BERAT-FREMAULT ZÖ|ï!ERSOHIENEü BRANDVERZEKERING «m POPERIMHE zie li altijd IÉ® M A It IA W A R L O M O N T E. RÖFFIAE1-VERBEKE, GELIEFD STANDIERT'S F JULES OE PUYDT-SCHMIDT, Justin Denat-tfnys EM, PATTOIKLARYS PL. OSTEÜX-DAÜCHY yPÖTHEEKlATSCHAPPIJ Zenuwziekten, Zenuwziekten. LANDBOUWERS BANK - POPERINGHE Men wendt Elie Lietaert-Vanhoucke, Stokpaardjes - Leliemelkzeep De Poeders van het Wit Kruis Vanneste-Mattliys J. DE BEIR-BOUCQUEY, Yperstraat POPERINGHE. Gros. Au Gilet Rouge. Détail. ft HERKEhBOUT-ROORYCK, Ch. Ralfmaeften- Gorselis Js HASPESLAGM-MËIVLEVEDE, SINGER Aan de Duivenliefhebbers TANDMEESTER Wilt gij naar de laatste Mode KOMT NAAR Oct. Vandenberghe. KR UI DENIERS WINKEL Henri MORRISSE-DUfYiON, Félix VERHAEGHE-HAUSPIEJ STEENHOUWER Priesterstraat, 15, Poperinghe. Ontroomers VERFAILLIE met hangenden bol ZOMNEBEKE, STATIE, IH, Agenten voor Poperinghe en omstreken: Uil. OSSTYN-CAMB1E, smid ii#t Hooge, Poperinghe en Jules CHAPELLE te Brielen. VAN MER RIS, CO VOET, BAERT Cio POPERINGHE, GROOTE MARKT. Loopende Rekeningen. Korting van Wissels. Beursbewerhingen. Leening op titels. Uitbetaling van welkdanige Coupons. Bewaring van gelden aan "2, 2 1)2, 3 en 3 1)2 o/0 Laat uwe Gebouwen, Meubelen en Koopwaren verzekeren door de plaatselijke maatschappij 't gestorte geld blijft in Poperinghe en de premiën worden langzamerhand verminderd. Geeft uwe polis sen af aan het bestuur, dat bij tijds voor den opzeg zal zorgen. Ijet wel op 5 Deze opzeg moet altijd "ten minste fl Vijf-en-Zeventig eigen magazijnen in België. Justin BEVOS-CAPPELAERE. Maurice CAPPOEN-PATTIN. Veurnèstraat, Poperinghe, FABRIEK van MATRASSEN. Leopold BEKAERT-CHRISTIAEN Ik heb de eer Uld. kenbaar le maken dat ik mij ten huize begeve voor het f^elies'eii van Peerden, Muiis, Ezels en Honden. G. Desmarets- Demeester. in goede gewaarborgde zuivere FL0C0NW0L Huis va» vertrouwen BIJ S6, I3oimIstraat, YPER. Paletots Kostnmea, Rokken, hnpennéabels - Ruclien, Kanten, Pelerinen. Specialiteit van Kinder TOILETTEN en HOEDEN. LINGERIE voor Heeren, Damen en Kinderen. KORSETS. HANDSCHOENEN. L'EURO PEEN NE E'Européenne is eene der oudste Belgische Maatschappijen van Levens verzekeringen en vooral van Volksirer- Yperstraat, 112, POPERINGHE. A. üonteyne, Apotheker, Groote markt, Sansen-Decorie, In den Bazar. De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis M ZY» JÉR. VANSTAVEL-DECROCK, 26, Kleiüfl Beenhouwerstraat, BRU SSEL if. 0e Ster OYGHEM, Tramstatie. Zletf&ar de leus der Ah! die goede Standaert's pil! Dat is nu de G©£cmdh@id I Men neemt ze bij het £t@nl Zij vereischt geen Regiem I Met deze pil geene V® estopping te vreezen Geene Gsl of Slijmen meer! Geene Slechte spijsvertering meer! Geene Scheele hoofdpijn meer! Geene Zwaarte, geene Draaiingen! Geene Huidziekte! geene Jeukingen Depot voor Poperinghe bij M. A. Monteyne, Groote Markt, 18, Poperinghe, ONTROOMERS MELOTTE aft 'oomers MELOTTE zijn er verkocht en geplaatst geweest in Weslvlaanderen in t jaar 1909. Sedert het jaar 1895 zijn er in de arrondisse menten Veurne, üixmnde en Yper 2140 afroomers MELOTTE geplaatst geweest. ALGEMEEN AGENT PAARDENMARKT. POPERINGHE. ISaiis van Vertrouwen. Horlogiemakerie, Goudsmederie, Juweelhandel. Gasthuisstraat, 6, Poperinghe. Monters in Goud, Zilver en Nickel, Eenige verkooper der echte ijzerwegborlogien ROSKOPF en der OMEGA. Allergrootsten keus van REGULATEURS, PENDULEN WEKKERS Alsook van: Diamanten Paruren, gouden Kettingen, j Brochen, Dormeusen, Ringen, enz.—Alles gewaarborgd Gasthuisstraat, 48, POPERINGHE. Bericht aan de liefhebbers. ZOMERSCHOENEN Draperies, Velours, Nouveautés Yêtements confectionnés et sur me- sure pour hommes, dames etenfants Jules Blanckaert-Richers, POPERINGHE. BELGISCHE EN SPAARKAS. Rijtuigen zijn bijzonderlijk geschikt Verhuizingen vooralle Landen voer bet VERVOER per 1JZERENWEG. In't groot-In 't klein MARIE DEFEVER, Belangwekkende Uitvinding. Om 10 ure Prachtige Processie, uitgaan de uit St Jans kerk. Om 5 ure 's namiddags: op het terrein van den Football-Club Kouter MATCH tus- schen den Poperingschen Football-Club en een Militair elftal van Yper. Mtiandiig, 3 Juli, Om f> ure 's avonds, In den Katholieken Kring Groot Concert, te geven doer het Stadsmuziek en de Koor zangmaat schap pij. li'oen«<(ljig, W J»ii, In de Meessenstraat en het Rekhof, Schie ting, voor het korps der Sapeurs-Pom piers Ihnulerdiig, 1 Juli, In de Veurnestraat, om 4 ure 's namid dags Vuurvogelschieting, 125 frs. prijzen. De inschrijving hec-ft plaats A I Indus trie», bij Justin Mahieu, van 3 tot 4 ure. De inleg is bepaald op 30 centiemen. Ieder ingeschreven schutter heeft recht op drie schoten. Vrij<i;i£;, S Juli, In de St Michielstraat en op den Werf, om 4 ure 's namiddags Hondenloop, 75 frs. prijzen. De inschrijving heeft plaats in Den Bo- terpot van 3 tot 4 ure. Inleg 10 centiemen per hond. /atcrilag, O Juli, .Om 4 ure 's namiddags Groote Bedevaart, alom gekend onder den naam van DONKE REN OMMEGANG. Koeidag 30 Juli, Om 2 ure 's namiddags Gaaibolling, uit te geven door de herberg Het Firmament Zondag, 3? juli, In de Caslslstraat, om 2 ure 's namiddags Groote Baanbolling, 800 frs. prijzen. GOEDKOOP EN TER TROUWE GESCHOEID ZIJN DEN GOUDEN SCHOEN bij Veurnestraat, 56, POPERINGHE. Dicht bij de Gendarmerie. QUD~HUiS VAN VERTROUWEN De Schrijver-Schatbewaarder. Alph. Verfaillie. Daar zult gij volgens verandering van SEIZOEN ten allen tijde een Overgroote Keus vinden van (Chaussure de Luxe) Prachtschoenen, jagerschoenen. - Amerikaansche schoenen. - le Communië Bottinen en Witte Shdlers. - Knop-en Ringelbottinen. - Molièren. - Bij zonder sterke weke Manschcenen, enz. al inle der en met de hand gemaakt. - Alle slag van en Slaffers in echte schaapwol en andere Rijke en goedkoope ?4iii(irrs<4iocii('ii. Alle modellen en kleuren van Bottinen, Molièren en SlaffersvoorhetZOMER SEIZOEN. Caoutchoucs in alle prijzen voor Mans- Vrouwen en kinderen. Groote en kleine GETTEA1. Bijzondere specialiteit van sterke houten Bottine Galochen. maatschappij gevestigd ter j poeder aan 10 cent. om witte schoenen m 't nieuwe te wasschen. CIRAGE voor alle Schoenen. Alle gekleurde schoenen, handschoenen en ceinturen kunnen hier in't zwartgeverfd zijn. De maten worden genomen volgens de beliefie der kalanten. Aan genadige prijzen verkoopende verhoop ik het vertrouwen van eenieder te winnen. Ik bevind mij alle Vrijdag op de Markt. Voor alle voorwaarden, zie plakbrieven. Namens de Feestcommissie De Ondervoorzitter, Em. BOUCQUEY. Gezien en goedgekeurd door het college j van Burgemeester en Schepenen, in zit ting van 4 Juni 1910. BIJ BEVEL: De Burgemeester, De Secretaris, JC. van llerri§. It ERIC! HTEM. Casselstraat, 67, POPERINGHE. Ik begeef mij tem huize voor het aftrek-1 ken van bier en wijn. Te verkrijgen\ bij mijbeste bier- en 'uiijnkorhen. Veurnestraat, POPERINGHE, heeft de eer kenbaar te maken dat hij vanj heden af voor eigen rekening, den stiel van uitoefent. Door zijn aanleeren in de bijzonderste hui zen der groote steden, kan hij verzekeren j dat hij gansch op de hoogte van zijnen stiel is en dat men zich in volle yertrouwen tot hem mag wenden voor alle werk als Graf-j zerken, marmeren Schouwen, enz., en: 29 jaren goeden uilstslag. Geen voortbrengsel kreeg zooveel bijval. Wilt gij spoedig uwe kalveren vet maken, schoon en wit vleesch hebben, gebruikt dan het Kalfsvoedsel het Gekroond Kalf. Uitmuntend voedsel voor schapen en viggens. Algemeen depot bij Janssens-Fossé, Brussel. Depot voor de Poperingsche streek bij R. MONCAREY, In 't Paradijs, Poperinghe. Gediplomeerde Kleermaker, Priesterkleederen, Kostumen en Pardessus voor Heeren en Kinderen, Kleederen op maat voor Damen Paletots, Jaquetten, Kostumen-tailleur, Reismantels, enz., Laatste modellen. Verzorgde snede, Volledige keus van stoffen, Laatste nieuwigheden. Het nieuw stelsel van hangenden bol der VERFAILLIE over treft alle andere, want het is het eenig stelsel dat niet alleenlijk de koorden afschaft maar ook nog den haak en oog. De Onlroomer VERFAILLIE is de volmaaksteniet alleen d. or zijne voornoemde voordeden, maar ook nog door zijn buiten gewoon gemakkelfjk draaien, zijne eenvoudige behandeling, zijne zeer geringe sleet on zijne alierscherpste ontrooming. Alle inlichtingen bij don eigenaar en algemeen vertegenwoordiger Alwaar ook te verkrijgen Z aai mach i en en Hassan. Dorschmolens, Manègen, Maai-, Pik- en Bindmachienen, Aardappeluitrooiers, Brakmachienen, Cylinders met motors, Boterkcrns, enz., enz, Honderden getuigschriften van landbouwers die eenen ontroomer "VERFAILLIE bezit ten en or geheel tevreden over zijn, zijn bij de agenten te verkrijgen. De ontroomer VERFAILLIE - wordt een maand in proef gegeven. De gestorte gelden blijven ten allen tijde beschikbaar en worden KOMPTANT uitbetaald zonder kosten. De interest blijft dezelfde VOOR ALLE SOMMEN hoe groot zij mogen wezen Geachte Inwoners, drie maanden voor den vervaldag gedaan worden. TOT iaatschappij rïJSSS M DE naaimachien voorwaarden te bekomen. om de beste aan de voordeeligste 0 Grool gemak van bclaiing. o BEZOEKT ONZE MAGAZIJNEN. VRAAGT ONZE CATALOGEN. Poperinghe 32, Priesterstraat. Kortrijk 47, Doornijkstraat. Yper 14, Dixmudestraat Meenen 4, Koningstraat. Rousselaere 104, Ooststraat. Wervicq 3, Ooievaartstraat. Veurne 9, Statieplaats. Veurnestraat, Poperinghe, Laat het geacht publiek weten dat hij op woensdag 8 Juni en de woensdag van ieder week tot aan Poperinghe-kermis zal vertinnen. Ik heb de eer het geacht publiek kenbaar te maken dat ik het ambacht van KLEERMA KER voort uitoefen rechtover mijn ouders huis in St-Jans-Kruisstraat, n° 23. Door mijne trouwe bediening en goed werk, zal ik altijd trachten mijne geëerde klanten tevreden te stellen. Alle herstellingen worden bij mij ook aangenomen. en Duivekweekers laat ik weten dat ik aan den hoogsten prijs mogelijk kooper ben van jjonge duiven, en van oude duiven die |goed kunnen vliegen. Insgelijk bij mij te verkrijgen $;o<»clc eet aardappelen per kilo en per hon- Elk zegge het voort. Bakker, heeft de eer kenbaar te maken dat hij zich komt te plaatsen in de CASSELSTRAAT rechtover de herberg Au Jean Bart, TE POP E R I N G H E Door zijne trouwe bediening, goede en gezonde waar, zal hij altijd pogen al zijne geëerde klanten tevreden te stellen. Door mijne bekwaamheid, sedert lange jaren van iedereen gekend, hoop ik door uwe aangename orders vereerd te worden. Herberg A la Tête de Bronze Yperstraat, Poperinghe. Vraagt en gij zult verkrijgen!!! voor 2 personen, gereed om op de bedden te leggen, zachter dan schaap wol. Proper en gezond, duurzaam en niet knollend, met traversin erbij, 29, 34, 39, 43 en 47 frank.Matrassen en traversins voor een persoon, scholieren, enz. aan 23, 25 en 27 frank, enz. volgens grootte, gewicht en prijs van wol. Gezien de goede loconwol niet verknoopt wordt, kan iedereen zijne bedderij zelf opvullen daarom zend ik balen flocon- wol van 20 kilos, voor matras en traversin aan 20, 25, 30, 34 en 38 frank. De zuivere floconwol kan gewas- schen en gekuischt worden als schaapwolDus niet verwarren met katoenï\ocondie hard en in ballen komt' MATRASSEN in echte Schaapwol voor 2 personen, met of zonder erin, aan 62, 70, 82, 92 en 95 frank. Schaapwol aan fr, 2-60, 3-50, 3-95, 4-20 de kilo. Levering volgens prijs en in volle vertrouwen. MATF1ASSEN in Konijnhaar-Windhaar voor 2 personen, gezuiverd met machien, allerbeste kwaliteit haar inde ondercouverte, aan 22, en 24 frank, met bovencouverte erop in tik, gebloemd ol gestreept, aan 28 en fr. 3o-35. Traversin idem in de ondercouverte, aan 6 frank en ir. 6-5omet de bovencouverte, 2 frank meer. tyagazijn van rqeer daij 100 opgenjaakte Matrassen in alle prijzen en hoedanigheden. VOORALEER ELDERS TE KOOPEN komt zien en u overtuigen van de kleine prijs en de goede waren. LET GOED j op 't ADRES €i It O O Ak 8^ OII rF I m E M T DER LAATSTE NIEUWIGHEDEN Groote keus van BLOUZEN. (Naamlooze Maatschappij). Maatschappij van Verzekeringen op het Leven en van Lijfrenten. Belliardstraat, 47, BRUSSEL. zijnde degene welke de 1000 frank niet te boven gaan en waarvan de premiën wekelijks worden rondgehaald. De snelle voeruitgang en de groote uitbreiding welke de zaken van L'Européenne nemen, bewijzen ten volle dat de Maatschappij het vertrouwen van het publiek geniet, en dit niet zonder reden, want l'Euro- péenne is eene Maatschappij die de vervallen kapitalen op den juisten dag en het verzekerd kapitaal aan stonds na het overlijden, betaalt. De Maatschappij bezit dienaangaande de vleiendste getuigschriften, met schriftelijke toelating dezelve bekend temaken. a. Verzekeringen van 5,ooo tot 10,000 fr. en meer door jaarlijksche premien. b. Verzekeringen van 1000 tot 5,000 fr. door maan- delijksche premien. c. Verzekeringen vooc iedereen van 100 tot 1000 fr. door wekelijksche premien. Uit het verslag van 1907 bleek dat het vermogen der Maatschappij in dat jaar aangroeidde voor eene som van 727,447 Ir. 3o. In het dienstjaar 1908 steeg die verhooging tot fr. i,oi3,637 fr. 39. Met het sluiten van het dienstjaar 1909 heeft Européenne haar honderd en derde on roerend goed aangekocht. liet vermogen bedraagt nu 5,497,034 fr. 81 Voor alle inlichtingen zich te begeven bij Maurice DESQUAND, 25, Yperstraat, Poperinghe, toeziener voor V zuiderlijk gedeelte 'pan West- Vlaanderen SMID, DEPOTHOUDER der nieuwe or iedereen is de alleen ECHT F van BERGMAN Co., Radebeul. want deze geeft een zacht rein gelaat, bloei end jeugdig uiterlijk, blanke fluweelzachte huid en schitterend mooie teint, per Stuk «5 ets. in Poperinghe, bij Deze nieuwe melkontroomer, is vervaar digd in de onlangs opgerichte werkhuizen der Engelsch maatschappij - Wolseley met geheel nieuwe en de verbeterdste werk tuigen. Het is het jongste model, uiterst verbe terd. Het machien is buitengewoon eenvoudig, heeft geene Heedere deelen en elk gewoon werkman of meid kan liet gemakkelijk bedienen. De draagsels zijn zeer breed op de volle dikte der wielen. De assen zijn in Verhard fijnste staal en het raderwerk draait in een bad smeerolie. De afroómers worden geleverd FRA NCO, in de naastbij gelegen spoorwegstatie van den kooper. verpakking vrij toe. ürliilin^ li a SO da^en {troel, indien de kooper over den afroomer tevreden isvoldoet de afroomer niet, men zendt hem terug. Elke afroomer is twee jaar gewaarborgd. Benige verkooper voor de streek der Stock Food C° Voortbrengsels; de beste toespijs voor vee. Bij hem nog te verkrijgen Jachtstoveu en gegoten stoven, strooisnij- ders, beetraapmolens, waschinachienen, Hommel-, I.Jzer-,Gevlochien- en Doorndraad, Basculen, ijzeren Bedden, Dakpapier. Alaam en Artikels voor Timmerlieden, Wagenma kers, Smids. Alle slag van Quinquets, Lan- teerns. Geëmailleerd Goed. IJzeren Potten; zwarte en gegalvaniseerde Marmijtten, Seu- lenPekken, Boutten,Peerdenagels, Ketens. Fourchetten, Lepels, Tafelmessen, ijzeren Stoelen, ijzeren Tafels met marmeren pla ten, Lavabos. Porte-Manteaux, Porte-Para- pluies, Buanderiën, enz. enz. Onmiddellijke verlichting en snelle volledige genezing door smartelijke en verachterende maandstonden, schele hoofdpijn (migraine), draai ingen, Zenuwkoorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, slaaploosheid, gejaagdheid, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rhumatisme, flerecijn, jicht, enz., enz. versterken de zenuwen zij zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerk sel. PRIJS Fr. 1,25 de doos Fr. 3,25 de 3 doozen, of de driedubbele doos Fr. 0,25 de 6 doozen, of de zesdubbele doos. HOOFDDEPOT F. Tuypens, apotheker, van Poperinghe. St. Nikolaas alsook bij de Apothekers diiïW - y f i IIOBDB DF FIA!%DRE, Café-Restaurant^ laat weten aan vrienden en kennissen dat hij goedkoope slaping geeft en op alle uren van den dag goed eten opdient. 5È9 T E L E F O O W fjrjlg (BLOEDZUIVEHBND WH VSRXLOEKLNDi g? f k? x t Mlj£it t! NAMAKINGEN I JE» #3 - - V K EI8CHT OF® 1' t K DOOS PE FIRMA TApotheker, 53. St*«a«tra.at. 8F G'-Tt. 1 dooi in *11* ^'-seK'V.-1.,- 'v 3'*' YY- - Poperinghe-Tentoonstelling. Eenigste Eereprijs. Hoogste belooning. Geen een is el' verwezen geen een is er verwisseld door ander modellen, alle geven voldoening. Die eenen afroomer kle!o(4e koopt moet hooit meer ver nieuwen. li. Magazijn van alle landbonwmachienen meubel- en bouw- S artikels engelsche bedden specialiteit van gegalvaniseerden draad voor hoppe fourneelen iu ijzer en in koper pompen in lood amerikaansche waschkeern dakpapier doorndraad tralliedraad basculen enz. enz. Brillen, Weiisiiijpers Biiromelers. Eenige verkooper der Medalie van O. L. Vvan S' Janmet de nieu we kroon SCHOUWGARNITUREN. - AANKOOP VAN GOUD EN ZILVER. Werkplaats voor het herstellen van Horlogien en Juweelen. let wel on het adres (Rechtover het Gasthuis). »0 Coiffeur, Posticheur, Grimeur, Groote keus van Fantasie artikel» voor Dame»-CJoilfiiren. Alle slag van goede Haarverwen. Fijne Reuk waters, Eau de Cologne, Oliën, Brillantine Bijzonderheid van waters om de pellekens te verdrijven en het haar te versterken. Poe der Dépilatoire Thompson. Crème Simon. Dentifrices Elixir, Poudre en Pates denti frices der RR. PP. Bénédictines, Odol. Alle slag van fijne Reukzeepen. Borstels Haar,- Tanden,- Kleer- en Scheerborstels. Groote keus van Posti- chen, Tressen, Rouleaux, Krullen, enz. Ik koop HAAR aan hooge prijzen en aan vaard het ook voor het maken Van alle slag van haarwerken. Verhuren van Pruiken en Baarden. Ik begeef mij ter plaats voor het grimee ren van Tooneelspelers. Al wie een lichte en goede velo wil hebben, wende zich bij Daar zult gij eene groote keus van Rijwie len vinden de laatste nieuwigheden voor het seizoen 1910. Eenige agent der machienenStar-Plume; course Wanderer; La Lune, course en route. Rijwielen imitatie, te beginnen van 110 fr. De Merken Diirkopp, Saphir, Alcyon, Dia mant, Trois fusils, Herstal en gelijk welke merken kan ik in 4 dagen leveren. Naphte, benzine, essence, motorolie car- bure in kleine en groote hoeveelheden. ftaaifitnelaienen Veritas, Victoria, en Naumann, de beste die er tot heden be staan, Machien-Naalden van alle merken Öccasievelos te beginnen van 40 franks Verwisseling van oude Velos bij het koo- pen van een nieuwe. A lie herstellingen worden spoedig uit gevoerd. Waseluiiachipiieii van het beste stel sel, die het waschgoed niet beschadigen, werk en tijd versparen. Komt zien en oordeelt. SCHOENMAKER, IN DE Gouden Mansbottin, Yperstraat, 34, Poperinghe dicht bij de Markt, laat weten dat bij hem te vin den is: groote keus van Assortiment van Luxe-bottinen voor Man nen, Vrouwen en Kioders; bruin of zwart leder; met lacets, knoppen of haken. Allergrootste keus van Derby's, molièren, slaffers in fijn leder en chevreau, bruin of zwart.Eerste Commu nie bottinen; witte slaffers in leder of sati nette. Alle slag van rijke en goedkoope Kinderbottintjes, ratiönnels en Amerikaan sche modellen. Babysalle slaffers in fi jn en andere lederen. Goedkoope Zomer slaffers en molièren Zeeldoekschoenen voor Mannen, Vrouwen en Kinders.1 Ve k es ch o en en en- slaffers, in sterk leder in mijn huis gemaakt en ge waarborgd.Savalten in alle modellen. Groote keus van SCIIOËNBANDEN. C'lïïMïF voor alle schoenen, zooals Bison, Everets. Ecla, Pilo,- Spiegel, enz. Caoutchouc hielen in alle grootten en prijzen. Alle artikels noodig 'voor schoenen. Ik maak alle schoenen op maat en bevind mij alle Vrijdag op den Markt. 63. Rue d' Ypres, ^aarploos Vennootschap.- Kapitaal 5.000.000 frank. Zetel te ANTWERPEN, Nr 71, KUNSTLEI. Beheerraad! MM. Fredegand Cogels, voorzitter EdouardThys, onder voorzitterAlph. Ullens, Léon Van den Bosch, Henri Engels, Beheerders. College der Commissarissen: MM. Jean della Fail le de Leverdeghem, voorz., de Graaf Adriende Borch- grave d'Altena, Léon Colliriet-Plissart, Aug. Delbeke, Edouard Joly, de graaf Oscar Le Grelle SPAARBOEKJES aan 3,2» Geidneerleggingen voor bepaalden tijd aan 3,60 o Uitgiflevan grondobligatiën aan 3,60 °)0 Leeningen op vaste gronden en tegen titels. Voor alle verdere inlichtingen, zich te bevragen bij de Agenten M. Emile B0ÓNE, izemeente-secr. te Watou, of M. A. CLAEYSOONE, - - Rousbrugge. M. Georges DEHEM, handelaar te Meessen. M. Leon DEBONNET, Leiestraat, 20, Wervicq. Siijtiiigveriiutirdlpi*, Hotel de la Hégeaee, H0ÜS8HUGGE, heeft de eer kenbaar te maken dat hij zich betast met het vervoer van verhuizin gen voor alle Landen. Daar ai iU- rijlni^en gekapifoii- meerei zijn, en alles met groote zorg ingepakt is, mag men verzekerd zijn dat de meubels niet beschadigd zullen woeien door hetvervoer. Door zijne goede zorgen en matige prij zen, hoopt hij het vertrouwen van eenieder te winnen. Casselstraat, recht over O. L. V. kerk, j POPERINGHE. Inzetten van tanden en kunstige gebitten volgens de beste stelsels. Alle dage te raadplegen. Aan zeer genadige prijzen. 't Is in de kloefkapperij van Louis Defever bijgenaamd Louis Kloette,Watoustraa't, 46, Poperinghe, dat men ten allen tijde kan krijgen alle slag van kloetten in alle kleuren voor mans, vrouwen en kinders, in iepen, wilgen, beuken en populieren hout aan zeer genadige prijzen. Ik ben ook voorzien van een schoon as sortiment Modekioeffen en Kioefleers. Watoustraat, if 46, POPEPINGHE. De CACHETS ANTINEVRALGIQUES JOS. GAUTHIER of zenuwpoeders Jos. Gauthier, zijn een uitnemend geneesmiddel tegen HOOFDPIJN (mi graine), NEVRALGIEKE PIJNEN, TANDPIJN, enz. zij genezen radikaal, en om zoo te zeggen OOGEN- BLIKKELIJK. Het gebruik van ÉÉN ENKEL CACHET ANT1NEVRALG1QUE is doorgaans voldoende om de zwaarste pijn te overmeesteren. De CACHETTEN JOS. GAUTHIER bevatten geene de minste schadelijke noch gevaarlijke stoffen zij mogen genomen worden, zelfsdoor personen welke geene Antipyrine kunnen verdragen zij zijn integen deel een hulpmiddel voor onstelde magen. De maatschappij van «Gezondheidsleervan Belgie» heeft de CACHETTEN JOS. GAUTHIER zorg vuldig ontleed, goed gevonden en aanbevolen. De Cachetten Jos. Gauthier» zijn in alle goed ingerichte apotheken te bekomen, in een doosje van 6 cachetten aan 1 fr., of van 13 cachetten aan 2 fr. Als echt en onvervalscht aanzien, ENKEL EN ALLEEN de Cachetten welke IN BLAUW GE DRUKT. het merk dragen; ANTINEVRALGIQUE JOS. GAUTHIER. Algemeen depotCentral Apotheek Jos. GAUTHIER. Beenhouwersstraat, i(schoenmarkt, tegenover het stadhuis) te MECIIELEN. De doosjes worden geheel het land door, vrachtvrij, tegen postmandaat verzonden, mits eene verhooging van 5 centiemen. !»I<;5S<9T ISiJ M. A. Monteyne, apotheker te Poperinghe, M. Donck, apotheker, Rijsselstraat, Yper, M. Van Windekens, apotheker te Komen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1910 | | pagina 5