NIEUWSBLAD VOOR PöPEHiNGHE OMSTREKEN SANSEN DECORTE iEUBELS CtooifflilaralialÉ HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren, Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poi-erixhie BOUWMATERIALEN BOSCHT AiLLIE Sparrenen Brandhout TAILLIE OP STAM Meubels en Herberggerief HOPPEPBRSEN&KEPERS Zie Mengelwerk op Bijvoegsel Zondag 2211 Januari ign. 5 Centiemen. 7e /aar. N 8 ANNONCEN Den drukregel 10 c. Herhaalde Annoncen Eerste Taps, Boliingcn en llerbergkersnissen mits betaling van 25 c". Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-nobn ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,69 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen. Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Wekelijksche Almanak.—Januari. Zon op. Zon ond. Fraeys, te Alveringhem, en Waiitei'8, te Üixinude, VANBE LANOITTE te Vlamertinghe en BACQUAERT, te Poperinghe, OP MAANDAG 23 JANUARI 4911 Openbare Ver hooping van loooo Hoppcpersen esi SSOO Kepers, Notaris DE VOS, Op baandag 23 Januari 1911, Openbare Vcrkooping van Notaris De Grave, Donderdag fc2 Februari 191 te Stavele Hoeksken), Merkweerdige Koopdag van goede; Notaris VAN DE LANOITTE, Donderdag 2 Februari 1911, Openbare Verkooping Notaris BACQUAERT, Den Vrijdag 27 Januari 1911, Openbare Verkooping van Dinsdag 31 Januari 1911, Openbare Verkooping 1;: den Bïïzïïi*, TE VLAMERTINGHE, Notaris HAG H EBA EBT, I. Dinsdag 24 Januari 19 1, II. Maandag 30 Jan. 1911, III. Vrijdag 10 Febr. 1911, Donderdag 2 Februari 1911 Merkweerdige Koopdag Notaris De Tavernier, Notaris VAN CAYZEELE, Vrijdag 27 Januari 1911, Openbare Verkooping van Maandag 30 Januari 191 i, Donderdag 9 Februari 1911 te POELCAPELLE, bij het boschkasteel, A VENDRE Oil A LOUER a Godewaersvelde, TE KOOP eenige duizende schoone rechte LARIXEN Notaris SYOEN, Woensdag 1 Februari 1911, SPARREN te WESTVLETEREN, nabij St Sixtus, Hoe zal de wereld vergaan Voor de Vlaamsche Hoogeschool. Onze kleine kinderen. Voor alle inlichtingen zich te wenden bij Jules Folcque, Yper- straat, 7. Brandverzekering van Poperinghe. Uit Watou. /olgens overeenkomst,. worden ingelijfd Het recht, annoncen oj artikels te weigeren is voorbehouden. DE POF mmm 2.50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kostelooze inlasscMng van twee Herborgfbeston. Bijzondere builen siad 2,50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 Zondag 22 II. Familie, H. Vincentius en Anastasius, Irena 7 u 35 m. 4 u. 15 m. Maandag 23 II. Raymondus, Emerentiana, Hildephons. 7 34 4 17 Dinsdag 24 H. Timotheus. 7 33 4 18 Woensdag 25 H. Paulus' bekeering, patr. der koordendraaiers. 7 32 4 20 Donderdag 26 H. Polycarpus, Gobert, Paula. 7 30 4 22 Vrijdag 27 H. Joannes Chrysostomus 7 28 4 24 Zaterdag 28 H. Julianus. 7 27 4 26 Kantoren van de Notarissen Eerste Kwartier. Zondag 3 Jan. ten 6 ure 20 minuten 's morgens. Volle Maan. Zaterdag 14 Jan. ten 10 ure 26 minuten s' avonds. Laatste Kwartier. Zondag 22 Jan. ten 0 ure 21 minuten 's morgens. Nieuwe Maan. Maandag 30 Jan. ten 9 ure 15 minuten 's morgens. Studiën van de Notarissen om 2 ure juist namiddag zuivere epiceas, TE POPERINGHE, op de landingen der herberg Het Doolhof STUDIE VAN DEN TE WATOU. om. 9 ure voormiddag, ter herberg be woond door Auguste Verbrugge te WATOU - Plaats, HerberggeriefToog met buffet, bierpomp, ronde tafel, schraagtafel, 10 herbergtafels, 50 stoelen, bank met leuning en andere, spoelbak met verdruip, vierpotten, tinnen maten, pint-, kapper- en druppelglazen, postuurkens enz. Mobilaire voorwerpen Groote jachtstoet met tóebehoorfën, ledekanten, kaders, spie gels, lampe-bolge, stoors, jalousiënen menig vuldige andere voorwerpen. Kortewagen, rakels, houwen, spaden, aalstanden en schotels. Kepers, beetrapen, koolrapen, klaverhooi en hoeveelheid strooi. Gezaagd hout 1000 meters popelieren berd in koopen verdeeld, leggende bij het huis van Henri Maerlen langs de Watou- straat. Met gereed geld en verhoog van 10 STUDIE VAN DEN te Ghyverinchove. 0. L. V. Lichtmis, om 1 ure stipt namiddag, ter vroegere hof stede van Jules Dcvloo, voortkomende der afbraak van huizingen en stallingen der hofstede Jules Devloo, zooals bakken, spanningen, fli erin gen, platen, ge- binden, eiken zolderribben, ziJlen, weegen, staken voor slieten, deuren, vensierkassij- nen, brikken, zinders, arduin, pannen, berd, peerde- en zwijnebakken, brikkailjon, enz. STUDIE VAN DEN TE VLAMERTINGHE. om 2 ure en half stipt, VAN STUDIE VAN DEN TE POPERINGHE. om 3 ure namiddag,In de kleine Cantine" bij Charles Dewickere, St Janskruisstraat, te Poperinghe, 3 heet. 64 aren 8 cent. met 243 PLANTSOENEN en 3 KRULLAARS, staande te Poperinghe, in den Hamhoek, en te Elverdinghe, bij 't Steentje Molen. Verdeeld in drij koopen. Tijd van betaling mits borg. II. om 1 ure namiddag, ten slerfhuize van Sieur Louis Ghinnebeire, in De nieuwe Stad Veurne Veurnestraat le Poperinghe, VAN ALLE DE BESTAANDE NAMENTUJK IN 6 herbergtafels, 20 stoelen, regulateur, pendule, vazen, spiegels, kaders, beelden, quii quets, cabarets, verleek, bokalen, lan leern, kapper- en pinteglazen, messen, iepels en vorketten, tassen, kammen, bassin, seu- len, commode, keukenstoof en andere, ronde tafel, kasjes, pupiter, jalousiën, deel koper en tin, nachttafel, vijf leêren, twee karren, planken, persen, enz. enz. Alles met gereed geld. Gasthuisstraat, 15, POPERINGHE, BIJ Bijzondere schoone en groote keus van Reddens met en zonder ressorts, Lavabos, Nachttafels, Commoden, Kleerkassen, Spie gelkassen, Keukenkassen, Wiegen, Buffets, Bureaux, ronde en vierkante Tafels, Zetels, Stoelen, Kerkstoelen, Koffers, Kapstokken, Spiegels, Stoelzaten, Tafelpooten, Kinder stoelen en -Voituren, Linoleums(Engelsche en andere), Toiles-Cirées, Trap- Vloer- en Tafel tapijten, Stoors en Gordijnen. IJzeren Bedden, Wiegen Tafels, Stoelen. HerberggeriefTafels, StoelenToogen, Glas, Vuurpotten, Spoelbakkenenz. zuivere epiceas, bij de Statie, aan de herberg De Koevoet Langen tijd van betaling mits borg. STUDIE VAN DEN TE PROVEN. om 3 ure namiddag, te PRO VEN, ter herberg Au Graviér overslag van PROVEN, Plaats. Schooi) Woonhui» met bakkerij, werk winkel en 3 aren 95 cent. erf en hof, be woond door M. Aimé Bossuwe. Aanslag mot de geldtelling.—Maar ingesteld 4700 fr. om 2 ure namiddag, te WATOU, a La Lampe Beige veiling van 4 Heet, 48 aren sterke Itosclifuillic en 406 zware Plantsoenen, staande in 't Prinsenbosch, te Winnezeele. Tijd van betaling mits borgstelling om 10 ure juist voormiddag, te ROUSBRUGGE, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, openbare verkooping in ééne zitting van Gemeente PROVEN. Eene goede Blofsleile, groot 11 heet. 80 aren 03 cent., verdeeld in 12 koopen. In pachte gehouden door Sieur Sylvaan Dessein-Bekaert, mits 1350 fr. 's jaars en de lasten, tot 1 October 1915. Prijzij van boomen en hollaars, 800 franks. Met tusschenkomst van den Notaris VERMEULEN, te Gheluwe. de straten ie bevloerenin Oostende ziet men Jufvrouwen die met papieren landen in den mond loopen In Japan zet men papieren glasruiien in de vensterramen; inen maakt er zakdoeken, servietten en regenschermen, waterdichte huizen, zelfs kteederen van. Wij moeten buiten het land niet loopen om papieren cols of manchetten en zelfs borst- i homdens. Enfin, het papierverbruik neemt Lichtmis om 10 ure zeer stipt voormiddag, te Alverin-1 ghem-Forthem, langs den Loovaart en den; zoodanig (oe, dat men werkelijk zou gaan 1 i-, .v. TJrt ,-4 L nw. IZrtn T.-,n a 1 macadam van Forthem naar de Kruyssel gelooven dat op den duur heel de wereld in in het speelhol van Mijnheer Gustave De; napier zou vergaan. Breyne-Dubois, grondeigenaar te Dixmude Edison, die onlangs uitvond voordeelige en ter hofstedelanden gebruikt door Alphons^ huizen in ciment te gieten, bestudeert op dit Hoorelbeke, Désiré Doschuytter en Louis Decoussemaeker, van 1»/ 123 Koopen BOO*li:\ bollan- ders, kiemraers, iepen, vee! harde olmcil wagenmakerseiken kuipers abeelen en wilgen waaronder vele van lm5ö tot 2m?0 dikte. En 2"j 16© Koopen /u.uti' shig,- lio«l, reeds afgekapt. Vergadering aan hoop 1, hofstede Hoorelbeke langs den macadam naar de Kruysse. Gewone voorwaarden cn tijd van betaling* mils goede borg. KANTOOR VAN DEN TE POELCAPELLE. oogenblik huizen, rijtuigen en kruiwagens uit papier te maken. Deze huizen zouden zoo licht zijn dat men ze zeer gemakkelijk verplaatsen kan en er zelfs mee zou kunnen varen. Heel stérk zouden zij tevens zijn, en «daar het geperst karton eerder plooit dan breekt zou hetzelve aan aardbevingen we- derstaan. Nog ineer, Edison zou de pap zoo danig samenstellen dat zij van de hitte van het vuur niet het minst, zou lijden Ais men ,dit alles leest en overweegt, dan zou men waarachtig gaan gelooven dat de .wereld langzamerhand in papier gaat ver gaan, maar het zal ook wel noodig zijn, want andere statistiekers beweeren dat er in heel de aarde maar ijzer genoeg meer is om nog 100 jaar, en niet langer, in de nood wendigheden te voorzien, en de steenkool mijnen zouden ook niet veel langer meer kunnen duren. En dan? Nog al goed dat al die statistiekers geene Luhassen zijn. STUDIE VAN DEN TE RENINGHELST. in eene zitting, om 2 uren stipt namiddag^ ter herberg Den Haan bij Mr Désiré Schmidt, Groote Markt, te Poperinghe, Gemeente rOPI-ÜLkGIIE. 1° 28 aren 25 cent. Zaailan*!, sectie C, nummer 547b. Gebruikt door Engel Donche tot 1 October 1911, aan 50 fr. 's jaars, boven de lasten. 2° 75 aren 70 cent /itailuml. sectie C, nummer 506. Gebruikt door Henri Gesquiere tot 1 October 1911, aan 100 fr. 's jaars, bo ven de lasten. 3" 1 heet. 33 aren 40 cent. Xaailaml, sectie G, nummers 526, 527a en 611. Ge bruikt door J. Lebbe tot 1 October 1911, aan 200 fr. 30 c. 's jaars, boven de lasten. 4" 44 aren 90 cent. Tailiie en l*Eant- »oeni»u»c9i, sectie C, nummer 303. In regie. Handslag met de geldtelling. Iloutprijs 300 franks. 5° ficn Blofslcdeke, in den Vogel- hoek, groot 2 heet. 2 aren 80 cent. onder bebouwden grond, hof, weide en zaailand, sectie A, nummers 705r, 705d, 706, 714a en 098. Gebruikt door J. Orhie-Vitse, tot 1 October 1911, aan 300 fr. 's jaars, vrij van lasten. 1. om 1 ure en half namiddag, te MERCKEM, bij de Pottedreef' Venditie van te weten 75 koopen zware sparren, 1000 hoppe- persen, 2000 stoppersen. 55 koopen taillie in rameien, 1500 populieren ameioozen, 5000 eiken sr.oekbassehf-tif 2500 bp«rretn«i' schen, 15 koopen stakijtstaken. Ambt M. DELAHAYE, Notaris, Merchem II. om 1 ure stipt namiddag, Vendiiie van 8 Hectaren 65 Aren 6000 eiken snoekbusschen, 2000 sparre- ameioozen, 75 koopen persen. Hameau Callecanes, le long de la frontière na KTABLISSEVEiVT POUVANT SERVIR DE avec MAIS0N a usage de Cabaret, et Jardin. S'adresser au Notaire BUTAYE, d Ypres. voor hoppe- en tabakpersen. bij J. Indekeu, Neer-Oeteren, Limburg. KANTOOR VAN DEN TE LOO. om 11 ure, openbare venditie van in het bosoh van den Disch van Poilinchove, zooals Kepers, Hommelpersen en Busschen. Gewone voorwaarden. Door het vuur of door het water Een statistieker bewe 11 dat de wereld in papier zal vergaan, en als men zijne rede rieering hoort, zou men haast zeggen dat zulks geschieden moet, Amerika leverter jaarlijks 1 millioen 300 duizend ton men weet dat een ton, duizend kilos uitmaakt); Engeland levert 520 dui zend ton; Frankrijk330 duizend ton; Rus land 130 duizendJapan 104 duizend. En waar blijven nu de andere landen die wij in de plooien laten vallen en die toch allen hunne papierfabrieken hebben De statistieker beweert dat al de bosschen, die België op zijn grondgebied bezit, niet voldoende zouden zijn om gedurende een jaar aan al de papierfabrieken van de wereld de grondstof van hun fabrikaat te leveren. Maar, was het daar nog maar meê gedaan moest gij weten hoeveel andere dingen er uit papier worden voortgebracht, of die dezelfde pap voor grondstof van hun fabri kaat aanwenden. Te Berlijn maakt men blokskens ermee om Hoe erg toch zijn onze Fransch-schrijven- de gazetlen van België in de war met onze Vlaamsche HoogeschoolHot is waarlijk pijnlijk hunne armzalige redenen te moeten lezen welke zij vooruitbrengen om ons doel te dwarsboomen en om het ronduit te be kennen beginnen wij te gelooven aan be krompenheid van geest en onderwijs van hunnentwege. Als ge nu eens ziet, dat eene Brusselsche franschschrijvende gazet opneemt het gezeg- vfe vat. efeti Gcii-.Sek Hoogleeraar, die ziel» zelf belachelijk genoeg maakt ais hij in eene openbare vergadering durft zeggen dat de Vlaamsche taal geene vakwoorden bezit om het hooger onderwijs te geven en dat die zelfde courant eenige regelen verder zet, dat de prijs Nobel in 1910 zegge 193,000 fr. voor Natuurkunde gewonnen is door leeraar Van Struyft van Leiden, welke leeraar alleen in 't Nederlandsch doceert en men zeer wel weet dat de Nederlandsche en Vlaamsche wetenschappelijke taal juist hetzelfde is. Wat aangaat de toekomstige splitsing van België door het stichten der Vlaamsche Hoogeschool, dat is zoo iets dat alleen in den geest der edelgeleerde jonkheden kan neste len, welke nu uit Frankrijk overwaaien en hier zekere Fransche couranten volzetten van hunne gerekte langdradigheid, iets wat zij zoo graag doen om het zoutelooze en het ongerijmde huns schrijvens te dekken. Zeker is het dat zij deze splitsing uit het dolste huns herten wenschenimmers zii werken niet voor't welzijn van België, maal ais kruipende honden komen zij het onze Waalsche broeders valsch voorleggen met de hoop dat gedeelte van ons land rijp te maken voor Fransche overrompeling, daar zij wel weten dat ons Vlaamsche volk wars blijft voor uitbeemsche vleierijdoch ons Waalsch volk ook heeft te veel verstand om niet te beseffen, dat de Vlamingen hunne Hoogeschool moeten hebbenen wat ook het gekraai van zekere gazetschrijvers moge krassen tot ophitsing van tweedracht, toch zal zulks niet gebeuren, omdat de vrijheid van 't Zuiden niet door 't Noorden bekampt wordt en daarom ook zal 't Zuiden 't Noor den helpen veredelen en daardoor den band van broederschap sterker smeden dan hij nog voorheen was. Tot straf van 't ValscheH. Minister Beernaert geeft 500.000 fr. voor Vlaamsche leergangen aan de hoogeschool te Leuven Hij heeft verklaard dat die vervlaamsching een ware noodzakelijkheid geworden is. Daarmede zal wel een der grootste moei lijkheden voor de vervlaamsching onzer Alma Mater uit den weg geruimd zijn, zoo veel te meer dat verscheidene andere per sonen beloofd hebben groot geldelijk on dersleuning voor de Katholieke Vlaamsche Hoogeschool te verleenen. Als mannen zooals Beernaert verklaren dat de vervlaamsching van het hooger onderwijs een noodzakelijkheid geworden is, dan kunnen we gerust al het geschreeuw onzer tegenstrevers aanhooren, en mogen wij met nieuwen moed de opsteuring van ons vlaamsche volk te gemoet zien, VLAAMSCH aan de Leuvensche Hoogeschool. Wij vernemen met genoegen het volgende: Voor de hoogstudenten der technische scholen van de Katholieke Universiteit zal er eene reeks van 13 technische lessen in het vlaamsch gegeven worden over de aan gewende scheikunde, over de ertsscheikunde en over de electriciieit. Dit is de eerste, maar onverwachte stap, naar de Vlaamsche Hoogeschool, 't is een goede en gewichtige slag die deugd zal doen aan al de weldenkende Vlamingen. VIII KERNEMELK. Mag men soms kernemelk geven aan kleine hinderen? Ja dit is altemets zeer goed wanneer andere melk niet verteerd wordt, of wanneer de kinderen door te veel of te kloek voedsel zeere dermen krijgen. Maar is kernemelk kloek genoeg? Jazeker; die melk is juiste van passé kloek voor een klein kind. Kan een kind alzoo groeien en ver zwaren Ongetwijfeld ik ken vele kinderen die ziek waren van gewone melk en geduiig vermagerden. Door kernemelk wierden zij kloek en gezond. Geeft kernemelk geen afloop Volstrekt niet: de dermen komen op hun pas de gezwollen buik vermindert'i zeer verdwijntde vertering komt goed. Eene ware verrijzenis!... Waarom is gewone zoete melk hiei 's zomers soms niet goed verteerd bij kleine kinderen? Omdat de melk van deze streek, dooi' de vette weiden, te vet en te kloek is afge roomde en kernemelk zijn 's zomers dikwijls beter in Veurne-ambacht en in de Popering- sche streek. (Mengel een lepel bloem met 1 liter* kernemelk en roer gedurig tot dat zij kookt op een zacht vuur.) Dokter C. PATTYN. ringhe, werkt voor zijne eigene belangen en voor het welzijn van alle burgers. Mfnrpn is meer aan te bevelen tegen PU H i O Bloedsgebrek, Bleekzucht, Ze nuwziekten, gebrek aan Eetlust, Uitputting en alle Ziekten door overlast veroorzaakt, dan de VERSTERKENDE PILLEN. Prijs 3,00 fr. de doos van 100. Algemeen dépot: Apotheek, A. M0NTEYNE, Groote Markt, 18. POPERINGHE. Verslag over het dienstjaar 1910. Reeds voor de 7e maal komen wij u ver slag geven over.de werkingen onzer brand verzekering en dit wel voor het dienstjaar 1910. Het doet ons een waar genoegen u nog rnaals te mogen herhalen dat de zaken goed vooruitgaan en van dag tot dag meer uit breiding nemen. Dit jaar hebben wij ontvangen van pre- miën 9232,07 fr. en 869,17 fr. van intresten. Ons inkomen bedraagt dus 10.101,24 fr. voor het jaar 1910. Dus rond de 850 fr. per maand. Welhaast mogen wij dus rekenen op 1000 fr. per maand. Gij ziet dus dat wij ons over den bekomen uitslag mogen ver heugen en met volle vertrouwen de toekomst te gemoet zien. De jaarlijksche aangroei der premiën ge schiedt regelmatig. Voor elk dienstjaar is er een verhoog van rond de 1200 fr. niette genstaande de premiën reeds mot 10% ver minderd werden. Onze onkosten bedragen 4401,97 fr. Wij hebben dus eene zuivere winst van 5699,27 fr. De intrest aan de aandeelhouders wordt gebracht op 3,50 en het bewaringsfonds met 5000 fr. verhoogd. Wij bezitten dus reeds een reservefonds van 25.000 fr. wat de moeielijksten moet bevredigen. '4 Is voorzeker dank aan dezen voordee- ligen toestand dat wij zulk groot getal polis sen hebben moeten opmaken. 1909 Eindigde met polis n. 789, het jaar 1910 met n. 959. Bijgevolg werden 170 nieuwe polissen op gemaakt, 't is te zeggen 14 per maand of'al over anderen dag een. Sedert ons beslaan hebben wij reeds bij de 40.000 fr. premiën ontvangen en slechts 3500 fr. aan brandschade betaald, dus nog geen 10%. Bij de andere plaatselijke maatschappijen is de toestand even voordeelig. Rousselare ontving van premiën 87.000 fr. en betaalde slechts 1787 fr. Zarren ontving 20.000 fr. en betaalde 31 fr. Couckelare ontving 53.000 fr. en betaalde 5500 fr. Al de plaatselijke maatschappijen van Westvlaanderen te zamen ontvingen van premiën 682.000 fr. en betaalden 102.000 fr. aan brandscba. Alle onkosten afgerekend hadden ze een overschot van 531.588 88 fr. Al degene die daarin meededen zijn al de jaren verzekerd geweest zoo wel of gelijk wie maar terwijl al anderen nooit geen cent van hun geld zullen terugzien, blijven 1 deze verzekerden nog eene somme bewaren, van 531.000 fr.'t is te zeggen bijna van de premiën die ze betaalden, aj.Uo^' j ze reeds in Poperinghe, evenals in wA»'an(jere plaatsen, afslag op hunne premie» gekregen hebben. Op de 29 "Vv estvlaamsche maatschappijen zijn er 14 die meer inArffsten hebben van hun overschot da1:) ze moesten uitgeven voor brandsobft. Ware het niet van de noodzake lijke onko%en, die maatschappijen zouden aan huv.ne verzekerden al hun geld mogen weergeven met wat drinkgeld erbij. Aertrvcke heeft reeds 50 afslag toege staan. Te Couckelare geeft men 90 afslag aan deze die sinds 10 jaar meedoen En te Lichtervelde heeft men met ln Ja nuari 1910 beginnen geld teruggeven, zoo danig dat de leden van het le jaar (na 11 jaar lidmaatschap) meer teruggekregen heb ben dan ze moeten betalen. Ze krijgen daar dus reeds geld toe. Deze uitslagen bewijzen ons den grooten vooruitgang welke de plaatselijke brand verzekeringen in Weslvlaanderen doen. Wij, die reeds een reservefonds van 25.000 fr. bezitten en maandelijks rond de duizend franken ontvangen, mogen vaste!ijk hopen dat het welhaast hier ook alzoo zal gaan. Binnen korten tijd, indien wij van groote brandschade gespaard blijven, en met de medehulp van het bestuur en alle aandeel houders, zullen de premiën nog eene belang rijke vermindering kunnen ondergaan. Vooruit dus met onze maatschappij. Wie werkt voor de brandverzekering van Pope- In Watou werd Zondag laatst eenen vee- bond gesticht, dooi' Mr Vandewauwer, land bouwingenieur van Ype.r. In prachtige bewoordingen deed die heer uitschijnen, hoe wij 't voorbeeld der Veurne- Ambiichtsclie landbouwers moeten volgen. Hun doel is dubbel't. onze ware alleen voor de inelkopbrengst. I)e Durhamsche stier met onze Veurne-Ambachtsehe veerzen ge kruist, geeft een ras dat vroeg rijp en rap vet is. 't Is al wat die boeren wenschen. Er valt niet te betwisten dal het vee hier ook zeer winstgevend is Wij moeten bet dus uitbaten voor zijne melk, en trachten te verbeteren. Om goede beesten te hebben moet na tuurlijk de stal gezond zijn. Licht en lucht moet er gemakkelijk kunnen binnendringen en ververscht worden. Dus goede vensters (best die opendraaien naar boven). Geere buizen in de muren. Boven, een stofdicht gewelf, dat, zooals de muren van den stal, van tijd lot tijd moet gewit worden. Water dichte vloeren. De ale moet gemakkelijk naar den put loopen en de slechte dampen ervan mogen in den stal niet trekken. Men moet ook de dieren betrachten die best hun voedsel benuttigen, de schoonste kenteekens en de beste vormen hebben. Zoo b. v. als men 't graan wil verbeteren, kiest men de grootste en dikste hauwen uit en men neemt enkel liet middendeel ervan. Van daar zware en dikke nieuwe granen, 't Is alzoo dat de boeren in Engeland er toe ge komen zijn veel graan en kort, kloek stroo te hebben. Zelfde moet geschieden met ons vee. De boeren moeten zelf hun vee verbeteren, en den invoer niet wenschen van vreemd vee, want, na eenige jaren verdwijnen die eigenschappen toch. 't Is voedsel en grond die de eigenschappen doen verminderen en ten slotte gansch verdwijnen. De grond im mers geeft de vruchten en de vrachten ma ken de beesten. Van daar de verschillende rassen Eene zeer goede manier om 't inlandsch ras te verbeteren is goê stieren benuttigen, die van gekende goê beesten voortkomen, want slechts deze geven gewoonlijk goede teigen. Eene slechte koe kan een uitnemend kalf geven, maar dat kalf zal gewoonlijk zijne hoedanigheden aan zijn nageslacht niet overzetten. Daarom zou de boer, die de- stier aan 't syndikaat levert, gansch ter goeder trouwe moeten handelen. Een boer b. v. wil zijne melkkoeien ver beteren. Hewel, in 't melkseizoen neemt hij van iedere koei een staaltje melk. Hij doet die melk ontleden in de melkerij en weet bijgevolg, welke koeien met gelijk voedsel, meest boter en melk geven. Hij verwijdert de slechte en kweekt slechts uit zijne beste koeien. Zoo zal hij na korte jaren uitnemende beesten hebben. Dit is de persoonlijke ver betering zijner stallen. Welke zijn nu de beste koeien Da melk zegt Mr Vandewauwer, is van het bloed afgezonderd. Welnu, hoe meer bloed er naar 't uier gaat, natuurlijk hoe meer melk de koei zal geven. Dus de bloedaders die naar 't uier loopen, v moeten van eene goede melkkoei menigvul-- duldig, groot en dik zijn. Dat is goed te verstaan. Wat is er noodig in 't syndikaat? In een veesyndikuat moet er eenen botid- stier zijn. Een stamboek is ook nGodig om er de beste beesten in op te schrijven. In 't syndikaat geeft elke boer sic ,hts (]e beste beesten op van zijnen stal ,n enkel zooveel als hij wil. Per beest betaalt hij 0.50 ftf en bji den svndikaatstierhonder sprAu^id ats ejders. Nochtans van de?eu mogen geene beesten gediend ^;rder., te'nzlj zfj in T syn dikaat zijn <$S%.schreven. Vaii rijd tot tijd prijskampen ingericht: plaatse- S 'andere, waar Staat en Provintie, V|V'v-'"r geldelijk opzicht, niet ten achteren .en, b. v. op de Kermis van Watou, './are het toch aangenaam den eenen of an deren dag zoo eenen prijskamp te kunnen bijwonen!... Welke edele streving zou hij in onze boerenwereld verwekken De vergelijking alleen immers maakt den mensch vatbaar tot verbetering. Mr Vandewauwer spreekt met lof van onze Watousche boeren. Hij zegt, onder an dere, dat hij. bij zijne reizen hier, wonder- schoone beesten heeft gezien dat «iet hem verwondert onze boeren op de prijskampen zoo weinig te ontmoeten; dat hij nochtans overtuigd is, dat zij met veel eerste prijzen zouden huiswaarts keeren. Bericht aan onze vooruitstrevende boeren, en met Mr Vandewauwer zeg ik dat er op Watou geen te kort zijn. Op Vrienden, aan 't werk 't Is eene goede zaak en de zegepraal is zekerHet vee zooals de hop kan nog veel verbeterd worden, zoowel in zijne opbrengst als in zijne hoedanigheden. 't Is de nijverheid van ons vlaamsche volk, en wij moeten streven naar volmaking, wij, het ideaal werkersvolk iedere boer op zijn eigen kan die volma king maar langdurig en onvolledig bekomen. Ten andere, iedere burger moet het zijne bijbrengen om den algemeenen voorspoed der maatschappij te bevoordeeligen. Een weinig goeden wil, Vrienden, en het peil van vooruitgang zal er in Watou bij. winnen. Stan te pede werd er overgegaan, tot de kiezing van 't bestier van den bond. Eerevoorzitter: Burgmeester Brutsae.rt, Voorzitter: Henri Desaegher. OndervoorzitterCamiel Quaghebeur.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1