Rene [taliife-tolerc n HOOFDZEER TANDPIJN MIGRAINE NEVRALGIE F. !lSHCH-MtR J. LIÉGEOIS-MONTEYNE STROOIEN HOEDEN en alle nieuwigheden in Zomerartikén FOURRUREN in 't Groot en 't Klein PI OKU WELLE Theophile. Hotel du Hord, IATRASSE Landbouwniachienen J. Dehondt-Oelmaere DUHAMEEU W-PACCOl 2iis en 4, Boterstraat, YPER. Een Schot in den Rug A I c Kostumen voor begravin gen, in 5 nren, we! afge= maakt op maat. Ihi Franschen Valère Staessen-Bottez, Veurnestraat, nr 7, Poperinghe, dicht bij de groote Markt. BIJ DELBRERE - IiflHAYE, jj KAN KIEN TEK ALLEN TIJDE KRIJGEN ALLE SLAG VAN ARTIKELEN VOOR i HEEREN, O AMEN KINDEREN jGeen tandpijn meerf MAISON Jules GAH1NUEH, Commissaire de police retraite, Hoe (fYpres, 78, Poperinghe. ELVERDINGHE. Abonneert U aan De Poperinghenaar. KUNST - PU0T0SRAPHIE. H. Antonj-Permeke en Zonen sa 1 isi- w|1P i Q- §f *g Philemon GHYSEL, Deze koopwaren zijn altijd in hnis. In de Blauwe Laars. W" Justin RENlERE-PAPIfi POPERINGHE (bij deHoppeschaab Bruggestraat, Poperinghe. t<- TÉLÉPH0NE 33 -H Café-Restaurant, S APO Huis van Vertrouwen. HORLOGERIE, GOUDSMEDERIJ, JUWEELHAHDEL C, DUPÖNT-gUAGHEBEUR. Yperstraat, 2, Poperinghe, de Post, Groote Markt). Gedurende de Expositie alleen BURGERS HUIS Het Huis Cam. Vander Cruyssen 04 kW x zm m In de Roode Laars. öxji> siuik VICTOR GILtüE, Gemaakte SVIanskleeren in de Bruggestraat, te Poperinghe, Agent voor België en Frankrijk Leon DENECKÊR-CATRYCKE, wisselkantoor. Mfi BRUMEJiE-SAflSEti, Noordstraat, 16, Poperinghe. au cafe de la paix In't Groot. Waren Goeden Koop. In't Klein CONFECTIEN Hofbouw gesticht in Ï891, van Gam. DECIiERCQ, Gediplomeerde Boomteeltkundige, TE POPERINGHE, (bij de Statie). Huis van volle vertrouwen. Jérdme MATTHYS, Planos IL. ÖOI1 A. MALBRANCKE, 22, Bruggestraat, 22, poperinghe, Hotel La Bourse du houblon We Péd. BENTIN 16, Gasthuisstraat, Poperinghe. Eerste kwaliteit van ZADEN in alle slag. E. DINERS Cuisine Bourgeois Cbambres pour Voyageuri PRIX 1IODÉRÉS. Een enkel Amerikaansch Algaopoedertje, geneest in eenige minuten de hevigste aanvallen. Dis wonderbare poeders zijn overal t( verkrijgen Depot voor Poperinghe bij Mv Monteyne, Hoofddepot M' Camille Libotte, Yper. S fi% de doos. Proetdoos s 1 ft GnooT.-Huis van Vertrouwen-Klein IV 8 IE AI KE8ZEII. Lakenstofïen, Nieuwigheden HUIS VAN VERTROUWEN GESTICHT IN 1842. GROOTB KEUS van HOEDEN en KLAKKEN voor mannen en kinderen. Militaire artikelen voor MAATSCHAPPIJEN POLITIE, POMPIERS, GENDARMEN, enz. GROOT. EBuïm van volle vertrouwen. KLEIN. Groote Keus in alle slag van GEMAAKTE KLEEOEREN voor Mannen en Kinders. Kleed eren op maat. Waren Goeden Koop. Confectiewinkel gehouden door Ik heb de eer te laten weten dat ik eenen Confectiewinkel openhoud waar gij ten allen tijde een overgrooten keus van Gemaakte Kostumen zult vinden in allfe kleuren, van de beste kwaliteit, gansch naar de laatste mode voor de coupe en zoo goedkoop mogelijk. Overzicht van eenige prijzenWelgekleede Manskostuum in fantaisie naar de laatste mode van 12-18 fr. Bijzondere schoone Kostumen in goede sterke stoffie, echte fransche teint, te beginnen van 20,26 fr. Reklaam artikels Zwarte Kostuum in laken of peigné voor huwelijken begravingen of alle andere ceremoniën, wel afgemaakt en schoone coupe te beginnen van 17-30 fr. Kinderkostumen te beginnen van 2,50 fr. Engelsch lederen Broek en Gilet met mouwen aan 6,00 fr.'t Zelfde voor Kinderen 3,00 fr. Buiten alle Concurrentieschoone EERSTE COMMUNIE kostumen, te beginnen van 10-18 fr. Eerste Comm. kos tumen in fijne zwarte stoffie schoon afgeboord, zijden col en revers 20 fr. Ik ben altijd voorzien van een groot assortiment FRANSCHE PANE en gemaakte kleederen in die stoffie. De personen die begeeren hunne stoffie zelf te leveren zullen ook met de meeste zorg, spoedig en zoo goedkoop mogelijk gediend worden. Den prijs van maken en voeren, is van 10 fr. Aan de verkoopers, zal ik mijne kostumen en hetgeen engelschleer en pane aangaat, 10 ten honderd goedkooper geven dail in Rousselaere en Kortrijk. Let wel op. Ik betaal den trein terug aan alle personen der trontieren die 3 naar mijn huis komen om kleederen te koopen. Ik hoop M..., met uw bezoek vereerd te worden en ben over tuigd datdank aan mijn verzorgd werkmatige prijzen en goede waargij mij met uio vertrouwen zult vereeren. Ik bevind mij op de Marktdag te Veurne, Poperinghe en Yper. Uw dienaar, Valère STA3SSEN-B0TTEZ. F o 1 as as 1 as rc n zijndje FourrurenFoulardsFichus Lavalièren Echarpen Halsdoeken grcote en kleine Koussen Lederen en andere Handschoen. Manshemdens in alle kwaliteiten Cols en Manchetten in lijnwaad en caoutchouc Strekken Plastrons Specialiteit van Strekken voor platliggende cols Bretellen Onderbaais en Onderbroeks in katoen en normalGiletbaais, Vareusen en Werkbaais. Gewone Vrouwhemdens en bijzondere keus van Fantasie Hemdens en Broeks groote keus van alle slag van Roks, witte, zwarte en gekleurde Corsets Cache- Corsets Boleros normal. GlaisKcli Inutrngrassnt' kcus van alle slag van KinderartikelsDoopman tels en witte ChalenDoopkleedjesMutsjesDoophoedjesBavettenHemdjes voor alle grootten Schorten Ceinturen Kleedjes Mantels Hoeden Kapelinen Berrets Klakken Cols, enz. F O F It It F St F i\ J geneest oogenblikkelijk en I Ivoor altijd.Prijs 1 f. SO| J Apot. Canivet, Doornijk. ÏApot. Monteyne, Poperinghe.| Lingerie, Trousseaux, Layettes, Spécialité de chemises sur mesure, Broderies, Dentelles, Guipures, Bonnetterie en tous genres, Jupons, Cols,Manchettes, Cravates, Lavallières, Foulards, Toile pur fil et mixtes, Linges de table, Mouchoirs toile et baptiste, etc. Grand choix de Stores et Rideaux. ■-SS"- VERKOOP van Mou ters, Uurwerken, Regu lateurs, Wekkers, in alle slag en alle prijzen. Gou den en zilveren Paruren, Ketens, Oorringen, enz. Alles wordt verkocht aan zeer genadige prijzen en met 5 jaar waarborg. Herstelling van Mon ters en Horlogen. Op aanvraag harer talrijke komt het Huis kliënten. Boterstraat, 37, Yper, Ic Poperinglie een iiulplmis van photographie te openen, in de Gasthuisstraat nr 9, bij M. Ktl. bSoj-D«»-m«'<U. Een prachtige werkwinkel met meubels en décors is er ingericht, ten einde alle da gen en in alle weder te kunnen trekken. Met de le Communie zal een groot por tret gratis geschonken worden aan al de le Coromuniecanten die 12 portretten visiet- kaarten of 6 cartes-albums doen maken. Geen portretten worden tentoongesteld zonder toelating. cys GeJ uu c_> -3 on uj Q> cn CSö uj BS as U4 OU fi e c g s g 4s S a 2 a T3 CD <3> O) Z-JP. §'s b - S a fl O O <3^ a <0 5 - m q v a> Üi J Co -- 2 IS 0 s os g a,g O c <1 w v, 2? u M 2 CS CU 9 &S.-3 ff «U «si- e ön n/ m-o.sn K 3 •va a S w: S V CO T3 c3 G QJ '3 00 c 25 °-.S (U - P4 S3 'sc - N Q 1 SJ te Ös S Wilt gij u goede KOLEN bezorgen, doet uwen voorraad op bij "Au Pont de l'Yser te ROUSBRUGGE die u eene eerste kwaliteit zal leveren aan 24 FRANKEN het 1000 kilos, uit hot schip op wagon geladen. Bij hem kan men ook bekomen KOLEN, KALK voor den landbouw, KEIEN voer uitwegen én ZAND voor metsers «fepaveerders In 't groot. - HANDEL - In 't klei Oud Huis van verlruiiwen gehouden door de Mnnrrtatrnat 1R Alle slag van beste Bottinen Werkschoe nen voor Heeren, Da- men en Kinderen. Alle fatsoenen wor den in alle leder en met de hand gemaakt. laatste modellen. Cirage Pilo en Bison, enz. Inlandsche Granen, Rogge, Maïs, Haver, Peerdeboonen, enz. Alle slag van KOLEN. Ituc «le ia Station, Prés de la Gare, YPRES, TENU PAR Eenige verkooper der echte monters F. E. ROSKOPF en der Chronometers LIP, REGULATEURS, PENDULEN, WEKKERS, Broc6en. Dormeusen, Ringen Paruren in goud en diamant KETTIHGEN IN GOUD, ZILVER. NICKEL, AANKOOP VAN GOUD EN ZILVER. Brillen, Neusnijpers, Barometers, Verrekijkers. Groote keus van wit Metaal Artikelen van het huis i'Mielle et C°, Brussel), HERSTELLINGEN van H0RL0GIEN en JWEELEN, aan zeer genadige prijzen. Men kan er ook alle slag van REUKEN en ZEEPEN bekomen. in volle gerustheid en huilen herberg en verteering kosten, geeft 4 schoone slaap kamers. prachtig gemeubleerd. Voor 2 personen aan 2 IV. 50 per per soon. In geval van met driën te samen kan men ook in de zelfde kamer logeren, de 3de man aan fr. Goeden Déjeuner aan T5 reilt, per persoon. Aan de Statie neemt men tram n" I en vraagt stilstand Porte de Ninovewaar men gaat bij eige naar CYRILLE VANCAYSEELE-TONNEAU, Bruxelles, 66, rue Notre-Dame du Sommeil. Men spreekt zeer goed fransch en vlaamsch. Bijzonder aangeprezen aan de West- viamingen. Coiffeur, Grimeur, Posticheur, 27, GaNtlaiiisstraat. Poperinghe, 2 W 04 W 50 M B bezit eene bijzondere specialiteit tegen het uitvallen van het haar en tegen de pellekens Het aanvaardt alle uitgekamd of afgesne den haar voor het maken van alle haarwerk. CakttelAlraat, omtrent rechtover de W a tous (raat. F- Kit IIVG H K. De Itwode Laar» sedert jaren bekend om hare goede S«hoeneii maakt hare tal rijke kalanten Kenbaar dat ze, van heden af. voorzien is van eene groote sorteering Schoe nen naar de laatste mode. Wilt gij dus nog eene goede keus doen, koopt uwe Schoe nen in de Roode Laars, daar men ze zelf maakt en in sterkte alle andere overtreft. In de Roode Laars, kan men nu ook be komen alle slag van naar de laatste nieuwigheden en aan zeer geringe prijzen. Voortverkoopers voor Schoenen aan de Frontieren worden gevraagd. Wat Heel den dag werken, en 's avonds moe zijn en afgebeuld, en nog niet zachte slapen?... En een derde van mijn leven in mijn bedde moeten slijten Neen dat en zal ik. En 'k zal mij liever seffens eene schoone en goede koopen, aan O men krijgt daar ware voor geld en is daar ter trouwe gediend want gij moet weten, als ik wolle koop, ik moet sonaapwolle heb ben, en 'k en ben niet geern zelve geschoren van alle Betaling na proef en voldoening. Aanneming van alle ijzerwerken, afslui tingen, enz. ABEELE-POPERINGHE. (België) ABEELE-BOESCHEPE, (Frankrijk. aM Aankoop en verkoop van alle Belgische en vreemde weerden. Uitbetaling van iuterestskoepons. Kostelooze inteekening aan alle uitgaven van actiën en obligatiën. HIJ Au Café de la Paix POPERINGHE. voor Mannen, Vrouwen en Kinderen, aan de zelfde prijzen als in de grootste magazij nen van Brussel. Broeks voor kinders te beginnen van 0,90 broeks voor mannen te beginnen van 2.00 mansjcoslnmen te begin nen van 10.00 schoone beste kostume van 15 tot 25 fr.schoone zwarte kostume voor huwelijken of begravingen, in laken of peig né, wel afgemaakt op mato, vanaf 19 fr. Kinderhemden te beginnen van 0,50 Mans hemden te beginnen van fr. 1.50. Ik ben ook wel voorzien van alle slag van Hlufl'en voor vroiinkleeileren in alle hoedanigheden en kleuren, aan zoo goedkoope prijzen mogeliik en ook BAAEIS en KOUSSEN.' ILel w e! op Er zijn bij mij altijd 0C- CASIËN te doen van COUPONS of restanten die overblijven van de stukken goed en die ik altijd zal geven met groote prijsverminde ring. Door de goede hoedanigheid mijner waren en mijne genadige prijzen, hoop ik, M door uwe orders vereerd te worden. TTw dienaar, J. Dehondt-Delmaere. Biedt aan alle slag van Peerboomen in alle vor men Appelbootnen, hoogstam voor weiden Perzikboomen voor langst muren of hoog stam A brikoosboomen. Sieraadplanten. Rozelaars op stam en Struikrozen. Druive laars. Alle slag van groenselzaden bijzondere Roode Ajuinen, beste soort, om te bewaren. Witloof ge zegd chicorée de Bruxelles enz., enz. Aanleg en bezorging van hoven. Gouden Medalie te Oostende in 1888, Zilveren Medalie te Brussel in 1888 en Gouden Medalie te Tunis in 1880. Volledige en zekere genezing in weinigen tijd van Seialiek. Flerecijn, Rumatiek, Len- denzeer, enz. door het gebruik der PGIL DE BRETACKE. anti-rumalische Wol, tihs gebreveteerd voort brengsel, gemakke- t. lijk middel en ^aanbevolen door al de geneesheeren. A Igemeenen depot voor alle landen. I. SPAE, Van Lokerenstr., LEDEBERG, (Gent), opvolgster van El. Van Houtryve, Zij is ook voorzien van gebreveteerde Breisaaiette Poil de Bretagnevoor Cale- Qons, Kousen, Slaaplijven, enz. Te bekomen bij Sansen-Decorte, Poperinghe PIANOS, IIARiYlONIUMS, Muziek- Instrumenten handel. Ooststraat, 27, (dicht bij de nieuwe Post), ROUSSELARE. en andere merken, de beste des Lands en den vreemde, te be ginnen van 550 frank. 10 jaren waarborg. Allerhande Spreekmachienen. Alle slag van Muziek-Instrumenten. Buitengewone voordeelige Prijzen. HET HUIS 17, Tempelstraat, Yper, heeft de eer het publiek ter kennis te brengen dat het de PHOTOGRAPHIE overgenomen heeft, en deze in hetzelfde huis zal voortzetten. Men werkt alle dage. Estaminet gehouden door .Winkel van Ellegoederen, goed voor Mans kleederen, gemaakt en gebreid goed, groote keus van gemaakte Kinderartikels.Eerste Communieartikels. - Fourruren. - Merceriën. Kruidenierswaren.Kolfies.Conserven. Sulfer.-Likeuren, Wijnen, Champagne, enz. Alle slag en eerste kwaliteit van Gegalvaniseerd IJzerdraad in alle nummers vooi* <Se HOPPE. Bee/steacks a toute heure, 41Gasthuisstraat, 41, 1» OPËR1NGHE. Kostumen' op maat voor Mannen e Kinderen. Kleederen op maat voor Dc mes, zooals: Costumes «Tailleurs«Paletot: Jacquetten, Reismantels, enz. Groote keus in alle grootten van gemaakt kleederen voor Mannen, Vrouwen e Kinderenzooals: Pardessus, iossait voor Trouw- en Rouwceremoniën,Reism tels, capuchons, Werkkleederen in pane engelsen leder (sterker dan leder.)— Kind kostumen naar laatste goesting. Goede snede en verzorgd werk, zelfs v de stoffen welke In den Keizer nietgeko zijn. Wilt gij spoedig, ter trouw en goedkt de drie bijzonderste voorwaarden bij i aankoop) gediend worden, wendt u na; j DEN KEIZER, Gasthuisstraat, 41Poperingh Aanneming van alle Uniformen en van Kunstborduurwerk. glrt od ZEEK. PRIJZEN. Het eenigste huis van Stad waar alle vellen artikelen bereid en vervrocht worM het huis heeft geen ander verkoophuis in stad. 4 Mengelwerk van «DE POPERINGHENAAR" oorspronkelijk verhaal door IIEHiMtlK B)B<: I.F.i %F. Dries, de hoeveknecht, bezag den bleeken en sidderende jongeling met bevreemding en gansch verrast. Was uw meester hier alleen vroeg nog de toezichter. Spreek dan, gebood de wachter barsch. Ik... och... ik weet niets, stamelde nogmaals de jongeling, wiens gorgel als toegenepen scheen. Gil weet niets, Laurens, morde Gier- mans hoofdschuddend. Maar, nog eens, waart gij dan bij uwen meester niet Ik?., ja!., neen! ja!.. Och mijn hoofd brandt, kermde de jonge man lenden wrin gend. Alle duivels, bromde nog de wachter, zou het inderdaad?.. Zie, bemerkte de toezichter en hij toonde het lijk aan. Zie, de heer Yan Hel men werd door een schot in den rug getrof fen en wel van niet veraf, maar van zeer dichtbij gelost. De ongelukkige houdt nog zijne buks in de hand geklemd. Bijgevolg trof hem niet zijn eigen wapen, en onmoge lijk kon hij door val of ongeluk zichzelven een schot in den rug toebrengen... Wat ge heim zit hier verborgen?.. Heer toezichter, knorde de jachtwach ter, mijn gedacht is dat wij niet slecht zou den doen den veldwachter en de gendarmen te ontbieden Gendarmen! steende Laurens bevend. Hé, jongeling, dat schijnt u te ontroe ren!.. gromde de wachter barsch. Inderdaad, Napoleon bevestigde de toezichter. Wij moeten aanstonds naar het dorp om den veldwachter zenden, die... Heer toezichter, Balt, mijn kameraad, is er reeds om geloopen sprak nu Dries, de hoeveknecht. Ha, dat is goed't Is immer aan den veldwachter en ook aan de gendarmen die duistere zaak in 't klaar te trekken Dat ze maar spoedig komen, alle dui vels, knorde Brams en hij tuurde naar den bezwijmden Laurens met toornigen en be dragenden blik, uitroepende: Maar, jonge heer, hadt gij ook niet een geweer dan Ken geweer?., prevelde Laurens sidde rend. Wel ja, alle duivelsweervoer de wachter heftig. Gij jaagdet immers ook, nietwaar Inderdaad! zei de toezichter levendig, gij ook hadt een geweer Ha! ha! waar is nu uw geweer? grin nikte de jachtwachter. Ondertusschen was Dries eenige stappen verder gegaan en hij slaakte eenen luiden schreeuw Ho, hier is een geweer Een geweer?.. Alle duivels, een geweer! Laat zien, Dries! En de jachtwachter sprong vooruit en rukte 't wapen uit de hand van Dries, die het den verwoeden man toereikte. Deze bezag het wapen nauwkeurig, wijl de jongeling zich aan den boom, waartegen hij was geleund, moest vasthouden om niet te vallen. Daar stiet de jachtwachter een woest ge brul uit: Alle duivels, een schot is af! De ééne loop is ongeladen. Ho!., riep de toezichter. Daar komt de veldwachter! riep Dries, die den man der wet, door zijnen makker lading schroot in den Balt vergezeld, zag komen aangestapt. Veldwachter! riep de heer Giermans, gij komt te goeder ure!.. Hier werd een moord gepleegd. Een moord?., kreet de veldwachter heftig. Een moord?.. Ja, hier ligt de man gromde de jacht wachter grimmigen verwoed. Zie, hij werd in den rug getroffen! In den rug?., morde de veldwachter bijtredend. Groote God, dat is eene ware euveldaad Ha, daar is de heer doktor! Hij volgde mij op den voet. Inderdaad, daar kwam een reeds bejaard man aangestapt, die bij de groep naderde en bij den doode kwam, uitroepend: Zoodat een moord hier werd gepleegd 'Ja, heer doctor, verzekerde de toezich ter, 't is de lieer zaakwaarnemer Van Hel men, die door eene rug is getroffen. In den rug?., kreet de geneesheer, bij den gesneuvelde neerknielend. Ho dan is 't zeker dat een moord hier is gepleegd Op dien uitroep speelde een bittere glim lach, met heimelijke vreugde vermengd, op de lippen van Derbranckx. Die ongelukkige is nog niet lang dood! morde de geneesheer. Ha, hij heeft een vreeselijk schot in den rug ontvangen, dat van zeer dichtbij werd gelost, want de la ding hagel heeft bal gemaakt en hem, door den rug heen, hert en longen gewis doo- dend getroffen Én ziehier het geweer waarmeê dit moordend schot werd gelost, riep de toe zichter uit en toonde 't wapen aan. En hier is de moordenaar!., brulde de jachtwachter woest, en had Derbranckx vastgegrepen in de machtige vuist en schud de hem als een veder heen en weer. Hij, de moordenaar?., was de algemee- ne kreet. - Ja, alle duivels, zwoer Brams, Hij is maar al te wel de laffe dader, die zijnen pa troon den rug doorschoot! Een der loopen van zijn geweer is niet meer geladen, doch langs binnen zwart van 't kruit. Het ge weer van zijnen meester daarentegen is nog gansch geladen Zoo is 't, bevestigde de veldwachter bijspringend en hij vatte Laurens eveneens vast. Jongeling, riep hij hem toe: spreek, bedreeft gij niet den moord?.. Gij zwijgt!.. Spreek, wie was het?.. Ik weet... nietssteende Laurens als uitzinnig. Ho, die boef, 'tis wel hij... bulderde de jacbtwachfer woest. Inderdaad, dat vind ik ook, bromde de toeziener somber. Wel mogeliik. prevelde de geneesheer hoofdschuddend. Dat is jong en wil jagen, hé, zonder 't gevaar der vuurwapens te ken nen. Balt en Dries spraken stil tot elkander. Veldwachter, doe uwen plicht, gebood de heer Giermans. Ja, ziehier den moordenaar, vat hem, bromde de jachtwachter. De veldwachter greep den jongeling hef tig vast en riep: In naam der wet, ik houd u aan!.. Mij mij stamelde Laurens als gansch verdwaasd. Ja, als vuigen moordenaar, brulde Brams hardvochtig. Moordenaar?., ik?., zuchtte Laurens als ineenzinkend, terwijl de veldwachter hem stevig vasthield. Ach, prevelde de rampzalige onhoorbaar, ik, moordenaar?. Judith, ja, voor u, o geliefde?.. Wat zegt hij? vroeg de jachtwachter nieuwsgierig. Och, ik kan 't niet verstaan, weervoer de dorpspolicieman. Gewis raaskalt hij Welaan, meê naar den kerker!.. Naar 't gevang kreet de jongeling, willende weerstaan. Ja, komaan en wat rap!., brulde de jachtwachter, den ongelukkige vooruitstu wend. Ha, moordenaar, de kerker wacht u gapend De kerker, prevelde Laurens sidderend, terwijl hij heftig werd voortgesleurd door de twee wachters en de overigon hem ern stig gestemd aanzagen Ach, dacht hij in zich zeiven, terwijl hij zich eensklaps in volle lengte moedig oprichtte. Ach, ja, ik ga naar 't gevang, 't Is voor Judith het ge luk!.. Immers, dan is haar vader geen zelf moordenaar en zal ook zij niet arm zijn. Hij stapte beraden en gansch opgebeurd voort tot groote verbazing der beide wach ters, die hem stevig vasthielden en hem nu en dan met bevreemding aanstaarden. Wat geschiedde er toen eensklaps in hem? III. Ja, die man is wel de moordenaar Wanneer de veldwachter, door Napoleon Brams geholpen, den betichte had wegge voerd, dan sprak de geneesheer tot den toe ziener van 't kasteel Ter Wilgen Heer Giermans, nu moet worden ge zorgd dat aan liet lijk van dien ongelukkige eene behoorlijke plaats worde gegeven, tot dat het naar de stad worde gebracht. Heer doctor, niet mogelijk! was het antwoord. Ik moet alles laten zooals het is, om de navorschingen der heeren van de wet te vergemakkelijken, die weldra hier heen zullen komen. Ik zal het lijk doen bedekken door de jachtwachters en hen doen Waken bij den doode, totdat het gerecht hier weze. Gij denkt dat noodig? Zeer zeker, doktor. Immers de onge lukkige is toch dood. Daarenboven zullen de heeren der wet hier spoedig zijn. Doe dan zooals u goeddunkt. Ik moet mij nu verwijderen. I)e zieken hebben mijne diensten noodig, die de doode nu kasfnT sen. Tot later, heer Giermans. Tot later, heer doktor. En zich tot beide hoeveknechten w jtk aj de, gebood hij hun: Welaan, vrienden, vooruit. Gij.v-R loop naar het kasteel en doe de jacln»'Sl'b ters verwittigen. Gij, Dries, snel iwsï d< hoeve en zadel een peerd, om ermeéjpaj de stad te rijden en 't gerecht te verwiï>nen, spoedt u beiden, 't is hoogst noodig. Goed, lieer opzichter, wij zijn fflf- Zoo kreten beide hoeveknechten,'" 2i renden elk in de richting waarheen k °P- zichter hen had gestuurd. Deze bleef eene korte wijl slechts ^'e'111 want nu kwam een ander jachtwaclV j'-'j, door nog eenen derden gevolgd, 't gf wees dat zij snol waren verwittigd en f®1!- den gewordeng Op bevel van den toeziener werd B [UK des gesneuvelden met afgesneden bedekt, die liet aan alle onbeschéid# 0°- gen verborgen en de beide jachW verdreven bet nieuwsgierig volk, Vp 't vernemen der ontroerende marei'55°c moord, van alle kanten zoo kwaffl""'-1'' sneld, dat de toezichter gedwongen ff hulp in te roepen der weinige 1 op en rond het kasteel werkzaam ten einde te zamen met den terirY den veldwachter en den jachtwachter^ de nieuwsgierigen op afstand te hou®'' Het middaguur was voorbij en nauï' was het twee nre, of daar verschep viertal gendarmen, door hunnen#* der geleid, die hen liet bosch ini>fil( rond den met takken bedekten ifpo(lt plaats nemen, in afwachting dat,® van het gerecht aankwamen. Nadruk voorbehouden. Wordt tot»1

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1910 | | pagina 2