI NCKX, professeur diplómé, rue du Miroir, 59, öruxelles. VEUDITIE PA8SCHEMDAELE De notaris Van Eecke te Yper, zal op om 2 ure namiddag, ter hofstede bewoond door sieur Frederik Hoflack te Passchendaele, openbaarlijk verkoopen 50 koopen Populieren Boomen, waaronder vele zware en langstam- mige. Langen tijd van betaling mits borg te stel len. Ruchtbaarheid. Par suite de cessation de fabrication. 1 grand métier avec 3 jacquarts et cartons pour carpettes d'Ecosse. 1 grand métier pour carpettes en poils de vache. 3 métiers avec jacquarts et cartons pour- tapis d'Ecosse. 3 métiers avec jacquarts, grils et bobinoi- res pour bordures. 9 métiers pour tapis laine et poils de va che. 1 moulin a ourdir'et accessoires. 1 moulin a retordre avec 75 broches. S'adresser jusqu'au 23 Novembre rue Ver bist 60 d BraxeUes. I J H I -A 1. La Muette de PorticiOuverture poui' symphonie 2. Chansonnette dite par M. Dekemper 3. A une jeune fille, mélodie chantée par M. G. Dumon 4. Tombée du jourChoeur 5. L'Oiselet et l'Amourmélodie chantée par M. E. Dubois aEntr'acte de l'opéra la Colombe (l' j b) Air Egyptien del'opéra lphigénie en Aulide pour symphonie 7. Chansonnette dite par M. Dekemper REDOUTE. Le piano sera tenu par MM. Moreaux et Baratto. Auber. Gounod. Jouret. P. Bernard. Gounod. Gi-uck. TIR AU HAUT TOTAL. 25 10 10 25 15 5 BAS TOTAL. 3 1 2 1 GRANEN, ENZ. Verkochtte kwantiteit middenprijs per 100 kil. Verkochtte kwantiteit middenprijs per 100 kil DER VAN DER VAN VAN TE -I

HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) | 1882 | | pagina 3