BRI IK IN Grand Assortiment NIEUWS UIT BELG1E. DE POPERINGNENflflR M U 2 i' ALLE V1SSCHERSGERIEF, IN DEN BAZAR bij Sansen Decorte, Wetensweerdigheden. is het grootste en het blad der streek. meest gelezen LAATSTEN TAP TUIJNBOLLING OM schoone Hesp te verhollen, op Kermis-Maandag 4" Juli Vette Geit te verhollen, eesten en Vermakelijkheden. Charles Bouthé-Corselis, Alphonse YVALLYN, A loise Buseyne-Lermytte Jerome VANDERMARLIERE, Boschtalliën cf Plantsoenen BROUWERS-GIST KRUIDENIERSWINKEL HENRI SUFFYS-DEROO, rt'e Koop HOPPE. BURGERSTANDEN VAN d'articles riches pour Enfants Aan de Schoenmakers. Terstond le pachten MARKTPRIJZEN. Men vrnagt Genezing zonder operatie. STAD POPERINGHE. Feesten en Vermakelijkheden Den Doorn, in de Vijf wegenstraat staat eene herberg, onlangs nieuw gebouwd en dragende voor benaming De Donder scherm Aan den overkant der straat staat eene reeks huizen, die algemeen gekend onder den naam van De witte reke 't Is in de herberg dat de twist ontstond, terwijl het drama gebeurde aan gezegde reeks hui zen. Ziehier in welke omstandigheden de noodlottige ruzie begon Zondag avond, rond 10 ure, zaten in de herberg De Donderseherm vier personen aan het kaarten, de genaamdenP. Van denhende, schoenmaker, Joseph Vermeulen, gezegd de Simpele Octaaf Jonckheere, beiden fabriekwerkers, en zekere Ampe. Tijdens het spel ontstond er eene lichte woordenwisseling, welke niet hoog Opliep en die zeker en vast niet liet voorzien dat ze zulke ijselijke gevolgen zou gehad hebben De ruzie was spoedig gestild en eenige oo- genblikken later werd er zelfs niet meer aan gedacht. Een der kaartspelers echter Vandenhende, moest een hevigen wrok op gevat hebben tegen zijne gezellen, alhoewel hij zulks niet liet blijken. Vandenhende ver liet weldra do herberg, zonder dat hij liet vermoeden dat hij iets in het schild voerde. Joseph Vermeulen verliet kort na Van denhende de herberg om naar huis te gaan. Nauwelijks was hij aan den overkant, der straat, of hij werd door den laatste verra derlijk overvallen; de aanrander, die gewa pend was met een schoenmakersmes, plofte het moordend wapen in den buik van Ver meulen. De ongelukkige slaakte een hart- verscheurenden kreet en stortte badend in zijn bloed en stervend ten gronde. De noodkreet van - de Simpele was m de herberg De Donderseherm gehoord, en Jonckheere en Ampe kwamen buiten ge- loopen om te vernemen wat er gebeurd was. De moordenaar stond nog altijd in de straat met het schoenmakersmes in de hand Jonck heere had nauwelijks een stap vooruit ge daan, of Vandenhende plofte hem het mes in den onderbuik. De getroffene bekwam eene afzichtelijke wonde, waaruit de inge wanden ontsnapten. Vandenhende had het nu gemunt op Ampe 't scheen dat de kerel als razend was en door moordzucht aange grepen. Ampe kon niet anders dan zijn heil in de vlucht zoekeD, wilde hij aan het bloed bad ontsnappen. Joseph Vermeulen konden echter geene zorgen meer' baten. Toen doktor Delcroix hem onderzocht, bestatigde hij dat het slachtoffer reeds gestorven wasde dood moet om zoo te zeggen oogenblikkelijk ge weest zijn. Octaal Jonckheere werd naar de nabijge legen woning van Leander D'Hondt gedra gen, waar de geneesheer hem de eerste zorgen toediende. Alhoewel Jonckheere schrikkelijke pijnen leed, bleef hij toch tot bezinning en kon hij den moordenaar bekend maken. Hij is in den nacht gestorven. De policie zocht dan heel den omtrek af, doch zonder gevolg. Ten 2 ure 's morgends kon men den moordenaar eindelijk aanhou den. De kerel zat in de herberg De Pauw tusschen Rousselare en Rumbeke, en was er bezig aan 't vertellen dat hij aangerand geweest was en dat hij zich met zijn schoen makersmes verdedigd had. Vandenhende werd door de policie aangehouden en onder het geleide van een tiental policieagenten naar de gevangenis geleid. Eene overtalrijke menigte, misschien wel duizend personen, volgde de policie en den moordenaar tot aan het gevang. Er werd geroepen en getierd dat hooren en zien vergingen onafgebroken weerklonk de kreetSlaat hem doodDe agenten hadden de grootste moeite van de wereld om den schurk tegen de woedende menigte te beschermen. Vandenhende is 50 jaar oud, gehuwd en vader van een zoon. Hij werd vroeger reeds veroordeeld. Het parket is ter plaats geweest. De moor denaar is naar het gevang 'van Kortrijk overgebracht. DE SLACHTOFFERS Joseph Vermeulen, die op den slag gedood werd, was slechts 30 jaar oud en gehuwd. De ongelukkige stond algemeen bekend als een braaf en oppassend werkman, zeer vreedzaam vari aard; ook werd hij geacht door allen die hem kenden. Octaaf Jonckheere, 25 jaar oud, woonde met zijne ouders in de Rumbekestraat, 35. Ilei'irlit aan «Ie llerltergiers. De herbergiers die begeeren voor de ker- misweek pinten en kappers in leening te hebben, kunnen er verkrijgen in den Bazar bij Sansen-Decorie Zij worden echter ver zocht voor den Vrijdag noen te komen. Na Vrijdagnoen en binst de kermis wordt geen glas in leening meer gegeven. Onnoodig dan nog te komen. STADSHUI EL'WS. Hespebollingen. Op heden Zondag, om 4 uren, 11 hespen te verhollen op de Bertenplaats, in de Boescheepstraat, Wes- toutrestraat, Trommelaarstraat, Keer van den Ommegang, Hellestraat lot aan het Witten Huis). Zonder inleg. Zedenzaak. Pieter Ver..., werk man, was beticht aanslag tegen de goede zeden gepleegd te hebben op verscheidene jonge kerels. Een onderzoek werd door de politie ingesteld en Ver... werd aangehou den en ter beschikking van het parket van Yper gesteld. Opstand. Remi BI..., die zondag namiddag wat te diep in het glas gekeken had, miek 's avonds veel lawijd in de Cassel- straat. Hij daagde al de voorbijgangers uit om met hem te vechten. De politie kwam juist op en deed den man mede niet zonder ruzie, want hij bood een verwoeden tegen stand Aanval. Maandag nacht rond 11 y« ure ging Artois Maurice teweeg eern herberg binnen in de Casselstraat, toen hij voor een nietigheid in ruzie kwam met Achille Ch..., ten gronde geworpen en een pak slagen toegebracht werd. Een deserteur van het belgisch leger, zekere Charlier van Verviers, sedert mei 11. uit zijn regiment ontvlucht, werd woensdag alhier door de politie aangehouden. lik weet niet alles, maar wat ik weet. is dat de schoonste keus van MEUBELEN en STOELEN te vinden is, in den Bazar, bij Sansen - Decorte, Poperinghe. Trouwe bediening genadige prijzen. Vclo gestolen. De zoon der weduwe Soenen van Proven had vrijdag tijdens de markt zijn velo geplaatst in deherberg Het Stadhuis op ae Markt. Toen hij later terug kwam en wilde vertrekken, was zijn velo verdwenen. De dief is onbekend. Een onderzoek is door de politie ingediend. Proces-verbal werd vrijdag morgen opgemaakt tegen den machinist die om 11 ure met een koopwarentram de markt over reed, voor overdrevene snelheid en te veel bet machien te doen rooken. Vreemde bezoekers. Vrijdag zijn hier vijftien toekomende landbouwingeni ours van de Leuvensche hoogoschool op stu diereis geweest. Zij hadden reeds de vlasnij verheid rondom Kortrijk, en den tabakkweek rondom Komen en Wervick gaan nazien en hestudeeren. Hier hebben zij, onder lei ding van Professor Vandervaeren, den hop- pekweek nagegaan: zij bezochten verschil lende hoppekeeten, doorliepen verschillende hommel hoven, zagen sproeituigen en sul fermachienen werken, bezochten ook de melkerij en de stedelijke hoppeschaal. Zij vertrokken uiterst voldaan over de belang rijke zaken die ze hier te zien kregen. Vermakelijkheden die naar onze kermis komen. 1. Caroussel-Salon van M. Overmeer-Lagae2. Cinematographe Geissler 3. Velodrome Lebon 4. Velo drome Gauw 5. Velodrome Accou fi Photographe l)e Coninck 7. Friture Van- develde 8. Friture Hollandaise Demaere Tir Decraene 10. Musée Moderne Her man 11. Panopticum Levis 12. Marion- nettes Fllips13. Bijoutterie Michel, en verders gewone kleinere vermakelijkheden speelgoed- en suikerkramen, enz. Uit te verkoopen bij HENRI VANDENBROELE, slachter, Bruggestraat, Poperinghe, vanaf Vrijdag 1» juli (dén Vrijdag voor kermis) extra schoone KERMIS-KOEI, le kwaliteit. ocstau. Feest der oud-soldaten maatschappij De Ware Vaderlanders Zondag 12 Juni 1910, was de gemeente in volle feest ter gelegenheid der plechtige nhuldiging van liet vaandel der oud-solda ten De Ware Vaderlanders Reeds van morgens om 5 ure wierden de inwo ners gewekt door het gebulder van 't kanon waarlijk, men had wellicht geloofd dat er oorlog was. Iedereen, zonder onderscheid, moest vroeg zijne slaapstede verlaten, wani het gemeentebestuur had al de inwoners uitgenood hunne huizen van 's morgens te bevlaggen, en het strekt tot eer van de Woestenaren op eenige uitzonderingen, allen hebben dien oproep beantwoord, wil lende alzoo hunne deelneming aan het feest doen uitschijnen en bijzonderlijk hunne hul de bewijzen aan den afgezant des konings. Het feest werd begunstigd door een aller aangenaamst weder, nooit had men het beter kunnen wenschen geene blakende zon, geene onverdragelijke hitte. En volk!.. Reeds bij 't aankomen van den tram van 8 u. 21 kon men bemerken dat het feest vet en bij gekend was. Niemand had ooit in Woesteu zoo ontzaggelijke menigte volk gezien. Langs alle kanten stroomde het volk toe, zoo talrijk dat een vreemdeling in bewondering uitriep In Elverdinghe en Oostvleteren blijft er voorzeker niets anders over dan zieken en oude wijfs Om 11 u. 20 werd de aankomst van den heer kolonel Buys van den bijzonderen dienst der genie, bestuurder der verschan singen van de le omschrijving te Dender- monde, aangekondigd door een salvo met kanon. Zoodra de trein stilhield ging d'heer Florimond Vanneste, burgmeester, vergezeld van d'heer Goffaux, bevelhebber van het militair distrikt, voor de gelegen heid uitgenoodigd, den welkomsgroet aan bieden en leidde kolonel Buys naar het prachtig nieuwgebouwd gemeenthuis waar de officieele ontvangst plaats had en de aanwezige heeren gemeenteraadsleden en de feestcommissie den heer kolonel voorge steld werden. Na eenen algemeeuen en vriendelijken handdruk, een lekker glaasje porto en eene zeer korte aanspraak loopt de plechtigheid der ontvangst ten einde en be geven dé genoodigden zich ten huize van 'heer burgemeester, en blijven er vereenigd aan- een lekker banket. Om 2 ure beginnen de deelnemende maat schappijen aan te komen onder meer de koninklijke fanfare van Yper per bijzonde ren tram. Om 2 1/4 ure gaat deze maat schappij eene serenade brengen aan den heer kolonel en genoodigden bij den burg meester, en vervoegt zich daarna bij de oud-soldaten maatschappijen en de muziek maatschappijen van Oostvleteren en Elver dinghe, welke zich intusschen in stoet gevormd hebben in de Poperinghestraat, ge volgd van de heeren Verbeke B.en Soenen L. schepenen met hunne sjarp omkleefd Vandevoorde E. en Baes S. leden Van- houtte A-, d. d. secretaris. Alle de maatschappijen zich op hunne aangewezene plaats bevindende, geeft het kanon teeken tot den optocht van den stoet. Op dees oogenblik was het waarlijk verruk kend tp zien welk schoon aanblik de straat opleverde en welke massa volk in deze straat samengestroomd was, alhoewel zich in het dorp eene opeengepakte menigte, in twee rijen geschaard, den doortocht van den stoet afwachtte. De heer kolonel Buys, de heer voorzitter der oud-soldaten Poly- dore Hoorelbeke en de heer burgmeester Vanneste, begeven zich naar de kiosk, waar len défilé plaats heeft en den stoet in oogen- schouw genomen wordt. De stoet geëindigd zijnde neemt de heer kolonel het woord en richt den heer voor zitter en zijne medebroeders een schoone Aanspraak toe, wijl hij het vaandel over handigt. De heer voorzitter bezit genomen heb bende van het vaandel, dat aller oogon op zich trok, antwoordde in welgepaste woor den op de koninklijke rede van kolonel Buys. Zoodra de voorzitter het eerste woord uitsprak heerschte eene volkomene stilte, ene bewees dat allen zijne gevoelens wilden deelen. Onmiddelijk daarna nam de heer burge (neester plaats aan des voorzitters zijde en zooals het te verwachten was, bedankte h'ij en kolonel en voorzitter voor het schoone feest van dezen heugelijken dag. Om 5 ure begon eene reeks puike concer ten en een prachtig vuurwerk, om 9 1/2 ure afgeschoteu sloot dit welgelukt vaderlandsch feest. Een Woestenaar Automobiel-ongeluk. Zondag laatsl kwam de automobiel toebehooreude aan ML Swops van Rijssel met gematigde snel heid de weg opgereden naar Veurne, toen deze, rechtover de brouwerij van M. Van neste, de wielrijder Auguste Dolphen, die de Steenstraat kwam uitgereden, omver reed. Gelukkig werd Dolphen door den automobiel geschept en over de slijkweer ders getrokken, waardoor hij er van af kwam met enkele kwetsuren aan handen, armen en beenen en wat slooten in de len den. De velo was gansch gebroken. M. Swops die zelf geleidde, heeft de we duwaar met zes kind eten eene eerste hulp geschonken en beloofd hot ongeluk, dat hij niet voorzien kon, rijkelijk te herstellen Verdachte landloopers. Sedert eenige dagen zijn er alhier in Woesfen en omstreken eenige onbekenden afge zakt die geheel de streek onveilig maken. Verscheidene pogingen tot mishandelingen op kinderen wierden reeds betracht door die gewotenlooze kerels. Gelukkig dat de kleinen op de handelwijze van zulke man nen lange reeds gewaarschuwd waren. Zoo kwam het dat al hunne pogingen tot hiertoe mislukten. Al woenende liep een meisje over de Groote Markt. Waarom weent gij mijn kind vroeg een bejaarde heer. Mijnheer moeder gaf mij geld mede om THEOBRO- MA te gaan koopen en ik heb een halve frank verloren. Neem, daar is een halve frank en ween niet meer. Maar wat is dat THEOBROMA Mijnheer, de dokter heeft aan moeder gezegd dat het dient om haar te verkloeken. 1*11 vordin^lio. Aanranding. Dinsdag morgend, rond 7 ure, ging de ge naamde Maurice Top,-13 jaar oud, wonende te Oostvleteren, naar zijn werk bij een land bouwer te Poperinghe. Op het grondgebied van Elverdinghe, te raidden van -een spar renbosch, werd hij overvallen door drie personen die hem wilden meesleuren. De knaap riep om hulp, waarop de aanvallers de vlucht namen. Heel het bosch en de om trek werden afgezocht door de gendarmen en door eenige landwerkers, doch van de kerels was geen spoor meer te bemerken Top kon slechts een onvolledig signalement van de aanranders geven. Oostvleteren.Brand.— Donderdag avond rond 11 ure is de herberg -Den Hert gelegen langs de Woesten kalsijde en be woond door Deroo-Haelewyn, gansch afge brand, De echtgenoot is voor 't oogenblik weg van huis om te gaan maaien. Niets kon gered worden en de inwoners moesten zich spoeden om zelf niet in de vlammen om tt komen. Westoiilre. Uitbraak. In onze rustige gemeente hoort men niet veel van inbraak, ook was maandag geheel de plaats in rep en roer.- Wat was er gebeurd Eene inbraak neen. Eene nieuwe afbraak van de grillage rond het kerkhof?Neen,., 't was eene uitbraak. M... die nog eene gevangenisstraf uit te doen had, had zicli zondag laatst op Belgisch grondgebied gewaagd, en werd in hechtenis genomen en in de gemeentelijken bak of amigo opgesloten. Toen maandag morgen de politie hem meende naar Yper over te voeren, was de vogel gaan vliegen! Hij had do ijzeren barreelen weten open te wringen, en dAt met de ketens aan de handen. M. heeft tot nu nog toe de menotten niet wc- dergezonden, Verloren le Westoutre een paar om trent nieuwe armbanden, door een ketting aan elkander verbondenalles zuiver van zilver. De armbanden zijn verloren, maandag morgen, langs den keizei gaande van het gemeentehuis naar de gemeene straat. De eerlijke vinder wordt vriendelijk verzocht ze tegen belooning aan den eige naar S. D. weder te brengen. Crombeke. Demedalie van le klas komt verleend te worden aan M. P. Coene, schepen, lid van het weldadigheidsbureel, voorzitter van de kerkfabriek. Oiüh-cajirllr.Dramatische brand Maandag avond ontstond brand in de schuur van landbouwer Hemeryk, welk ge bouw voor 't oogenblik vol hooi enstroostab. Het duurde maar enkele oogenblikken, of het dak stortte in, en van de geheele op brengst van het gezegend voorjaar bleef niets meer over. Buren poogden den brand teblusschen, ten einde alle gevaar te verwijderen. Ondertus- schen verzocht de vrouw dat men hare twee jongens, 8 en 9 jaar, die zij te Caeskerke waande, het naburig dorp, waar juist ker mis was, zou halen. Nauwelijks was de buurman er heonge- sneld, of een der redders trof de twee ver koolde lijkjes der bedoelde kleinen onder een hoop puin. Men veronderstelt dat in plaats van naar Caaskerke te gaan, de kinderen in de schuur zijn gaan spelen met stekskens, en aldus eenen brand hebben gesticht, waar- an zij zelve slachtoffers werden. Ylen dat de suikerij YanTiegbem- Dupont, Rousselaere, de gezondste en de beste is. Te Poperinghe bij M' MONTEYNE, apothe ker op de Groote Markt en te Yperbij M L1B0TTE, apotheker, op de Botermarkt. SPORT. Wielrijden. Ronde van België. 7e I)agLuik- Brussel, 206 km. In den velodrome van Karreveld had men voorzeker nog nooit geen zulken toeloop gezien als Zondag laatst. Geen pleksk n was er onbezeten iedereen wachtte angstig de moedige rijders der Ronde af. Om ure komt een peloton van 10 mannen bin nengestormd, zwart en bijna niet kennelijk van 't stof. MasSelis die groote favori is, zit aan de kop en wordt door het publiek hevig aangemoedigd. Zij moeten 2 rouden doen. In de laatste rechte lijn, op 50 meters der lijn vallen de laatste allen over elkaar. Geluk- kiglijk ontsnappen de 3 eerste aan den val en in eene prachtige emballage wint Masse- lis met bijna een lengte. Masselis deed eene eereronde onder het oorverdoovend gejuich der menigte. Hij was dus eerste dezer etape en eerste deralgemeene klasseering. 1. Jules Masselis, ten 6 ure 5 min., 2. De- thier, op 1)2 lengte, 3. Devroye, op eene lengte, 4. Lambot, 5. Colsaet, 6. Everaerts, Hanlet, 8. Sackx, 10. Leturgie, 11. Nern- l)on, 12. Rosart, 13. Vanhoofstadt, 14. Piat- teau, 15. Desir, 16. Heusghem, 17. Jan Beele, 18. Cnops. De beste pisttoeren werden afgelegd door Masselis en Platteau die ze afgelegd hebben op 1 min. 19 sec. 2/5, en i min. 18 sec. 3/5 De algemeene rangschikking der Ronde van België 1910 is 1. Masselis, 16 punten, 2. Devroye, 25 p. 3. Rosart, 52 p. 4. Dethier, 53 p. 5. Hanlet, 55 p. 6. Platteau, 59 p. 7. Leturgie, 74 p. 8. Everaerts, 82 p. 9. Lam bot, 86 p. 10. Colsaet, 95 p. 11. Dupont.96 p. 12. Sackx, 104 p. 13. Desir, 109 p. 14. Beelc, 116 p. 15. Nempon, 120 p. 16. lleusgliem, 123 punten. Masselis, de overwinnaar, was gelukkig, maar eene zaak speet hem geweldig dat is. dat hij niet meer dan twee ritten gewonnen heeft. Nochtans is het niet overdreven als wij zeggen dat Masselis van af het vertrek der Ronde van Brussel de koers geleid heeft, tijdens heel den wegwijzer. De jongen heef) eene welverdiende overwinning behaald. Hetgeen de voornaamste rijders der Ron de in 't geheel gewonnen hebben, is waarlijk de moeite weerd om mee te nemen 1. Mas selis, 2800 fr., 2. Devroye, 1700, 3. Dethier 1000, 4. Hanlet, 980, 5. Rosart, 970, 6 Platteau, 620, 7. Leturgie,393, 8. Everaerts, 390,9. Dubois, 340, 10. Vandenberghe, 305, 11. Lambot, 285, 12. Colsaet,225, 13. Desir. 220, 14. Dupont, 210, 15. Nernpon, 205, 16. Sackx, 190, 17. Beele, 180, 18. Heusghem, 165, 19. Desmet, 120, 20. Lamon, 110, 21. Vandorpe, 100 fr. De Ronde van Frankrijk.5000 Kilo meters, 25.000 fr. prijzen. De Ronde van Frankrijk begint dit jaar den 3n Juli, om den 31n Juli te eindigen. Men heeft dit jaai twee nieuwe - etapen over de hooge ber gen der Pyreneën tusschengevoegd, waar verleden week de automobiel, welke de weg moest verkennen, nog in de sneeuw bleef steken. Daar zijn de andere bergen der Al pen nog niets tegen Gaat M. Desgrange niet do rnenschelijke krachten te boven Dat zullen wij weten wanneer half Juli de renners te Bayonne zullen overgekomen zijn. Dit jaar rnogen de verzorgde renn rs dei fabrieken per ploegen van 10 renners ingf schreven worden. Zijn reeds ingeschreven 8 rijders voor den »Alcyon» waarondei Vanhouwaert, Depauw, en Blaise Belgen Francois Faber, Garrigou, Trousselier en Lapize. De Francaise rijdt niet mede en hare rijders, de gebroeders Georget en Pas serien, rijden voor het Itaiiaanscli merk - Lignano» alsook Petit-Breton. »Le Globe» strijdt met 6 mannen. In 't geheel zijn reeds 94 ingeschrevenen De deelneming der verschillige fabrieken zal de koers ernstiger maken dan verleden jaar. Meenen.— Een match van belang wordt heden Zondag in den velodroom franco-bel ge te Meenen betwist. De gekende Iransche stayer Sérés zal uitkomen tegen den belg Arth. Vander Stuyft, die men sedert lang- aldaar niet meer aan het werk heeft gezien en tegen Platteau, tweede in het Belgisch kampioenschap der 100 kilom. van dit jaar De ontmoeting zal geschieden op 100 kilom verdeeld in drie reeksen 20, 30 en 50 kilom Velodroom van Yper. Op Zondag 3 Juli 1910, om 3 ure stipt, koers van 100 km. met premie alle 5 km. met de deel neming van Vander Stuyft Arthur, Masselis Jules, Vanden Berghe, Buysse, Spiessens Alph., Defraye, Debaets, Burggraeve, enz DUIVEN. Duivenbond-Poperinghe.Uitslag van len prijskamp uit CREIL van 19 Jun 1910. Wind Noord. 115 Duiven los om 7.00 ure. Aankomst; le duif om 9,53,46 ure; laatste duif om 10,00,14 ure Snelheid le duif 1021,91 meters laatste fuif 982,85meters. Afstand: 178 km. 1 Merlevéde C. 3 p. 9 Hannebouw J. 1 p 2 Pareyn M. 2 p. 10 Schaballie M. 2 p. 3 Hannebouw M. 2 p. 1 Devos Remi 5 Vanden Berghe H 6 Ghelein J. Desagher TI. Fache N.-M. Overduiven 2P. 3p. 1 p. 11 Devos Remi 12 Silvert G_ 13 Devos Roth 14 Desmadryl M. 15 Dave G. 3 p. IP Dave G., Hannebouw M. Te bekomen POPERINGHE. *g;j-te Nationale Bêe- «levaart, van Krplriubrr, naar Leierdes. Deze bedevaart, volgens ge woonte, onder hooge goedkeuring van Z. D. H. M»'r den Bisschop van Luik inge •iclit, zal als volgt plaats hebben A. Vacantiëirein, vertrek uit Luik den 6 September, terugkomst den 14. B. Voorwachttreinvertrek uit Luik don 16 September, terugkomst den 28. C.Rechtstreeksche treinenwaaronder de Ziehentrein, vertrek uit de voornaamste steden van België den 20 September, terug komst den 28. Voor prospectus, enz., zich te wenden tot den inrichter: den Heer F. DELARGE, rue des Prébendiers, 18, Luik, of tot eenen der op de bekendmaking aangewezen .briefwisselaars. - Bijzondere treinen naar Brussel tentoonstelling. Ter gelegenheid der tentoonstelling te Brussel zal in de maan den Juli, Augustus en September uit Kor trijk een trein vertrekken om 9.50 ure "s avonds en te Poperinghe aankomen om 10.58 ure. Men zal dus 's avonds kunnen uit Brussel vertrekken om 8u. 9 m. en hier om 10.58 ure aankomen. De omlerdoiiispeHsioenen. Ie dereen die van z;jn 15e jaar af 15 fr. 's jaars stoit in de Spaar-en Lijfrentkas van den Staat, zal op 65jarigen ouderdom een pensi oen van 575 fr. bekomen." Een werkman, ie reeds voor zich zelve stort, vraagt ons of zijne kinderen ook zulk pensioen zouden trekken, indien er van hun 15e jaar af voor hen begint gestort te worden. Zeker, elk kind, voor welk er van zijn 15e jaar af 15 fr. 's jaars gestort wordt, zal het gemeld pensioen genieten op 65jarigen ou derdom. Het schoonste geschenk dat de ou ders dus aan hunne kinderen kunnen doen, is zelf, als zij kunnen, die stortingen voor ben te doen en hun te leeren om ze later voort te zetten. Het best is hen daarvoor in te schrijven in eene pensioengilde, zooals er thans in alie gemeenten des lands bestaan. Voor onze stad Poperinghe, wende men zich hiervoor bij Mijnheer i-'rniel De Keirs- ieter, hoofdonderwijzer. Hét schijnt dat liefhebbers van goeden koffie over van vreugde zijn sedert zij chico- ei der Trappisten gebruiken van Yin- cart-Silly. Dépöt bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen. Een Abonnement van nu tot einde van 't jaar kost; Buiten stad: r fr 25. Bijzondere binnen stad: i fr. oo. Herbergiers o fr. 5o. TkZLeng-elin.g'ert. Als zich leed en smart en rampen Om uw harte samen klampen, En om dood of leven kampen, Broeders, houdt uw hart en oog Steeds vertrouwvol naar omhoog! Op Zondag 26" Juni 1910, Herbergkerniis en Schaap te verb bij Sn St Sixte, de Wc Pieter Dewaneker St Sixtstraat Au hicai-venu, bij Henri Six, Statie-plein 11 HESPKM, >p de Bertenplaats, en in de Boeschepe- straat, Westoutrestraat, Trommelaarstraat Keer van den Ommegang en Bellestraal (tot aan het Witten huis). Beginnen om 4 ure. Zonder Inleg. Te verhollen 40 Franks, Sn «lest 1Ici*(«»k van Itraliniii, bij Edouard Deweerdt, Westoutre-kals. Schoon Schaap, geg. door Jul Missiaen. Sn hel Vliegende Peerd, bij Emile Rappelet, Veurnestraat lts den ISans, Uij Richard Dewachter, Casselstraat I111 "I Alu'clhof, bij Jerome Jacob, Abeele-kalsiede CJ HOOIT BilL. Binst Poperinghe-Kermis. Op Zon- lag, Dinsdag, Zaterdag Donkeren Omme ang) en Zondag In T Stadhui*. bij Honoré Lemahieu, Groote Markt. lil den («ouden Appel, ij Henri Comeyne, Watbustraat. Ast Café Francais, bij Cyrille Hosdey, Yperstraat. Op bovengemelde dagen, bij Cyrille Hosdey 10 cent. ingang; de andere dagen, vanaf den baterdag voor kermis: ingang gratis. De Programmen of kaaiden van Fees ten ten Bureele van De Poperinghenaar gedrukt, worden gratis hier ingelascht. VELOKOERSEN. Beveren-aan-Yser. Op 26 Juni, koers van 40 km. 65 fr. prijzen le prijs 20 fr. Inschrijving tot 2 ure bij Ach. Sohier. Na de koers, vogelpik met velos, 30 fr. prijzen. Boeschepe. Op Maandag 4n Juli Snelkoersen 65 fr. prijzen le prijs 20 fr. Om der traagst35 fr. prijzen le prijs 10 fr. Inschrijving tot 3 ure ter estaminet Jean Bart Inleg 25 centiemen. SCHIETING AAN DE PERS. Proven. Op Woensdag 29 Juni, zijnde feestdag van SS. Pieter en Paulus, groote Schieting aan de Pers van het Couthof. 500 fr. prijzen. Inleg fr. 6,50 terug 5 f. Inschrijving ter herberg De Klijtte an 12 tot 1 3)4 ure. GAAIBOLLINGEN. Poperinghe. Op Zondag 10 Juli, bij Gaston Wylleman, ter herberg In'tFirma- ient140 franks prijzen. BAANBOLLING. Callicanes (Abeele).Op Zondag 10 Juli. Groote Baanbolling gegeven door de herber giers waar het nationaal vaandel zal uitste ken.Inleg 1 fr per peloton van 4 mannen - Inschrijving van 2 tot 3 ure ter herberg A la Belle Vue bij Louis Bécaert. 150 fr. Prijzen. BERICHT. Ik heb de eer kenbaar te maken dat ik mij ten huize begeef voor het aftrekken van biee «*11 tvijn. Door mijn goed werk en matige prij- zen, hoop ik door uwe aangenaine orden vereerd le wórden. Casselstraat, 20, Poperinghe. Ik heb de eer ter kennis te brengen,dat ik mij belast met het verslagen van Matrassen en mij op aanvraag voor dit werk ten huize begeve. Door mijn verzorgd werk, en mijne matige prijzen, hoop ik het vertrouwen en de voor keur van eenieder te verwerven. 73, Veurnestraat, Poperinghe, heeft de eer kenbaar te maken, dat hij zich komt te plaatsen als lil'IPËIl. Hij aanveerdt alles wat het maken en verma zen van kuipen, tonnen, enz. aangaat. In den Pelikaan, Meessenstraat, Poperinghe. heeft de eer te laten toeten dat hij zich komt te stellen als SA L1515II Tl A li Ui ij zijne moeder ter herberg In de Klok» Casselstraat, Poperinghe. Al wie voor 't jaar 1911 e verkoopen heeft wordt, verzocht het te iten weten aan VICTOR H!IH;Z, Steenvoorde, (Frankrijk). Comptante I te koop aan 10 cent. de pint, bij Petrus Vandamme, Hondstraat, Poperinghe. MET JUNI,Opening van eenen bij Watoustraat, POPERINGHE, (bij de herberg van M. Cyrille Merlevede). Een Tilbury, in goeden staat, met lederen kap en schoot. Genadigen prijs. In lichtingen ten bureele dezer. oede nieuwe Kernmachien te verkoopen bij J de We Delava, Ouderdom-kalsiede Pope- inghe. Suikerij VanTieghem-Dupont, Rousse laere, is zeer spaarzaam in het gebruiken. Brussel, 22 Juni. Markt kalip met afslag. Aalst nieuwe groeite 52 1/2 - 55 fr., Poperinghe 51 - 52 fr. Poperinghe, 24 Juni. Markt kalm tadshop50 fr.; dorpen 45-47 1)2 fr. Weinig bedrijvigheid. Onder gebuurs. Toria's huis stond in brand en onder de menschen die werkten om te blusschen was er een gebuurvrouw met wie ze in kwestie lag. Toria, haar ziende, schiet er zich naartoe Haltzei ze, blijft van ons vuur, gij POPEItINGM, van 19 tot 26 Juni. Geboorten. An'oinette D'amour, d. Hector en Louisa Gille. Agnes Le grand, d. v. Marcel en Elisa Deconinck.— Louis Coene, z. v. Julien en Alice Bouve. OverlijdensVangheiuwen Eugenie, 62 jaar, kantwerkster, echtgenoote van Auguste Bruvnooghe, Babbelaars!raat. Dochy Jules, 24 jaar, velomaker, echtgenoot van Magdalena Swaels, Duinkerkestraat. Huwelijksbeloften. Valere Moncarey, handelsagent te Antwerpen met Antoinette Sansen, bijzondere zonder beroep te Pope ringhe. Krnile Vankemmel, metser met Zoé Du rant, werkster, beide te Poperinghe Richard Barbez, metser te Voormezeele met Magdalena D'alleine, kantwerkster te Poperinghe. Huwelijk. Julien Van Belle, Bureel overste van den Burgerlijken Stand en Secretaris der Besturende Commissie van het gevang te Audenaerde, 29 jaar, met Anna Vuylsteke, bijzondere zonder beroep te Poperinghe, 24 jaar. CROMBEKE, van 1 Mei tot 24 Juni. Geboorten.—Delanghe Palma.- Leynaert Paul.Wylleman Anna --Bourrec Rachel Descamps Yvonne. Overlijdens.—Christiaen Julia, 3 maand. DeschuyIter Marie-Louise. Huwelijk. Vandenbroucke Camil le van Stavele met Platteeuw Marie te Crombeke. VLAMERTINGHE, van 3 tot 23 Juni. Geboorten. Vermeulen Gerard. De- ■bryeke Rachel.Parret Maurice. Aernout Maria. Bollengier Andró. Del'ranck Maria. Allaeys Antoinette. Overlijdens.Rotnmens Lievin, 77 jaar. landbouwer. Bnuckenliove Florentin, 7 jaar, hovenier. Boudry Cyrille, 20 jaar, steenovenwerker.Billiaü Henri, 1 maand. rousbrugge, van 1 tot 21 Juni. Geboorten. Develter Germaine. Overlijdens. Lemahieu Adrienne, 3 maanden. Devloo Pieter, 75 jaar, wedu- waar van Alleweirold Arsenia. Derycke Rosalie, 65 jaar, echtgenoote van VorlyncL Leopold.—Barroo Georges, 6 weken. Huwelijk. Vanhoucke René, dienst- knecht met Croo Mario-Louise, zonder eigen beroep, beide te Rousbrugge. Babys et Bottines en mortné, peau, rnortdo ré, vernis, bronze, chevreau-bleu, etc., en 1«r ef 2me choix, a des prix trés avantageux. Au Soulier (for, chez !{S-".ÏS VÏ'-IF!>5I5- TB YI TLT, prés de la Gendarmerie, 56. rue de Fürnes, Poperinghe. it ter hand te koop, door uitscheiding, allerbeste Naaimachien Singer, 6 jaren gediend hebbendeeene hoeveelheid man- en vrouwenleesten, laatste modellen; rlngelma chien en snijtafel. Inlichtingen ten bureelr dezer. Schoenwinkel, gelegen te midden de stad Yper, over te nemen. Inlichtin gen ten onzen bureele. jjerberg met Werkwinkelgenaamd In hel FI Riddershof te Dickebusch. Voor in lichtingen zich te wenden bij M,ne We Rom mens, Groote Markt, Poperinghe. Poperinghe, markt van den 24 juni. Tarwe, heet. 16.80 - Rogge 12,00 - Havei 12,80- Aardappelen, 100 k. 8,00-Boter de kil. 3,00aO,00. Eieren de 26. 2,45 Yper, 18 juni.Tarwe 20,00 a 21,00 rogge 13,00 a 13,65 haver 17,00 a 17,75 aardappelen 6,00 a 6,50 boter 2,80 a 3,05 eieren 2 30 a 0,00. Rousselaere, 12 juni. Tarwe 20,00 21,00; id. roode 19,00 a 19,50; rogge 15,Oo t 15,50; haver 16,00 a 16,50; boonen 20,00 a 2i,00; aardappelen 8,00 a 9,00; botei 2.9Q a 3,20; eieren 2,35 a 0,00koolzaad olie 53,25; lijnolie 74,50; oude suikerijboo- uen 26.75; id. gele 17 viggens 00 a 35.75, Brussel, 21 juni. Verkensmarkt. Tr koop 335 de kilo op voet 1,05 a 1,20. Anderlecht, 21 juni. Verkensmarkt Te koop 2086 prijs per kilo 1.02 a 1,18. Kortrijk, 2o juni. Witte tarwe 19,50 a 20,50; roode tarwe 18,50 a 19,50; rogge 11,00 a 14.50 haver 17,00 a 17,50 peerdeboonen 21,00 a 00,00 suikerijboonen 18.50 a 14,00 witte aardappelen 6.00 6,25 boter 2,70 a 3,00 eieren 2,00 2,30 koolzaadolie 64,50 lijnzaadoli 79,50; koolzaad 24,50; lijnzaad 20,00 koolzaadkoeken 12lijnzaadkoeken 19,50 a 22,00 sodanitraat 21,50 ammoniak sulfaat 29,50 Veemarkt 33 ossen 0,70 a 0.83 103 veerzen 0,72 a 0,85 241 koeien 0,67 a 0,82 31 stieren 0,65 a 0.80. Dixmude. 20 juni. Haver 00,00 aardappelen 7,00 boter 2,90 a 3,05 eieren 2,15 a 0,00. en vraagt Bakkersgasthuur 5 tot 15 fr. te maande. Inlichtingen ten bureele dezer. Schoenmakersknechten worden gevraagd bij Valère Dezuttere, Yperstraat, 40, oud huis Adolphe Vandecasteele-Leroy. Men vraagt eenen leerjongen bij Canaille Vandercruy ssencoiffeur, Gasthuisstraat, 'operinghe. Gevraagd 4 goede trouwe Schoenmakers. Standvastig werk; goed loon.Inlich tingen bij Adolphe D'amour, Rekhofstraat, Poperinghe. Knecht van 15 tot 10 jaar, kunnende lezen en schi'ijven wordt gevraagd bij R. Mon carey, in 't Paradijs. Goeden Lattensplijter wordt gevraagd bij Victor Ridez, Steenvoordo, Frankrijk. 25 Centiemen per bondel en de kost. De alom vermaarde Familie VERDONCK. Ban- I dagisten-Orthopedisten, drie maal gebreveteerd I voor breukbanden zonder staal en zonder elastiek. Leveranciers van den Staat en Zeewegen, Burger- en Krijgshospitaal. Deze zullen U vrijwaren van alle nuttelooze uitgaven. Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen van per sonen met breuken zoo groot als een kinderhoofd, veroorzaakt door operatie of door het dragen van slechte banden, bijzonderlijk door de elastieke, die door hunne uitrekking zonder waarde zijn voor het ophouden lener begin- of volledige zak- breuk. Vraagt honderde adressen ons uit menschlievendheid gegeven, van personen 1, 2 en 3 maal geopereerd en die na de operatie dui zendmaal slechter waren. Neemt wel in acht dat wij door onze zj.ojaren ondervinding alles kunnen beteugelen, door onze veelvoudige stelsels van Breukbanden. Kinderen worden gewaarborgd genezen.1000 frank belooning aan gelijk welken Specialist of Breuklijder welke het boven gemelde kan weerleggen. Misgroeiingen.Zelfde Huis gelast zich bijzon der met 't recht- maken van alle misvormde lid maten, zooals misgroeiingen der ruggraat, ar men, beenen en voeten.—Bijzon dere Toestellen om de hooge rug te doen verdwij nen en de slechte houding bij kin ders. Onzicht bare Corsets om de misgroeiing der ruggraat te genezen, nuodif) in dit geval. Buikbanden. Bijzonder Huis voor het maken 8 van Buikbanden, voor vrouwen die lijden aan allerhande zakking van den buik. M' Francjois VERDONCK, Kerkstraat, Anseghem- bij-Kortrijk, is sprekelijk den Maandag, van q tot 4 ure namiddag, in den Gouden Appel, Rijssel- wijk, Kortrijk. Én Mr Honoré VERDONCK, bij de nieüwe post te Oostende, is sprekelijk den Zaterdag in het Hotel Den Gouden Hoorn, Simon-Stevinplaats, Brugge. m Alle andere dagen ten hunnen huize in de voormiddag. Op verzoek begeven de heeren VERDONCK hun ten huize van eenieder. ter gelegenheid der KERMIS. Zoiiila^ 26 Juni, Duivenvlucht uit Angoulême, te geven door (te maatschappij La Concorde gevestigd ter herberg Den liaan Om 4 ure 's namiddag, op de Bertenplaats, in de Boeschepestraat, Westoutrestraat, Trommelaarstraat, Keer van den OmutG-'ing. en Bellestraat, tot aan het Witten Huis Tuinbolling om 11 Hespen, zonder inleg. Ztilerdag, 2 Juli. Opening der Kermis en der Negendaagsche Plechtigheid ter eere van O. L. Vrouw van St Jan. Om 7 ure 's avonds Geluid der klokken en gebulder des kanons. /.«inlas, tl Juli. Om 6 ure 's morgens Prijskamp voof Vinken, te geven door de maatschappij Dt Wijngaard

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944) | 1910 | | pagina 6