Verschijnt 2 maal te maande BetangrijKe Brief uit Dezet België ROND DEN OORLOG 2^e Jaar N° 2 (19) 15 Maart 1918 ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten KOSTELOOS. Andere soldaten 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck. brank. Z 93 H. A. Baert, Noordstr., 13, Pop. f De schrijver wil om bijzondere redens onbekend blijven. Wij geven zijnen brief bijna letterlijk weer, zooals hij ons overhandigd werd. Wij veranderen niets aan den toon en is hij soms wat ruw, 't is te vergeven, na drie jaar geleefd te hebben bij den vijand.....! Beste Vriend, Daar ben ik eindelijk op vrije voelen. Ongeveer drij volle jaren heb ik bij en met de Duitschers geleéfd. 't Is genoeg denk ik, om van hunne dwingelandij veel te kunnen vertellen, Verschiet niet als ik de Duitschers stiers ik geef hun dezen naam, omdat ik geen lageren vinden kan. Dat volk is immers tot alles bekwaam De toestand in België is, rechtuit gezegd, dom. De gazetten van de vrije wereld hebben vele onnauwkeurigheden geschreven over bezet België, maar veel gebeurtenissen, duizende beestemanieren, waarvan ik getuige ben geweest, hebben zij niet beschreven, om de eenvoudige reden dat men het langs hier niet wist of weten kon. Toen ik wegkwam van België, over eenige weken, was er geen hongersnood maar schaarschheid. Het leyen was er houdeiijk, doch ze zaten hier en daar opgepropt van dat afstootelijk volk. Alle dagen geven de Duitschers concert op den kiosk van de grootste steden de Belgen luisteren naar dat lawijd niet en gaan onver schillig voorbij. Ons volk is van de Duitschers votstrekl niet be nauwd men bekijkt ze niet uit verachtting. Natuurlijk lijdt het volk van de bezetting, maar het heeft toch veel moed. De menschen maken leute in hun verdriet. Men zegt de Duitsch moet kapot en men zegt hun dat vlakweg in 't gezicht. De schooljongens spelen oorlog al twee stappen achteruitgaande roepen ze a Ein, zwei,, "recht naar PARIJS dan twee stappen vooruitg aande «Ein, zwei, recht naar BERLYN Men lacht de moffen vierkant uit. Zij heb- ben bij de Belgen geen anderen naam dan de tweepootige stiers» -Ten is niet waar dat de Belgische, bevolking ten grooten deele mee doet met den Duitsch. De vijand wordt in België over 't algemeen veracht en verwenscht. In Vlaanderen heeft men reeds de opschriften gereed gemaakt,, die na den oorlog annden Yzer zullen geplaats worden. Het zijn de drij volgende Men vraagt aan de soldaten droog weg t Wanneer komt ge aan te Yper, te Duinkerke, te Kales enz. De feiten toonen klaai ge noeg hoe men met den Duitsch spot, niet waar 'k Zou er nog dui- zende kunnen vertellen. Wat mij aangaat, 'k en heb van mijn leven, gëen leute gehad gelijk in bezet België, binst den oorlog! Van 's morgens rond 8 ure 30, tot 's avonds 8 ure, deed ik mijne ronde. Hier en daar at ik 'n brokke bij de boeren öf ging met do boterhammen op zak van den eenen wijk naar den anderen, bij de arme menschen, om er alles na te zien of bij de boeren voor de be voorrading van 't volk. Wat ik al uitgestoken heb om de Duitschers te kullen, kan ik niet beschrijven 't ware 1000 bladzijden op blad zijden. V Vervotgt). X. Estius. Nagezien door de Krijgsoverheid Nr 282 (23-2-18) (als 't kan) Als het moest oorlog zijndan ben ik toch zoo blij dat alles ge zien en beleefd te hebben. Ik zou er boeken over schrijven. In dien warboel heb ik persoonlijk veel leute gehad, 'k Zal u dat eens uit een gaan zetten. - 1. Hier werd de Keizer ge...A - 2. Ici finit la culture allemande (1914) 3. Duitschland iiber allesabernich über das Eisenkanaal (Y\er)l Gansch dit artikel werd gecensureerd. -

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperingsche Keikop (1917-1919) | 1918 | | pagina 1