NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN, I HET NOTARiËEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag' namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren, Stoors, Gordijn in, Tapijten, Sn den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe FIJN PAARDENHOOI Allerbeste iaaigras gerievig WOONHUIS MAAI GRAZEN HOOIGRAZEN iet 't Zomerseizoen allerlei Gehakte Houtten, Nieuwgebouwd WOONHUIS WOONHUIS met ERVE, 'tMaaigras der 28-gemeten. BUITENliAJIDSCH NIEU01S. Notaris HAGHEBAERT,| Zondag 26n Juni 1910. ANNONCEN Den drukregel 10 c. Herhaalde Annoncen volgens overeenkomst. Eerste Taps, Bollingen en Herbergkermissea mits betaling van 25 cn. Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-noen ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Bniten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr. De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn, zullen ééns on vergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Wekelijksche Almanak.Juni=Juli. Zon op. Zon onder. Kermis houden. Notaris PEEL, te Rousbrugge-IIaringhe Woensdag 29 Juni 1910, Openbare Venditie Maandag wassende te BE VEREN op de 16 gemeten, en te STAVELE op de 28 gemeten 4 Juli 1910, Openbare Venditie van Meubelen. UITERHAND TE K00PEN Notaris E CC^) I LER T, j Het zom(Jrj,ety(je is daar Kermissen te poperinghe: Openbare Verkooping Oen Vrijdaq 8 Juli 1910, Vele huismoeders beven reeds voor hunne PnnnllOrAn R7) AnhAIPll RrhnF !wereld niet veegt, vergeten de menschen 1 UjJUllDiDil uil ilUuDlUll D1J11L 700 rap hunne zelfsweerdigheid en door den A VENDRE OU A LOUER a Godewaersvelde, Notaris DE VOS, te watou. laandag 18 Juli 1910, Gelijk onze Voorouders. te Proven, Notaris PIETERS, 0p Donderdag 30 Juni 1910, Openbare Verkooping Op Woensdag 6 Juli !9HV,| gelegen te Poperinghe, Herberggerief. Vruchten te Velde. Notaris SYOEN, Woensdag 29 Juni 1910, ie Pollinchove Fintele, OPENBARE VENDITIE VAN kantoor van den Notaris De Grave Maandag 27 Juni 1910, Te koop uit der Hand HOFSTEDEKE - HERBERG Maandag Openbare Verkooping 27 Juni 1910, TE BEVEREN, Jaarlijksche Koopdag van Buitengewoon Assortiment De zaak van den Disch De misdaad van Wetteren. Voor de werklieden die denken, Slechte betalers. VRAAGT ONS BIJVOEGSEL worden ingelijfd mmm Het recht, annoncen of artikels te weigeren is voorbehouden. 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergier* hebben recht aan Kosteïooze inlasscMtig van twee Herbergfeesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,50 binnen stad 1,00 ss. Joannes en Paulus, Rudolphus. s. Ladislaus, Adolinus. s. Ireneus, Plutarchus, Leo. ss. Petrus en Paulus. s. Martialis, Emiliana, Lucina. s. Rombout, Theodoricus. O. L. V. Visitatie. Vigelie. 3 ure 32 min. Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Nieuwe Maan. Dinsdag 7 Juni, ten 1 ure 16 minuten 's namiddags. Eerste Kwartier. Dinsdag 14 Juni, ten 4 ure 19 minuten 's avonds. Volle Maan. Woensdag 22 Juni, ten 8 ure 12 minuten s' avonds. Laatste Kwartier. Donderdag 30 Juni, ten 4 ure 39 minuten 's morgens 3 33 7 58 3 33 7 58 3 34 7 58 3 35 7 58 3 35 7 58 3 30 7 57 7 ure 59 min. ««■MM I KANTOOR VAN DEN St Pietersdag. om 4 ure namiddag, ter herberg De Zwaan bewoond door d'heer Jules Dcpe- ser, ter dorpplaats van Stavele van 1 .H iieelareii POUVANT SERVIR DE -j 0,1 J avec MAIS0N a usage de Cabarêt, et Jardin. S'adresser au Notaire BUTAYE, a Ypres. Toebehoorende aan de erven van den wel Edelen beer Baron Oscar Pycke de Peteghem Comptant te betalen. om 5 ure namiddag, ter herberg Café Beige bewoond door vrouw we Henri Verbrigghe, ter dorpplaats van Westvlet ere n, ACHT HECTAREN TE WESTVLETEREN. Tijd van' betaling mits borg. teAWatoum MeeMe>'MKVOH' Notaris op |f\ ja K E VERKOOP1NG VAN met koetspoort, paardenstal, remise en verdere gerieflijkheden, dienstig tot allen handel, met 2 a. 73 c. grond en erve, te Poperinghe, bij de statie. Voor alle inlichtingen zich te begeven ter studie van den Notaris ihingiiacrl STUDIE VAN DEN 1 feesten en vermakelijkheden door het schoon 4 weder als van zelf uitgelokt zijn daar ook" om Keerselaar langs de Crombeke kalsj, t< i«n_o Jammer, zij hebben somtijds wel reden Poperinghe, ten verzoeke van M. Emm 4 Tacooen te Bixschoole, H;U de herdenking is der kerkwtjding, en ure stipt nanoen, ter herberg D«imans' zonen' knf nP' docl?.tTS of,mejde" - - - - - j en o jammer, zij hebben somtijds wel reden I De kermis, of liever kerkmis, is een feest I dat de herdenking is der kerkwijding, en tiaar den oorsprong der feest, godsdienstig is zoude dit feest zijnen godsdienstigen aard moeten bewaren in alles. Helaas't is niet altijd zóó 'WUI U1 "u" c" "'""dl j Als den straf fen den arm van God over de helschen alcohol, ortdei: gelijk welke vorm het wezen moge, opgehitst, ontaarden die peesten te dikwijls in braspartijen, gevech ten en moorderijen. Is den drank dan de oorzaak van alles? 100 K00PEN van extra schoon en droog Dienstig voor iedereen. Tijd van betaling mits borg. Hameau Caliecanes, le long de la frontière. mi ÉTABLISSEMENT STUDIE VAN DEN oi i ecu iirc namiddag, ter herberg IN BREDA, bewoond door Henri Dewippe, II. Christelijk bovenal waren onze voorou ders en moeten wij zijn in de kerken. Zij' wisten wat eene kerk is en wie er woontzij verstonden de ceremoniën, zij kenden bi In grootendoele ja Dat duivelsvocht, dat schijnt door de he uitgevonden te zijn, valt zoodanig in den smaak van 't diepgevallen menschenkind, dat het schijnt de bovenhand te behalen in f.den inwendUen strijd die geleverd wórdl zonderlijk wel alles wat betrek had met tussche,n 's m«nschens edele gevoelens inge- H. Misse, de II. Communie. Zij kenden hun- ?ev«' door Gods genade, en s menschens - - - - Jongeborene driften aangevuurd door den driften van 't kwaad. bewoond door Henri STUDIE VAN DEN te RENINGHE. om 4 ure stipt namiddag ter herberg bewoond door d'heer Désiré Merlevéde-Sampers, te Reninghe, VAN ZEER GOEDE wassende ter zelfder Gemeente Reninghe, (Westhoek), in de maai weiden genaamd De Papegrazen, de Paling twaalf ge- meien, de Paling tien lijnen, den Spoo raert en het Zwartendal. Langen tijd van betaling mits begoed medekoopers te stellen ter aanvaarding van voornoemden Notaris PIETERS en de bespreken gereed te betalen. STUDIE VAN DEN TE PROVEN. om 3 u-re namiddag, in het Bosch, genaamd DEN H00RNAERT dicht de kalsijde van Watou, langs de Dui-| vinnestraat, nabij de herberg Het Hof vanl Commerce OPENBARE VERKOOPING Ronde en andere tafels, stoelen, schoone jachtstoof, slaghorlogie, spiegels, schoone kleerkassen, ledekanten, stoors, gordijnen, waschkuipen, seulen, marmijten, potten, pannen, tellooren. lepels, forchetten, messen, enz. Toog, buffet, bassin met verdruip, tafels, lampe-belge, tinnen liters en halve liters, allerhande bier- en druppelglazen, vuurpot ten, trabollen, enz. 22 aren Suikerbeetrapen verkocht aan de I suikerfabriek van Waasten aan 26 frs de 1000|AutaarsMet welke godvruchtigheid kwa- ailes te kunnen uitleggen wat betrek heef! op de goddelijke diensten. Wie, zelfs onder ch katholieken, schijnt op onze dagen eenigzim- bekommerd om zijnen godsdienst te kennen Men weet a:les buiten hetgeen men best er uit plicht kennen moet. Ja, inen boft dikwijl met zijne onwetendheid in godsdienstige zaken. Wie is er nog bekwaam zijne religit te verdedigen? Ziet rondom u, toen er gespo wordt met iets dat godsdienst aangaat, wi- durft spreken en hem verdedigen? Nie mand... of bijna niemand. En waarom Omdat velen onbekwaam zijn het eenvoudig ste punt van hun geloof goed uit te leggen zij zwijgen en durven zelfs grimlachen-. Do is eene lafheid waarover wij moeten b- schaamd staan. En een der oorzaken dl onwetendheid ligt groote.ndeels omdat tb'i zoo zorgeloos blijft in het kiezen der goede kerkeboeken. Vele boeken die men gebruik; dienen tot anders niet dan om te doen vergeten hetgeen men in zijne kinderjaren geleerd heeft en dat men zijn leven lang zou moeten onthouden. Hoe gaat men te werke als men voor zijn eigen of voor een ander een kerkeboek koopt? Men onderzoekt den inhoud niet, maar de dikte, de grootte, den band; hoé min er in staat hoe liever omdat het gemakkelijker is zulke boeken mede te dragen. Zoo deden onze voorouders niet, zij gebruikten kerkeboeken met uitleg over het gebed, de H. Misse enz.; zij kochten het Christelijk Onderwijs, den Godvfuoütigen Landman, Thomas a Kempis en andere werken van dat slach met Epistels en Evan- gelien van geheel liet kerkelijk jaar en zoo waren zij als doordrongen van den geest der H. Kerk. Hoe wel verstonden zij ook de levotie tot het Allerheiligste Sakrament d,e. nen Godsdienst en leerden er de heerlijkheid j van verstaan. Zij mieken er eene eere vaij-'i/ Wl J - 1 Ik weet het, den strijd die wij voor Gods glorie en 't welzijn der menigte, die wij al len als broeders en zusters van eenen en denz.-ifden Vader aanzien, ondernomen heb ben, is eenen strijd zonder genade op leven en dood en de onverschilligheid van velen kilos op wagon te Proven. 22 aren Haver. Aardappels en Hutteboonen. 350 blokken Hoppe met kepers en ijzerdraad. Op tijd van betalen voor de hoopen bo- j ven de 20 franks mits goede borg. KANTOOR VAN DEN TE LOO. men zij aan hunne deuren toen Jesus naar zieken gedregen wierdHoe helderden zij de processien op met licht en vanen Waar om niet gedaan lijk vroeger en met vele volk het Allerheiligste volgen? Alle menscheiijk opzicht van kante gesteld en het als eene eer aanzien Jesus in zijnen zegenpralenden tocht te vergezellen. Maar men gelooft niet genoeg meer om zijn geloof te durven belijden. Trachten wij dus zoo christelijk te zijn als onze voorouders het waren En gij zult zien dat onze processien zullen worden hetgeen zij eertijds waren te weten, groote en prach tige optochten waarin de God van Hemel en Aarde de opperste eer en aanbidding die Hem van verdeeld in koopen 't elks gerieve, en be-1 staande namelijk in \.f Lichte plantsoenen, plantsoentoppen, eiken staken, en ander eiken hout dienstig voor diltpersen, zwinkeis, harnassen en allerhande alaam en getuig. BEene groote hoeveelheid fagoten en takkeling. Zeer ^ciiiiiltlielijk vervoer. 3 Maanden tijd van betaling, voor de hoopers met borg. St Pietersdag om 4 ure namiddag, ter herberg De Hooipiete j toekomt gegeven worden tochten waarin veel gebeden en gesticht wordt. Eindelijk onze voorouders waren christe lijk in hunne feestenen vermaken. Verre vnn hen toe te laten dat er iels in hunne feesten geschiedde, dat ofwel de goede zeden of de christelijke gevoelens kwetste; zij konnen zich vermaken en vergeestigen zonder hun nen toevlucht te nemen naar die spelen, tooneelstukken of gezangen die alle katho liek hert moet misprijzen en verfoeien: hun ne goeste was en bleef altijd vooral en overal christelijk. Wat verschil bij de hedëndaag- sehe theaters der groote steden waar nooit geen stuk hoe goed ook in zijn eigen, gespeeld meer wordt zonder dat er iets voor of na of tusschen komt dat niet deugt. De goeste is Gewone noorwaarden. te Ghyverinchove. om 3 ure namiddag, ter herberg van aHo° bedorven en men heeft alle strengheid Top, te Beveren, nabij de tram- Allerbeste "De Wulleminnegroot 2 hectaren 60 aren onder land en weide, te Poperinghe, Wulfhulhoek, bewoond doör Pieter Vandrom-j me, om in gebruik te komen met 1 October 1910. Jeremie statie, bij dadelijke uitwinning, Gemeente BEVEREN a/Y (dorpplaats), KOOP I. MET STAL EN PEERDESMIS, op 01 are 50 cent. grond, van vrouw wed. Lootvoet, in cijnspacht voor 99 jaren inge gaan 4 Mei 1908, mits fr. 10,50 's jaars. Onbewoond. A ans/ag met de geldtel- Ui- KOOP II. Wittebroodstraat, groot 28 centiaren, sectie C, nummer 87b des kadasters. om 4 ure namiddag ïn 't Gemeentehuis, bij de We Lepee, Met gereed geld. iti die soort van zaken verloren. De theater die ingericht wierd om het volk, zijn huis vaderland en godsdienst ineer en meer te doen beminnen en eene school van stichtende lessen te zijn, is hedendaags een poel van bederf voor geest en hert gewordenNooit mogen wij die slechte goesten in onze feesten laten binnen dringen En de feesten gegeven moeten dienen om in het herte edele gevoe lens te doen ontstaan en liever geen feesten dan feesten waarin men zou klein achten en bespotten hetgeen ons naast aan 't herte ligt Samenmoet men werken om ware en ech- le katholieken te zijn in den waren zin van 't woord katholiek of christelijk zooals het onze voorouders waren in hunne personen, in hunne huizen, langst do straten, in de kerken, in hunne vermaken en feesten katholiek, om zooveel het in ons macht is mede te werken om onze schoone oude vlaamsche gebruiken te bewaren en weder te doen herleven;ja, katholiek, om met dien waren Christel ijken iever voortdurend te In qebruih bij Livinus Blomme, voor 3, 6\ of!) foren, ingegaan i September L906', P,tn-'der' voor ^dienst, Hü.sgezm en Va- miis 6 frs. le maande. Het lastboek is berustende ter studie van gemelden Notaris De Grave. Ml 17TTQ iS meer aan te bevelen tegen IN 1 J—j 1 Bloedsgebrek, Bleekzucht, Ze nuwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting Ss gelooflijk dat men de ware len alle Ziekten door overlast veroorzaakt suikerij der Trappisten Vincart kan Idan de VERSTERKENDE PILLEN. verkrijgen aan 60 cent. de kilo Zij is noch-1 Prijs 3,00 fr. de doos van 100. tans overal te verkrijgen aan dien prijs. I Algemeen dépot: Apotheek, A. M0NTEYNE, Dépot bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen. j Groote Markt, 18. POPERINGHE. en de tegenkanting der belanghebbenden zal ons niet ontbreken en als men 't lieve druppelglas en 't lekker pintje aanraakt, dan is alle vriendschap uit met velen doch niet met allen Onder de talrijke lezeressen en lezers van den Poperinghenaar zijn er zeer vele die de waarheid willen weten, verslaan en na leven 't Is voor dezen dat wij schrijven en wij doen het geerne Ziehier eene een- jvoudige beredenering: Is het niet waar dal v 'e menschen die in onbedronken toestand G/lroè,1 «ui lieden zijn, van zo ,haasf*'?ij be dronken zijn, twistzoekers, vechters, zelf moordenaars worden? Is het de rechtstreeksche schuld niet van den drank dat zoovele onherstelbare onge lukken dagelijks gebeuren? Wat valt er daarmede te doen tenzij het drankmisbruik uit al onze macht bekampen Waarom drinkt men zooveel? Velen drinker! uit smaak en gewoonte 't loopt nog al zoete in en men vindt er smaak in; 't bedwelm! en men gelocft dat het deugd doet en de krachten versterkt. Deze dwaling is de grootste schuld van het drankmisbruik wist men en verstond men dat alcohol niet voedt, men zou zóó niet drinken. Een verstandig man moet toch we ten als hij eet of drinkt waarom hij het doet Men hoort nog al dikwijls zeggen; wie veel drinkt moet niet veel eten; men gelooft dus dat dem drank het gewone voedsel ver vangt. Dat is eene grove dwaling; de drank hitst het zenuwgestel op doch 't geeft daar aan geen voedsel, juist gelijk eenen zweep slag op 't paard in plaats van eten. De vermenigvuldiging der drankhuizen heeft er zeer veel bijgedragen tot het drank misbruik, daarom hebben de ware volkslei ders onthoudersbonden tot stand gebracht, waarvan de leden de verplichting op zich nemen van geenen sterken drank te drinken en een matig gebruik te maken van bier en wijnzelf zijn er die zich 't gansche drank gebruik ontzeggen. Die bonden hebben ontzaggelijk vele goeds gestichtdoor lezingen, tijdschriften en voordrachten doen zij overal den goeden geest doordringen door regelmatige verga deringen, die echte verbroederingsfeesten zijn, onderhouden zij de vurigheid onder de leden. Ik geloof niet dat de vrouwen dier leden zich te beklagen hebben over hunne mannen sedert zij deel maken van die bonden. Ik weet het, vele opwerpingen worden gedaanmogen wij dan geen glas bier meer drinken en wat plezier maken? Welja, ze ker, waarom niet! Als gij eene week hard gewerkt en gezweet hebt, moogt gij u ge rust hertelijk verzetten, eu nooit kwam het in ons gedacht den treffelijken herbergier te benadeeligen. Den geest der Heilige Kerk, die een geest van vreugde is, heeft het ook zoo verstaan in het instellen der feesten die gegeven wer den tot herdenking der kerkwijding. Maakt vreugde, reine vreugde; verbroedert in fa milie en verzet u eerlijk, zóó eerlijk dat gij gerust weder de kerk moogt binnengaan, de doopvont met genoegen bezien, met de geburen en met iedereen in vrede leven, de noodzakelijken zegen des Heeren over vel den en dorpen en steden doen nederdalen, en van ons schoone vrije Vlaanderen doen getuigen dat daar het eerlijkste, sterkste en godsdienstigste volk der wereld woont Daarom gewerkt, daarom gestreden met taaien moed en volherding. Daarin helpe ons God L. Kindt-Hauteceur. is hel niet zeker dat de neringdoener zal betaald worden Indien de schuldenaar iemand is, die gee- ne goederen heeft, en die soms op apparte ment woont, dan zal hij nog niet betalen Hij kan immers zijne roerende goederen verbergen en de hoogst noodzakelijke meu beien die hij bezit kan men niet doen ver- koopen. Daarbij, bet inspannen van een burgerlijk proces kost veel geld. en iemand die 20, 40 of 100 frank te goed beeft, zal zich wel wachten zijnen sehuldeischer voor tiet ge recht te dagen, want dat zou hem zooveel kosten dan hetgeen hij te goed heeft, en dan loopt hij nog gevaar niet betaald te worden Indien echter degenen, die geene hande laarszijn, ook in failliet konden verklaard worden, dan zouden ze het niet zoover laten komen en wat rapper betalen Het rechtskundig blad Le Journal des Tribunaux keurt het wetsvoorstel van M. Colfs volkomen goed. Vroeger, zegt h.et. blad, kon het verschil van behandeling tus- schen handelaars en niet-handelaars ver rechtveerdigd worden, daar tegen de niet- handelaars de lijfsdwang bestond 't is te zeggen, de sehuldeischer kon ze doen in het gevang steken. l)at bestaat echter niet meer, en de schuld eischer staat geheel machteloos tegen den onwiliigen betaler. Het zedelijk uitwerksel, zegt de Jour- nal des Tribunaux >-, dat de faillietverkla- ring medebrengt, het verlies der politieke - rechten, dat er het gevolg van is, is van - aard indruk te maken op den oneerlijken schuldenaar en de kwaal te doen ophou den, over welke de belangwekkende klas van neringdoeners en ambachtslieden kla gen Daar in deze kwestie geenzins politiek is ernengd, meent het blad dat de maatrege len tegen de slechte betalers zoo spoedig mogelijk door de Kamers kunnen gestemd worden. Dat meenen wij ook. Het ware te hopen dat de Kamerleden eenen wapenstilstand sloten voor eenige da gen, binst welken zij dat nuttig werk zou den doon. Ongelukkiglijk, sommige liberale bladen roepen al dat de linkerzijden alles moeten doen wat mogelijk is om stokken in de wie len testeken, zoodat de Kamers niemendal!? zouden kunnen verrichten Het is nochtans hoog tijd dat er verbete ring aan den toestand kome. Eperjes en Lopsi, Szeut en Gyergys werden zondag overstroomd de oogst werd er voor afgaandelijk door den hagel vernield. Gansch het graafschap van Krasso-Szec- seny ligt in puin de dorpen zijn in kerkho ven veranderd. De overlevenden hebben geen eten Te Orsova, Bocovics en Moldavia alleen zijn 300 personen omgekomenmet de slachtoffers van de andere distrikten schat men dat 400 personen het leven verloren hebben. In het dorp Ypost alleen zijn 94 menschen verdronken buiten de kerk zijn al de huizen vernield. Het herstellen van de wegen en de spoorbanen zal maanden lang duren. Tot hiertoe heeft men reeds 300 lijken gevonden. van witte lederen eu satinetten slaffers, moliêrèn en bottinen aan ongelooflijk goed- koope prijzen.Gansch nieuw assortiment voor geheel het zomerseizoen van pracht- schoenen voor Heeren, Ilamen en Kinders, in alle prijzen en allen aard. CHEVREAU RINGEL- en KNOP- BOTTINEN te beginnen aan 8,5o fr. In de Gouden Schoen, bij BÏÏSSAT- FIIEMALLT, bij de Gendarmerie, 56, Veumestraat, Poperinghe. van Poperinghe werd dinsdag laatst voor het beroepshof van Gent voortgezet. M. De- sagher, advokaat, vroeg nu dat de getuigen die onderhoord waren geweest te Yper, naar Gent zouden geroepen worden, om er onder vraagd te worden door de verdediging der burgerlijke partij. Voor dit punt zal dinsdag aanstaande uit spraak gedaan worden. De aangehoudene vermoedelijke moordenaar is den naasten gebuur. Verleden week verhaalden wij in 't lange hoe liet 8 jarig meisje Cecilia De Bruycker, aan 't spelen zijnde, met eene harer vrien dinnetjes, Louisa Vanderstuyft, in den hof van een gebuur, de herbergier Van Puyen- broeck, door een vuigen kerel aangelokt, Nu is het zoo: een kerel die een brood uit schandelijk mishandeld cn vermoord werd. eenen winkel steelt, krijgt boet of gevangI meldden ook dat Donderdag eene aan- een andere die den bakker honderd broo- den tweede maar dief zijn ze alle twee. Het artikel III moeien wij door overvloed van tijdingen verschuiven tot aanstaande week. houding gedaan werd. De aangehoudene aan zijn been zet, is onaantastbaar! Delwas niemand anders dan den gebuur Van 3de is 'wat meer beleefd dan de eerste, |PuyenbroeCk zelf. Twee personen hadden hem den Zondag avond rond 10 ure een zwaren pak inden gracht zien werpen, juist op de plaats waar men 's anderdaags mor gens het lijkje vond, en waar men tijdens-de opzoekingen van 's avonds niets ontwaard had. Deze gewichtige verklaring werd aan den politie-kommissaris kenbaar gemaakt en deze ging seffens naar de woning van Van Puyenbroeck en deed er een onderzoek in de schuur. In eene kuip met hooi vond hij een lintje en een fleschje met koffie, Lr ij S«. Een staaltje. Tot I beide voorwerpen die toebehoord hadden waar men. tegenwoordig, in Frankrijk in laan de kleine Cecilia. De kommissaris leidde zake van vervolging gaat, blijkt uit het vol-Ier uit af dat het lijkje van het slachtoffer ende klein feit. leen tijd in die kuip gestoken had en iater Vinay is eene gemeente uit de provincie Jdoor den moordenaar weggedragen werd. Grenoble. In de boeken gebruikt in deoffi-j Over deze zware beschuldigingen onder- eiëele school aldaar, dié de arme schaap-1 vraagd, bleef Van Puyenbroeck het ant- jes van kinderen verplicht zijn te volgen woord schuldig. Hij werd toen seffens worden de waarheden van ons christen laangehouden geloof geloochend en gelasterd. In de cate- Verpletterende getuigenis, chismusles, tot bereiding der Eerste Corn-1 tv i i r vr j u munie, zei de eerweerde heer Pastor, geko- L De kleme, Louisa Vanderstuyft heeft men aan die vragenKinders, in de boeken fandag verklar.ngen gedaan die geen twij- tui et i- 'fil mepr toelatan nvpp Van F'nvpnhrone.k s die men u in de school geeft, staan er dingen die valsch zijn. En de E. II. Pastor be wees het. Daarvoor werd hij voor de rechtbank ge daagd en tot 200 frank boete veroordeeld Dus: een priester mag, in Frankrijk, de waarheden van den godsdienst niet meer fel meer toelaten over Van Puyenbroeck's plichtiglieid. Uit benauwdheid had de kleine niet durven spreken, maar nu de kerel aan gehouden is, vertelt zij alles. Zij heeft onder ander verklaard dat zij den dag der misdaad reeds van 12 1/2 ure aan liet spelen was met Cecilia. In den namiddag trokken zij naar "eren zonder aan straffen blootgesteld te U h°f va['de ^rbe3" 'f" Hazewind-, zijn. Hij moet de goddeloozen 't kwaad laten gehouden door Van Puyenbroeck en daar .reiden zonder de e-elnnvioen te waar- speelden izy - pieperkenduik - met Elvira, liet docliterken van den herbergier. Rond 4 ure kwam Jan Van Puyenbroeck op het hof en hij riep Cecilia De Bruycker, die bij hem ging. Louisa Vanderstuyft zag verspreiden zonder de geloovigen te waar schuwen. re Itales. De ramp op dePluvioSe, Men is er eindelijk in gelukt dinsdag morgen de 8 laatste lijken uit te halen. Een plechtige lijkdienst heeft maandag plaats gehad le Kales. De president der Re- dat Jan hare gezellin in de schuur lokte en de deur achter haar sloot Louisa bleef wachten, doch zij zag Cecilia niet meer publiek, M. Briand en versehillige andere L1ujjen komen sinds dun ook had zij haar ministers wareneer tegenwoordig. De pres1"speelkameraadje niet meer gezien. Men ziet dat de verklaring der kleine M. Colfs, volksvertegenwoordiger van Brussel, heeft een wetsvoorstel inde Kamei neergelegd dat voor doel heeft de slechte betalers te treffen. De zaken zijn nu zoo Indien een handelaar niet betaalt, kan hij in failliet verklaard worden. Dat is het geval niet met iemand die geen handelaar is en die zijne schulden bij bakker, vleeschhouwer, kruidpnier. schoenmaker, kleermaker, enz. niet betaalt. Indien de neringdoener hot wachten moe de wordt, kan hij zijnen kalant betrekken voor de burgerlijke rechtbank. De slechte betaler zal natuurlijk verwe zen worden tot betaling, inuien de nering- dent Fallières, M. Briand, de parlements leden en de vreemde scheepsgeatiacheerden hebben in de Kathedraal den dienst bijge woond. Het volk was van alle kanten te Kales aangekomen om den stoet der 27 lijk kisten te zien Spoorwegramp10 Dooden. 80 Gekwetsten. - Een verschrikkelijke spoor wegramp, te wijten aan de onöplettenheid van den machinist Leduc, is zaterdagavond gebeurd in de statie van Villepreux bij Ver sailles. Een gewone reizigerstrein die breuk had stond in de statie en kon niet weg. Da ex prestrein was verwachten moest op dezelfde lijn door. Het signaal was gesloten, maar in een oogenblik van onoplettenheid was de machinist het signaal voorbijgevlogen met eene snelheid van 102 km. por uur. Eene schrikkelijke botsing had plaats; beide trei nen werden verbrijzeld en verbrand. Men heeft van onder de brandende puinen 19 dooden en rond de 100 gekwetsten gehaald. Verschrikkelijke en hartverscheurende too- neeler. grepen plaats daar waar de ramp gebeurd was. Sommige lijken waren zooda nig verminkt dat zij onkennelijk waren. iieldigc cn zieke personen aan Vanderstuyft allergewichtigst is en zeker en vast den doorslag zal geven aan het onderzoek. Schaamtelooze kerel. Indien Van Puyenbroeck werkelijk de moordenaar is, moet hij een echt schaamte looze kerel zijn, een man zonder geweten. Immers toen hij de schuur verliet waar hij de moord zou gepleegd hebben, is hij in zijne herberg gegaan om er met den vader van het slaChloffer te kaarten Later was Dij sok een der ieverigsten om mede op zoek te gaan naar de kleine Cecilia. MET NIEUWE UURTABEL DER TRAMLIJNEN. aHBHnBMBB Vreeseüjk drama te Rousseiare. TWEE DOODEN. stad Rousseiare is in verslagenheid He gedompeld door een bloedig drama, dat wie café verboden is, mogen suikerij Van I ZOndag avond gebeurd is en dat. liet leven Tieghem-Dupont. Rousselaere, gebruiken, gekost heeft aan twee personen. Het drama IIongariiLOnweders. Verschrik- j was tiet gevolg van eenen kleinen twist, kelijke onweders blijven verschillende stre-johstaan bij het kaartspel. doener goede bewijzen heeft, maar daarom ken van Hongarië teisteren. De streken rond I Tusschen de Borsteistraat en het gehucht

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1910 | | pagina 1