Verschijnt 2 maai te maande MILITIEVERGELDING OPGELET I Nr 16 15 Januari 1918 ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten KOSTELOOS. Andere soldaten 1.00 fr. Burgers 2.00 fr. BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. D 65 I H. G. Herpelinck, Lrank. D 195 H. A. Baert, Noordstr., 13, Pop. Er wordt soms bij den troep nog al veel geredetwist over militie- vergelding. Wij geven hier zoo kort mogelijk den inhoud der wet. - Wat is de militievergelding De militievergelding is eene vergoeding die betaald wordt aan de naastbestaanden van eenen soldaat, om hen te vergoeden voor 't verlies die zij ondergaan door zijn vertrek naar het leger. De vergoeding komt dus nooit rechtstreeks toe aa?i den soldaat. Er mag betaald worden -tot en met den graad van adjudant. 1) De vader, moeder, grootvader of grootmoeder ontvangt voor zijnen zoon, zonen of kleinzonen 1,25 fr. voor den esrste 0,65 fr. voor den tweede 0,45 fr. voor den derde0,45 fr. voor den vierde, enz... 2) De voogd, beschermer, oudere broeder of zuster die minstens vijf jaar heeft zorg gedragen voor eenen ouderloozen militair, ge durende zijne minderjarigheid, heeft recht op de militievergelding van 1,25 fr. 3) Indien de militair ouderloos is, en dat hij jongere broeders of zusters heeft van beneden de" zestien jaar mag de militievergelding van 1,25 fr. betaald worden aan deze die er zorg voor dragen. II. Voor de gehuwden 1° De vrouw ontvangt voor haren echtgenoot 1.25 fr. en voor elk kind, beneden de 16 jaar dat in geen schoolkolonie verblijft, 0.50 fr. 2° Aan dfze die zorg draagt voor de kinders van een weduwnaar wordt 0.50 fr. per hoofd betaald. In alle andere gevallen mag maar betaald, worden, mits bijzon dere toelating van den Heer Minister van Binnenlandsche zaken van België. Deze die meenen recht te hebben moeten zich tot hem wenden. De militievergelding wordt betaald in Onbezet België door den gemeenteontvangerin Frankrijk door de zorgen van den Heer Minister van Binnenlandsche zaken. Er wordt in Frankrijk nog eene vergoeding uitbetaald voor huishuur. In be\et België wordt de militievergelding bijna overal uitbetaald. De militievergoeding mag altijd voortbetaald worden tot het einde van den oorlog, voor eenen soldaat die afgekeuid wordt, in verlof gezonden, gevangen of gesneuveld is. In dit laatste geval wordt nog eene vergoeding verleend van 100 fr. voor de ongehuw den en 150 fr. voor de gehuwden. De militievergelding is opgeschorst als de militair met verlof is zonder solde, of in landbouwverlof voor meer dan 10 dagenook gedurende den tijd dat hij zou wegloopen uit zijn regiment. De rechthebbenden mogen altijd de vergoeding eischen en behou den hun recht tot 31 December van het jaar dat volgt op dit waarin de oorlog eindigt. Sedert November wordt de militievergoeding uitbetaald in Fransch geld. Sinds nen tijd bestatigen wij dat verschillige nummers v"an t De Poperingsche Keikop t> gezonden worden naar soldaten die niet van Poperinghe zijn," andere twee of drie maal naar denzelfden soldaat op verschillig adres. Het groot getal lezers en de stijgende onkos ten verplichten ons nauwkeuriger te{'zijn. Daarom verzoeken wij u dit bladje hierbij behoorlijk in te vul len en seffens op te sturen. Deze die bet bladje niet zenden met juist adres, enz., zullen den Keikop niet meer ontvangen. Het Beheer Nagezien door de Krijgsoverheid 27-12-17 (Nr 27.413) Wie heeft recht en aan hoeveel I. Voor de ongehuwden - t V f - "Tf.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperingsche Keikop (1917-1919) | 1918 | | pagina 1