Verschijnt^ 2 maal te maande Pakjes aan Krijgsgevangenen 0. L. VROUW HEMELVAART 2de Jaar No 11 (28) 15 Oogst 1918 ABONNEMENTSPRIJS BEHEER Poper. Soldaten KOSTELOOS. Andere soldaten 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert,St-Jan ter Biezen (Watou) Verschillige stadsgenooten, bekommerd met het fot van familiele den en vrienden die zich als krijgsgevangenen in Duitschland bevinden, vragen naar inlichtingen over het zenden van pakjes naar Duitschland. Er mogen zooveel pakjes gezonden worden als men wil naar eenen gevangenen of naar eenen groep gevangenen die zich in 't zelfde kamp zouden bevinden. Deze verzendingen zijn vrij van rechten fen tollasten, maar moe ten van een verzendingsbriefje vergezeld zijn. Dit verkrijgt men in de statie alwaar men het pakje afgeeft. De pakjes mogen niet meer wegen dan 5 kilos. Zij moeten vast ingepakt zijn in hout of in sterk papier maar niet anders. Dus niet in lijnwaad zooals men dikwijls de pakjes onder soldaten verzendt. Het adres moet klaar op het pakje geschreven worden. Zoo het papier echter te duister is mag men een briefje met het adres er op plakken. Het adres moet bevatten 1. Naam en adres van den verzender. 2. Naam, voornaam en graad van den bestemmeling. 3. De woorden Kriegsgefangenen in Deulschland. 4. De plaats of het kamp waar hij zich bevindt. Wat mag men zenden Alle eetwaren die niet kunnen bederven. Brood, beschuiten, vet of boter mag men niet zenden Alle onderkleederen. Nooit mag er geld of dranken gezonden worden. Tabak, eigaren, cigaretten en ander smoorgerief, buiten sulfers, komen regelmatig toe. Voor, de personen die het begeeren, wil het Poperings Komiteit zich zelf belasten met de verzending op den naam van den gevangene die men wil hebben. Er kunnen pakjes verzonden worden aan 5 fr. 10 fr. 12 75Ir. 18 fr. en 25 fr. volgens beliefte. De ondergèteekende houd zich steeds ter beschikking der personen die in de krijgsgevangenen belang stellen om ze al de inlichtingen te verschaffen die ze noodig wen- schen - Jozef DE KLIRSGIETER, Schrijver van het Pop. Komiteit Tijdelijk onderwijzer, Belg. Schoolkolonie GBIQUETOT par \ERVILLE (S.-I.) Van harte dank aan deze die ons hielpen, steun verleenden, en zoo den toestand redden. Bijzonder dank aan Graaf Jozef de Bergeyck. die mildelijk steunde en eens te meer blijk gaf van ware genegenheid voor ons werk en verkleefdheid aan de Poperingnaren. Ons Heére is de beste boer. G. G. (Half-Oogst) Heffen'wij vandaag geest en hart ten hemel, waar Maria, onze Moeder ons eene plaats is gaan bereiden. Vergelijken wij bij 't licht des geloofs de miserie die wij onder dezen schrikkelijken oorlog te verduren hebben en de eeuwige glorie die ons hierboven te wachten staat. Hoe kan 't eene tegen T andere opwegen, en wat is lijden en ontberen voor deze die op hoop leeft en de oogen gericht houdt op 't hemelsch Vaderland -Zijn wij dan op den wereld om te genieten en vermaak te zoeken Wij zijn in een proeftijdperk, wij doen een pelgrimstocht langs lastige wegen, waar talrijke vijanden de duivel, de wereld en het vleesch ons overvallen. En waren 'l dan zulke zonnige dagen voor Maria, toen zij hier op aarde leefde Zij was de Moeder, de Koningin der smarten. Vragén wij aan onze Moeder Maria, dat wij de aardsche en de hemelsche zaken naar hun echte waarde zouden mogen schatten dat wij niet te vergeefs al ons lijden zouden doorstaan, maar mek vrucht, t. t. z. met geloof, hoop en liefde. Wij hébben gezondigd, dus wij moeten lijden, wij moeten uitboe- Nagezien door de Krijg so verheid Nr 16455 (25-7-18) (als 't kan) V

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperingsche Keikop (1917-1919) | 1918 | | pagina 1