Verschijnt 2 maal te maande 1 Maart 1918 ABONNEMENTSPRIJS 2de Jaar No 1 (18) i\ age sign dooide Krijgsoverheid Nr 1Ö7 (>1-1-13) i Poper. Soldaten KOSTELOOS. Andere soldaten 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. BbHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert, Noordstr., 13, Pop. jjj—awfc Nog een staaltje, onder de duizenden om dit te bevestigen. Een beröemd zeekapitein, verstandig en edel van hart, had zich, na drie er. dertig jaren goddeloos geleefd te hebben, eindelijk be keerd en gansch aan God overgegeven. Op zekeren dag was hij in eene werkersvergadering te Parijs, waar er veel ongeloovjgen en verdwaalden waren. Daar hield hij eene voordracht, die veel indruk miek Vrienden, zegde hij onder andere, onder u zijn er waarschijnlijk veel toehoorders, die geen christen zijn en den gods dienst niet beminnen. Hewel, luistert, ik ook ben guddeli os piweest niemand gelijk ik heeft het christendom veracht, maar ik moet u zeggen dat, zoolang ik geen christen was, ik ongelukkig ben ge weest, ja, ten diepste ongelukkig.'..Tot dan toe heb ik niet geleefd, neen, dat was geen leven, ik bewoog mij wel, maar het waren eer der mijne driften, die mij gedurig voortstuwden Ik was geen mensch, maar een werktuig (machien) of liever een slaaf.... Hoeveel zulke werktuigen, helaas, hebben we onder de wereld- lingen niet aangetroffen Gij ziet, vrienden, dat al de groote christenen, zelfs deze die eerst gulzig uit den beker der wereldsche geneugten hebben gedronken, het eens zijn om elk op zijne manier, het woord te herhalen, dat ik meen van Pascal te zijn Het geluk hier beneden bestaat uitslui- telijk in de gerustheid des gewetens. Hebt dus een zuiver geweten, houdt u aan het geloof uwer ouders en voorouders* weest deugdzaam. Indien de slechten het geluk en de vrede kenden die bestaan in het beoefenen der deugd,zij zouden zich eerlijk gedragen uit berekening! Vrienden die mij leest, ik weet niet of gij waarlijk gelukkig zijt en dien inwendigen vrede geniet, maar ik ben zeker dat gij het Zie nummers 10 13 van de P. K. zoudt willen, 't Is dus voor u een zeer belangrijke zaak, *eëne hoofdzaak zelfs te weten aan welke bron gij gemakkelijkst en zekerst het ware geluk kunt vinden. De beste school is altijd de ondervinding. Om u dus de eenige bron van het ware geluk te doen kennen, be hoef ik mij slechts te beroepen op uw eigene ondervinding, Zegt mij, jongelingen, die goed en deugdzaam waart bij uw heengaan van het ouderlijk huis, waart gij dan niet oprecht geluk kig Gevoeldet gij niet in uw vrij en onbelast hart den zoetsten vrede, dien men ooit genieten kan Waart ge wel ooit gelukkiger dan in die dagen, dat gij in onschuld wandeldet voor den Heer en van belast geweten bewust waart En wat verschafte u dit geluk De vrede waarin gij leefdet met God, de rust van uw geweten, dat u van geen bedreven kwraad beschuldigde. De wreg van het geluk is dus de getrouwheid aan de wTet Gods. Dit verklaren de gezonde rede. het gezond oor-deel of de onder vinding der eeuwen. IIIERON YMUS. Spijts al hetgeen men hoort vertellen blijft de toestand toch steeds dezelfde. Waar men ook ga, overal spreekt men van vrede. Niet een gazet, sedert nen tijd van hier, handelt nog van iets anders. Ware het niet van de dagelijksche officieele oorlogsberichten, maar men zou meenen dat de bespreking reeds volop aan den gang is. Helaas, we zijn daar nog nijet. Reeds lang vraagt men naar eenheid in het strijden, eenheid in .de bevelen, eenheid in.... wat W'eet ik al. Doch waarom niet metk eenheid werken in 'tgeen sommige hls belangrijkst aanzien, en waarvan andere niet willen wre:en eenheid in 't gebed. (als 't kan) (Vergolg Waar moet men net pluk zoeken

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperingsche Keikop (1917-1919) | 1918 | | pagina 1