ONZE KRIJGSGEVANGEN ONZE GEÏNTERNEERDEN 15 Juli 1917 DE POPERINGSCHE KEIKOP. N° 7 Burgerstand: 16 tot 30 Juni. hij mag niet. D} t&j'm Wil van ander taal en zeden zijn: In) 'n to niet! Dj Vlaming 'n heeft, op 't ende van 't qjel, Koel dit noal dat niet! IN DDITSGHLAND. De hopteelt in onbezet Belgie. IN HOLLAND. IN ZWITSERLAND. Nationaal Verbond tot heroprichting van den landbouw. Dj Vlaiiag staat zijn eigen taal en zeden af: G G. H3t nieuws van Stad, Oorlogs- to as tand en Brievenbus ontbreken in dit nummar niet door onze sahuld, maar deze van MOSDER CENSUUR. ONDERSTEUNING GE BOOR TEN: Vandevoorde Bertha d.v. Albert en Em ma Mortier, Abeelest. Boutez Nestor z. v. Louis en Maria Debyzer, Pottestr. Sobry Anna d. v. Jules en Marie O- byn, Westroosebeke. Pumon Albert z. v. Jerome en Amelie Yermeersch, Valkenberg. Bruneel Benjamin z. v. Heriri en Emma Haezebrouck, Yper. Pittellioen Laura d.v. Kam iel en Marie Pitlellioen, Crombekestr. Stockbroek Pierre z. v Pierre en Alice Vermeersch, Werfstr. Robaeys Antoinette d.v. Emile en Elza Sauty, Passchendaele. Adriaen Maria d. v. Auguste en Irma Huyghe, Provenst. HUWELIJKEN: Matbieu Krantzborn, werkman ts Mont- zen en Juliana Artois, wed. van Romain Colpaert, te Poperinghe. Cyriel Van den berghe. werkman en Emma Baelde, te Poperinghe. O VERLIJDENS: Werbrouck Leopold, 3 w. Diekebusch. Pegraeve Paul, 8 j. Yper. Ladóusiire Silvio, 72 j, z.b., wed. Henri VanEislan- de, Yper. Merlevede Virginie, 72 j. echtg. Charles Noliet, Rekhofstr. overt, te Proven, Couthof. Wij ontvingen nog 165 fr. van bizon der giften. Pe Namen onzer weldoeners kunnen wij niet drukken door plaats gebrek. Pus voor nen naasten keer. Aan alten hartelijk dank! IN" ixttig-e n. Renseignements sur disparus, blessés ou prisonniers de l'Armée Beige, Ministère de-la guerre, boulv. de Strasbourg, 36, Le Havre. Inlichtingen over verdwenengekwet ste of gevangen soldaten van ons leger. Bureau de Correspondance beige Grosvenor Gardens, Victoria Station London, W. C. Om naar Belgie te schrijven. Bureau des réfugiés beiges 17, Lange Voorhout Pen Haag. (Holianvl) Bureau des réfugiés beiges et francais Hotel de la mutualité Lyon (FranceJ Inlichtingen over vluchtelingen. Miinster Cologne Soltau Mechelen Münster Soltau Allay es Urbaan, s. art. 13 brig. Münster Becquart Alfred, sold. 10 linie,' Soltau Blanckaert Ernest, s. 1 karabin. Cappoen Jozef, s. voetvolk, Giessen Cappelaen Cam.s.col.mun. Altengrabow Carpentier Maur. s. 1 karab. Thourout Claeys Cyriel, s. art. PeByser Maur. s. 4 linie, DePoorter Jul. s. 3 linie, BePuvdt Arth. s. Peroo Cam. s. 4 linie cycl. PeWancker Remi, s. 3 linie, Garcy Fidéle, s. 1 Jag. te voet 6/j Leclaire Emiel, s. 8 linie, Sennelager Merlevede Achille, s. 3 linie, Gardelegen Metsu Cam. s. 1 karab. Goettingen Pattin Cam. s. 3 linie, Soltau Pelgrim Jul. s. 14 linie Questroy Jer. s. 3 art. Münster. Reniere Ern. s. 1 Jag. te voet, Soltau Rosseel Maur. s. 3 linie 1/jj Salomé Ach. s. 4 linie Münster Temperville Prospers. art. Timperman Muur; s. 9 linie Top Emeric, s. 3 linie Soltau VanCayseele M.s. genie 3 P, Sennelager Vercrtivse Cam.s. 1 Jag. te voet, Münster Zoo spoedig mogelijk trachten wij die lijsten te volledi ge n. daarin helpe ons iedereen. Bemerking. Pie inlichtingen zijn genomen uit de versehiliige lijsten der helgische krijgsgevangenen in Puitsch- land, volgens de gegeven der duitsche overheid; ongetwijfeld is die onvolledig. Om in onderhandeling te komen met de krijgsgevangenen is het volstrekt vèrtFisefit kiaar het adres af te schrijven en de brieven of pakken te verzenden door de tusschenkomst der «Comité International da la Croix Rouge a Génève. (Suisse)» service des prisonniers da guerre. Pc verzending van af Genève* is kosteloos. In West-Vla an deren strekte de hop teelt zich ten jare 1914 uit over ongeveer 1536 hectaren; dan was deze hopteelt tot haar toppunt gestegen, en had van 1919 afruim 500 hectaren bij gewonnen. On danks het uitbreken van den oorlog, kon al de hop geplukt worden. Poch wat een geduchte knak v0or de zoo bloeiende landbouw onzer streek, toen de strijdmachten zich rondom leper en op de boorden van 'n Yser samentrok ken... Pe uitvoer onzer [rodukten.in October - Pecember 1914, was gansch onbeduidend wegens de belemmering van het spoorwegnet. Paar onze hop- planters zich nergens geene nieuwe slak ken nog ijzerdraad konden aanschaffen, moesten zij van lieverlede deze teelt min stens van een derde inkrimpen, en op enkele plaatsen geheel en gansch verla ten. Voor den uitvoer echter kwam er be ternis in het voorjaar 1915. Zoo ging het voort in 1916. Evenwel werd menig hopplanter in het nauw gebracht, deeene door gebrek aan staken en draad de andere door ge mis aan plukkers: blijkens de landbouw- opteliing in 1916 werden er alhier nog enkel 625 hectaren geteeld: dus 911 hectaren min dan voor den oorlog. Gewis zal de hopteelt in 1917 nog in gekrompen worden, dewijl dezelfde moeilijkheden voor opleiding en pluk ken voortbestaan. A. P. J. (TJitde Hopboer, Mei 1917 n° 5 Cambie Justin. Caubrjiine Leon, 2 linm Kamp Harderwyk bar. 2 Christiaen E'ie Cossey Paniel Onder-Luitenant. Palleine Henri. Decorte Jozef, wachtmeester kamp Harderwvk bar. 18 Pecorte Ju lien. Dehaene Maurice. Pe Kervel Jerome. Pesagher Jozef. Deyos Omer. PeWancker Remi. Lefeirre Cyriel, korp. gren. kamp Harder wyk bar. 29 Legrand Om er. Liefooghe Germain. Maërten Cyriel. Persoone Ju lien. Poutier Maurice, 5 linie kamp Zeist. Six Gaston Labaere Maurice, pare hotel Boningen (Interlaeken) Die lijst is niet volledig, daarom vragen wij dat eenieder helpe do juiste adressen bezorgen. Wie kan ons het portret van dë gesneu velden versclia.ïen? Op 1 Mei 1916 waren er in Belgie omtrent 600 gemeenten geheel of gedeel telijk verwoest. 43198 woningen werden door den vijand of de bondgenoolen stukgeschoten. In West Vlaanderen 16f00 Brabant 5833 Namen 5243 Antwerpen 3553 Henegouwen 3500 Luik 3444 Luxemburg 3000 Oost-Vlaanderen 2500 Limburg 155 Omtrent 400.000 Belgen zijn uitge weken in Engeland, Frankrijk, Holland en Zwitserland. Pit is nu meer dan een jaar geleden. Sindsdien heeft het vernielingsvuur, soms noodzakelijk in oorlogstijden, maar hij genomen. God betere 't Voor alle inlichtingen zich wenden: Voor Onbezet Belgie tot M. J. Maes, Volksvertegeniooordiger, Rousbrugge Voor Fi'ankrijk tot M. G. Sap, Rue c!Amsterdam, 70, Paris. In de voorloopige beheerraad vinden wij onder meer den naam van onzen achtbaren Heer Hector Lebbeprovincie raadslid, Poperinghe. Poperingnaars in Engeland en Frankrijk, hebt ge nieuws uit uw bannellngschap stuurt het naar het Beheer dat het aan zijne lezers zal mededeelen. Drukkerij "Sint Jozef.,, Alveriughem. XJ i/

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperingsche Keikop (1917-1919) | 1917 | | pagina 2