ALLERHANDE NIEUWS Burgerstand van deijrl tot den 15 April HULP aan de Poperingsche Krijgsgevangenen 3 GEBOORTEN Lermytte Maria, dochter van Tlamiel en Honorine Inion, Vogel- hoek. Vitse Albert, zoon van Henri en Maria Ilouspie, Wesou- tresteenweg. Roosebeke Emile, zoon van August en Pharailde Allemon, Vlamertinghe. Reid James, zoon van James en Justine Glabau, Pottestraat. Van Renynghe Maurice, zoon van Henri en Pauline Lepla," Ouderdomsteenweg. Polley Albert, zoon van Achiel en Irma Kinot Watousteenweg. - STERFGEVALLEN Devos Maria, 11 maanden, Vlamertinghe. Dequecker Elisa, 4 weken, Provensteenw. Hnys Elisabeth, 14 maanden, Yperstr. Toussaint Sophie, 85 jaar, weduwe Charles Peel, bij de statie van Yzerweg. Heughebaert Melanie, 80 jaar, weduwe Désiré Cail- liau, Yper. Bruneel René, 9 maanden, Yper. Croo Maria, 4 maanden Yperstraat.Couttenier Louis, 18 jaar, Duinkerkstraat. Vandevoorde Maria, 10 jaar, Pottestraat. Vandevoorde Martha, 9 jaar, Pottestraat. Vandevoorde Madeleine, 4 jaar, Pottestraat. Vandevoorde Louise, 35 jaar, ongehuwd, Pottestraat. Berat Maria. 50 jaar, echtgenoote van Henri Clabau, Pottestraat.Roose beke Emiel, 5 dagen, Vlamertinghe. Prosec Leontine, II jaar. Pottestraat. Vandevoorde Ivonne, 14 maanden, Pottestr. Leb be Amelie, 74 jaar, weduwe Louis Kestier, St.-Sixstraat. Yerfaillie Pharailde, 83 jaar, weduwe Alois Wulleman, Veurnestraat. Frissen Thomas, eerste wachtmeester der gendarmerie, 36 jaar, echtgenoote Maria Hendrikx. Gombeir Maurice, 44 jaar, echlgen. van Elodie Ooge, Duinkerkstraat. nrr^rir'^^rirrir^ rr^rrwnfrS Bombardement van onze Stad Sedert het laatst verschenen nummer hield het schieten van de Moffen gedurig aan, nam zelf toe. Jammer genoeg zijn er dees keer meer slachtoffers te betreuren." Woensdag 3 April, komen er op drie verschillende oogenblik- ken obussen, doch zonder schil of menschenlevens. Daarop volgen eenige dagen die wat verlichting geven, maar 't is de kalmte voor den storm. De week van Beloken Paschen heeft bange dagen doen beleven. Veel ongelukken zijn voorgevallen. Dinsdag en Woensdag waren de ergste dagen. Telkensin den voor middag van 60 tot ,70 obussen. Weinig hulzen werden beschadigd, maar ongelukkiglijk veel burgers gedood Vrouw Clabeau-Berat, 50 jaar, te zamen met haar klein kind Louise Vandevoorde, 30 jaar, ook met haar klein kind Een kind Prossec, van 11 jaren Drie kinders beneden de tien jaar bij Al- bert Vandevoorde Alois Lefever, vluchteling 60 jaar. Deze werden al door denzelfden obus gedood. Verders Guillaume Deweerdt, 19 jaar Louis Couttenier, 19 jaar Noel Milleville, 40 jaar Vrouw Th. Lybeer-Beun, 40 jaar Maurice Gombert, 43 jaar en een tiendarm. Andere kwamen er met eenige kwetsuren van af Charles-Louls Barroo Vrouw Ed. De Coninck en kind Mo- merency Jerome Beke. enz. - Eenige soldaten schoten er ook het leven bij in, andere gekwetst met nog eenige burgers. De volgende week is de toestand niet verbeterd. De stad wordt duchtig beschoten. Al de straten krijgen er van. Nu en dan komen chrapnels boven ontploffen. De verslagenheid is algemeen. Iedereen ontvlucht Poperinghe, die doods en verlaten is. Het wordt bijna onmogelijk er in te komen. Vrijdag 19 April, zijn tien verongelukten te betreuren Cam. Verhulst, van den keer van den ommegangRosalie Lebbe, Philoméne Pittelioen, •Vrouw Indevuyst en vrouw Indervuyst-Landerwyn, al uit de Pottestraat. Verders nog een man en eene vrouw, vluchtelingen en drie slachtoffers... Pitteloen Leentine, werd gekwetst en De Byser Alois, die zijn voet er bi j liet. Zondag 21 April, kwamen in den nacht de vliegers het schieten nog akeliger maken.. Weeral ongelukken Antoinette Blanckaert Achille Lauwers, werden gedood in hunne tent te lande Vrouw A Lauwers, werd gekwetst en moest haar been afgezet worden, Arthur Denut, licht gekwetst.' Einde April wordt de stad zonder ophouden beschoten De Poorter Jerome, belg. soldaat, zoon van Constant, ver dwenen in Januari, meldde ai-ine ouders dat hij Duitschland ge vangen zit. Truant Leopold, briefdrager werd'op 3 April, bij «DeSneppe» verrast door eenen auto en omver gereden. Hij werd niet te erg ge kwetst en zal waarschijnlijk gauw heisield zijn.- Labaere Maurice, uitgeleverde krijgsgevangen is voor eerie maand bij zijne ouders in Poperinghe. Gerber Jozef, soldaat bij het linie, werd gekwetst op 13 April en ligt in het hospitaal te Iloogstaede. Omtrent een maand geleden werden E. H. Omer Delbaere en E. H. Jozef Permeke, beiden diaken gewijd. Aan hen en aan hunne familie van harte proticiat Wie helpt ons aan de adressen komen onzer uitgewekene stads- genooten. Kent ge Popeiingsche vluchtelingen, geelt hun adres y f3E-: 00 i 8 ES-« -'3 36^ INSCHRIJVING 4* Lijst Overgebracht, 1887.00 Yalcke Emiel 100 00 Masschelein Valere, brouwer, 100.00 Em. Verhaegge-Gryson (2de gift), 50.00 E. H. Deken Debrouwer (2de gift), 3Ü.00 L. Debreyne-LoGten, 30.00 Beddeleem Gaspard, 26.80 AlJaeys Pierre, 25.00 E. H. Bauckert, Pastoor St Jan 25.00 Verwaerde Justin, Politieagent (2de gift), 15.00 E. H. Dejaecher Laconte Léopold M. Schaballie-Val- lays; Onbekend; Onbekend Boeket nenriOnbekend; Onbekend Caroen Broeder en Zusters Onbekend Vandemarliere Jer sold. elk 10 fr. 110.00 Verdonck M. Onbekend Jules Vancalis-Logie, landbou wer Beddeleem P. R: Boerhave Michel, soldaat On bekend Onbekend Onbekend Debyser Gustave E. Zusters Penitenten, Steenvoorde, keikop Dewitte Jozef H. Catieeuw-Tuytèn, landbouwer Turkery Alois Onbekend Onbekend Dewiltem, onderwijzer Hoevenaeghel EvaristDesomer Camille, Werf Qua- ghebeur F. en D. Sold, elk 5 fr 100.0 Ulens Jozef Truant Julien Bouthè Cam T. Th. V. Th. Schabaillie Jozef soldaten, elk. 2.50 fr. 15.00 Deprez Daniel Suffys Nestor soldaten, elk. 1 fr. 2.00 Total fr. 2515.80 Bem. Later toegekomen voor de volgende maal.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperingsche Keikop (1917-1919) | 1918 | | pagina 3