NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE EN OMSTREKEN, HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD mm mm m wil verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoiiuren, Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poi'imxnii; 1131 PLANTSOENEN 22! koopen Boomen Een HOFSTEDEKE heest DE POPERlNGHEIiAAR i 84 KOOPEN BOOMEN B00ME GEKAPTE SPARREN BUlTENliANDSCH fHEffülS. bacquaert, te Poperinghe, en deschgdt, te Cassel. jaarTïjksche venditie Zondag 8Januari 1911. 7e /aar. Nr 6 larixEn. 5 Centiemen. ANMONCEN Den drukregel 10 c. Hei haalde Annoncen /olgens overeenkomst. Eerste Taps, Ooilingen en fl jrïierg e rraissen mils betaling van 25 c". INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe öp grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,6® fr Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. VVekelijksche Almanak.—Januari. Zon op. Zon ond. Ti Notaris BOUCQUEY, Maandag 9 Januari 1911, SCH00NE IEPEN BOOD 4 WILGEN B00MEN, l<' 11UITBOO m E r¥ Vrijdag 13 Januari 1911, en ld li. TO a. rjFï*ilIIe, Maandag 16 Januari 1911, GEMEENTE POPERINGHE, Helhoek Deurwaarder BOUTEN, 9 Januari 1911, Maandag Zeer schoone Koopdag gelegen te OÖSTVLETEREN, M' Camille Vandermeersch Overslag: Zaterdag 21 Januari IBM, Notaris P REL, te Rousbrugge-IIaringhe. Woensdag 11 Januari 1911 Openbare Verkooping 7 Heet. 50 aren Boschtaillie BOOMEN b.) In het bosch aan de Kraeijestraat 11 Eiken van 1 ra. 30 tot 2 m. 25 dikte OPENBARE AANBESTEDING het opbouwen van twee Woonhuizen A VENDUE ÜC A LOUER a Godewaersvelde, Notaris BA. CQ UA.RP T, Woensdag 11 Januari 1911 te VLAMERTINGHE, bij 'i Hoekje, Vrijdag 20 Januari 1911/ le isoi»r;ssi.\^asi-;, Openbare Verkooping van Notaris DRV OS Op laandag 23 Januari 1910, Openbare Verkooping van PROOT, te Woumen, en VERCRUYSSE, te Ruddervoorde. Notaris JIAGII eb AERT. Op Woensdag 11 Januari 1911 Openbare Verkooping 0p Dinsdag 17 Januari 1911, Openbare Verkooping van VANDE LANOITTE te Vlamertinghe en BACQUAERT, te Poperinghe. OP ^MMDIG~23~JAN¥^RI 4914 Openbare Verkooping van lóooo Iloppeperseii en Kepers, TR KOOP eenige (luizende schoone rechte Burgeriijke-belangen. Onze kleine kinderen. Nagalm van Kerstdag. Eerste Communie. worden ingelijfd Alle Armonoen cooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-noen ingezonden worden. Het recht, annoncen of artikels te weigeren is voorbehouden. DE FOP ESAAH 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kosteïooze inlnsschirig van twee Herbergfoestcn. Bijzondere buiten siad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Zondag 8 Plecht, van IIII. Driekoningen, 11. Gudula. 7 u 47 m. 3 u. 54 m. Maandag 9 H. Basilia, Honorius. 7 46 3 55 Dinsdag 10 II. Willem, Agathon. 7 45 3 57 Woensdag 11 H. Hyginus, Flora, Hortensia. II. Titiana, Arcadius. 7 3 58 Donderdag 12 7 44 4 0 Vrijdag 13 11. Veronica, Leontius, Godefried. 7 43 4 1 Zaterdag 14 II. Hilarius„ Felix, Lucretia. 7 43 4 2 Eerste Kwartier. Volle Maan. Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. Zondag 3 Jan. ten 6 ure 20 minuten 's morgens. Zaterdag 14 Jan. ten 10 ure 26 minuten s' avonds. Zondag 22 Jan. ten 6 ure 21 minuten 's morgens. Maandag 30 Jan. ten 9 ure 15 minuten 's morgens. KANTOOR VAN I)EN TE POPERINGHE. i. om 2 uren namiddag, ter hofstede gebruikt door Aug. Deroo, te Poperinghe bij d'herberg 't Wittenhuis tegen stad, Openbare Verkooping van -11 Eioojten van 1 m. 50 tot 2 m. dik, waaronder verscheidene harde iepen, onmiddelijk daarna op de weide van de kin der?- Iluyghe, bij d'herberg «Den Havsrmuis» l m. 85 tot 1 m. 95 dik, Vergadering op d'hofplaats Aug. Deroo II. om 3 uren namiddag, ter herberg Het Jagershoften verzoeke van M. de Baron Goffinet, Openbare Verkooping van staande in de St. Sixte Bosschen. Bij plakbrieven verdeeld in 11 koopen. A mbt van den Notaris E$evos le Watou Voor de aanwijzing der koopen zich te begeven bij den boschwachter L. Van Lierde Vergadering ter herberg Het Jagershof. 133. in eene zitting Ier herberg Het Hof van Commerce be vvoöud door Henri Catrycke, Casselstraat te Po])eringhe, openbaar te koopen, 1Eene goede met Woonhuis, groot 1 heet. 42 aren 70 cent., palende aan M. Valcke-Vercaemer, de Burgerlijke Gods huizen en M. en Jufvr. Petit. Gebruikt door Benoit Beddeleein, tot 11 October 1911, aan 160 frs bij jare, vrij van lasten. Boomprijs 340 frs. 2/ 1 heet. 37 aren 20 cent. Xauilninl, gelegen als voren, palende aan de Burgerlijke Godshuizen en aan de voorgaande koop. Gebruikt door verscheidene tot het wee- ren der aanstaande vruchten aan 150 fr. bij jare, vrij van lasten. KANTOOR VAN DEN TE VEURNE. om 11 ure 's morgens, te Houthem (Yeurnc), hofstede Patfoort. Baes, Feys, Lootvoet en Vanden Bilcke, van Hollanders, Klemmers, Harde Olmen, Eiken, Populieren, Note- en Appelboomen, vele van 1 m 30 tot 2 m. omtrek. O PEN BA li E VERKOO P1NG van en een IMsiaiisoeiseai Isoscls al t'eenen blokke nabij den steenweg van Woesten naar Poperinghe. Notaris te Langemarck, ZAL OPENBAARLIJK VERKOOPEN 1" Een Hofstedeken groot 3 H. 18 A. 70 C., gebruikt door Henri Verwarde, aan 250 fr. *s jaars, boven de lasten. 2° Een Plantsoenen bosch van 80 A. 40 C. waarvan de Taillie oud 6 jaren. Te vergoeden houlprijzie 800 fr. om 3 ure namiddag, tor herberg Café des 3 Suisses, genaamd B vk-, te Yper. Inlichtingen en Plans Hij voornoemden N mi-is Camille VANDERMEERSCH, te Lange marck. KANTOOR VAN DEN om 2 1)2 ure namiddag ter herberg „De Meiboom-, bewoond door Jéröme Deschuytter ter dorpplaats van CROMBEKE, van met 827 Plantsoenen en i5 koopen Eiken Boomen. ten verzoeke van 1.) Den heer Baron Goffinet De bosschen te Croinbeke genaamd Den Hanewal-, - Toulouse's bosch», -HetNieu- poort Eist -, Het Pateel Eisten - Van Egroo's gemet 2.) De familie Caroen De partie bosch te Weslvleteren, palende noord en west bosch van den heer Leopold Meersseman. 3.) Den heer Amédèe Behaghel De partiën bosch te Westvleteren, ge naamd De Nachtegaal -de partie pa lende oost aan de Kraaijestraat en Het Paddebosch a.) In het bosch genaamd -De Nachtegaal», 4 Eiken van m. 45 tot 2 in. 10 dikte waaronder eenen allerschoonste!) kuiper. 4.) Het Bureel van Weldaad en de Kerk fabriek van Crembeke. De partiën boscli te Crombeko, genaamd -De vette weide-, DeKlaverbilck- en -de partie noord aan de Klaverbilck "Voor het aanduiden der bosschen en der boomen, zich te wonden, 't zij bij M. Louis Van Lierde te Westvleteren-Jagershof, 't zij bij M. Benoit Abeele te Croinbeke. Gewone voorwaarden en tijd van beta ling mits goede borg. STAI> roriiiUNGiiii. der uit te voeren werken voor in de Sint Janskruisstraat. Het Bureel der Kerkmeesters van Sint Jans kerk te Poperinghe, maakt bekend dat er op MAANDAG 9n JANUARI 1911om 3 u. stipt namiddag, te Poperinghe, op de Groote Markt, in 't Hotel van Regeering, zal overge gaan worden tot de openbare aanbesteding van voormelde werken ten overstaan van M. Francois Van Welden, bouwmeester te Reningbelst en onder nadere goedkeuring der Iloogere Overheid. Beloop der Begrooting Frs 21.984,93. Borgtocht Frs 2.000,00. De aanbesteding zal plaats hebben bij aanbiedingen gestuurd aan Mijnheer Henri DEWULF, Voorzitter van den Kerkfabriek raad van St Jans kerk te Poperinghe, bij aanbevolen brief ter post besteld ten laatsten iaags voor de aanbesteding, vóór 7 uren s avonds, onder dubbelen omslag, waarvan de eene de buitenstezal voor opschrift dragen het adres en de woorden - Aanbe steding voor onderneming van openbare werkenden de andere de binnenste) de woorden Aanbieding voor hel opbouwen van twee woonhuizen in de St Janskruis straat, te Poperinghe. De aanbiedingen zullen op zegel geschre ven zijn en opgesteld gelijkvormig aan het model bij het lastenkohier gevoegd. De borgtocht, bestaande in gangbare muntspeciën of belgische staatsschuldbrie ven, zal moeten gestort zijn in handen van den Heer Henri BRUTSAERT, Schatbewaar der der Kerkfabriek en het ontvangstbewijs dezer borgstorting zal de aanbieding verge zellen. De plans, bestek en lastenkohier liggen ter inzage der aannemers in de bureelen van het Stadssekretariaat van Poperinghe. Namens het bureel der Kerkmeesters De Sekretaris, De Voorzitter, Jéröme DEBEIR. Henri DEWULF. Hameau Caliecanes, le long de la frontière. un i';r.%BHssem i<:.%'8' STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. om 1 ure stipt, ter hofstede der wed. Jéröme Vermeersch, en op de weide van Henri Berlamont, Openbare Verkooping van bestaande uit zware Hollanders, harde Iepen, Klemmers en 1 Abeel, van de schoonste der streek. Zeer geniaitkelijk vervoer. Tijd van betaling mits borg. Vergaderingler hofstede Vermeersch. Mol tusscbenkomst van den Notaris Vande Lanoitte te Vlamertinghe. pouvant servir de avec MAiSON h usage de Cabaret, et Jardin. I S'adresser au Notaire BUTAYE, a Ypres. Studie der Notarissen om xo ure zeer stipt, onmiddelijk na de aankomst der trams ter herberg - A la Cour de Flandre, - recht over de Statie schoone eii zware slaande le I. WATOU op den bilk van Jules Dejon- ghe, bij de herberg - Au pont de Pierre, f? koopen Hollanders. II. HARINGHE op de hofweide van Ca^, mille Parret, H 8 koopen llollniulor*. ill. BEVEREN-Yzer op de hofweide van Auguste Attacker, I<1 koopen Hollander»!. [V. STAVELE op de hofweide van Jules Butaye, hij - Den Hondspoot, -8£ koopen IBolIanders. V. CROMBEKE bij't Jagershof, - op den bilk van T/ieophile Deschuytter, S7 koopen Hollander*. VI. PROVEN A, in eene vloge, bij de hof stede van Henri Debcer .- 13 koopen zwa re Populieren, waaronder van 2m60. En B, op de hofweide van denzelven 24 koopen zware Hollanders, waaronder van 2m50. Zeer gemakkelijk vervoer. Langen tijd van betaling mits borg. De liefhebbers worden verzocht de boomen op voorhand te gaan bezichtigen. STUDIE FA V DEN TE WATOU. om 9 ure voormiddagter herberg be woond door Auguste Verbrugge te WATOU - Plaats, HerberggerïefToog met buffet, bierpomp, ronde tafel, schraagtaf 4, 10 herbergtafels, 50-stoelen, bank met leuning en andere, Spoelbak met verdruip, vierpotten, tinnen maten, pint-, kapper- en druppelglazen, postuurkens enz. Mobilaire voorwerpen Groote jac hts toef met toebehoorden, ledekanten, kaders, spic- gels, lampe-belge, stoors, jalousiënen menig vuldige andere voorwerpen. Kortewagen, rakels, houwen, spaden, aai stand en en scholels. Kepers, beetrapen, koolrapen, klaverhooi en hoeveelheid strooi. Gezaagd hout 1000 meters popelieren berd in koopen verdeeld, leggende bij het huis van Henri Maerien langs de Watou- straat. Met gereed gelden verhoog van 40%. Kantoor van de Notarissen liaaiuEag 12 Jaiuiari 1181 S, ten 12 ine, te VLADSLOO, bij den Opzet, voor d'erven van Mevrouw de Douairière Ridder Eugène van Outryve d'Ydewalle de Serret, van 125 koopen afgezaagde Spar ren van 35 c. tot 1 in., 60 id. Taillie, 20 id. Kepers, 30 id. Stop- en Haagpersen, 6 iel. Plantsoenen, 6 id. Snoei en 4500 drooge en groene Busschen. SÉtÉSfeB STUDIE VAN DEN TE PROVEN. om 1 ure slipt namiddag, te W es< vletferen, op de plaats, ten sterf- huize van Sieur Edmond Ver Eyck, zijnde de herberg Hel Gouden Hoofd van de nabeschreven roerende goederen, te weten 1Meubels en Menagiegoederen verschei dene ledekanten, waarvan een met ressort, commode, naaimachien, koffers, sargien, spreien, beddingen, 30 stoelen, kleine en groote vierkante tafels, ronden tafel, zetel, horloge, spiegels, stoven, lampe-belge, kin kets, stoors, gordijnen, kleerkas, kaders potten, pannen, kommen, gleis en verder keukengeriefvaandel met stok 5 strijk ijzers, sirijkstove, strijktafel, strijkmanden strijkplanken, boog en pijlkas, en zoo voort 2. Herberggeriefzooals, bierpomp en darmen, 50 pinten, veie kappers en glazen, bierkannen, cabarelten, verleek, toogplan- kiet, ijdele flesschen en zoo voort. 3. Alaam Ressortkar, aal- en waschkui- pen, standen, pijpegale, seulen, keiels, 2 camionwielen, graander, spade, houwen, rakels, bakken, schop, planken, staken, vor ken, strooipeerd, zwijn bak, gewichten, broodmanden, knnijn koten, en zoo voort. Mestink, aalput, 300 kilogrammen aard appels en wat beo rapen. Op gewone voorwaarden en met gereed geld. sms Burgerlijke Godshuizen van Yper. om 2 ure zeer stipt namiddag, Hl l4ooj>«'6« zeer dienstig voor Timmerwerk, tabak- en hoppekweek, in het bosch ge naamd Do Vuilenmeersch te 2I1LLËB11 K gelegen op 700 meters afstand ten noord oosten der herberg - Het klein Zillebeke bijgenaamd - De Vodde Door 't ambt van Mter A. iSeynacrl. Tijd van betaling mits goede borg. Studiën van de Notarissen om 2 ure juist namiddag zuivere epiceas, TE POPERINGHE, op de landingen der herberg »Het Doolhof voor hoppe- en tabakpersen bij J. Indekeu, Neer-Oeteren, Limburg. Op het bureel der Kamer liggen verschei dene wetsvoorstellen, bestemd om de kleine burgerij ter hulp te koinen. De Kamer heeft beslist ze spoedig te bespreken. Daar zijn vooreerst de wetsvoorstellen van MM. du Bus de Warnaffe en Masson, vol gens welke de verachterde schulden na eenen zekeren lijd interest opbrengen voor den scbuldeischerdan het voorstel op het klein stedelijk krediet en het weivoorstel van M. Colfs op de burgerlijke faling of liever de faling dor burgers; eindelijk heeft men het wetsvoorstel van M. Gillès de Pélichy, waarbij eene Middenkredietkas zou ingericht zijn voor Ambachten en Neringen. Reeds lang ook is er spraak de proces kosten te verminderen die zoo zwaar op de kleine burgerij wegen. Het ware een hoogst nuttig werk, indien de Kamer eens hare politieke betwistingen wilde inkrimpen, om haren tijd aan werk te besteden dat hoogst nuttig zou zijn voor eene belangrijke klas der samenleving en dus voor heel de samenleving. We zegden daar een woord over de ver mindering der proces-kosten. Zooals het nu is, kunnen de proces-kosten moeilijk verminderd worden, de pleitbezor gers, deurwaarders en advokaten klagen nu reeds putten in de aarde dat zij veel te veel werk voor niet moeten doen, en zelfs veel werk waaraan zij niet alleen hunnen tijd moeten besteden maar zelfs nog geld moeten toedragen. Dat zijn ook burgers en dat is een toestand die niet mag blijven bestaan. Zoo lazen wij verleden week dat een boe renzoon uit 't arrondissement Brussel 't -Pro Deo - bekomen had, hoewel de tegenpartij deed gelden en bewees dat zijn vader een zeer welstellend landbouwer was. Doch de zoon was meerderjarig en heeft zijne ouders noghij kezit dus goene goede ren en woi'dt enkel aanzien als een werkman. Voor zoo een persoon moeten de pleitbe zorgers kosteloos werken,dat is toch niet aannemelijk. Om de proceskosten te verminderen zon der schade te berokkenen aan de ambtenaars van het gerecht, zou eeno lieele hervorming- noodig zijn. Die hervorming zou daarin be staan dat de achterstallige schuldenaars kunnen gedaagd worden vóór den vrede rechter, als de schuld niet te hoog beloopt. In andere woorden, men zou de bevoegd heid van den vrederechter moeten uilbrei den. Een wetsvoorstel is op het bureel der Kamer berustend nopens die uitbreiding van bevoegdheid. Deze zou zeer goed kunnen samengaan met het voorstel Colf's hetwelk zegt dat bur gers die geen nenngdoeners zijn en niet betalen, ook in faling hunnen verklaard worden even als handelaars. Indien slechte betalers moesten vreezen dat zij, zonder of mits zeer weinig kosten eens bij den vrederechter kunnen geroepen worden, die hen zou vermanen tot betaling op straf van rechterlijk vervolgd te worden, de meesten zouden meer om hunne schulden bekommerd zijn. Maar nu weten ze, dat de zaak voor de handelsrechtbank of burgerlijke rechtbank moet komeu, en dat de schuldeischer daar toe zijn toevlucht niet zal nemen, omdat het te veel kost. Eene vermaning van den vrederechter zou zeer gevreesd worden immers, dat zou bekend geraken, en niemand houdt ervan dat hij bij - mijnheer de juge - is moeten komen. Velen zijn er die zich om hunne leveraars, wien zij eenen plak gezet hebben, niet be kreunen, en die den eenen - plak - nevens den anderen zetten. Kerels, die waren gaan halen op den naam van iemand anders, worden gestraft als af truggelaars, maar kerels, die waren gaan ha len voor hunne eigene rekening, met het gedacht toch niet te betalen, zijn niet vat baar voor de strafwet. Zij zijn, in den grond, zoowel aftrogge- laars als de eersten. Men zou ze ten minste moeten gemakke lijk vatbaar maken voor de burgerlijke wet. Is liet geioofiijk dat men de ware suiker ij - der Trappisten Vincart - kan verkrijgen aan 60 cent. de kilo? Zij is noch tans overal te verkrijgen aan dien prijs. Dépot bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen. VI. DE GROENE VERSCHE. - Waardoor sterven meest hinderen in den zomer Door de groene versclie. De kinderen loopen uit, zegt men. Dit gebeurt ook altemets in andere jaargetijden. Wal is groene versche, dat uit- loopen 't Is een teekeri van dermontsleking, die zeker een gevolg is van onregelmatige, of ongepaste, of overtollige voeding; in andere woorden de kinderen eten te dikwijls en te vele, zij eten pap of patatten- als ze de borst of flauwe melk moeten nemen. Waarom geschiedt dat uitloopen meer in den zomer? Omdat het verteren bij de kleine kinderen, gelijk bij de groote menschen, moeilijkst geschiedt in de warme dagen. Zouden onze magen hutsepot, zwaar en veel eten, goed verteren in den zomer? Neen niet waar? Groote menschen hebben verstand om dan weinig en licht eten te nemen. Wat moet gij doen als een kind uitloopt? 1. seffens GEEN DRUPPEL MELK meer geven, 2 of 3 dagen. 2. alle uur wat GEKOOKT WATER of linden thee geven. 3. uwen geneesheer raad en daad vragen. Maar zal een flauw kindje niet sterven van honger Absoluit niet: het kan gemakkelijk eenige dagen leven zonder melk of ander voedsel, maar zonder water zou het bezwijken door den dorst. Dokter C. PATTYN. In uw geëerd blad hebben wij verschillige artikels over Kerstdag gevonden. Wij heb ben er gelezen wat Kerstdag tot ons, die reeds in leeftijd gevorderd zijn, zegt wat Kerstdag is voor kleine kinderen. Maar mij dunkt dat met Kerstdag 1910 er iets be hoort gezegd te worden over de H. Com munie der kinderen, nu voor het eerst misschien sedert eeuwen een oneindig getal kinderen Christus in de H. Communie ont vangen hebben, nu de kribbe om zeggens tot de wieg is genaderd, nu met de Engelen rond onze altaren geschaard eene kinder menigte zich vervoegd heeft. Het weze mij dus geoorloofd eenige gedachten elders ge lezen vrij mede te deelen. Bii het verschijnen van het voor sommige onverwacht—maar toch niet onvoorbereid— decreet van zijne Heiligheid Pius X, ontstond er eene algemeene verbazing, maar nu reeds heeft bewondering die verwondering gansch en geheel verdreven of toch op den achter grond verschoven. Nu dat het woord des algemeenen Vaders der gansche Christenheid het voorwerp der overweging der geloovi- gen gewoi den is, is die verwondering in reine, oprechte vreugde veranderd. Allen zijn wij verheugd en verblijd om die vroegtijdiger, rasser, inniger, vollediger vereeniging van den meesteren de jongste zijner dienaren, van Jesus-Chrislus en onze kinderen. Deze, die wat al te ongerust en bekommerd waren over de zoo gezegde nieuwigheid die nu nog in onze gewoonten niet is, maar die weldra diep in het hart der christenen zal gegrifd staan, vragen zich heimelijk af hoe zij een oogenblik Christus leering 'zoo hebben kun nen miskennen dat, zij een beletsel hebben willenstellen tusscben Dezen Die gevraagd heeft dat men de kleine kinderen tot Hem zoude laten gaan en die lieve kleinen die zoo vurig naar hunnen Jesus verlangdon. Ja wezen wij eensgezind om te bekennen dat Paus Pius X, 'in zijn decreet: quam singulari Christus amore, daar ons een on derricht geeft die zijnen uitleg in het II. Evangelie vindt, zijn reden van bestaan in het Christendom zelf. Maar vruchteloos zouden wij pogen onze innige overtuiging te verrechtvaardigen, of onze vreugde uit te leggen aan diegene die door geest of hart vreemd zijn aan Christus leering, of aan de kerkelijke gebruiken. Maar wij die geloo- ven, en die naar ons zwak vermogen ons leven naar dat geloof trachten te schikken, wij die gelooven dat de II. Eucharistie het verheven, wezenlijk, waarachtig samen zijn is van den almachtigen Zoon des Aller- hoogsten en van het zwakke menscherikind, wij verheugen ons dat de H. Kerk zoo haas tig is om onze kinderen vroegtijdig tot God te leiden gelijk wij ons zouden gehaast heb ben om ze naar Jesus te brengen opdat Hij die kinderen zou zegenen en hun de handen opleggen. Wij verheugen ons gelijk wij ons zouden verblijd hebben indien vrij den Vader van den II. Joannes geweest waren en het hoofd van ons kind op Jesus borst hadden zien rusten. Bij dat overdenken voelt gij uw hart niet warmer, niet sneller kloppen. Wellen er geen tranon op. Kerstdag! Heil aan die kinderen die Jesus in hunne schuldelooze harten kunnen doen geboren worden. Heil aan die kinderreiën die zich met Kerstdag- met de Engelenkooren vermengen. Heil! C. P. C. Ingezonden. Eerlijke en dankbare gevoelens ontluiken soms in iiet hart der kinderen, - Een meisje van Langemarck had sedert lang liet gedacht gekoesterd een briefje te schrijven naar Zijne Heiligheid den Paus, wanneer zij het geluk zoude hebben haar Eerste Communie te doen. Het verschijnen van het nieuw Decreet, over de Communie der kinderen, liet haar toe dit groot geluk vroeger te genieten en vuriger dan ooit wilde zij hare erkentenis den II. Vader aanbieden. In December laatst schreef zij dus liet volgende briefje Aan Zijne Heiligheid Pius X, Rome. - Zeer Heilige Vader, Ik ben nog zeer jong, maar alhoewel klein, is mijn hartje reeds groot genoeg - om U, zeer Heilige Vader, zijne erkentenis - aan te bieden. Gelijk Jesus weleer, Gij - mint de kinderen met eene groote voor- - liefde, Gij hebt er nu de grootste getuige- - nis van gegeven. - Ik zal dus het geluk hebben mijn Eerste Communie te doen den Li" dezer, ik ben zoo gelukkig en Jesus ook zal gelukkig zijn in mijn hartje te komen. Ik zal Hem zeer veel vragen, namelijk voor U, zeer Heilige Vader, en ook voor al - de kinders der gansche wereld, maar in - 't bijzonder voor al deze van België en van - Congoland, opdat allen voorbeelden en kleine apostelen der menigvuldige Com- munie zouden worden. - Odie schoone dag zal gevolgd zijn van - andere gelukkige dagen en Jesus zal mij - braaf en deugdzaam bewaren. - Ik verzoek uwen Pauselijken Zegen, zeer Heilige Vader, voor mijne lieve ouders, - mijn zustertje, mijn twee kleine broertjes, - mijne familie en bijzonderlijk voor uw dankbaar en eerbiedig kind, Marie-Jeanne Versavel. - Langemarck, West-Vlaanderen, België -. Ziehier het telegram welke op 2" Januari te Langemarck is aangekomen. - Rome Heilige Vader zendt U den gevraagden - Pauselijken Zegen ter gelegenheid van - uwe Eerste Communie. Geteekend - Cardinal Merry del Val Frnnki-ijli. Hel lot van Favier de wijnhandelaar van Rijssel, die de geldom- haler Thain vermoordde en hiervoor ter dood veroordeeld werd, is nog altijd onzeker. Een groot fransch dagblad meldt dat hij waar schijnlijk maandag of dinsdag rond 8 uren 's morgens te Rijssel zal onthoofd worden. Brand le Halewijn. Woensdag avond is de weverij van M. Defretin, burge meester, te Halewijn,gedeeltelijk afgebrand; de schade beloopt ongeveer 40,000 fr. Groote sneeuwstormen hebben in vele gemeenten plaats gehad, zoodat zelfs hier en daar de treinen er niet door kunnen. De honger jaagt de wolven uit het bosch. Men lïeeft er aangetroffen in de gemeenten Saint Didier-la-Seauwe en Grazac. Marcel Feys van Woesten, zoon van Louis Feys, verknopen van - De Poperinghe- naar-die bij een landbouwer werkt te Bethansard. schrijft ons dat de sneeuw daar overvloedig gevallen is en dat zijn meesier een wild zwijn doodgeschoten heeft dat 118 kilos weegt. Waaraai! zult gfj zien <En( gij belemis hel>t?1. De eetlust verbetert. 2. Het lichaam verzwaart, weegt u voor gij THEOBROMA begint, te nemen en gij zult verbaasd zijn over den uitslag. 3 De kleur der huid neemt eene roosach tige tint. 4. De spierenkracht vermeerdert. 5. Het hart klopt harder en kalmer, de pols wordt beier. 6. Deademhaling wordt breeder en dieper. 7. Het gemoed ruimt op en men wordt vroolijk en blij gestemd. 8. De geesteswei-king wordt geroakelijk- kcr, het geheugen langer en scherper. 9. Men smaakt waarlijk het geluk van te

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1