-TS M* -t* Verschijnt 2 maal te maande God zou uiet mogen toelaten... 2de Jaar - No 10 (27) Nagezien door de Krijgsoverheid Nr 1000 (12-7-18), 1 Oogst 1918 -»tM M>r V ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten KOSTELOOS. Andere soldaten 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. (ars 't kan) BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert,St-Jan ter Biezen Watou) Mijn bladje komt dees keer wat laat, dóch 't is de schuld van ergens éen staf bureel die het te lang achterhield. V Keikop. 'I Was 5 uur in den morgend. Van de hoogte van Montmartre aanschouwde ik de slapende reuzenstad. De opdagende lentezon deed ze in kleuren baden, 't Deed toch zoo 'n deugd aan 't harte, die kalmte, die eenzaamheid en met volle longen ademde ik de frissche lucht in. - Daar kwam een soldaat, droomerig, naar mij toe gewandeld. Hij bezag eenige oogenblikken de stad en wendde zich toen toen mij Yerschooning, M. Pasloor, dat is ginder de kerk die de Duit- schers laats beschoten hebben Ja, vriend. Ge moet toch bekennen, M. Pastoor, dat zoo iets *t geloof geweldig schoktGod zou niet mogen toelaten... Ah, God zou niet mogen toelaten 't Arm menschelijk verstand begrijpt dus al de redens van handelen en niet handelen die God kan hebben Vooraleer verder te redeneeren, vat ge hoe beleedi- gend voor God uw zinsnede is f Daar heb ik niet aan gedacht, 'k Wilde zeggen welk bewijs tegen de goddeloozen indien God die bom van de kerk had afge wend De goddeloozen? Ze zouden dan gezegd hebben: 't is bij toeval Mogelijk! Maar hoeveel katholieken*zijn niet verergerd, als ze zien dat God de zijnen niet beschermd, zijne getrouwen die Hem komen aanbidden niet bevrijdt Met andere woorden, God zou moeten al de geloovigen die in de kerk waren, onkwetsbaar hebben gemaakt Ja. Natuurlijk de géloovigen der andere kerken ook? Maar waarom niet Beken toch dat ge veeleischend zijtAlzoo zou *t voldoende zijn voor geloovigen, en zelfs voor ongeloovigen, in een kerk te- vluchten, om bevrijd te zijn van bommen en obussenWelke zekerheid op 't frontVoelt ge dan niet dat ge zoo de gewone wetten der natuur afschaftdat ge 't buitengewone als regel inbrengt, 't ononderbroken mirakel Aan zoo iets had ik niet gedacht Noch aan veel andere zakenMet een kloosterzuster op reize zijt ge zeker nooit treinongelukken tegen te komen God mag immers niet toelaten... 't Loterijbriefje van den katholiek moet voorzeker prijs halen God moet hem immers meer bescherming verleenen En zoo voort en zoo voort, 't Bovennatuurlijk -ideaal is een schim geworden de deugd is lijk geld dat men op de bank zetze levert dadelijk niet -weinig winst op. Dus de grootste zeker heid in de gevaren en alle geluk hier op aarde en hiernamals de hemel op den hoop toe 1 Ja maar, ja maar, ge gaal toch wat verBidden moet toch voor iets dienen En dat is uw besluit? Vooreerst, daar is zooveel dat men aan God kan vragen buiten 't mirakelet/t mirakel ook mag men van God afsmeeken, en 't wordt soms toegestaan, maar 't blijft toch steeds buiten den gewonen gang der zaken, en Christus zelf heeft zich aan de wetten der natuur onderworpen. Nochtans, ik versta heel goed uw eerste indruk 't is de indruk der menschelijke teergevoeligheid. God is zóó goed Van Hem komen al de schoone en edele, en aangename dingen, die prachtige lentemorgend die we nu beleven. We hebben zoodanig hoop en betrouwen op Hem gesteld, dat we zelfs van alle tijdelijk gevaar meenen beschut te zijn onder den lommer zijner goedheid. Denk er echter wel aan 't eenig belangrijke, 't eenig noodzake- - j

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperingsche Keikop (1917-1919) | 1918 | | pagina 1