Jiww} ri&' Verschijnt 2 maai te maande AAN ONZE LEZERS ZonneioMergang op 't (root 2de Jaar No 7 (24) 1 en 15 Juni 1918 ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten KOSTELOOS. Andere soldaten 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert,St-Janter Bieden (Watou) HET BEHEER. Een volkrijk dorp voorbeen, nu puinhoop, jammernis, Met putten diep doorploegd, en door het staag gesis Van kogels weg en weer, *t ontploften van granaten, En wilde moordgetier in onrust voort gelaten Een slijk- en waterpoel, zoover het oog zich strekt Ginds dorpen in 't verschiet, met 't kleed des doods bedekt, Hun kerken heel vergruisd, hun woonsten stukgeschoten, En eeuwig schrikkend nu, waar vrede eens werd genoten En over 't gruwtooneel, de z^on die heerlijk daalt, En koesterend verlicht, en teeder overstraalt, Verwarmend liefdevol en leven willend wekken, Waar menschenhaat vernielt en woest ten grond komt trekken. Van waar. o dagvorstin, dat onverminderd licht, Als ieder treurend, dof, den blik ter aarde richt Hoe kunt ge uw warmtegloed zoo weldoend rond verspreiden, Als 't herte koud verkrimpt, de zielen angstig lijden Omdat uw warmte en licht zoo overvloedig zijn, En heel uw wezen vuur, ja gloeiend vuur is rein Dus blijft ge voort uzelf te midden 't oorlogswoelen, Veel milder nog als 't wee zich bitterder doet voeler.. En wij, hoe moed'loos soms!.... Heer, sterk ons in dit uur Onsteek en voed in ons zulk gloeiend, weldoend vuur T Laat laaien in ons hert de vlam van Uwe liefde. Ze ftakk'ren immermeer voor 't onrecbt dat ons griefde. En voor het Vaderland, zoo wreed gewurgd ter dood Dan blijft ook ver van ons vertwijfeling in nood, En staan wij moedig, vroom, in 't hardste wedervaren. En worden nooit geknecht door lage ziel-gevaren Maar stralen als de zon, van al het aardsche onthecht. En toonen hoe 't verderf men zegerijk bevecht, En zijn belust alleen op goed rondom te stichten. En laten beter tijd tot ons zich hoopvol richten. G. D. Als de Nood is hoogst dan is Gods hulpe naast. G. G. Wij vinden het niet noodig den toestand te beschrijven met al zijne wisselvallige gebeurtenissen. Immers op den oogenblik wij dit neerpennen is hij zoo, maar hoe zal hij morgen zijn Dit is ten anderen ook nooit ons gedacht geweest. Slechts willen wij de Keikoppen die mistroostig zijn wat opbeuren met hen de waarheid te zeggen, voor zooveel wij bij machte zijn die te kennen. Wat den toestand betreft, die kunt gij dagelijks vinden in onze vlaamsche dagbladen De Belgische Standaard en Ons Vader landDaarin staat hij gewoonlijk schoon beschreven zonder over drevenheid in 'l voor- of nadeel. Nagezien door de Krijgsoverheid Nr 678 (9-5-18) (als 't kan) De schaarsheid 1van treinen en de moeilijke omstandigheden waar in onze stad thans verkeertverplichten ons dees maand maar eens te verschijnen. - v v 4& Rond den Oorlog i

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperingsche Keikop (1917-1919) | 1918 | | pagina 1