Verschijnt 2 maal te maande Aan de Poperingsche Keikoppen 2de Jaar No 5 (22) 1 Mei 1918 ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten. KOSTELOOS. Andere soldaten 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck. brank. Z 93 H. A: Baert, Noordstr., 13, Pop. Nagezien door de Krijgsoverheid Nr 512 (6-4-18) (als *t kan) 1 Wie wil leeren bidden, die vare ter zee zegde men overtijd. Toen de passagiers van den Titanic geware werden dat ze naar den diepen gingen, zongen ze Nader bij Umijn God. Ook in 't begin van den oorlog konden de menschen goed bidden. Nood leerde bidden. 7 En pinst maar als 7 vel afgaat eem Pope ringsche spreuke. Sedert mag men bekennen dat de snèe af is, zoowel bij de burgers als bij de soldaten. Om hun geweten* te slijpen en in hen den christen zin te ver scherpen, wil ik ook eens mijne penne scherpen. We moeten streven naar de volmaaktheid voor vele binst den oorlog is die weg een sporkenweg over obuspuiten. In.onze be- nauwdelijke tijden bewandelen velen den weg der volmaaktheid al, hinkelen. 7 Is niet alleen Vlaanderens veie grond die 't onderste boven ge keerd is, 't zijn ook de gedachten. Scheeve gedachten rechte zetten, gaat zoowel niet als die door goede vervangen. We zien nieuwe rijken... ze hebben hunne schaapjes in 't drooge gebracht vele geld hebben ze vergaard en ze genieten de welda den van den oorlog, llun oude christene overtuiging hebben ze af geschud om een nieuwerwetsche aan te trekken. Ze zijn vereuverd, ze zijn gerezen, doch als een menseh hooge klimt op boom of dak zonder gewoon te zijn. begint zijn kop te draaien... de hoogte voor vele lieden was duizelwekkend... hun beenen waren niet sterk genoeg om de weelde te dragen, hun knieën' knikkebolden en ze zijn lamlendig in de zedelijken ellende gevallen. Menige jonge dochter voelde trek naar vreemde onbekende vogels. Een vreemde hand kan slecht haitewonde heelen. Luistert naar mijnen raad, gij die in dat beddeken ziek zijt Vreemde vogels, vreemde vee ren, .Wie iceet hoe het er in hun nest uiUiet Onze soldaten zeggen dikwijls en dat we t' huis zoo wel wa ren Te voren waren ze heeren, thans zijn ze slaven. In plaats van ruiter zijn ze paard geworden en dan nog Trekpaard. Ze dragen 't gareel moediger dan veel burgers hun weelde. V Beminde christenen, 'k zal niet beginnen prëeken, maar 'k wil u toch nog 't volgende zeggen. Een trommel maakt maar gerucht al men er op slaat. Vele chris tenen bidden slechts als de beproeving hen slaat 't zijn holle trommels. Bidt als God 11 slaat met tegenkomsten en weest indachtig dat. zijn hand altijd doorzijn hert geleid wordt. Bidt als ge wel vaart want 't is als alles schijnt wel te gaan en dat gij niets te kort hebt, dat ge minst God kunt missen'. Bidt voor het leger mogen uwe gebeden onzen moed vertien- dnbbelen Doet den Hemel geweld aan door uwe gebeden. Het gebed is en blijft het duchtigste wapen en God is en blijft de machtigste bondgenoot. Houdt uwen Paschen. Willen christen zijn zonder zijn Paschen te houden is zijn vaandel opplooieu en achteruit trekken. Reinigt uw hert. Pluimen die vuil zijn plakken op den groid Als ze net zijn vliegen ze opwaarts. Als het hert vuil is, 't plakt aart de aarde, laag bij tien grond. Wordt lift rein, het is van de we- reld onthecht en vliegt Godewaarts. A. B. POPERINGNAAR. Keikoppen, zendt ons uw juist adrés Geeft ons dit uwer makkers van Poperinghe 1 -*

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperingsche Keikop (1917-1919) | 1918 | | pagina 1