\**-or Verschijnt 2 maal te maande (Dnafl)ankcli)kf)ciösöaig °(J(-ZiQyi door fig KrijNr 2de Jaar - No 9 (26) (23^3-18) 15 Juli 1918 ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten KOSTELOOS Andere soldaten 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert,St-Jan ter Biezen (Watou) (21 3«lt) Dat woord klinkt heden zoo spottend voor ons, Belgenen hoe zouden wij ons verheugen op dat feest, nu de oorlog gruwelijker woedt met den dag, en het bloed overvloediger stroomt, en de tranen bitterder vloeien, en de herten geweldiger lijden'? Nu dat onze dorpen vergruisd liggen, onze geboortestad den marteldood sterft, ons volk als vreemdeling leeft in 't éigen land of in ballingschap zijne ziel voelt verkwijnen? En toch is het eene beste gelegen heid om onze hoopte bekrachtigen, om ons betrouwen te versterken in den zegepraal van recht en waarheid, en het woord van Isaïas te vernemen Moedvreest ?iiethier is uw God. Is heropstanding dan wel mogelijk uit zulk een bloedbad, uit zulke puinen, uit zulk een hert-en zielenood Laten wij bij Ezechiël het antwoord vinden op die vertwijfelende vraag De profeet zat nabij *Babylonie te denken op het gruwzaam lot van Jerusalem, veertien jaar na hare verwoesting de tempel was ten gronde toe vernietigd, het land was in eene woestijn herschapen, het volk leefde in ballingschap. En in een visioen door God hem •overgezonden, ziet Ezechiël den tempel heropgebouwd, den eere- dienst heringericht, de stad weërom bevolkt, en het. land verdeeld onder de twaalf stammen van Israëlhij beschouwt den nieuwen - stroom des tempels, die zijnen oorsprong vindt onder het heiligdom, het Oosten invloeit, gedurig verbreedt, en overal gezondheid en vruchtbaarheid langs zijne oevers verspreidt Welke heerlijke voorafbeelding van Belgie's verrijzenis En zinsbedrog is het nietwant, volkeren vergaan niet, als er Gods hand mede isen het vermogen eener christene natie is onbeperkt. Die heropstanding zal geschieden dus. Daar zijn waarborgen voor van den kant der menschen onze onbedwingbare wil Belg te blijven, en eendrachtig spijts alles; de eisch naar rechtvaardigheid, die ten onzen voordeele heel de wereld door uit de herten opstijgt; de eerbiedweerdige verzekering van onzen welbeminden Paushet woord der staathoofden, de stem der wetgevende vergaderingen die om strijd verklaren dat het allereerste artikel van het toekomstig vredesprogramma moet zijn de volkomen vrijmaking en hérstelling van België. Te vergeefs kan men van den kant der menschen degelijker waarborging van onze bedrijving en onafhankelijkheid zoeken. Maar bovenal is God met ons volk, niettegenstaande alles en het woord van Ezechiël zal in vervulling gaan Gij zult onder vinden dat ik de Heer hen. De rechtveerdige, gesterkt van hier boven, vreest laster noch smaad; zijn hert is altijd bereid om op den Heer te hopen het is onwrikbaar, en zal niet wankelen, vooraleer het misprijzen nederzie op zijne verslagen vijanden. Daarop steunen wij om onze heerlijke herstelling in de toekomst te begroeten wij zien onze kerken heropgebouwd, onze steden en dorpen uit hunne puinen rijzend, alle burgers eensgezind werkend tot luister van 't geheelWie zien vooral dien nieuwen stroom van godsdienstzin, aan 't hoogheilig altaar zijnen oorsprong nemendwij zien de weldaden, allerhande, stoffelijke en geeste lijke, er door verspreid't is uit met de vroegere officieele god deloosheid... nieuwe wetvoorstellen treden in voege, om vroegere onheilsbronnen tegen 'te gaan wij jubelen om de doelmatige beperking van de herbergkwaal en het alcoolismus, om de bevor dering van gezonde arbeiderswoningen, om het verkrijgen van een degelijke Zondagrust, om de volledige erkenning van het Vlaamsche recht in 't eendrachtig België/ Niet waar, zulke bespiegelingen doen deugd, en storten nieuw bloed in de aderen, en stalen onze weerstandskracht en ons uit houdingsvermogen En toch zijn zij ingegeven door de gedachte aan het Onafhankelijkheidsfeest, dat bij een eerste opzien ons zoo droevig stemde. Zoo diene aan de plechtigheid van 21* Juli 1918 om ons betrouwen te sterken, en dringerder ook dan ooit ten hemel te schouwen, van waar alleen ons alle goed gewordt. X. Wij hebben eenen man van doen in ieder eenheid (regiment, groep, enz.) die ons op de hoogte zal houden van adressen, gesneu velden, enz. Wie biedt zich aan VtW v. (als 't kan) i x i

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperingsche Keikop (1917-1919) | 1918 | | pagina 1