VP'***- Verschijnt 2 maal te maande AAB ommLI21ES V* 1 en 15 December 1918 V V. -V 2de Jaar—No 16 (33) 't ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten KOSTELOOS. Andere soldaten 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. BEHEER E. H. Jul. Vanneste. Aalm- Z 44 l H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H.A.Baert, Poperingke De tijdsomstand gheden laten ons nog niet toe regelmatig en op tijd te verschijnen. De Keikop bij uitzondering aan meest al andere oorlogsbladjes verschijnt voort. HKT BEHEER. Iemand die de beschieting onzer stad gedurende drie jaar en half niet heeft medegeleefd en dezelfde dag voor dag heeft nagegaan, zou bij een eerste opzien of een vluchtig doorloopen Popeïinghe niet zoo erg beschadigd wanen. Wanneer men van buiten de stad in de verte de drie kerktorens en het stadhuis schier ongeschonden ziet oprijzen, heeft men moeite om te gelooven dat zij gedurende zooveel jaren hebben weerstaan aan meer dan 5000 obussen die op de stad hebben neergeploft. Maar toch heeft de stad veel geleden en een nauwer toezicht doet ons overal puinen ontwaren. Weinig huizen bleven ongeschonden en waar de voorgevel u in een waan brengt dat het huis niet heeft geleden, van naderbij gezien moet het 'u bekennen dat langs achter muren plat ligg*n,^ da^cen vernield, achtergebouwen -v^rgrmisd zij®. Van al de groote gebouwen bleef ons nieuwstadhms het meest gespaard. Een obus kwam op het dak 4erecht, doch richte niet te veel schade aan Sint Bertinnskerh die er een tiental kreeg heeft erg geleden en zal veel herstelling vereisschen. Sint Jahskerk is ruim zoo slecht gesteld en is ook aan eene verwoesting gelijk Onze Lieve Yrouiokerh is ver uit best 'bewaard en zal 't spoedigst kunnen hersteld worden. Op de Markt ligt De Haan plat De Hert is ook ten deele vernield en de'herberg Het Stadhuis staat met opengereten gevel. Op dé Paarden Markt ligt het huis Baeckeroot vernield, het huis Denys zeer erg beschadigd en hét magazijn Lebbe met omvergeschoten zijgevel. De gemeenteschool heeft ook nogal erg afgezien, maar kan hersteld worden reeds worden er twee klassen geopend. Het Mirakelhuis en De Paternoster zijn afge brand en de steenen weggevoerd. Het klooster van Sint Jan kreeg ook nogal zijfi deel op de achtergebouwen.-.Terloops bemer ken wij nog de puinen van De Chasseur» Magazijnen Brutsaert en Coevoet, herberg Em. Feys. Het gesticht van ongeneesbaren en veel huizen op den Boulevard zijn ook erg gehavend. Het prachtig Statiegebouw bleef gespaard, maar de herberg Proot en vele huisjes daar rond liggen in puinen. Het kasteel Carton, St. Union, kasteel van den Vrederechter allen werden getroffen. In de Yperstraat zien wij uitgenomen het huis Van de Casteeie-Le Roy dat vergruiseld werd, nog weinig puinen van op straat, maar zeer veel huizen zijn langs achter erg geschonden. Ons Volkshuis werd omgewoond en de boekerij van het Davidsfonds (twee jaar voor den oorlog gesticht) geplunderd. In de Valckestraat en de St. Jan's Kruisstraat liggen een tiental huizen plat. Op het Rek- hof ook liggen twee, drie huizen in puinen en op het Kerkhof zelt werden de grafzerken niet geeerbiedigd.De Veurnestraat kreeg van in 't begin der beschieting reeds obussen van 380, ook heeft zij zeer veel geleden. Wij bestatigen de vernieling der huizen Notre- dame, Thery, Lietaert, Decrock, Bortier, Berat, Camerlynck, Duflou Benoot enz. veel ander zijn erg beschadigd. In de Vlaming- straat verdwenen de teekenschool, Vredegerecht, huis Billiau, Ler- mytte enz. In de Priesterstraat werden vernietigd het huis van Z. E. H. Deken, Minne, Priem, M. Schaballie en omtrent al de an dere hebben min of meer erg geleden. Op de Bertenplaats zijn de huizen Coevoet en Vanrotberghe half vernield, andere beschadigd. In de Hondstraat ligt de oude Muziekzaal half ten gronde. Het Bisschoppelijk Kollegie heeft ook veel geleden, bijzonder de kapel. Het Oudenmanhuis is voor de drie vierde vernield. Het klooster der Zusters Benedictijnen Xagesien door de Krijgsoverheid N' 4708-27-11-18) {als 't kan) 4

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperingsche Keikop (1917-1919) | 1918 | | pagina 1