UITVERKOOP ■L HOPPE. aan prijs van factuur. Heer Deken Dehulster den predikstoel en in eene korte en welgepaste aanspraak, herin nerde hij de plichten van Herder en van Schapen, van Pastor en parochianen. De kerk, alhoewel groot, was opgepropt met volk dat gretig en leerzaam deze woorden aanhoorde. Toen alles nu in de kerk was afgeloopen, trok de stoet, met het stadsmuziekaan 'thoofd naar den Katholieken Kring, alwaar de nieuwe Pastor een gastmaal had doen be reiden voor zijne familieleden en talrijke vrienden. Aan het nagerecht, hield de Zeer eerw. Heer Deken Dehulster den eersten heildronk om de gezondheid voren te stellen van den nieuwen Pastor, hem geluk wen schende over zijne benoeming als Pastoor van O.-L.-V. Die heildronk wierd vreugdig onthaald en hertelijk toegejuichd. De Heer Burgmeester van Merris stelde de tweede heildronk voor en verzekerde den nieuwen Pastor van de medewerking der burgerlijke overheden en de liefde zijner onderhoorigen Een leeraar van 't College van Moscroen, nam daarna het woord, en sprak in dezer voege De taak die mij werd opgedragen, hier vandaag, in naam mijner collegas van Moes- croen, op U eenen heildronk in te stellen, is een taak die ik wel geern vervul, maar waar voor ik toch ook min ot meer beducht bleef. De Zeer Eerweerde Heer Deken komt daar even te zeggen dat hij het niet zou durven aangaan al het goed te zeggen dat over U te zeggen valt; en dat vermeerdert nog mijne vrees. En toch durf ik het aannemen, omdat uw goede faam, Eerweerde Heer Pastor, U hier is vóórgekomen en dat elk ende een weet dat er bij al wat ik zeggen kan, nog veel dient bijgevoegd; en daarom spijts het ge vaar dat ik loop erg onvolledig te zullen zijn, zeg ik U toch stoutheb dank, Eerweerde Heer, om al het goede dat ge te Moescroen verricht hebt; en wensch ik U goed heil en voorspoed in uwe nieuwe taak Eerweerde Heeren, Geachte Vrouwen, Mijne Heeren. Dat het juist geen kinderspel is kinders kristelijk op te voeden, weten allen die eenigen tijd hen met dit werk moes ten onledig houdenzij weten wat geduld en goedheid, wat overleg en voorzichtigheid, wat standvastigheid en zelfsopoffering, wat liefde vooral er vereischt wordt tot het weerdig vervullen dier gewichtige maar moeilijke taak. Hoef ik U te zeggen, Mijne Heeren, dat Eerweerde Heer Goemaere al deze deugden en gaven in zich vereenigd heeft, binst de veertien jaar die hij eerst als leeraar en binst de dertien jaar die hij daar na als overste in St-Josefscollege heeft door gebracht? Die lange tijd juist binst dewelken Zijne Doorluchtige Hoogweerdigheid hem dit lastig werk toevertrouwd liet, bewijst het alléén reeds ten overvloede. En toch volstond dit zedelijk werk der kristene opleiding der jeugd den ijver niet van Eerweerde Heer Goemaere. Op de voet stappen wandelende van zijnen geprezen voorzaat, den Eerweerden Heer Deken Mou- laert, heeft hij verdiend dat er ook van hem gezegd werd dat hij een steen, ik en zal niet zeggen in zijn hert, want ik geloof niet dat er daarvoor plaats erin zou gevonden wor den bij hem), maar laat ons zeggen in zijn hootd gedragen heeft de nieuwe schoollo kalen, de gebouwen ten dienste der Zusters, het uitgestrekt voorgebouw met zijnen prach- tigen kunstgevel staan daar als getuigen van zijn zorgen ook over 't stoffelijke van ons college. En dat hij geslaagd is in zijn streven, Mijne Heeren, dat bewijst het toenemen van jaar tot jaar van 'tgetal studenten, die heden tot een cijfer gekomen zijn daar zij vroeger nooit toekwamendit bewijzen ook de be trekkingen die de ouders der leerlingen onderhielden met Eerweerden Heer Goemae re, in wien zij vol betrouwen waren en voor wien zij diepe genegenheid gevoelden. Zal het U nog verwonderen, Mijne Hee ren, dat Eerweerde Heer Goemaere den algemeenen dank verdient? en zal het U verwonderen dat het scheiden van ons col lege hem pijnlijk viel? Een oude boom wilt niet verplant worden, zegt het spreekwoord te weten daar zijne wortels te diepe in den grond en te verre uit in 't ronde gedrongen zijn, en scheuren zouden bij 't verplanten, den boom bezeren en doen bloeden. Mij dunkt, Eerweerde Heer Goemaere, stond te midden ons college als een boom geplant, onder wiens takken zijne leerlingen beschut ting vonden tegen alle stormen en kwade vlagen 27 jaar heeft hij daar geplant ge staan al de vezeltjes van zijn wezen zou ik zeggen, liggen geworteld en vaste in de herten dier tallooze leerlingen en leeraars die er hem leerden kennen en die elk met iets van zijn inniger leven weg zijnzij iig- gen tusschen de steenen ingedrongen en ge groeid der gebouwen die hij er oprichtte; en ja, 'k zal het maar zeggen, den Donderdag vóór zijn benoeming ging hij nog, zijn brieven op zak, meene ik, een laatste vezeltje vast metsen onder den eersten steen dien hij legde in de grondvesten van 't laatste nieuw aan gevangen gebouw. Haalt zulk een boom daaruit zonder dat hem pijn doe en zonder dat het dezen spijte uit wier midden hij gehaald wordt. Een dingen nochtans mocht troosten had die boom te Moescroen goede aarde ge vonden waarin hij gemakkelijk kon opgroei en, wij komen het daar te vernemen door Eerw. Heer Deken en bevestigd te-liooren door den geachten heer Burgmeester, die boom zal er op den zielenakker van O.-L.-V. parochie ook gezonde en vruchtbare vinden. En wij wenschen dat hij in dezen goeden en rijken grond verplant, weldra mocht gene zen van het onderstane leeddat hij weelde rig mocht opgroeien, lange jaren bloeien en rijke vruchten van zielenheil voortbrengen. 'tls op het vervuld worden dier wenschen, Eerweerde Heeren, Geachte Vrouwen, Mij ne Heeren, dat ik, in naam mijner collega's, de gezondheid uitbrenge van den Eerweer den Heer Goemaere, Pastor van Onze Lieve Vrouw parochie. Daarna nam de nieuwe Pastor het woord: Hij bedankte eerst en vooral den Zeer eerw. Heer Deken, die hem kwam te insta!leeren. Hij begroette Mijnheer den Deken als den man hertelijk en dienstveerdig, die voor hem, in alle omstandigheden, een raadsman en steun zou zijn. Hij bedankte den Heer Burgmeester voor zijne schoon woorden en zei dat hij gelukkig was, zulk eenen man op zijne parochie te bezitten. Hij zei ook een hertelijk woord aan den H. leeraar van Moescroen voor de gevoe lens van genegenheid en dankaarheid welke hij hem had uitgedrukt. Verders zei hij aan allen eene hertelijke bedanking: aan de overheden, aan de inrichters van de feest, aan de vrienden, aan de aanwezigen. Later in den namiddag deed de nieuwe Pastor, met eenige vrienden en familieleden, nog een uitstapje op de Parochie om de ver sieringen in oogschouw te nemen en de op schriften te lezeD. Wij wenschen, aan den nieuwen pastor van O. L. V. lange jaren bestuur, veel geluk en zegen te midden van zijne toegenegene Parochianen. Ad muitos annos Er waren 600 fr. prijzen die door de vol gende pelotons gewonnen werden leprijs, 150 fr. gewonnen door peloton 114, hoofdman Delanghe, Watou 2e prijs, 100 fr. peloton 84, hoofdman Theeten Jules, Poperinghe3® prijs, 80 fr. peloton 104, hoofdman Deschrevel, Watou 4e prijs, 50 f. peloton 191, hoofdman Butaye Amand 5e prijs, 50 fr. peloton 50, hoofdman Devos Arthur Dranoutre 6e prijs, 50 fr. peloton 207, hoofdman Merlevede Pieter, Poperin ghe 7e prijs, 20 fr. peloton 93, hoofdman Goussey Arthur, Watou 8e prijs, 20 fr. pe loton 187, hoofdman DecaeCamille, Proven; 9e prijs, 20 fr. peloton 245, hoofdman Billiau Henri10e prijs, 20 fr. peloton 27, hoofdman Laconte Joseph, Poperinghe lleprijs, 20 fr. peloton 86, hoofdman Carnier Achille, Wa tou 12® prijs, 20 fr. peloton 249, hoofdman Vanmerris Camille, Katsberg. NÏ7TQ 's nieer aao bevelen fegen IN 111 1 U Bloedsgebrek, Bleekzucht, Ze nuwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting en alle Ziekten door overlast veroorzaakt, dan de VERSTERKENDE PILLEN. Prijs 3,00 fr. de doos van 100. Algemeen dépot: Apotheek, A. MONTEYNE, Goote Markt, 18, POPERINGHE. Lan gem a rk-A ulornobielongeluh. Een kind doodgereden. De zes jarige Maurice Decoene, zoontje van M. Jeróme Decoene- Decocq, die zich bij zijnen grootvader M. Aug. Deeocq, landbouwer te Sint-Juliaan bevond, was woensdag namiddag rond Vi ure, in gezelschap van andere kinderen, aan 't spelen op een zandhoop die langs de hofstede op de kalsiede lag. Op zeker oogen blik zagen de kameradjes van Maurice De coene een velo af komen op den rijwielweg en riepen een velo De kleine Maurice sprong op de kalsiede. Op 't zelfde oogenblik kwam de automobiel af' van M. Hoflack, werktuigkundige te Yper. M. Hoflack die voerde, had den tijd niet zijn machien te stoppen en het kind te vermijden dat over reden werd. M. Hoflack hield stil. Het kind je werd uitgehaald maar in deerniswekkenden toestand. Men droeg het bij zijn schoonva der waar de eerste zorgen hem toegediend werden in afwachting der komst van een geneesheer. Maar, eeen half uur na het on geluk, had het kindje opgehouden te leven. Mieaswkerke. Verdronken. Men heeft alhier op het gehucht "Clef d'Hollande» uit de Leie het lijk getrokken van een 27 ja rige jongeling, Lalau genoemd, die al spelen met drie kameraden, in het water gevallen en verdronken was. Rousselaere. Genezing te Oost- acher. Een groep jonge meisjes der con gregatie van S' Michiels parochie was zondag in bedevaart naar O. L. V. van Oostacker gegaan. Een jong meisje, Irma Wyfféls, 19 aar oud, wonende in de Langemarkstraat, alhoewel geen deel makend van de congre gatie had deze ir.ogen vergezellen om hare genezing te gaan afsmeken. Over ongeveer zes maanden, had Irma Wyffels, tijdens haar werk in de suikerij- fabriek van M. Verburgh-Decool, gevallen en zich de rechterhand verstuikt. De noodige zorgen werden haar toegediend door genees heer Denomie, maar de toestand der gekwet ste verslechtte van dag tot dag, zoodanig dat men voorzag dat hare hand ging moeten afgezet worden. Sedert eenige weken droeg zij een plaasteren omhulsel en leed veelde geneesheer had het zaterdag vernieuwd, na drie diepe insnijdingen in de rechterhand gedaan te hebben. Irma Wyffels was dus vol vertrouwen naar Oostacker vertrokken, hopende hare genezing te bekomen. Rond 3% ure stak zij hare hand in het water der fontein. Daar zij nog meer leed, wilde zij hem eruit trekken maar een harer gezellinnen zette haar aan de hand nog dieper te steken. Opeens, zeg gen de getuigen, borst het plaaster open en viel van de hand dewelke het meisje seffens kon bewegen zoo het haar beliefde. Ik ben genezen riep zij uit. Een onzeggelijke vreugde miek zich mees ter der menigte die begon lofzangen te zingen. E. H. Loys, deken van Rousselaere, ween de van vreugde toen hij de genezing vernam. De terugkeer naar Rousselaere greep plaats onder eene zegepralende vreugde. Twee duizend personen stonden aan de statie om er de mirakuleuze genezene te zien. Deze stak de hand boven het hoofd om het aan iedereen te laten zien. Getuigen hebben zeer duidelijk de drie insnijdingen, gansch toege groeid, gezien. Irma Wyffels gevoelt geen de minste pijn meer en heeft sedert dinsdag morgen haar werk hernomen. Het is zeei* warm, drinken wij goeden kouden koffie, die kan gemaakt worden door de suikerij der Trappisten Vincart. 't Is de meest ververschende drank. Dépot bijgebr. Delhaize Moncarey-Sansen. Assisenhof van Westvlaande- ren.Kindermoord.--Vrijdag der verle den week zijn verschenen de- genaamde Marie Byloo, weduwe Hoornaert, geboren te Clercken, den 18 April 1841, en har dochter Sylvie Hoornaert, geboren te Wou men, den 4 April 1872, beide landwerkster te Woumen. Marie Byloo is beschuldigd van kindermoord en hare dochter van medeplich tigheid. Het hof verzachtende omstandighe den aannemende voor beide beschuldigden heeft Marie Byloo veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid, en hare dochter Sylvie Hoor naert tot 5 jaar opsluiting. Contich. Het 428 slachtoffer de spoorwegramp. De handelsreiziger Van Laer Achille die in de ramp erg gekwetst en sedert dien in het Stuyvenberggasthuis bezorgd werd, is er donderdag morgen over leden. Dat brengt het getal slachtoffers op 42 Suikerij VanTieghem-Dupont, Rousse laere, is zeer spaarzaam in het gebruiken. Rei»gen. Ongeluk. Zaterdag om 4 1)2 ure is in de koolmijn Escoufflaux, te Hornu-Wasmes, de ophaalbak van 600 m. hoog in de diepte gevallen. Twee werklieden er zich in bevindende, werden op den slag gedood. Het zijn Richard Léqn, 24 jaar wonende te Dour, en L. Parys, 40 jaar "an Wasmes. Oiiderselieidiiig.—Over veertien da gen meldden wij dat M. Prosper Matthys, zoon van M. Jerome Matthys van Roussela- re, den tweeden prijs met onderscheiding be haald had in den h oogsten koers voor piano in het Koninklijk Conservatorium van Gent. Wij vernemen dat diezelfde jongeling ook nog den tweeden prijs voor geschrevene harmonie en contrapunt komt te behalen in gemeld Conservatoruim, klas van proffessor "Paul Lebrun, den beroemden toondichter. Reiskaarten. Gedurende de negen dagen onzer kermisweek werden er op de tramlijn Poperinghe-Veurne 7063 reiskaar ten afgeven, en op de lijn Dixrnuide-Yper- Poperinghe 5151, is te zamen 12214. BURGERSTAND VANPOPERINGHE van 12 tot 19 Juli. Men spreekt veel op dit oogenblik van chicorei der Trappisten Vincart-Sil ly, die, zoo het schijnt een uitgelezen koffie maakt. PRIESTERWIJDING. De Eerw. Heer Camiei Leuridan, van Reninghe, is Zondag 12" dezer priester ge wijd in het Seminarie der Missiën te Scheut bij Brusselhij is benoemd tot Professor in de Wijsbegeerte in hetzelfde Seminarie. M. Karei Pieters, van Poperinghe, is onderdiaken gewijd. Priesterlijke benoemingen STERFGEVALLEN. De voorzitter van den Senaat, graaf de Merode, is Maandag morgend, te Lausanne in Zwitserland, godvruchtig overleden. De graaf was naar Zwitserland gegaan voor zijne gezondheid, waar hij zelfs eene opera tie ondergaan heeft. Graat Hendrik, Karei, Marie, Ghislain de Merode, Markies de Westerloo, prins van Rubempré en van Griruberghe, was te Parijs den 26 december 1856 geboren. Te Yper is na eene langdurige ziekte, op 55jarigen ouderdom overleden Jhcr Arthur Merg'helynck, oud-burgemeester van Wul- veringhem, eigenaar van het Hotel-Museum Merghelynck te Yper en van het historisch Kasteel van Beau voorde. Bij uiterste wilsbeschikking van den be treurden afgestorvene, wordt dit laatste ver maakt aan de oudheidskundige maatschappij te Brugge, en het Hotel-Muzeum van Yper aan den Belgischen Staat. De Z. E. H. Vermander, pastoor te Houthulst, is woensdag aldaar overleden in den ouderdom van ruim 64 jaar. SPORT. De ronde van Frankrijk. Deze baankoers die een maand zal duren en waarvoor 162 ingeschrevenen waren is in 14 reizen verdeeld als volgt 13 Juli. Parijs-Roebaais275 kil. 15 Roebaais-Metz 398 kil. 19 Belfort-Lyon 309 kil. 21 Lyon-Grenoble 311 kil. 23 Grenoble-Nice 345 kil. 25 Nice-Nimes 345 kil. 27 Nimes-Toulouse 303 kil. 29 Toulouse-Bayonne 229 kil. 31 Bayonne-Bordeaux 269 kil. 2 Oogst Bordeaux-Nantes 391 kil. 4 Nantes-Brest 321 kil. 6 Brest-Caen 415 kil. 9 Caen-Parijs 250 kil. Dit jaar voor de eerste maal, moeten de deelnemers geheel de koers op hetzelfde rijwiel afleggen. Ieder stuk is geteekend geweest voor het vertrek. Indien een onge luk overkomt aan een rijwiel mag de rijder het vermaken of doen vermaken in zoover het reglement het toelaat. Er zullen ook noch entraineurs noch bezorgers aan de koers deelnemen. De ronde van Frankrijk 1908 zal dus met de zegepraal van den kamper, ook de zege praal zijn van het rijwiel dat hem tot de overwinning zal geleid hebben. Voor deze baankoers zijn de volgende prijzen uitgeschreven dagelijks een le prijs van 400 of 450 fr. (voor de voorlaatste koers is de eerste prijs 500 fr.) en vervolgens een prijs van 225, 125, 100, 60, 50, 40 frs. Voor deze die geheel de koers winnen zijn de prijzen le 5,000 fr.2e 2,000 fr.; 3e 1,000 fr.4e 5000 fr.5e 300 fr. 6e 200 fr.; 7e 150 fr.8e 150 en de volgende tot den 25e 100 frank. Onder de ingeschreven zijn Cyriel Van Houwaert van Moorslede, Jules Masselis van Ledeghem en al de best gekende fransche en Italiaansche rijders. Petit-Breton, Garrigou, E. Georget, Passerieu, Cornet, Aucouturier, Trousselier, enz. De eerste tocht. Maandag morgend om 5 ure 40 zijn 110 rijders uit Parijs vertrokken. Men verwacht te ze te Roebaais rond 3 ure. Ziehier den uitslag van den eersten dag I. Georges Passerieu, van Parijs, die aan kwam ten 2 ure 27, afgelegd in 8 uren en 43 min.; 2. Petit-Breton, franschman, 2 u. 32; Emile Faber, id. met vijf lengten 4. Gan- na, italiaan, 2u. 335. Frans Faber, fransch man, 2 u. 36; 6. Forestier, id. 2 u. 37; 7. Lignon, id. 2 u. 38; 8. Plateau, id. 2u.' 39; 9. Lorgeou. id. 2 u. 39 3)5 10. Novo, id. II. André Pottier, id.; 12. Charpiot, id.; 13. Gerbi, italiaan; 14. Cornet, franschman; 15. Leon Georget, id.; 16. Garrigou, id.; 17. die tijdens de tweede koers van de omreis rond Frankrijk, van den beginne af aan het hoofd was gebleven, heeft een weinig voor bij Longwy eene zwakte gekregen, die hem de overwinning kostte. Aan den laatsten kontrool, op 325 kilometers van het vertrek punt, was hij de tweede, op 30 seconden achter Charpiot, voor Passerieu, Petit-Bre ton en Ganna. Hij zag er toen nog zeer frisch uitmaar eenige honderden meters verder voelde hij zich verzwakken, en, niet verder kunnende, rolde hij in eenen gracht, de oo gen vol tranen. Zoo kort bij het doel en blij ven steken Men vraagt zich af aan wat die plotselinge zwakte mag toe te schrijven zijn Hijdie in 1907 en in het begin van 1908 door regen en stormen reed, tijdens de koer sen van Milaan-San-Remo en Bordeaux-Pa rijs, die nooit zwakten kende en altijd het doel bereikte, den glimlach op de lippen, gaaf en frisch als hadde hij een speelreisje gedaan Het scheen dat onzen moedigen landgenoot aan hevige maagkrampen heeft geleden en dat hij ook ongesteld was door de ongezonde luchtgesteltenis. Doch toen hij zag hoe de anderen hem voorbij rede», sprong hij plotseling weer op zijn rijwiel, de razernij in 't hart, en begon met onge hoorde wilskracht te rijden, zoodat hij er nog velen voorbijreed en nog de 14* eindig de. Zulke kloeke daad verdiende aangestipt te worden. De Alcyon rijdt nog. Volgens wij vernémen is de Alcyon over gekomen. Trousschier alleen rijdt niet meer. Al de andere zullen de koers voortzetten. 3e Tocht.-Metz-Belfort. 25g Van de 104 aangekomen rijders zijn er vrijdag morgen om 4 1)2 ure 100 uit Metz naar Belfort vertrokken. Alhoewel «leze tocht maar van 259 kilom. ver was, was het een der lastigste, om reden van een grooten klem genaamd le ballon d'Alsace van 16 kilom. lang dien zij moesten oprijden. Op den klem bleef Garrigou aan 't hoofd maar in den neerloop viel hij en was daardoor veel verachterd. Noveau is gevallen en heeft zich de schouder gebroken. Passerieu heeft zich ook erg bezeerd en een pedaal gebroken. Zie hier den uitslag 1, Frangois Faber in 9 u. 13 m., 2. Petit-Breton op eene leng te, 3. Garrigou op 5 lengten, 4. Cornet in 9 u. 19 m. 5. Paulmier op een half wiel, 6. Van Houwaert op een halve lengte, 7. Du- bor op eene lengte, 8. Dortignac, 9. Rossig- noli, 10. Canepari, 11. Beaugendre, 12. Cru- chon, 13. Ganna, 14. Lignon, 15. Plateau, 16. Emile Faber. Algemeene Rangschikking. Tot nu toe is den algemeenen uitslag voor de 10 eerste als volgt: 1. Petit-Breton 5 6. Cruchon 2. Ganna 20 I 7. Van Houwaert 3. Garrigou 4. Lignon 5. Passerieu 24 8. Emile Faber 32 9. Paulmier 33 I 10. Galetti 38 39 43 48 50 Van Houwaert in de 3e Tocht. Ondanks zijne ongesteldheid heeft C. Van Houwaert eene prachtige koers gedaan en, Cruchon, id.; 18. Ringeval, id.; 19.VanHou- alhoewel hij tot nu toe veel tegenslag gehad •u/qqtu ^mo,i r;«. nu Tiroo lonrr in iw VinnfU- heeft, is er nog hoop hem gansch aan het hoofd te zien komen indien de fabriek wiens merk hij verdedigt, hem toelaat voort te rij den. Er wordt immers opnieuw gemeld dat de firma Alcyon al hare rijders, 44 in getal, zal intrekken tengevolge van het uitsluiten van Trousselier. Het is zoo gemakkelijk goeden koffie te maken, neemt heel eenvoudig de chicorei der Trappisten Vincart-Silly Weigert Namaaksels. Dépöt bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen. waert, om 2u.56; hij was lang in het hoofd peloton gebleven doch in een val was de stuurstang (guidon) van zijn velo gebroken; 20, Galetti, italiaan; 21. Masselis, belg22. Bettini, franschman 23. Gaston Fleury, id.; 24. Lombret, id.25. Rossignoli, italiaan 26. Deloffre, franschman 27. Leqautre, zwitser; 28. Marcel Robert, franschman; 29. Lacot, id.; 30. Dupont, belg31. Catteau, franschman; 31; Canopari, italiaan. Trousselier de overwinnaar van Parijs- Roebaais kwam om 3 u. 36 de 47e aan met de kader van zijn rijwiel gebroken. Om 7 u. 40 waren 100 rijders aangekomen en er kwamen er nog 6 in den avond aan. Te Roebaais. Er was gemeld dat de deelnemers aan de ronde van Frankrijk, dinsdag te Roebaais zouden deelnemen aan de kampstrijden in bet park van Barbieux, ter gelegenheid van de nationale feesten. Daar de rijders slechts over een velo beschikken, die gemerkt is voor de veertien reizen van de ronde van rankrijk, hadden zij den wensch uitge drukt niet mede te doen, uit vrees van een ongeval aan hun rijwiel te krijgen. Die wedstrijd werd dan ook van het programma geschrabt. Om 2% ure 's morgens zijn 105 rijders uit Roebaais naar Mets vertrokken. Ziehier in welke orde zij aangekomen zijn 1. Petit-Bretön, die den weg aflegde in 13 u. 12 m.; 2. Passerieu, een wiel achter 3. Ganna; 4. Paulmier; 5. Garrigou 6. Pa- vesi;7. Galetti; 8. Fleury; 9. Cruchon; 10. Canaparé; 11. Mignon; 12. Lombret; 13. Godivier; 14. Van Houwaert, inl3u. 51 m.; 15. Léon Georget. Om 9 ure 's avonds waren er nog 37 te kort. Aucoturier en Laurent zullen niet meer rijden. Emile Georget heeft onderwege moeten ophouden en met den trein naar Metz vertrekken. Charpiot is er ziek aange komen. Al de rijders van het merk Alcyon waaronder Van Houwaert Trousselier trekken zich in. Zooals wij hooger zegden had Trousselier de eerste tocht moeten voleinden met de onderste tube van den kader gebroken dit ongeluk was hem overgekomen in een val onderwege. Volgens het reglement mocht Trousselier e Roebaais zijn velo herstellen en 'tis 'tgene lij deed, doch hij deed het zoodanig dat men op den kader geen der merken meer kon zien die men er voor 't vertrek opgemaakt rad. Had hij den kader veranderd Het was onmogelijk het vast te stellen, maar men mocht het denken en in zulke omstandighe den werd het hem verboden naar Metz te vertrekken. Het huis Alcyon aanvaardde dit besluit niet en heeft nu aan al zijne rijders bevel gegeven de koers te staken. Onder deze zijn rousselier, Van Houwaert, Ganna, Fabert, Lignon, Masselis, Ringeval, Pottier, Plateau, Catteau, Dupont, Bonfanti, Galetti, Pavessi, Hossignoli, Canepari, enz. in 't geheel rond de 40. De belangstelling in de koers zal hierdoor veel verminderen, daar Van Houwaert, Trousselier, den italianor Ganna en menige andere van de sterkste rijders waren en voorzeker nog op goeden uitslag mochten ekenen. Cyriel Van Houwaert. De belgische kampioen Van Houwaert, Meng-elirrg-en. Vrouwke, zei hij, g'hebt uwen Sissen zijn gezicht vaneen gekrabd... Weet gij dan niet dat uw man 't hoofd van 't huis, en bijgevolg ook uw hoofd is Ewè, menheere, zei Toria, mag ieder een zijn hoofd niet krabben dè Postkaarten getrokken in de Assisen= zaal van St. Omaars gedurende het berucht proces der bende Pollet. PRIJS 10 CENTIEMEN. De Maandag, Wekelijsche Estaminet, In 'f linrgerwelzijii, bij A. Vanoverbeke-Leeuwerck, Gasthuisstr. De Maandag, Wekel. Estam. en Traboll. Au Fare (nuillaiime-Tell, bij Emma en Louise Bil, Bruggestraat. E E R S T E N T A P In den Leeuiv, bij Florent Couttenier, Casselstraat. Wekelijksche estaminet, den Maandag. op Maandag 20 Juli, Jaarlijksche Combat-Bolling, I11 den Ilavei'muis, Gustave Bourgeois, Bellestraat. bij Feesten en Vermakelijkheden 80LDAG te WATOU. SCHIETING AAN DE PERS. Abeele. Op Zondag 9 Oogst gegeven door de Maatschappij St-Sebastiaan. In schrijving van 1 tot 2 ure bij II. Vandcn- berghe-Werquin.Inleg 10,50fr. terug 8 fr. 490 fr. prijzen. Oppervogel IOO fr. PRIJSKAMP VOOR BLINDE VINKEN. Abeele-Watou. Op Zondag 26 Juli, gegeven door de maatschappij der Brouwe rij.Inschrijving bij Jules Boidin van daags te voren ten'8 ure 's avonds tot den Zondag morgen om 5'A ure. 57 frs prijzen.Voor alle voorwaarden zie programma. Te Koop Schoonen biljard, met twee spelen billen, Au Petit Paris bij Alphonse Vallaeys, te Poperinghe. I^ene Stoommachien, 2% peerden kracht, j met graan breker, buizen om te koken, riemen en poulies, dienstig voor Landbouwers. Zich lebegeven bij Alois Verhaeghe, Abeele. Drie goede Trekhonden, bij Emile Bossuwe te Proven. Worclen gevraagd Bekwame selirijver bij een hande laar dezer streek. Inlichtingen ten bureele. rn proper huisgezin wonend buiten stad, 1 wordt kind van weldoende menschen gevraagd om op te voeden. 30 frs. te maande. Inlichtingen ten bureele. Terstond, treffelijke werkvrouw, kunnende kuisschen, wasschen en strijken, voor waschte te doen en alle zaterdag of vrijdag namiddag te helpen kuisschen. Verstandigen jongen, ter drukkerij van de Poperinghenaar. Verloren. Op de Groote Markt, gedurende de Ker misweek, gouden Broche. Terugbrengen naar ons bureel tegen goede belooning. Staatsblad. De medalie van eerste klas is verleend aan M. Brutsaert, burge meester te Watou. MARKTPRIJZEN. Poperinghe, markt van den 17 Juli. Tarwe heet. 16,25-Rogge 14,20-IIaver 9,00 Aardappelen, 100 k. 9,50-Boter de kil. 2,90 Eieren de 26, 2,30 fr.-Hoppe 24 fr, Yper 11 Juli. Tarwe, 100 kil. 20,00- Rogge, 17,75 a 18,00-Haver, 18,00 a 18,25- Aardappels, 100 k. 8,00-Boter, 2,70 a 3,05 -Eieren het 26, 2,15 a 2,25. Rousselaere 14 Juli.Tarwe, 100 kil. 20,00 a 20,50 - Roode Tarwe, 18,50 a 19,00 Rogge, 18,50 a 19,00 - Haver, 18,00 a 18,50 Boonen, 20,00 a 21,00-Aardappelen de 100k. 9,00 a 9,50- Boter de k. 2,90 a 3,10- Eieren 2,25 a 2,35- Suikereiboon. oude, 14,25- id. nieuwe, 14,50. Dixmuide 13 Juli. Tarwe, heet. 17,50 Aardappels de 100 k. 11,00 a 0,00-Boter de kilo, 2,90 a 3,10-Eieren het 25, 2,25. Kortrijk 13 Juli. Tarwe, heet. 19,50- Rogge, 16,00-Haver, 19,50-Chicorei 100 k. 14,50 - Boter de 1/2 k. 1,50 - Eieren, 2,30- Koolzaadolie 100 k. 78,50-Lünolie, id. 52,50 Koolzaadkoeken, id. 14,00- Liinzaadkoeken, id. 19,00. Kortrijk veemarkt 13 Juli. 366 koppenprijs per kilo gewicht op voet, 119 Veerzen, lc klas 942e kl. 863e kl. 77 59 Ossen, 91— 82— 73 151 Koeien, 887974 37 Stieren, 89— 79— 73 Brussel 14 Juli. 425 verkeus, op voet de kilo, 0,85 a 1,05. Cureghem-Anderlecht 14 Juli. 2,314 Verkens, op voet de kilo, 0,80 a 0,94 'tis in den Gouden Schoen bij Berat- Fremault, bij de Gendarmerie Veurnestraat, 56, Poperinghe, dat er voor d' Eerste Commu nie en het Zomer seizoen, een buitengewoon assortiment te vinden is van prachtschoenen (Chaussures de Luxe). Aan alle prijzen evenarende aan die van Brussel en andere steden. ffl—aaiilll ■IIIIIIIMIIIIIIBiaaHMMBBMPWgBaHBBgaBMMBMHMWW Kadastrale Plans der Stad Poperinghe opgemaakt door P.-C, POPP. Tweede uitgaaf, bevattende 1° Vier kaarten, met geheel het grondgebied der gemeente, op schaal van 1 voor 5000. 2° Eene kaart der stad, op de schaal van 1 tot 2000. 3° Den kadastralen legger van geheel het grondgebied. Volledige en zekere genezing in weinigen tijd van Sciatiek, Flerecijn, Rumatiek, Len- denzeer, enz. door het gebruik der POIL DE BRETAGHE. anti-rumatische Wol, gebreveteerd voort brengsel, gemakke lijk middel en 3-—* ^aanbevolen door al dé geneesheeren. A Igemeenen depot voor alle landen. ELISA VAN HOUTRYVE, 72-74, Scheepsdaelelaan, te Brugge. Zij is ook voorzien van gebreveteerde Breisaaiette Poll de Bretagnevoor Cale- gons, Kousen, Slaaplijven, enz. Te bekomen bij Sansen-Decorte, Poperinghe POPERINGHE, Gasthuisstraat, 17, POPERINGHE. Tabak - Sigaren en Sigaretten. Specialiteit van MEXIEKSIGAREN. Gedrukt met de inkt van het huis Dambremé te Brainerl'Alleud. Eerweerde Heer Pastor, Uitslag der groote Baanbolling ge geven op den 2n Zondag van Kermis. De bolling der kermisweek heeft nog al tal liefhebbers naar stad aangelokt en voorzeker een schoon profijt bijgebracht voor al de herbergiers der Duinkerkstraat. Om 3 ure waren er omtrent 1200 ingeschrevenen. De bolling opgeluisterd door eenige leden van het Stadsmuziek, heeft veel bijval genoten. Van tijd tot tijd kwam wel eene duchtige regenvlaag de bolders verfrisschen, maar deze zagen er nooit voor om. Verhangen. Woensdag heeft de vrouw Yan Iseghem, geboren Marie Bruneel 46 jaar oud, herbergierster, Weverij straat, zich in hare woning verhangen. De ongeluk kige leed sedert eenigen tijd aan zinsverbij stering. BrandstichtingJ. Vanneste, metser' dienaar, geboren te Moeskroen. oud 26 jaar is beschuldigd in den nacht van 14 tot 15 Januari 1908 de hofstede gebruikt door Co ralie Vandenbroecke te Meenen in brand ge stoken te hebben. De schade bedroeg 60,000 frs. De zaak is uitgesteld tot den naasten zittijd. Aanslag op de zeden. De genaamde August Decorte, beschuldigd van aanslag op de zeden, te Beernem, werd donderdag bi' verstek veroordeeld tot 7 jaar opsluiting De zittijd werd vervolgens gesloten. Kortrijk. Schrikkelijk ongeluk. Donderdag namiddag, gebeurde er op den Sweveghemschen steenweg een schrikkelijk ongeluk. Een driejarig kindje, de kleine Gustaaf Moreels, wonende te Oostende, were door een wagen, met drie peerden bespannen toehoorende aan M. Seynaeve, vanWarcon je, overreden. De arme kleine is 's avonds ten 8 ure, in de vreeselijkste pijnen gestor ven. Geboorten. Gilbert Liefooghe, z. v. Germain en Maria Coene. Cyrille Derck, z. v. Henri en Maria Bouden.Marcel Mer levede, z. v. Cyrille en Irma Duthoit. Yvonne Questróy, d. v. Marcel en Felicia Logie.Leon Bortier, z. v. Aimé en Maria Tamboryn.Aloise Devos, z. v. Achille en Ida Gesquiere. Overlijdens.Jengember Edouard, 67 jaar, landgebruiker, weduwaar van Rosalie Vanneste en echtgenoot van Euphrasie Gadeyne, Wijk L. Vermeulen Joannes, 79 jaar, ongehuwd, zonder beroep, Boe- scheepstraat. Tachel Auguste, 3 weken, Wijk J. Huwelijken. Cyrille Soenen, 31 jaar, landbouwer te Poperinghe met Herminie Soenen, 23 jaar, laudbouwster te Watou. Gerard Lefevre, 25 jaar, koetsier met Helene Delfosse, 22 jaar, kleermaakster, beide te Poperinghe. Bisdom Brugge. Zijn schoolopzieners benoemd van het vrij lager onderwijs Voor de stad Rousselaere, de E. H. De Saegher, superior van het klein seminarie aldaar voor de dekenij Meenen (Zuidkant) de E. H. Piepers, principaal van het kollegie aldaar. Brussel, 15 Juli. Hopmarkt zeer slap, met neiging om nog te dalen. Poperinghe (stad) 1907, 22-23 fr.; 1908, 30-32 fr.; Poperinghe (dorp) 1907, 21 -22 fr.; 1908, 29 - 30 fr. Aalst 1907, 30 - 32 1/2 fr.; 1908, 34 - 35 fr. Eene koers van 4500 kilometers 25,000 frank prijzen. Maandag is voor de zesde maal de groote koers van den tour de Franceingericht door het dagblad UAulo van Parijs, begonnen. 17 Metz- Belfort 259 kil. 2e Tocht. Roebaais-Metz. (3g8 km.) Toria. Ze stond voor den dzuze Te verkrijgen In den ISazar, bij SAASEA-DECORTF, Poperinghe De programmen of kaarten van feesten bij mij gedrukt worden gratis hier ingelascht. Op Maandag20 Juti, bij Omer Spetebroodt. Adres ten bureele dezer. Teverkrijgenbij R. Casteleinlandmeter van 7 kadaster, Boescheepslraat, 39, te Poperinghe. Gouden Medalie te Oostende in 1888, Zilveren Medalie te Brussel in 1888 en Gouden Medalie te Tunis in 1889. bij de Wede De llyneli, Gasthuisstraat, HANDEL IM

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1908 | | pagina 6