IN MEMORIAM ALLERHANDE NIEUWS Onze Gesneuvelden Onze Gevangenen ©U0M KOmiEfl UIT ömft ©Ml$ 3 VERSTRAKTE Julien (zoon van Jules Verstraete-Pittelioen) ge kwetst op de voorposten aan...., 7 15 September 1918, in het krijgshospitaal te Hoogstaede, begraven te St.-Jan-ter-Biezen op 17 September. Hij was drager van het Oorlogskruis. MARIGO Gaston (zoon van Henri en Oct. Duthoit) (Steentje Molen) gekwetst door een stuk obus te...., f 14, September 1918, in hel krijgshospitaal te Beveren. In den hulppost werden hem de laatste HH. Sakrainenten toegediend. De familie verwittigd, had nog het genoegen hem een laatste vaarwel te zeggen. Met kristen gelatenheid schonk hij zijne reine ziel aan den Heer. tl VAN DEN BERGHE Lucien, (1) is in Duitschland in het kamp van Duimen (West F.) VAN HOENAGKER Jocis, krijgsgevangen, verblijft thans in het hospitaal van Fontgombault (Indre) in Frankrijk. Poperingnaars, vergeet uwe gevangene broeders niet Wie zendt steun voor den «Keikop» De onkosten zijn groot (1) Zie Pop. Keikop n* 26. De Eerw. heer Sobry, onderp. van St. Jan, is aalmoezenier benoemd aan de Belgische Schoolkolonie voor Jongens te Cayeux- sur-Mer. De heer Louis De Coester, onderwijzer van de Kouterschool, is benoemd tot hoofdonderwijzer der Belgische School te Malestroit (Morbihan). Op 10 Juli 11. is overleden te Gontich bij Antwerpen, de heer doctor René Sansen, zoon van M. Louis Sansen-Roy, geboren te Poperinghe in 1858. t)e Eerw. heer René Veranneman van Poperinghe-St-Bertens, voorheen onderp. op O. L. Vrouw te Rousselare, is thans d. d. pa stoor te Meighem bij Deynze (bisdom Gent). Edouard .Druant, landbouwer uit de Westouterstraat, is in den ouderdom van 76 j. overleden in 't gesticht van Puys bij Dieppe. Bertha Ingelaere, uit de Noordstraat, is overleden te Saint- Laurent (Pyrénées-Orientales). De Eerw. Pater Fabricius Allemon. van het zendelingenhuis van Scheut, zoon van wijlen M. Allemon-Artois, thans leeraar aan St. Jozefs Gollegie te Poitiers, is priester gewijd door Mgr Hum- brecht, bisschop van Poitiers. Onze hertelijkste gelukwenschen aan onzen nieuwen priester Het hofstedeken van .Theoiiel Keignaert, op den Wijk Krom men Boom is afgebrand ten gevolge van de onvoorzichtigheid van vreemde bewoners.. Sinds het offensief van einde Oogst is de streek stil geworden als vroeger. Soms zou men waarlijk meenen dat men honderde kilometers achter't front verblijft. Onze stad lijdt niet zoo veel meer onder 't moordend en alvernielend staal van den Duitsch en dus mogen wij hopen de tot heden gespaarde haardsteden, kerken en stadsgebouwen niet ten gronde te zien vernielen. Vele burgers wagen het reeds hunne woonst te gaan bezien om de noodige her stellingen te doen, en volop werkt men aan daken en vensters. Naar 't schijnt, zullen binnen kort.de poorten der stad weer open staan en de inwoners vrijen toegang verleenen. Mogelijks is dit reeds verwezentlijkt bij 't verschijnen van ons blad. Overal in de omstreken onzer stad keeren de burgers weer. Velen in Frankrijk wachten maar meer naar hun vrijgeleide om naar Vlaanderen weer te keeren. Geenzins wordt hier beweerd dat alles buiten schot is, verre van daar, doch met een kleintje zijn we tevreden, en in afwachting van beter vergenoegen wij ons met het huidige. Bij het lezen van de brieven onzer soldaten en vluchtelingen zou men meenen dat Poperinghe slechts een puinhoop vormt. Goddank, zullen ze in hun verwachting bedrogen zijn, want, al is er veel scha, toch prijken de torens als vroeger en staan veel woonsten ongedeerd. Hop. De hopvelden verminderen van jaar tot jaar, ook heeft de ploktijd maar enkele dagen geduurd. De opbrengst was kléin maar de hop bijzonder schoon. De prijs is tegenwoordig 300 fr. Binnen kort geven wij eene algemeene adressenlijst onzer vluchtelingen. Helpt dus volledigen of verbeteren. T/ 't Was daags vóór Paschen, 't jaar 1915. De menschen gingen volgens oude kristelijke gewoonte Daalr de kerk om wijwater, de eene met een llesch, de andere met kan of moor en een aanzienlijk getal met essence-bidons van de engelsche lorries Ja> die waren te dien tijde maar op te rapen in dijken en kanten. De jampotten loerden dat spel af en sedert noemen ze hun essence-bidons Holy Water bottles. I (Uil eeneti brief van den Aalmoezenier C Boby. -• - v

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperingsche Keikop (1917-1919) | 1918 | | pagina 9