NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN iers of lsfiuis «aerie HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren, Sloors, Gordijnen. Tapijten. In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe BOOMEN OP STAM 221 kcopen Boomen Een HOFSTEDEKE SPARREN EN LARIXEN SOöfflEI Hopstaken en Larixen 1181 PLANTSOENEN Zondag z» Januari ign. 5 Centiemen. 7c /aar. N 5 ANNONCEN Den drukregel 10 c. Herhaalde Annoncen Eerste Taps, ikllingen en lierlrarg ermissen mits betaling van 25 c". Alle Annoiicen oQpraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-noen ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, IS, Poperinghe. Wekelijksche Almanak.—Januari. Deurwaarder BOUTEN, Vrijdag 6 Januari 191.1, GROOTE KOOPDAG Maandag 9 Januari 1911, Zeer schoone Koopdag Botaris B A ER T, Op dinsdag 3 januari 1911 75 koopen ZWARE SPARREN Notaris PEEL, te Rousbrugge-IIaringhe. Maandag 2 Januari 1911, MERKWEERDIGE VENDITIE I^lontsoeneii Isoseli gelegen te OOSTVLETEREN, Mlcr Camille Vandermeersch InstelZaterdag 7 Januari 1941, Overslag: Zaterdag 21 derzelve maand I Hanewaï», - Toulouse's bosch telkens om 3 ure namiddag, Ipoort Eist-, - Het Pateel Eist a1OOÖ Kepers, de schoonste en zwaarste der streek, b) 500 Hoppe- en Tabakpersen, TE WESTVLETEREN, Woensdag 11 Januari 1911 Openbare Verkooping 7 Heet. 50 aren Boschtaiilie OPENBARE AANBESTEDING het opbouwen van twee Woonhuizen Zaterdag 7 Januari 1911, A anzienlijhe Verknoping van 8 koopen BERKENHOUT, Notaris BA CQ VA ER T, Donderdag 5 Januari 191 10 heet. sterke Boschtaiilie BOOMEN, en VERDUNNING van SPARREN Vrijdag 6 Januari 1911, Openbare Verkooping van 1000 schoone KEPERS, 500 H0PPEPERSEN en 1000 SPARRE80NDELS. Notaris De Grave, UIT TER HAND TE KOOPEN TE STA VELE, (dorpplaats) Woensdag 11 Januari 1911 e VLAMERTINGHE, bij 't Hoekje, 84 KOOPEN BOOMEN A VENDRE OU A LOUER a Gadewaersvgi'de, iOUl Notaris BOUCQUEY, ~~TT Vrijdag 13 Januari 1911, en iO h. T6a. TaiBlie, laandag 9 Januari 1911, SCHOONE IEPEN B00IVIEN 4 WILGEN BOOMEN, Maandag 16 Januari 191 GEMEENTE POPERINGHE, Helhoek), BACQUAERT, te Poperinghe, en DESCH0ÖT, te Cassel. Vrijdag 20 Januari 1911, Openbare Verkooping van TE KOOP eenige doizende schoone rechte Zalig Nieuwjaar Voor de kleine burgerij. Onze kleine kinderen. Provintiale Wegwijzer te verkrijgen ten bureele dezer. Over Leerplicht. volgens overeenkomst. worden ingelijfd RIKGHHAAK 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. Het recht, annoncen of artikels te weigeren is voorbehouden. De Herbergiers hebben rec ht aan Koste!ooze inlassching van twee Horbergl'eesten. Bijzondere buiten stad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 Zon op. Zon ond. Zondag 1 Besnijdenis van 0. H. J. C. H. Odilo, Fulgeniius 7 11 48 m. 3 u 46 m Maandag 2' H. Adelardus. 7 48 3 47 Dinsdag 3 H. Bertilia, Genoveva, Pair. d. Keersenmakers 7 48 3 48 Woensdag 4 H. Pharailde, Patr. der Voerlieden. 7 48 3 49 Donderdag 5 H. Telesphorus, Simeon, Slylites, Egidius. 7 47 3 50 Vrijdag 6 Driekoningen, Gerlrudis, Beriha. 7 47 3 51 Zaterdag 7 H. Hilonius, Lucianus, 'i heodorus. 7 47 3 52 Eerste Kwartier. Volte Maan. Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. Zondag 3 Jan. ten 6 ure 20 minuien 's morgens. Zaterdag 14 Jan. ten 10 ure 26 minuten s' avonds. Zondag 22 Jan. ten 6 ure 21 minuten 's morgens. Maandag 30 Jan. ten 9 ure 15 minuten 's morgens. KANTOOR VAN DEN TE VEURNE. Drie Koningen om 11 ure 's morgens, te Alveringhem, tegen 'i dorp, in 't park van 't Kasteel, van 221 KOOPEN buitengewoone schoone Eiken, Harde Olmen, Populieren, Hollan ders, Klemmers, Essehen, Beuken, Accasias, Linden, Planen, Italiaanders, Sparren, La rixen, enz., waaronder vele van 2 tot 3 1)2 meters omtrek. om 11 ure 's morgens, te Houthem (Veurne), hofstede Paffoort Baes, Feys, Lootvoet en Vanden Bilcke, van Hollanders, Klemmers, Harde Olmen, Eiken, Populieren, Noie- en Appelboomen, vele van 1 m. 30 tot 2 m. omtrek. OPENBARE VERKOOP ING KANTOOR VAN DEN TE DIXMUDH. om 1 ure namiddag ie VhiiLfu», in de bosschen van den heer Joseph Van Naemen, grondeigenaar te Iseghem, GROOTE KOOPDAG VAN van 0,30 tot 0,80 cm. omtrek. Persen, zware Sparretopbusschen en eene vumme drooge Snoeibusschen. De boschwachter Pietcr Dewaele, duidt de koopen aan Met. tusschenkornst van den Nofari LE C0RBESIER, te Iseghem. KANTOOR VAN DEN om 2 1/2 ure juist namiddag, VAN en een al t'eenen blokke nabij den steenweg van Woesten naar Poperinghe. Notaris te Langemarck, ZAL OPENBAARLIJK VERKOOPEN 1" Een Hofstedeken groot 3 H 18 A. 70 C., gebruikt door Henri Verwarde, aan 250 fr. 's jaars, boven de lasten. 2° Een Plantsoenen bosch van 80 A. 40 C. waarvan de Taillie oud 6 jaren. Te vergoeden houtprijzie 800 fr. ter herberg Café df.s 3 Suisses, genaamd Egroo's geniep - Bock», te Yper. 1/2 Insfelpremie. Inlichtingen en Plans Lij voornoemden Notaris Camille VANDERMEERSCH, te Lange marek. in het bosch genaamd - De negen Gemeten», langs de Couillaertdreef, achter de herberg - De Leeuwerk langs den steenweg van Poperinghe naar Crombeke. Gewone voorwaarden en tijd van beta ling m its borg. II om 2 1)2 ure namiddag ter herberg -De Meiboom-, bewoond door Jéröme Deschuytter ter dorpplaats van CROMBEKE, van met 827 Plantsoenen en 14 koopen Eiken Boomen. ten verzoeke van 1.) Den heer Baron Gofp.net De bosschen te Crombeke genaamd - Den Het Nieu- en Van si t» der uit te voeren werken voor in de Sint Janskruisstraat. 2.) I)e familie Caroen De partie bosch te Westvleteren, palende noord en west bosch van den heer Leopold Meersseman. 3Den heer Amédée Behaghel De partiën bosch te Westvleteren, ge naamd - De Nachtegaal - de partie pa lende oost aan de Kraaijestraat-, en - Het Paddebosch 4.) Hel Bureel van Weldaad en de Kerk fabriek van Crombeke. De partiën bosch te Crombeke, genaamd De vette weide-, De Klaverbilck" en -de partie noord aan de Klaverbilck Gewone voorwaarden en tijd van beta- Het Bureel der Kerkmeesters van ?>\ni\hng mits goede borg. Jans kerk te Poperinghe, maakt hekend dat erop MAANDAG 9" JANUARI 1911, om 3 u. stipt namiddag, te Poperinghe, op de Groote Markt, in 't Hotel van Regeering, zal overge gaan worden tot de openbare aanbesteding van voormelde werken ten overstaan van M. Francois Van Welden, bouwmeester te Reninghelst en onder nadere goedkeuring der Hoogere Overheid. Beloop der Begrooting Frs 21.984,93. Borgtocht Frs 2.000,00. De aanbesteding zal plaats hebben bij] aanbiedingen gestuurd aan Mijnheer Henri DEWULF, Voorzitter van den Kerkfabriek-) raad van St Jans kerk te Poperinghe. bij aanbevolen brief ter post besteld ten laatster J j daags voor de aanbesteding, vóór 7 uren Burgerlijke Godshuizen van Yper. om 12 ure zeer stipt namiddag, in het Belle Godshuis, Rijsselstraat, nr 38, Ti-: veins, en lïoojien gekapte zeer dienstig voor hoppe- en tabakkweekers, liggende in verscheidene bosschen te 's avonds, onder dubbelen omslag, waarvan I Zillebeke, Zandvoorde, Hollebeke, Wytschaete de eene de buitenstezal voor opschrift I en Woesten. dragen het adres en de woorden - Aanbe-1 Boekjes met de nauwkeurige beschrijving steding voor onderneming van openbare Ivan al de koopen zijn kosteloos 4e verkrijgen werken - en de andere de binnenstedel rij de boschwachters, alsook bg den Ontvan- woorden Aanbieding voor het opbouwen I ger en den Secretaris van 't Bestuur. van twee woonhuizen in de St Janskruis- j Tijd van betaling mits borg. straat, te Poperinghe. I Door "t ambt van Mer ISisissye, Notaris De aanbiedingen zullen op zegel geschre-|te y - ven zijn en opgesteld gelijkvormig aan hetI STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. 0111 2 ure slipt namiddag, in het Hotel van Regeering, Groote Markt, te Poperinghe, ten verzoette der Burgerlij he Godshuizen dezer stad, Openbare Verkooping van te Watou, in den Helhoek, en te Poperinghe, in den Helhoek en bij 't Abeelhof, verdeeld in 9 koopen alsmede 8Ü koopen zware liiken, Itciiken en Pepuliereii zich aldaar bevindende, Onmiddelijk daarna zal er worden overge gaan tot de Openbare Verplichting voor 9 jaren, ingaande met 1 October 1912, der landen begrepen onder de koopen 6, 7j, en 9 van bovenstaande taillie, verkocht om blank te kappen. £9. Drij Koningendag om 1 1)2 ure zeer stipt nanoen, in 't bosch van Mme Tack, te Westvleteren, in den Leeuwerikhoek, achter de Warande, Gewonen tijd van betaling mits borg. Deze verkooping geschiedt met tussclien- 9'linile IMS VOS, Nota komst van Mie' ris te Watou. lil. STUDIE VAN DEN te Ghyverinchove. schoon en sterk nieuwgebouwd MET HOF om 1 ure stipt, ter hoistede der wed. Jéröine Vernieersch, en op de weide van Henri Berlamont, Openbare Verkooping van bestaande uit zware Hollanders, harde Iepen, Klemmers en 1 Abeel, van de schoonste der streek. Zeer g'eieialiliclijk vervoer. Tijd van betaling mits borg. Vergadering ter hofstede Vernieersch. Met tusschenkornst van den Notaris Vande Lanoitte te Vlameriinglie. model bij het lastenkohier gevoegd. De borgtocht, bf staande in gangbare muntspeciën of belgische staatsschuldbrie ven, zal moeten gestort zijn in handen van den Heer Henri BRUTSAERT, Schatbewaar der der Kerkfabriek en het ontvangstbewijs dezer borgstorting zal de aanbieding verge zellen. De plans, bestek en lastenkohier liggen ter inzage der aannemers in de bureelen van hel Siadssekretariaat van Poperinghe. Namens het bureel der Kerkmeesters I)e Voorzitter, Henri DEWULF. Hameau Callecanes, le long de la frontière. is sa ÉTA BUSSEM EIVT De Sekretaris, Jéröme DEBEIR, pouvant servir de 8 avec MAIS0N a usage de Cabaret, et Jardln. S> adresser au Notahrc BUT,'AYE, 4 Yprees* 'jare, vrij van lasten. KANTOOR VAN DEN TE POPERINGHE. om 3 uren namiddag, ter herberg Het Jagershof ten verzoeke van M. de Baron Goffinet, Openbare Verkooping van staande in de St. Sixte Bosschen. Bij plakbrieven verdeeld in 11 koopen. Ambt van den Notaris 9>evo« le Watou. Voor de aanwijzing der koopen zich te begeven bij den boschwachter L. Van Lierde Vergadering ter herberg Het Jagershof. If. om 2 uren namiddag, ter hofstede gebruikt door Aug. Deroo, te Poperinghe, bij d'herberg - 't Wittenhuis - tegen stad, Openbare Verkooping van -91 koopen van 1 m. 50 tot 2 m. dik, waaronder verscheidene harde iepen, onmiddelijk daarna op de weide van de kin- ders Iluyghe, bij d'herberg «Den Havermuis», l m. 85 tot 1 in 95 dik, w it u a 'i' ig i KM. Vergadering op d'hef plaats Aug. Deroo. III. in eene zitting, ter herberg Het Hof van Commerce be woond door Henri Oatrycko, Casselstraat, te Poperinghe, openbaar te koopen, 1 Eene goed" Weide met OOilllillN, groot 1 heet. 42 aren 70 cent,., palende aan M. Valcke-Vercaemer, de Burgerlijke Gods huizen en M. en Jufvr. Petit. Gebruikt door Benoit Beddcleem, tot 11 October 1911, aan 160 frs bij jare, vrij van lasten. Boomprijs 340 frs. 2/ 1 beet. 37 ar--n 20 ceni. Zaailand, gelegen als voren, palende aan de Burgerlijke Godshuizen en aan de voorgaande koop. Gebruikt door verscheidene tot het wee- ron der aanstaande vruchten aan 150 fr. bij Studie der Notarissen om io ure zeer stipt, onmiddelijk na d< aankomst der trams ter herberg A la Cour de Flandre. - recht over de Statie ie 3'OPERIVOISE, schoone esa zware slaamie (e I. WATOU op den bilk van Jules Drjon ghe, bij de herberg - Au pont de Pierre, 17 koopen Hollanders. II. HARINGHE op de hofweide van Ca mille P arret, Hi koopen Hollanders. III. BEVEREN-Yzer op de hofweide van A uguste A llacker, l'2 koopen Hollanders. IV. STAVELE op de hofweide van Jules Butaye, bij - Den Handspoot, - 8*<£ koopen Hollanders. V. CROMBEKE bij - 't Jagershof, - op den bilk van Theophile Deschuytter, 3? koopen ISollanders. VI. PROVEN A, in eene vloge, bij de hof stede van Henri Debeer .- 13 koopen zwa re Populieren, waaronder van 2ra60. En B, op de hofweide van denzelven 24 koopen zware Hollanders, waaronder van 2m50. Zeer gemakkelijk vervoer. Langen tijd van betaling mits borg. De liefhebbers worden verzocht de boomen op voorhand te gaan bezichtigen. (mélèzes), bij J. Indekeu, Neer-Oeteren, Limburg. Zevenmaal reeds, beste lezers, Bracht ik U de mare meê Dat het nieuwjaar weder aanvangt Overal in land en stee. o— 't Zij gij op uw pikkel spijkert, Of voor uwen oven braadt; 't Zij gij klopt'en kleunt op 't aambeeld Wijl de blaasbalg zoevend gaat; —o 't Zij gij, voor die honger hebben Lustig vleesch en beenen kapt, 't Zij gij voor het dorstig menschdom Pinten schuimend gerstbier tapt; o 't Zij gij op uw tafel hurkend Met den draad werkt en de naald, Of in uwe witte kielen Onze huizen lief bemaalt; o 't Zij gij met of zonder scheermes Hier of daar nen baard afdoet; Luistert wat ik u kom bieden Voor mijn gullen nieuwjaarsgroet: o Goe verkoop en veel kalanten Wordt van harten u gegund, Opdat ge allen de twee endjes Licht te zaïnen knoopen kunt. o Gij die met uw kloeke handen Werkt voor kinderen en vrouw, Brave inden, wier belangen Ik verdedig houw en trouw o— Mocht gij hooge loonen winnen In een werk naar uwen zin, Mocht gij vrij van droefheid blijven Met uw eerbaar huisgezin. o— Gij die van den vroegen morgen In den akker vlijtig zwoegt, Die des zomers, die des winters Zaait of maait endelft of ploegt; o— 'k Wensch u rijke, lachende oogsten, Schoone hoppe bovenal, Ilooge prijzen, vele ponden, Vele balen zonder tal. o Wie gij zijn moogt, die 'k vergete, Groole of kleine burgerij, 'k Wensch voor allen dat 't jaar elve Vol met ruilden zegen zij. o God die goed is" hoven mate Sta ons bij geheel dit jaar, Hij vervul de oprechte wenschen Van - De Poperinghenaar-. De Abonnenten aan wie nog geen posthwittancie is aangeboden geweest, mogen nog ten onzen bureele komen beta len wij zldlen de postkwiltancien maar in de post neerleggen na Zondag 8 Januari. Vervolg. Hulp moet verders komen b/ vanwege den staat. Wij mogen zeggen dat het gouvernement niet onverschillig bleef len aanzien van middelstandsbeweging. De vakscholen genieten zijne milde be scherming. Waar een burgersbond bestaat stuurt de staal, op aanvraag, bevoegde leer meesters, die onderricht geven in alles en over alles wat met den schrijnwerkers-, bak kers-, schoenmakersstiel, enz. in betrek staat. Jammer genoeg worden die lessen niet genoeg gevolgd Er bestaat geen verbroe dering, geen vriendschap genoeg! Men wil zich niet vereenigen Vijf of zes Ieperlingen volgden te Ieperen de vaklessen van Pope- ringe waren er veel meer dan van Ieperen zelf Men moet vragen dat de slaat toelagen geve voor de plaatselijke tentoonstellingen. Een stoofmaker, een timmerman, een schrijnwerker maakt een schoon stukhij moet de gelegenheid hebben om het te laten zien. Zoo zal men onder de ambachtslieden edele wedijvering wakker roepen en de renteniers en begoede lieden zullen kunnen waarnemen dat zij naar Brussel niet moeten loopen om wel en goedkoop gediend te worden. Ge vindt menschendiedeDken dat in hunne stad niets, dat deugt, kan gemaakt en geleverd worden. De slaat zou de groote aanbestedingen moeten verdeelen volgens de vakken, de ambachten. Sommigen houden staan dat het maar moeilijk zou kunnen geschieden. Wij moeten wel weten dat het nu toch gebeurt. De algemeene aannemer doet nu toch de aanbestedingen op eigen hand. Wilde de staat ze van den eersten keer onder de kleine bazen verdeelen, hij zou beletten dat de algemeeue aannemer alleen al profijten irekt. De staat steunt ook het werk van den leertijd. Ge weet waartoe gewoonlijk de leerjongen gebruikt wordt; hij doet in stad de loopjes voor de keuken en voor Madame en komt maar weinig op den werkwinkel Het werk van den leertijd brengt verande ring in dien toestand. Door koutrakt blijven de vader van den minderjarigen jongen en de baas drie jaar onderling verbonden. Na zijne drie leerjaren inag de jongen een exaam aanbieden. Voldoet hij, dan krijgt bij een bekwaamheidsdiploma, benevens 100 fr alaam of gereedschap. De baas trekt drie maal 50 fr. voor zijne moeite. Maar dat is nieuwe bazen aankweeken, zult gij zeggen Degenen die leerjongens aannemen, moeten bedenken dat zij toch niet onsterfelijk zijn En voor iemand die bezield is met ctiristelij ke gedachten, is het geen edel en verdienst vol werk met den geringeren man hand in hand te gaan en aldus hij te dragen tot de heropbeuring van den evenmensch? Den middenstand worde ook eene behulp zame hand gereikt cl vanwege de gemeenteoverheid. Zij ook kan bijdragen tot het inrichten en het steunen van het vakonderwijs. Zij kan den leertijd inrichten in de weezenhuizen en alzoo er veel toe helpen om van die ouder looze, ongelukkige kinders goede burgers te maken. Zij koude politie over den handel in de gemeente, en legge hooge taksen op de rondleurders die gansche dagen de bellen gaan aftrekken, 't zij om te verkoopen 't zij om te bedelen. Het rondleuren moet streng tegengewerkt worden. Dezen gemak kelijken stiel oefenen dikwijls lieden uit die niet van onbesproken gedrag zijn of die te lui zijn orn te werken Echter moet gij de doelmatigste werking verwachten d/ vanwege uw eigen zeiven Burgers, rekent op uwe eigene macht, op uwe persoonlijke werking. Gaat niet altijd overal aankloppen om ondersteuning alhier of toelagen aldaar toont dat gij mannen zijt van durf', van onderneming, van wil. Slieht verceiiigingen, kleine bur- op de hoogte brengen van 't geen zij zijn moet, dan is het broodnoodig dat haar, in de moedertaalhet vakonderricht gegeven worde, waaruit de Walen sinds jaren zoo veel voordeel trekken Kleine burgers, in 't belang van uw eigen zeiven, van uwe huisgezinnen, van de katholieke partij, vereenigt u! Goede en edele menschen willen wij maken, rechlzinnige nienscbën, onafhanke lijke menschen In den middelstand treffen wij de mannen aan die meer dan gelijk wie houden vnn de rust, van het recht, van den godsdienst. Die willen wij redden! Maar daaiom hand in hand Zoo zal men eens mogen herhalen wat mijn ambtgenoot advocaat Van de Vyvere zei op het Heilig- Sacramentscongres te Roeselare: - Ziet, zij zijn vereenigd op alle gebied, 't is het bewijs dat zij elkander beminnen en dat zij Cbrislen zijn. - V. GEPAST VOEDSEL. Wanneer is een herberg spint je melk (of 300 gram.) genoeg voor een boor- lingske In geval het kind alle weke, ten minste 1 1/2 vierendeel verzwaart, en daarbij niet en krijscht om meer voedsel. Wanneer moet men meer dan 300 gram geven? In geval het kind wekelijks min dan 1 1/2 vierendeel (150 gram) verzwaart, noch uitsmijt noch groen afgaat. En soms krijscht uit nood omdat het te weinig krijgt, 's Winters moet men een derde of een vierde meer melk geven dan 's zomers, dus 400 tot 450 of wat min dan eene mate- pint. Van 2 kwalen welke is de kleinste, te VELE ofte WEINIG melk? Neemt een kind te weinig, het en zal niet genoeg vooruitgaan of beklijven, zonder nogtans ziek te worden Hét zal "soms "ej krij.schen van den honger. Krijgt het te vele, 't zal weinig verzwaren, zelfs verma geren en krijschen door zeer, door maag- en dermontsteking, waardoor het 2 of 3 dagen moet leven met gekookt water alleen. Daaruit zult gij besluiten dat het beter is te weinig dan te veel geven. Daarom begin nen met weinig voedsel en meer geven volgons nood naar den uitslag der weeg schaal. Wanneer krijgt een kind allengs- kens gepast voedsel, genoeg en niet te veel? Wanneer het1. Niet uitsmijt. Het verwerkt of verteert, wat het traag drinkt, in 15 minuten. Eene pan gewel dig (zeere) of overtollig gevuld zal licht overloopen. 2. Niet dun en groen afgaat. (Groene doekjes zeggen krijschen, zeer hebben en vermageren. 3. Niet lastig is. ('t Buikske wel gevuld, 'i hertje begeert de ruste. 4. Iedere week ten minste 1 1/2 vieren deel verzwaart. 5. Zijn wezentje licht roozekleur en vast vleesch heeft. (Niet bleek en derf of papvottig. Daarom, veel licht en lucht. MOEDERS, Overweegt grondig die vijf punten. Gij zult schoone en gezonde kinderen hebben, in die voorwaarden met zorgvuldig mijne raadgevingen te volgen. Dokter G. PATTYN. gers. De toekomst is aan de vereeniging. Sticht pensioenkassen onder de leden der zelfde vakvereeniging, bijv. onder de bakkers. Ware er geen middel om eene maatschap pij te stichten tot het aankoopen van ge reedschap, kleine werktuigen, een motor bijv.? Te Ieperon bestaat er zulk eene, en de leden vinden er zulke voordeelen in, dat ze van Poperinge, ja, van Diksmuide komen om er deel van te maken. De staat geeft 5 ten honderd op al de aankoopen die gedaan worden. Daarenboven bekomt zulk een syndikaat eene prijsvermindering die de fabrikanten aan niemand anders toestaan. Sticht verzekeringsmaatschappijen Roeselare, Kort rijk, Handzame, om maar die te noemen, bezitten er reeds tot groote bate der verzekerden. De naamlooze maatschap pijen van brandverzekering doen ongehoorde profijten. Men heeft nauwkeurig berekend dat zij, wanneer zij 100 000 fr. premie trekken, nooit meer dan 50.000 fr. voor brandschade uitbetalen. Sedert verschillen de jaren betalen de leden te Handzame geene premie meer het bijeengebrachte fonds is aanzienlijk genoeg om alle waar schijnlijke schade te dekken. Vergeet het vakonderwijs niet. Velen zijn niet op de hoogte van 't geen hun ambacht, hun stiel aangaat. Waar er eene vereeniging bestaat, hoeft men slechts de aanvraag aan den staat te doen. hij zal voor alles zorgen. Aan het gebrek van vakkennis is het te wijten dat vele Vlamingen bij hunne Waai- scbe lar.dgenooten ten achteren zijn. Willen wij onze Christene Vlaamsche bevolking Vooraleer over te gaan tot verdere be schouwingen moeten wij de Redactie bedan ken over hare nota die volgde Over Leer plicht. Poperinghenaar 18 December. Daar zij enkel ons besluit is voorafgegaan, zullen wij het verder overbodig achten er op terug <e komen. Na degenen die in het algemeen beweren dat het volk gemakkelijk het, ouderwijs ont beren kan, onlmoeten wij anderen, die het onderwijs in zicli zeiven wel niet veroordee- len maar er geene vrede kunnen mèe heb ben, daar ze vreezen ,dat het onderwijs, voor allen, veeltijds onvolkomen en niet genoeg door de opvoeding gesteund zal kunnen zijn. Wij geven gaarne toe, dat een kind, door eerlijke en arbeidzame ouders opgekweekt, onderwezen in zijne plichten en opgewekt om die te betrachten, to verkiezen is boven een ander, dat kan lez-m en schrijven, maar teenemaal vreemd is aan alle begrippen van Zedenleeren Opvoeding;maar zijn de voor beelden van dit laatste slag dan zoo menig vuldig, en besiaan er in de samenleving dan slechts deze twee uitersten Hebben wij ntegendeel niet te klagen over een groot ge tal kinderen die evenzeer verstoken blijven en van opvoeding en van godsdienstig onder wijs Is zu lke grove onwetend beid onder deze twee opzichten dan te verkiezen beven een begin van beschaving Zeker zal een niet- deugend kind met eene zekere mate kennis toegerust, gevaarlijker zijn dan indien het stompzinnig ware gebleven maar ook welk onberekenbaar aantal kinderen zijn den ver keerden weg opgegaan, en diensvolgons voor zich zei ven en voor de samenleving ver achtelijk en gevaarlijk geworden om reden dat zij afgezonderd bleven van het noodigo en weldoende godsdienst onderricht En het ergste van al is, dat deze kanker der ondeugendheid en der onwetendheid van geslacht tol geslacht wordt overgeplant en overgfërfd dewijl de ouders de weldaden an het kristen onderwijs niet beseffen ver- waarloozen zij het liehaamlijk en zedelijk welzijn hunner kinderen, die later, van niets

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1