it-wsr Verschijnt 2 maal te maande AAM OHZJS LB2SIRS f 1 en 15 November 1918 ABONNEMENTSPRIJS BEHEER 2de Jaar—No_ 15 (32) Nagezien door de Krijgsoverheid Nr 1542-10-10-18)^ j Poper. Soldaten KOSTELOOS. Andere soldaten 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert,St-Jan ter Biezen Watou) Gezien de tijdsomstandigheden' is het ons zeer moeilijk geweest het vorig nummer aan iedereen op tijd te laten geworden. Niemand zal het ons ten kwade duiden, zoo wij ons verplicht gevoelen nog eens het nummer van 1 November met dit van 15* te versmelten. Men vergete dus niet dat het van ons niet afhangt bet bladje op juiste datum (als vroeger) te verzenden. Het Beheer. -ÊL'SÉt 't Was einde Juni dat men na allerhande moeilijkheden erin gelukt is om ze te kunnen nederhalen. Met heer luitenant Molitor, den verdienstelijken man van de ontruiming der stad, had Pater De Goster reeds lang gezaagd over het weghalen der klokken: Ein delijk op 20 Juni werd hunne bede aanhoord. Inderdaad vijftien mannen van de II Genie met heer luitenant Glaudot aan hun hoofd waren aan St-Bertinuskerk met eenen heelen auto gereedschappen: Reepen, koorden, rollen, schuifloopen, katrollen, enz. enz. Renard, 1* sergent pakt het aan boven en... aan den gang, jongens, binnen tien dagen moeten ze af. Buiten alle verwachting binnen de tien dagen waren de laatste reeds op wagen te Rousbrugge. De torens reeds sedert eenige dagen opengebroken lieten vrijen doorgang aan hunne trouwe bewoners. Tegen den avond van den eersten dag was alles effen en kla,pr. Onze Bertina, die zelf met de fransctfe omweiteling getrouw was gebleven, was gereed om bene den te komen. 's Anderendaags om 10 uren stond ze onder het portaal de streusche klok met blok, kussens en alles erbij, zoo en gewicht van 3500 kilos. Op de klok staat geschreven in 't latijn Ego Bertina oere communi refusa sum anno 1781, tempore RQl Joscionis Dallennes Su Bertini Abbatisr hujus civitatis toparcho, Rm' Domni Laurentii Cuvelier hujus lbci proepositi et R. Dni Jacobi Bern. Waterschoot, hujus ecclesiae Pastoris. Quo cere etiam fusse ac refusa? sunt annis 1779-1780-1781 omnes aliae campanae tam in hac turri quam obelisco pendentes. Opus XXII D.O.M.x ac B. Andrece Dedicatum. Rond de klok Andreas Josephus Van der Gheyn Lovaniensis et Andreas Ludovicus pater et filius me fecerunt Pope- ringis (1). - De andere klokken volgden spoedig op. Waar de grootste door kon daar moesten de kleinere niet duchten. Alles liep wonderwel van stapel, en in een dag en half stonden ze alle vier voor 't portaal der kerk. Vele zullen de opschriften gelezen hebben der twee laatste nieuwe klokken, ingewijd ten tijde van den Zeer Eerw. Heer Deken Dehulster z. g. Op de grootste der twee staat er D. O. M. Me fudit F. Van Aerschodt. - Lovanüanno 1908 (2) (als 't kan) ARSENIA (1) d. w. z. Ik Bertina ben hergoten met gemeenteklokkespijze ten jare 1781 ten tijde van den E. H. Joscio Dallennes, abt van St Bertens en Meyer dezer stad, van den Hoog Eerw. Heer Laurentius Cuvelier, proost van de streek en den E H. Jacobus Waterschoot, pastor dezer parochie. Met dezelfde spijze zijn ook gegoten en hergoten in de jaren 1779-1780-1781 alle de andere klokken in dezen toren hangende en ook in de obelisk. XXII werk God den heer en St Andries toegewijd. Andreas Josephus Van der Gheyn van Leuven en Andreas Ludovicus, vader en zoon hebben me gemaakt te Poperingen. (2) d. w. z. Arsenia is mijn naam. Felix van Aerschodt heeft mij ge goten te Leuven ten jare 1908. t *S* 4 ié

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperingsche Keikop (1917-1919) | 1918 | | pagina 1