Vers.chijnt 2 maal te maande zalig en eeluKKig Nieuwjaar D Nr 15 1 Januari 1918 *A ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten KOSTELOOS. Andere soldaten 1.00 fr. Burgers 2.00 fr. BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. D 65 I H. G. Herpelinck, brank. D 195 H. A. Baert, Noordstr., 13, Pop. Zalig en gelukkig Nieuwjaar Wat roervolle herinneringen brengt die wenseh ons niet te bin nen Wie doet het niet droomen van zijn tehuis Was men ooit gelukkiger en zaliger dan daar, in den familiekring, bij vader en moeder, broeders en zusters, vrouw en kinderen/?;.. En nu, is men verre van huis, hals over kop gedompeld in een schrikkelijken oor log En toch klinkt onze wenseh Zalig en gelukkig Nieuwrjaar Zalig en gelukkig in al die gevaren en ellenden en verlaten heid...? Neen, die Nieuwjaarwensch is ijdel nu, en slechts een spotwoord. Zoo spreken is onbebacht en oppervlakkig, 't Geluk, de vreugde liggen niet vastgeankerd aan een plaats- of een tijdsom standigheid. We dragen die in ons de zaak is ze te weten liggen, ze te grijpen. Wie in de goddelijke Voorzienigheid gelooft, vat dit jongens, waar is uw geloof Spijkeren we eens de twee volgende zaken vast in ons hoofd De vinger Gods richt alles en God mint o?is bovenmate. En wel 't eerste is daar twijfel aan? God isimmers de Almachtige, de Al wijze, de Albehoeder. Niets gebeurt er buiten zijnen Goddelijken wil of toelating. Geen haar valt van ons hoofd zonder zijne tusschenkomst En nu ten tweede, we zegden God mint ons bovenmate: 't Verband tusschen de twee springt in 'toog Al wat er gebeurt, 't komt ons ai ten goede. Moet het ons noodzake lijk .zichtbaar ten goede komen, of lichaamlijk Jongens, waar is uw geloof We vergeten te lichtelijk dat God onze vader is gaat een vader zijn zoon eene slang voor eeiv viseh geven een steen voor een brood We doen lijk onbeachlzame, lichtzinnige jongens, die de noot wegsmijten omdat de schale te hard of te bitter is. Koe zouden we met ons gemeten verstand, cle ondoordringbare wegen doorvorschen van den oneindigen God Een, zaak staat vast Alles valt ten goede uit voor wie God bemintlijk de H. Paulus zegt. Versterken wTe dus ons geloof op dezen Nieuwjaarsdag en bidden we Heer, vermeerder ons geloof Zalig en gelukkig Nieuwjaar Heeft hij een beteekenis nu die wenseh Is hij ijdel Hij betee- kent Heer, vermeerder ons geloof Is 't dan al onzichtbaar geluk en naar de ziele, dat 'k wensche Hoofdzakelijk ja, doch niet alleen. Geen rozen zonder doornen. Al is de oorlog toch zoo lastig, er komen toch soms straalkes van troost en vreugde door een brief van huis, een verlof, een vrije dag, een goeie vriend, de Poperingsche Keikop -is 't niet en wat weet ik al. Dat er vele zulke trooststraalkes in uwen hemel schijnen dees jaar ziedaar wat er ook nog ligt in onze nieuwjaarwensch. Zalig en gelukkig Nieuwjaar Is hij schoon, is hij diep, die wenscli Poperingsche jongen, 't ia uit der harte dat de Poperingsche Keikop hem u toestuurt. Die de vogels, zonder zaaien, laat den scherpen honger paaien, Heere, neemt uw volk in acht, Dat van U 'nen troost verwacht G. G. De tegenwoordige toestand is ernstig.' Die dat niet gewaar is, wordt ziende blind. Slaat eene gazet open,.gelijk welk dag en 't steekt u de oogen uit. Rusland eet zijn woord en laat ons zitten. Ronmenië natuurlijk moet van de brokken deelen.., en zoo komt de mof wTelliaast met zijn troepen naar hier afgezakt. 't Zal schuw gaan, hoor, dees winter! Moet men daarom den moed opgeven? Neen, jongens, nooit, !t zit niet in onzen aard. Eendachtig blijven en zoo strijden do hoop gesteund op God. Nagezien door de Krijgsoverheid Nr 1284 (17-12-17.) Rik.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperingsche Keikop (1917-1919) | 1918 | | pagina 1