UIT ÖM Ölfim^mflBUg FRONTLEGER. ULENS JOS. Ik ontvangmog steeds den trooster der be drukten ja, 't is zoo dat men het mag noemen ons lief bladje. Het beurt u op in de oogenblikken dat men er niet geern meer bij is. Wat al schoone droemen schieten er u niette binnen als men het bladje overloopt. Men krijgt nieuws over maatjes die men sinds lang niet meer zag. Ik vind ook dat bet spijt alles moet blijven bestaan. (tILLIOSN HON. Ik bewind mij thans in eene andere omge- ving. Omtrent een maand ben ik in de school waar ze de T. S. F. - aan leeren. Hier heb ik ook Jos. Dupont gevarden. Zoo zijn wij dus twee poperingnaars en bijgevolg tevreden. (Maart) DEFRANCQ FLOR. Ik had ^eloove dat ik vergeten was of dat mijn Keikop verloren geloopen was. Nu ben ik nogmaals op bet front in mijne oude batterij (Maart). DELPORTE GERM. Ik ben nu bij den landbouwdienst op het front. Dank voor den Keikop 'k Verken het goed aan zijn rood kleur, men ziet het %an verre, 'k ben zeer te vreden als ik het ontvang met het nieuws van stad. H. K. KRIJGSHOSPITAAL TE HOOGSTADE. Julien De. rycke, zoon van Honorë, den briefdrager uit Poperinghe, over eenige dagen aan 't hoofd gekwetst, is thans aan de beterhand. Alhoewel ernstig gewond, mag hij toch van geluk spreken, dat hij niet doode- Iijk getroffen werd. Zijn helm heeft hem waarlijk gered. DESMYTTER JEROME. Den 19e Maart, Da het middagmaal was ik op dienst.De Mof kreegweërom zijne grillen, zond ons eenige obussen waarVan een op drie meters van mij ontploftte. Ik werd licht gekwetst aan mijn rechterbeen en voet. Toch ben ik niet naar het hospitaal willen gaan, daar ik dénk spoedig hersteld te zijn ook nog te meer daar ik kleermaker ben. De dikke Mof heeft me nog niet geheel. Hij zal nog wat rapper moeten zijn, want de kelders zijn tegenwoordig onze beste vrienden. Deze dagen zal ik toch altijd onthouden. - VAN DER BEKE MARCEL.dat ik van Kie. veranderd ben. Tegenwoordig ben ik in den dum-dum der 4* L. A. (April). PLAETE NESTOR. Sinds eenige dagen ben ik op 't front. (Maart). v X DE GRAEVE MARCEL.Ik ben korporaal genoemd en sta op het punt gedecoreerd te worden. Zeven duitsche heb ik gedood vóór mijne voeten, *t waren lafaards. (Maart). SOH1ER V. Tegenwoordi zit ik in de vern^aarde streek der vette weiden, waar wij allen met den zomer tegen wil en dank zullen moeten vet worden. (April). BRUSAERT A. Aalm. Nestor DE BEZERE, Poperingnaar, ligt hier in het hospitaal. Niet erg gekwetst. (April). CLAËAU Rem. Ik ben in het hospitaal geweest, gekwetst door eenen shrapnell in Bischoote nu ben ik weer op 't front. (April), TAFFIN HONORÉ. lk ben nog altijd en dat sedert het begin op het front. Hoe langer, hoe harderen Keikop ik word, die weldra met geen kogel van Frits niet meer zal kunnen doorboord worden. VAN HASTEM - MAUR. BOUCHE. Sedert 12 MAART ver dwenen, is in Duitsclrland aangekomen. Ik persoonlijk heb eeneu brief door hem uit Duitschland naar zijne vrouw geschreven, gele zen. Hij zegt dat hij goed is en nu ongeduldig het einde van dezen droevigen oorlog afwacht. QUAGHEBEUR NESTOR. -7- Sedert eenigen tijd ben ik op het front. (April). v f* DUPONT ANDRÉ. Over eenige dagen ben ik op het front oegekomen ik acht het een geluk onze aangename lucht weder te* mogen inademen en onze moedige oorlogsmannen te vervoegen. OOGHE JULIEN. Wij ook soldaten van Poperinghe, ons schoonste en duurbaarste plekje grond, vergeten wij het niet. We mogen onzen moed niet laten vallen. Jongens van Vlaanderen bet hoofd omhoog, Poperingsche Keikoppen buigen voor geen Moffen. Hulde aan onze gesneuvelde stadsgenooten die hun plicht met Vaderlandsliefde vervuld bebben. Hulde en> troost aan ouders en familien, waarvan zoon, man of broeder gesneuveld is. FRANKRIJK GHESQUIERE HILAIRE: Ik ben reeds van het begin van den oorlog onder de wapens. Ik heb op het front geweest en, gelukkig er van afgerocht zonder gekwetst te zijn. Hier ben ik om v mijnen stiel uit te oefenen. N EVE JAN PAUL, St-Lunaire. Ik laat u weten dat ik sedert 1 maand en half in het hospitaal ben. VANDEVOORDE KAM IEL. Ik ben uit het hospitaal, alles gaat goed. Ik ben geopereerd geweest in den buik er stak iets in de darmen toch ben ik er goed van afgekomen. TECHEL THEOPHILE. Mijn naam staat op het hoogste van /stad. 't Jaar 1905-1906, als onze toren van O. L. V. werd nieuw gemaakt, liet ik het kruis op den oppersten steen rusten. Het muziek speelde terwijl ik op den haan zat en aan den bol leunde. Mijn naam heb ik er met eenen nagel in gegraveerd. CAM. POND op onze stelling gaf het signaal met het geweer en ik zette het kruis, terwijl het muziek de Braban^onne speelde. ULENS JQZ. Zooals ge ziet ben ik weer een beetje aan het embusqué spelen. Het is weliswaar mijne schuld niet, maar ik ben er ook in 't geheel niet kwaad om. Nu hebben ze mij gestoken bij, de mannen van het zwaar -gewicht Ik stel het hier nog al' wel. Gisteren ging ik met Maurice AVRIL wandelen naar TRE- PORT, waar wij E. H. VERSAVEL aangetroffen hebben. Nog 'n goeie 14 dagen en ik kom terug naar Fritzke. (Maart) REUBRECHT JORIS. Over eenige dagen ben ik ziek gewor den en heb mij wat uitgerust in Frankrijk. Van daar hebben ze mij bij de artillerie gestoken en tegenwoordig ben ik mijn instructie aan 't leeren. (Feb.) STECHELE OMER. Ik bevind mij aan de beterhand en hoop in eenige weken het hospitaal te verlaten. (Feb.) MONCAREY RENE. Als gij zoo in een gasthuis zijt gaat de - tijd toch rap. Nu is het ai acht maanden dat ik hier in zit en nog niet genezen zijn. Het zal toch ook komen het bijzonderste is dat ik nog zal kunnen gaah met mijn been. GAPPELAERE ANDRÈ. lk en Moncarey liggen hier in de zelfde zaal'in het hospitaal van Bonsecoursa (April). LAVA M. Korporaal. OVer eenige dagen heb ik in het kamp van Auvours eene visite gepasseerd en door mijne kwetsuur kreeg ik eenen anderen dienst, 'k ben in het C. I./B. I. (Maart.) ALLAEYS DANIEL JOS. Het militair leven is hier nog meer intensief dan elders, gezien het hier eene militaire school geldt. We staan 's morgens op om 5 ure, brengen den dag door 't zij stu- deerende, 't zij theoriën aanleerend of in pratiek stellend. In het begin konnen wij enkel om half tien slapen gaan. (Maart). Poperingsche keikoppen, geeft ons de adressen Van uwe strijdende stadsgenooten.- Zendt ons hun en uw juist adres 1 Imp. De Mesmaeker-Froment, 50, r. Ducouëdic, Paris XIV*. I De Bestuurder J. VANNESTE. m X s

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperingsche Keikop (1917-1919) | 1918 | | pagina 4