MEUBELEN LROfFIAEI-VERBEKE ennooip woiseiey. J. LIÉGEOIS-MONTEYNE STROOIEN HOEDEN en alle Nieuwigheden in Zomerartikelen. SANSEN-DECORTE. Zenuwziekten. Zenuwziekten. NICOTINE 2l,is 4 Boterstraat, YPER. F0ÜSKÜREM in 't Groot en 't Klein- De Poedels van het Wit Kruis LA MERVEILLE Eugène Oondeyne-Gesqtiiere KLEERMAAKSTER, LANDBOUWERS GROOTE HEUS HET 1IUIS HEEFT GEEN ANDEll VERKOOPHUIS IN STAD HOPPE. Burgerstand van REN1NGIÏELST BURGERSTAND VAN WATOU Burgerstand van WESTVLETEREN Zangers en Zangeressen. Met Poperinghc-Kermis, Alle dage der Kermisweek GRÓÓT BAL, BAL HET GROOT ORKEST GROOT BAL Alie dage BaS in overdekte tent GROOT BAL OP ORGEL OPENBARE VERKOOPING BURGERSTAND VAN POPERINGHE Te Koop desi Bazar, Bijzondere schoone en groote keus van BEDDENS met en zonder ressorts, Lavabos, Nachttafels, Buffets, Kleerkassen, Keukenkassen, Commoden, Wiegen, Alle slag van TAFELS in alle hout en prijzen. Geboureerde en andere STOELEN en ZETELS. KINDERSTOELEN. - KINDERVOITU REN. De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis Tei'stoml te paclifen jaarlijksche Combat-Boiling, Kermis-Woensdag 7" Juli, Kermis Vrijdag, reesten en Vermakelijkheden. Eigenaar JEAN SOETE, LEDEGHEM. Rij JULES YANCAEYSEELE, Verkrijgbaar bij Henri GOUWY, om de hop te bespuiten. Alph. WALLYN, iM en vra si gt Philemon GHYSEL, Deze koopwaren zijn altijd in huis. GROOTE EN SCHOONE Achille ¥echaeghe, CH I COREI PLOEGEN lJperstraat, 112, POPERINGHE. van HOEDEN cn KLAKKEN voor Mannen en Kinderen. ZEER GENADIGE PRIJZEN. Militaire artikelen voor MAATSCHAPPIJEN, POLITIE, POMPIERS, GENDARMEN, enz. Het «enigste huis van Stad waar alle vellen artikelen bereid cn vervrocht worden ran Belgische Congo, zal op 5 augusti aan staande voor de 5" maal naar het Zwarte Land vertrekken, in gezelschap van een ge- heele groep andere zendelingen onder de^ welke E. P. Eugeen Potters va n Lamper misse (2« vertrek). Het zilvergeld. Het Staatsblad heeft de wet aangekondigd waardoor de wijzigingen goedgekeurd worden gebracht aan het Muntverbond tusschen Belgie, Fran krijk, Griekenland, Italië, en Zwitserland gesloten. Wij hebben vroeger reeds uitge legd waarin die wijzigingen bestaan. Te rekenen van 1 augusti aanstaande zul len de Grieksche zilverstukken van 2 fr. 1 fr. en 50 centiemen, niet meer gangbaar zijn in ons land. De Nationale Bank zal van nu af al die stukken, welke zij ontvangt niet meer uitgeven. Zij zal ook de versleten Fransche halffranskens inhouden. De vijffrankstukken van Leopold 1 zullen ook ingetrokken wor den. In Frankrijk worden de zilverstukken van 50 centiemen van vóór 1870, 't is te zeggen met de beeltenis van Napoléon III, ingetrokken, om ze door halve frankskens met de zaaister te vervangen. Dus vóór 1 Oogst moet men zich van die zilverstukken ontmaken. i<len uogcnlilik aaiidnehf, als u liclii'fl. Waarde lezers. Laat ons eenige wenken slaan in de natuurweten schap. Laat ons samen doorgronden wat er vereischt wordt om ecne stevige en besten dige gezondheid te behouden. Tot de normale oefening des lichaams werkzaamheden wordt er vereischt dat dagelijks spijzende stoffen in organisme aangebracht worden om de doorstane ver liezen te dekken en ook om den groei en den bloei van het lichaam te bewerken. Onze voedsejs bevatten stikstofhoudende materia len, carbonhydraten, vette stoffen, zouten, enz., welke ecne gezonde maag veranderen in eene zeer ingewikkelde, krach therstellen- de levende stof. Ongelukkiglijk, is ei' lieden eene ziekelijke gesteltenis onder demenschen zeer gemeen. De spijsverteering geschiedt slecht, de voe ding van het lichaam lijdt; ongeschikt om de verliezen bijtijds in te vullen, wordt het organisme zwak, krachteloosheid, geestes- traagheid, algemeene verzwakking ontstaan. Gebrek aan eetlust, moedeloosheid, groote moeite bij den minsten arbeid, verveling, onuitsprelijk gevoelen van hinder en onge mak zulke zijn de gewone verschijnselen der hedendaagsche kwaal. Men werkt te veel op onze dagen, men brandt het leven, men spant den geest, men dwingt de spieren tot overmatigen arbeid anderzijds heeft men noch tijd noch midde len om degelijk zijne krachten to herstellen. Men is als een stoomtuig dat op zijne pas sing- niet kan geraken of liever dat een arbeid moet leveren boven zijne mekanische krachten. Gelukkig, men is er toe geraakt in het scheikundig laboratorium de synthesis, het is te zeggen, het kunstmatig bereiden dezer levendö stoffen te verwezenlijken. En, op het eerste plan, de THEOBROMA is daarin volkomen gelukt. In eene kleine vorm, met een aangename smaak vat hij te zaïnen het princiep, de krachten van de bijzonderste tot heden gekende krachther stellers der natuur. Honderde getuigschriften bewijzen dit. De hoofddepot te Gent van dit uitmuntend geneesmiddel is in de apotheek DE MOOR, Burgstraat, 30, 3 fr. de flesch. Ook te bekomen Bij M. A. MONTEYNE, apotheker te Poperinghe en M. C. LIBOÏTE, apotheker te Yper. In Charleroi won Cornet deuurkoers zon der gangmaking met 38 kilom. 880 met ,2 Debaets, met 1 ronde verlies, 3. Charlier, op 1 lengte, 4. Van Houwaert, met 2 ronden achter, die hij wegens machienongevallen verloren had, 5. Cruchon Thourout. Achtervolgingsmatch Van Houwaert-Buysse: Van Houwaert na 4 min. 40 sec., baalt Buysse in, welke zich krach- ig verdedigt in de drie laatste ronden. Achtervolgingsmatch tusschen Van Hou waert en Debaets, 10 maximum In 't begin was Debaets 150 meters vooruit op Van Houwaert. Gedurende 8 minuten werd er tusschen de twee rijders een hevige strijd geleverd, doch Debaets behield zijne 150 meters voorsprong. Toen men verwittigde dat er maar 2 minuten meer overbleven leg de Van Houwaert zijn hoofd op zijne stuur stang en vloog bliksensnel vooruit, op die 2 minuten haalde hij de 150 meters in op De baets en won met 2 meters vooruit. Luik. 50 kilom.1. Masselis. 2. Lafont 3. Dethier. Aangekondigde Koersen' Poperinghe. Zondag 25 Juli, groote wielrijderskoersen, gegeven door de «Union Cycliste Poperingboise«, met medewerking van 't Stadsbestuur. 200 fr. prijzen. 1. Koers voor liefhebbers, 65 km.: 50, 30 20, 15, 10, 8 en 7 fr. en 2 premien van 5 fr. Inleg 1 fr. 2. Koors voor sladsgenooten en ledon van de «Union Cycliste Poperinghóise 15km.: 20, 15, 10 en 5 fr. Inleg 50 centiemen. Voor verdere voorwaarden zie programma. Ronde van Frankrijk. Deze prachti ge koers zal gereden worden van 5 juli tot den 1 augusti. Zij telt samen 4278 kilome ters, verdeeld in dertien ritten. lederen rit zijn er zes premies te winnen van 400-225- 125-100-60 en 50 fr. Voor de algemeene klasseering zijn er 25 prijzen. De eerste 5,000 fr. Tweede 2,000 fr. Derde 1000. Vier de 500. Vijfde 3Ö0. Zesde 200. Zevende en achtste 150. Van den negende tot den vijf en twintigste is de prijs 100 fr. Er zijn 196 medekampers ingeschreven, van alle natio naliteiten. De belgen mogen er in tellen met Van Houwaert, Kranskens, Dofraye, Blaise, Dupont., enz. De meeste deelnemers zijn franschen waartusschen Duboc, Alavoine Lapize, Trousselier, Ernest en Frans Faber, Christophe, Garigou, enz. De italianeu zijn er vertegenwoordigd door Ganna, Rossig- noli, Canepari, Galetti, enz. Deze koers zal waarlijk iets buitengewoons zijn. De eerste rit Parijs-Roubaix 272 kilin. zal maandag gereden worden. StuE lenboiid Popei'iiiglio, Uitslag van den prijskamp uit CREIL van Zondag 27 Juni 1909.Wind: Zuid.— 147 Duiven los om 6,20 ure. Snelheid duif 1084,31 meters per minuut; laatste duif 903,14 m. Afstand 178 km. 1 Devos Remi 3 p. 2 Desaegher H. 3 Van- devoorde C. 3 p. 4 Vandevoorde C. 1 p. Amez A. 6 Vanden Berghe II. 3 p. Faciie N.-M. 8 Messiaen A. 2 p. 9 Dave M. 3 p. 10 Gillioen E. 2 p. 11 Messiaen A. p. 12 Dave M. 1 p. 13 Gillioen E. 14 Dave G. OverduivenBaltheu J Vandevoorde C.; Derynck C. Gaat zien naar de nieuwe danszaal van Cyrille Hosdey, in de Yperstraat, Pope ringhe. WETTELIJKE BESLUITEN; M. Robiotte, postmeester te Poperinghe, is in dezelfde beniening benoemd te Blan- kenberghe. SUCCES I2 SPORT. Belgische kampioenschappen in Kar- reveld. Ondanks het slecht weder was de velodroom van af 2 1/2 ure reeds bomvol. Een hevigo regenbui heeft ten 5 1/2 ure de koersen onderbroken. Deze werden den maandag voortgezet onder even grooten toeloop als den Zondag. Ziehier de uitslagen Liefhebbers. Finaal 1. John van Antwerpen2. Patou, op eene lengte 3. Coeckelberg. Beroepsrenners. Finaal1. Vanden Born; 2. Michiels3. Deleu. Motor kampioenschap. 5 kilom.Felle en indrukwekkende kamp 1. Jan Oliesla gers, tijd 3 m. 3/5 2. Simon, op 10 meiers, die eenieder verbaasd heeft door zijnen kra- nigen rit3. André, op 110 meters. Kampioenschap der 100 kilometers 1. Karei Verbist, tijd 1 ti. 14 m. 28 s. 2/5 2. Arthur Vander Stuyft, op 7 ronden 3. Platteau, op 10 ronden 4. Samson, op 13 ronden 200 m.; 5. Ivan Goor, opgehouden. In eene koers in 2 seriën den Zondag ge reden werden reeds gerangschikt: 6. Tub- bax; 7 Leon Vander Stuyft8. Eelen. De koers is niet zonder incidenten afgeloopen. Arthur Vander Stuyft nam van in 't begin het hoofd, op korten afstand gevolgd door Goor, Platteau en Samson. Verbist verloor in 't begin 200 meters op de i anderen. Doch dit had hij rap ingewonnen. Op den tijd van 3 minuten was hij Platteau, Samson cn Goor voorbijgevlogen en bleef nog op 10 meters van Vander Stuyft. Weldra hadden deze twee rijders de anderen verdubbeld. Tot den 20e kilometer was Vander Stuyft nog altijd 10 meters vooruit op Verbist. Op den 45e kilometer verloor Verbist 3o meters en op den 6oe verloor hij eene heele ronde. Maar zie, Vander Stuyft moet door pneubarsten van rijwiel veranderen. Verbist maakt er gebruik van en won zijne ronde terug in. Op den 8o* kilometer borst den band der motocyclet van den gangmaker van Vander Stuyft. Deze laatste had liet gevaar bemerkt en was boven op de pist gevlucht. Doch de moto was hem gevolgd en zij botsten met geweld op elkander. Vander Stuyft rolde hals over kop de pist af. Juist kwam Samson aangereden. Deze tuimelde over de omgevallen moto, en rolde met Vander Stuyft naar beneden. Dit alles had eene groote opschudding ver wekt in den velodroom, onder de toeschouwers. Doch Vander Stuyft en Samson, alhoewel nogal erg ge kneusd aan armen en beenen, sprongen terug op hun rijwiel en zetten de koers voort, onder de daverende toejuichingen der toeschouwers. Dit ongelukkig val len had Vander Stuyft veel doen verliezen tegen Verbist. Al de pogingen van Vander Stuyft om Verbist terug in te halen, bleven vruchteloos. Verbist won met 2800 meters op Vander Stuyft, 4000 op Platteau en 5200 op Samson. Ivan Goor had het opgegeven op den 88« toer. De kampioen Verbist werd geestdriftig toegejuicht, doch, toen Vander Stuyft, met de tranen in de oogen, eene eere-ronde deed, steeg de geestdrift ten toppunt en aan de toejuichingen scheen geen einde te zullen komen. De kamp tusschen de twee geduchte renners Van der Stuyft en Verbist, is dus buitengewoon vinnig geweest, en zonder bovengemelde ongevallen ware ae uitslag misschien anders geweest. Westvleteren. Koers voor vreemdelin gen. 16 Kilonieters. 1. Ligneel Jules van Langemarck in omtrent 29 minuten 2. Desmytter Maurice van Zonnebeke in 29 1/2 minuten 3. Taffin Maurice van Po peringhe in 30 1/2 minuten 4. Taffin Cam. van Poperinghe. Koers voor Westvleternaars. Bekorting voor de 5 eerste prijzen. 1. Victoor René 2. Debergh Martin 3. Rubben Camille 4. Preneel Cyrille 5. Meeuw Camille. In de bekorting zijn de rijders overhoop gevallen en de laatste, Meeuw Camille, is te voet weergekeerd met eene gebroken pedaal. Bekorting voor de 5 laatste prijzen. 1. Vandewalle Henri2. Debergh Hilaire 3. Sockeel Emile4. Cornette Prosper 5, Leroy Alphonse. Woumen. Koers van 35 km.1. Lig neel; 2. Vermeulen; 3. Verstaeu; 4. Naert; 5. Hansens 6. Vangheluwe. Houthulst. De baankoers Dixmuidc Houthulst is gewonnen geweest door Van Lerberghe van Lichterveldo op 47 deelne mers. De koers achter molors door Leon Van der Stuyft De nfvalliiigkoers door Sesier van Yper op 22 deelnemers. PRIESTERLIJKE BENOEMINGEN Bisdom Brugge.Zijn pastoor benoemd te Oudenburg, de E. H. Devaere, pastoor te Wendtryne te Wenduyne, de E. H. Vanden Abeele, onderpastoor te Thouroutte Schoo- re, de E. H. Nuytten, onderpastoor te Sys tole. Zijn onderpastoor benoemd te Thou rout, de E. H. Claoys onderpastoor te Moen (e Moen, de E. H. DeSaegher, id. te Ris- ffnons-Tout te Risquons-Tout, de E. II. Hoet, id. te Wielsbekete Wielsbeke, de E. IJ. Deleu, leer aar in de Normaalschool te Thouroutte Sysseele, de E. II. Joestens, gewezen onderpastoor aldaartelloogstade, de E. H. DeBaecker, coadjutor van wijlen den pastoor van Oudenburg, in vervanging van den E. H. Vande Casteele. die zijne rust neemt. Brussel, 30 Juni. Aalst, beschikbare waar, 40-45 fr., October-November 80- 85 fr.; Poperinghe (stadslood) beschikbare waar van 1908, 32 - 35 fr.; nieuw gewas stadslood1909, op levering October- November 80 - 82 1/2 fr. Poperinghe, 2 Juli. Gedurende deze week bood men volop in cultuur 70 tot 75 fr. Op de huidige markt begon met 80 tot 85 fr. te bieden dewijl de planters op hun weerhouden waren, boden de koopers op 't einde, zelfs 85 tot 90 fr. In parochie- hop zijn de zaken nul. Weinig verbetering in den stand der hommelhoven. IJofhoMsi'r» van gezonden café maken gebruik van suikerij Van Tieghem- Dupont, Rousselaerë. Meng-eling-eri. Die nooit een zot wil zien Moet deur en vensters sluiten; Kome nimmer uit zijn buis En houde er andere buiten Maar, opdat hem zijn wensch Onfeilbaar moog' gelukken, Sla hij de spiegels in zijn huis, Aan honderd duizend stukken. Het huwelijk is ofwel een duo Ofwel een duel. Tovia. Sissen en zijne vrouw waren geheele dagen in haken en oogen en altijd er op uit om elkander te plagen. Eens was er een ezel in de buurt aan 't balken. Luistert zei 't wijf tot haren man «een van uwe famillie die op u roept Ja, vrouw zei Sissen, aangetrouw de famillie Huishoudsters Opent de oogen 1 indien gij goeden koffie wilt maken, eischt de chicorei der Trappisten Vincart-Silly Weigert namaaksels. Dépöt bijgebr. Delhaize Moncarey-Sansen van 1 tot 30 Juni. Geboorten. Barbez Madeleine, d. v, Jerome en Capoen Julienne. Arnout Mar cel, z. v. Achille en Kindt Felicie.Barbez Germaine, d. v. Ilonoré en Decaesteker Eugénie.Verdonck Maurice, z. v. Auguste en Hardeman Irma. Vion Marcel, z. v. Julien cn Dujardin Julma. Uverlijdens. Gesquiere Catharine, 74 jaar, zonder beroep, weduwe van Engel Delegher. Hernaert Remi, 33 jaar, land- werker.Mioen Coleta, 85 jaar, weduwe van Deconinck Leonard. Vendersype Aloise, 56 jaar, dagwerker, weduwaar van Boudry Philomène. van 10 Juni tot 1 Juli. Geboorten. Vandenberghe Bertha en Maria. Cleenewerck Irma. Deproz Achille.Foort Marcel. Busson Paula. Depoorter Maria. Lebbe Maria. Uverlijdens. Leys Rosalie, 75 jaar, echtgonoote van Vanvcuren Araand. Al- derweireld Joanna, 89 jaar, weduwe van Ruckebusch Benoit. Huwelijksbeloften. Emiel Swynghe- dauw met Elisa Maerten, beide te Watou. Huwelijken. Hector Boussemaere van Beveren met Emma Devos van Watou. van 1 tot 30 Juni Geboorten. Vandoveide Maria, d. v. Camille cn Billiau Irma. Looues Marie, d. v. Henri en Huyghe Marie-Louise.Del- motte Silverius, z. v. Achille en Becuwa Maria. Druant Maria, d. v. Henri en Gheldof Zoë. Uverlijdens. Billiet Cyrille, 38 jaar, overleden te Brugge.Vasseur Julia, 9 m., overleden te Yper. Huwelijksbeloften.Fieu Achille, land bouwer met Boucneau Irma, landbouwster, beide te Westvleteren. Huwelijken. Demuys Jules, 35 jaar, landbouwer met Demolder Eugenie, 30 jaar, beide te Westvleteren. Deraedt Aloise, 30 jaar, bakker te Poperinghe met Demuys Eugenie, 25 jaar, zonder beroep te West vleteren. SUCCES <9 Alle avouileu, gedurende de kermis- week zal er bii Jerome Dehondt, AU CAFÉ DE LA PAIX op de Groote Markt te Poperinghe, IVachfi^e Concerts uitgevoerd worden door eene groep beste Die zich wel wil vermaken, hoeft zich nievers elders te begeven. Suifierij Van Tieghem-Dupont, Rousse- laere, is zee:- spaarzaam in liet gebruiken. as® In de Nieuwe Zaal van den Café Frangais, bij Cyrille HOSDEY, Yperstraat, rachtige nieuwe zaal waar men met 300 koppels kan dansen. Allerschoonste muziek. In den APPEL, bij Henri Comeyne, Walouslraat, Poperinghe, den Zondag, Dinsdag, Zaterdag en Zondag, telkens te beginnen om 6J/a ure 's avonds. met bet orkest dat gewoonlijk in den Appel speelde en nieuwe stukken zal uitvoeren. Au grand Verre, bij Ach. LAUWERS, Watoustraat. Ingang 20 cent. den Zondag, Dinsdag, Zaterdag en Zondag, telkens te beginnen om 6 uren 's avonds. in tlcii Gazt'liidcl, hij Théodoor Roetynck, Doornstraat. gedurende geheel de week IA DEN WSEIJÏi^DEIS, bij Jules Dochy, velomaker, Watoustraat. Door Sterfgeval. van •^Èll SI) «ISs'i'heMc |p| reis- en lineel»- duiven gansch het hok uitmakende van den welgekenden liefhebber Alberic Pauwels. Op Ker- mis Maandag 5 Juli, om 2 uren namiddag, in de Gouden Poort, Boescheepstraat. van 27 Juni tot 4 Juli. Geboorten.Andró Wullems, z. v. Gus- tave en Romanie Quaghebeur.Margarita Blootacker, d. v. Tbeophile en Leonia Bous- saert.Julien Baron, z. v. Achille en Maria Verslypo.— Celina Hannebóuw, d. v. Camil le en Maria Deweerdt. Uverlijdens. Kohier Gabriëlle, 17 jaar, zonder beroep, wijk A.DeGryse Henri, 27 jaar, ongehuwd, landworker, wijk K. Bonduelle Adrienne, 7 jaar, wijk E. Chaerle Georges, 11 dagen, wijk I).Capoen Silvie, 40 jaar, landbouwster, echlgenoote van Camille Indevuyst, wijk C. Huwelijksbeloften.Theophile Veniere, landwerkman te Proven met Lucie Camer- lynck, dienstmeid te Poperinghe. Jules Gadeyne, landwerker te Poperinghe met Verbske Julienne, dienstmeid te Boeschepe. Henri Quaghebeur, landbouwer te Pope ringhe met Gabriëlle Godderis, zonder be roep te Caeskorke. Huwelijken. Julien Lermyte, 25 jaar, timmerman met Marguerite Truwant, 23 jaar, werkvrouw, beide te Poperinghe. Romain Morlion. 25 jaar, landbouwer te Polliüchovo met Flora Vandromme, 25 jaar, zonder beroep te Poperinghe. Maurice Bondue, 23 jaar, tolbeambte te Meessen met Celine Bodart, 27 jaar, zonder beroep te Poperinghe. Per occasie te koop, schoenen phonographe merk Pathé, met 41 cylindersal schoorie zang- en muziekstukken. Zoo goed als nieuw Inlichtingen ten bureele dezer. Per occasie te koop schoone Kindervoiture slechts twee maanden gediend hebbende, Inlichtingen ten bureele dezer. Schoon en gerieflijk Woonhuis met groot .lSn$-azijn dienstig voor alle stielen, nu kruidenierswinkel, gelegen in 't midden der stad aan den hoek der Priesterstraat en Bert.enplaats, (kleine Markt). Zich tc bevragen ten bureele dezer. Schoonen nieuwen camion, zeer geschikt om melk te voeren4 m. 50 lang op 1 m. 37 breed binnen de kasse; plaats voor 75 melk kruiken; draagvermogen 3000 kil. Inlich tingen ten bureele dezer. Eene Stoommachien, 2'/% poerden kracht, met graanbreker, buizen om te koken riemen en poulics, dienstig voor Landbouwers Zich lebegeven bij Alofs Verhaeghe, Abeele. Te koop twee groote vitrienen met glas, aan zeer genadige prijzen. Inlichtingen ten bureele. Te koop een koppel goede hondekarwielen van 1 m.5 hoog, lichte assen en ressorts bij Henri Desagher, Westoutrestraat, Pope ringhe. IvIHI A YEIUm Bi van Wes(« Vlcteren, heeft de eer hel geacht publiek ter kennis te brengen dat zij van heden af den stiel van STRIJKSTER zal uitoefenen. Door hare spoedige bediening, net werk en genadige prijzen, hoopt zij eenieders ver trouwen te verwerven. OpKermis-Maandag5"Juli, Te Vei'SftoIïen 's morgens, een Konijn, geg. d. II. Catteeuw, S In Niazarelh, bij Emile Dewachter, Trommelaarstraat. 5 Franken, 2 An Roi CmiiliHmis, bij Maurice Logie, Meessenstraat ÜM 9 URE 's morgens, Eene groote Hesp, 3 En OoslvIaamlci'iMi, bij Camille Debruyne, Boeschepestraat Een schoon Konijn, geg, door de ktjape der landb. 4 In Drie lleorwrlicii, bij Auguste Verschaeve, Keizei naar Proven Schoon Konijn, wegende 12pond, 5 A la Ville de Ihipcrln^Iie, bij Maurice D'Amour, Hondstraat. Schoon Konijn, geg. d. J. Caesteker (de wale), (i In '4 Fort, bij Achille Anipon, Rekhofstraat. Schoon Konijn, geg. door Cam. Milleville, J In 't Hof van ItriiK*el, bij Leopold Temperville, Meessenstraat. Schoone Geit, geg. d. Louis Clabau (Scheers), 8 In 't Doosje, bij Gustave Goussey, Crombekestraat. 10 Franks, 5 c. de bol, van 9 tot 12 ure, O Sn deu Keer v. d. Diumegan^, bij Henri Lazoore, Keer v. d. Ommegang. UM 10 URE, Schoonen Konijn, geg. d. Prosper Neute, 50 In den Molen, bij Jules Lequien, Casselstraat. Schoon Konijn, 51 in den Doorgaii£, bij Saraphin Room, Rekhofstraat. Schoon Konijn, geg. door Jer. Simoen, In de onde Violette, bij Camille Dumelie, Boescheepstraat. S3 5 Fr. - In Pretoria, hij Gaston Houwen, Meessenstraat. 20 Franken, 14 In de Sell i'ij ii werker ij, bij Cyrille Merlevede, Duinkerkstraat. 10 A11 u. Schoon Konijn, geg. d. N. Truwant, 95 Sn de %walnw, bij Gustave D'Amour, Duinkerkstraat. Om 10 '/a u. IO Frank, Hi In "t Lammetje, bij Gustave Debruyne, Werfstraat. Namiddag, Schoon konijn, 17 Sn Alteclliof, bij Jéroine Jacob, Abeele-kalsiede. S8 15 Fr. - In de Sper, bij Garcon Room, llrabanthoek. Jaarlijksche Boiling. 25 Franks Prijzen, I!{ In den ISriiimiH, bij Jéremie Quaghebeur, llrabanthoek. Gewoone Jaarlijksche Prijsbolling, in deu Hoek van Vrede, bij Henri Bouw, Westoutre-kalsiede. Om 2 ure, 7 Frank, 21 In den Werf, bij Henri Pinceel, Werfstraat. Om 4 ure, Schoon Konijn, 22 In den Meerloop, bij Jules Sergier, Werfstraat. van 5 tot 6 ure, Een Velo, zoogoed als nieuw 23 Au travers, aan 5 c. de bol, bij Camille Mahieu, Meessenstraat. Om 6 ure, 20 Franken, 24 In Ilopland, Gasthuisstraat, 15, POPERIIVGIIEi BIJ ZOO ALS: Kerkstoelen, Kapstokken, Koffers, Stoelzaten, Tafelpooten, Spiegels, Linoleums (Engelsche en andere), Toiles-Cirées, Trap- Vloer- en Tafeltapijten, Stoors en Gordijnen. Alle Slerlierft'gcriefTafels, Stoelen, Lampes - Beiges, Glas, Vuurpotten, Spoelbakhen, enz. enz Onmiddellijke verlichting en snelle volledige genezing door smartelijke en verachterende maandstonden,' schele hoofdpijn (migraine), draai ingen, zenuwkoorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, slaaploosheid, gejaagdheid, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rhumatisme, flerecijn, jicht, enz., enz. versterken de zenuwen zij zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerk sel. PRIJS Fr. 1,25 de doos Fr. 3,25 de 3 doozen, of de driedubbele doos Fr. 6,25 de 6 doozen, of de zesdubbele doos. HOOFDDEPOT F. Tuypens, apotheker, St. Nikolaas alsook bij de Apothekers van Poperinghe. HERBERG In de Hesp Bruggestraat, zich te wenden bij de kinders Devos, brou werij Middelburg, Poperinghe. HERBERG In de Voerman, met peer- denstal cn magazijnen, koer en uitweg nevens de herberg.Gelegen te Vlamertin- ghe-plaats.Zich te wenden bij M. Bataille- Moncarey, brouwer te Poperinghe. G bij Rèné Merlevede, Werfstraat. 25 In «Ion Ilaverimiis, bij Gustave Bourgeois, Bellestraat. 241 8n llrevdel en lleeoninek, bij Francois Couttenier, Watoustraat. RINGSTEKING MET VELOS. Poperinghe. Op 11 Juliter herberg In de Galgestraat bij Jerome Pyck- Deausy, Vlamertinghe-kalsiede.10 Franks prijzen.25 Centiemen inleg te verdeelen onder de winners. Geen vreemdelingen zul len aanveerd worden. GAA1B0LLINGEN. Poperinghe op zondag 11 Juli 1909 ter herberg In't Volks' Lusthof gegeven door de maatschappij De valerianen - 140 fr. Prijzen. PRIJSBOLLING. Proven. Op Zondag 11 Juli, van 4 tot 5 ure namiddag «In de Landing" bij Camille Huyghe, te verhollen schoonen gezaagden Molen, diénend voor vogelkooi en'terzelfder tijde schoon meubel uitmakend. De winner mag kiezen30 fr. of de molen. Inleg 25 centiemen voor 2 bollen. GAAIBOLLING VOOR KIEKENS. Crombeke. Op Zondag 1 Augustus, gegeven door de maatschappij «Vlaande ren den Leeuw ter herberg Het Lek- ertje bewoond door Désiré Deschrevel. Gewone voorwaarden. Prijzen 35 frank en 4 kiekens. BAANB0LL1NG. Abeele. Op Zondag" 18 Juli 1909, luisterrijke baanbolling; 200 fr. prijzen.— le prijs 60 fr. Inschrijving Au Charpen- tier»'bij Paul Vermeulen. Groenselconserven fabriek De conserven LA MERVEILLE worden verkozen boven alle anderen door alle perso nen welke ervan geproefd hebben, door hunne goede kwaliteit en lage prijzen. Vraagt Prijs-courant. BERICHT. BEENHOUWER, Watoustraat, kan men alle dagen Versch VLEESH verkrijgen. Vlamingstraat, Poperinghe, Ik heb de eer U ter hennis te brengen dat ik mij zal belasten met het VERSLAGEN van MATRASSEN. Up aanvraag begeef ik mij ten huize. Door mijn verzorgd werk en genadige prijzen, verhoop ik het vertrouwen van eenieder te genieten. Veurnestraat, Poperinghe. Wilt en vraagt een Smidsknecht wel peerden kunnende beslaan en goed zijn stiel kennend bij Achille Desmyttere, te Locre. eiden of knechten die eene plaats bogeeren mogen zich eiken Zondag morgen om 10 ure begeven bij J. Dehondt Au café de la Paix op de Groote Markt te Poperinghe. Een plaatsing-bureel is er ingericht door Jules Devloo van Poperinghe. gij u goede KOLEN bezorgen, doet uwen voorraad op bij «Au Pontde l'YserteROUSBRUGGE die u eeno eerste kwaliteit zal leveren aan 23 FRANKEN het 1000 kilos, uit het schip op wagon geladen. Bij hem kan men ook bekomen KOLEN, KALK voor den landbouw, KEIEN voor uitwegen en ZAND voor metsers en paveer- ders. heeft de eer aan zijne kliënten bekend tc maken dat hij sedert 1 April veranderd is van woonst en zich gevestigd heeft in de Yperstraat, 55, Poperinghe, (aanpalende aan de poort van M. Amic Deroo). Ik heb de eer het geacht publiek te be; ichten, dat ik mij koom te plaatsen als na mijnen stiel bij eene der beste naaister van stad, cn de snijkunst in eene der voor naamste huizen van Brussel, geleerd te hebben. Door de goede verzorging van al mijn werk en mijne genadige prijzen hoop ik het vertrouwen van eenieder te winnen. Ik zal mij ook ten huize begeven voor het vervaardigen van alle kleedingstukken. JUUÊNm CAMÈRLYNCK, Veurnestraat, 58, POPERINGHE. van ali.eerste hoedanigheid zijn van heden af te verkrijgen aan prijzen buiten alle concurrentie bij facteur in hoppe bij de statie, Poperinghe. attëF" Let wel op om niet bedrogen te zijn de fabriek dezer kwaliteit heeft geene andere verkoopers voor stad en omlig gende. Ook te verkrijgen laatste systeem van aan zeer voordeelige prijzen. 29 jaren goeden uitstslag. Geen voortbrengsel kreeg zooveel bijval. Wilt gij spoedig uwe kalveren vet maken, schoon cn wit vleesch hebben, gebruikt dan het Kalfsvoedsel het Gekroond Kalf. Uitmuntend voedsel voor schapen en viggeas. Algemeen depot bij Janssens-Fossé, Brussel. Depot voor de Poperingsche streek bij R. MONCAREY, In 't Paradijs, Poperinghe. SMID, DEPOTHOUDER der nieuwe Deze nieuwe melkontroomei, is vervaar digd in de onlangs opgerichte werkhuizen der Engelsch maatschappij Wolseley met geheel nieuwe en de verbeterdste werk tuigen. Het is het jongste model, uiterst verbe terd. Ilet machien is buitengewoon eenvoudig, heeft goene teedere deelen en elk gewoon werkman of meid kan het gemakkelijk bedienen. De draagsels zijn zeer breed op de volle dikte der wielen. De assen zijn in verhard fijnste staal en het raderwerk draait in een bad smeerolie. De afroomers worden geleverd FR A NCU, in de naastbij gelegen spoorwegstatie van den kooper, verpakking vrij toe. Bvtaliii^ na 30 «la^cn proel', indien de kooper over den afroomer tevreden is; voldoet de afroomer niet, men zendt hem terug. Elke afroomer is twee jaar gewaarborgd. Eenige verkooper voor de streek der Stoel» Fooil U° Voortbrengsels; de beste toespijs voor vee. Bij hem nog te verkrijgen Jaclitstoven en gegoten stoven, strooisnij- ders, beetraapmolens, waschmachienen, Hommel-, Ijzer-, Gevlochten-en Doorndraad, Basculen, ijzeren Bedden, Dak papier. Alaam en Artikels voor Timmerlieden, Wagenma kers, Smids. Allo slag van Quinquets, Lan- teerns. Geëmailleerd Goed. IJzeren Potten; zwarte en gegalvaniseerde Marmijtten, Seu- lenPekken, Boutten,Poerdenagels, Ketens. Fourchetten, Lepels, Tafelmessen, ijzeren Stoelen, ijzeren Tafels met marmeren pla- iten. Lavabos, Porte Manteaux en- Para- Ipluies, Buanderiën, enz. enz. Gedrukt met, de inkt van het huis Dambremé te Braine-l'Alleud. HUI® GESTICHT W 0

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1909 | | pagina 4