NIEUWSBLAD VOOR POPERINGHE E« OMSTREKEN ChmnerieoMIÉriei WOONHUIZEN HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCEN BLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. BOUWMATERIALEN Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervaituren, Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decorte, Poperinghe Meubels en Herberggerief HOPPEPBRSEN KEPERS TSILLIE OP STAIN Zie Mengelwerk op Bijvoegsel BUITEN LA NDSCH NIEÜOIS. te poeeringile. Zondag 2qJanuari iqii. 5 Centiemen. 7e /aar. N q ANNONCEN Eerste Taps, BolSlngen en fferkrgkermissea mits betaling van 25 cn. Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-noen ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperïnghe Op grondgebied van Poperïnghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn zullen ééns onvergeld in bet blad verschijnen Uitgever, VALÈRE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poneringhe. Wekelijksche Almanak.—Januari-Februari. Zon op. Zon ond. Notaris HAGHEBAEKT, I. Maandag 30 Jan. 191 1, II. Vrijdag 10 Febr. 1911, Notaris BA. CQ UAEJR T, Dinsdag 31 Januari 1911, Openbare Verkooping Notaris VAN DE LANGITTE, Donderdag 2 Februari 1911, Openbare Verkooping TE VLAMERTINGHE, Notaris De Grave Donderdag 2 Februari 1911, te Stavele, Hoeksken), Merkweerdige Koopdag van Notaris SYOEN, Woensdag 1 Februari 1911, SPARREN te WESTVLEÏEREN, nabij St Sixtus, te Alveringhem, en Wauters, te Dixnmde, Donderdag 2 Februari 1911, Merkweerd ige Koojidag Notaris De Tavernier, Donderdag 9 Februari 1911 te POELCAPELLE, bij het boschkasteel, Notaris BOUCQUEY, Maandag 13 Februari 1911, OPENBARE VERKOOPING GEBEENTE POPERINGHE. A VENORE OC A LOUER a Goflawaersvelde, Openbare Verkooping van VETTE WEIDEN, HOVENIERLANDEN en BOSCH, te Oostvleteren es Westvleteren. ZITDAGEN Instel: Dinsdag 7 Februari i OverslagDinsdag l\ Februari I 1 De Belgische rent. 1800 Isleisjes die trouwen willen. Onze kleine kinderen. Vlaamsche Belangen. Lucifer te Thielt. De beperking van het getai herbergen. Armbestuur der Stad Poperinghe. Openbare aanbesteding van het brood. Den drukregel 40 c. Herhaalde Annoncen ,'olgens overt' nkotiist. worden ingelijfd Ret recht, annoncen oj artikels te weigeren is voorbehouden. 2.50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kostefoo/.e inlasseliing van twee Herbergf'eestrn. Bijzondere buiten stad 2,50 binnenstad 2.00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 Zondag 29 Maandag 30 Dinsdag 31 Woensdag 1 Donderdag 2 Vrijdag 3 Zaterdag 4 Eerste Kwartier. Volle Maan. Laatste Kwartier. Nieuwe Maan. H. Fraociscus de Sales, Valerius, Constanties, H. Martina, Bathilde, Aklegonde, Hyacinthe. H. Petrus Noiascus, Louisa, Athanasia. H. Ignatius, Ephrem, Eugenius, Odo, Brigida. O. L. V. Lichtmis, paté. der waschvrouwen H. Blasius. II. Andreas Corsini, Gilbertus. Zondag 3 Jan. ten 6 ure 20 minuten 's morgens. Zaterdag 14 Jan. ten 10 ure 26 minuten s' avonds. Zondag 22 Jan. ten 6 ure 21 minuten 's morgens. Maandag 30 Jan. ten 9 ure 15 minuten 's morgens 7 u. 26 m. 4 11. 27 m 7 25 4 29 7 23 4 31 7 21 4 33 7 20 4 35 7 18 4 37 7 17 4 38 STUDIE VAN DEN PROVEN. TE om 2 ure namiddag, te WATOU, a La Lampe Beige veiling van 4 Heet. 48 aren sterke Boscliiaiilic en 406 zware SPkiiriwoevien, staande in 't Prinsehbosch, te Winnezeele. Tijd van betaling mits borgstelling. om tO ure juist voormiddag, te ROUSBRUGGE, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, openbare Verhooping, in ééne zitting van Gemeente PROVEN. Eene goede Hofstede, groot 11 heet. 86 aren 03 cent., verdeeld in 12 koopen. In pachte gehouden door Sieur Sylvaan Dessein-Bekaert, mits 1350 fr. 's jaars en de lasten, tot 1 October 1915. Prijzij van boomen en hollaars, 800 fraaks. Met tusschenkomst van den Notaris VERMEULEN, le Gheluwe. STUDIE VAN DEN om 1 ure namiddag, ten s/er/huize van Sieur Louis Ghinnebeire, in De nieuws Stad Veurne Veurnestraat te Poperinghe, van ali.e de bestaande namentlijk in 6 herbergtafels, 20 stoelen, regulateur, pendule, vazen, spiegels, kaders, beelden, quinquets, cabarets, verleek, bokalen, lan- teern, kapper- en pinteglazen, messen, lepels en vorketten, tassen, kammen, bassin, seu- len, commode, keukenstoof en andere, romig tafel, kasjes, pupiter, jalousiën, deel koper en tin, nachttafel, vijf leèren, twee karren, planken, persen, enz. enz. Alles met gereed geld STUDIE VAN DEN TE VLAMERTINGHE. om 2 ure en half sti/d, VAN zuivere epiceas, bij de Statie, aan de herberg De Koevoet Langen tijd van betaling mits borg. STUDIE VAN DEN te Ghyverinchove, 0. L. V. Lichtmis, om 1 ure stipt namiddag, ter vroegere hof stede van Jules Devloo, GOEDE voortkomende der afbraak van huizingen en stallingen der hofstede Jules Devloo, zooals bakken, spanningen, fjjeringen, platen, ge- binden, eiken zolderribben, zillen, weegen, staken voor slieten, deuren, vensterkassij- nen, brikken, zinders, arduin, jiannen, berd, poerde- en zwijnebakken, brikkailjon, enz. KANTOOR VAN DEN TE LOO. om 11 ure, openbare venditie van in het boseh van den Disch van l'ollinchove, zooals Keper-s, Hommelpersen en Busschen. Gewone voorwaarden. Kantoren van de Notarissen Lichtmis om 10 ure zeer slipt voormiddag, te Al verin ghem-Forthem, langs den Loovaart en den macadam van For.them naar de Kruysse, in bet speelhof van Mijnheer Gustave De Breyne-Dubois, grondeigenaar te Dixmude en ter hofstedelanden gebruikt door Alphonse Hoorelbeke, Désiré Deschuytter en Louii Decoussemaeker, van 1 "I fl«3 Koopen hollan ders, klemmers, iepen, veel harde olmen wagenmakerseiken kuipers abeelei en wilgen waaronder vele van lm50 tot 2m20 dikte. En 2°/' I GO Sioojten zwaar slag- hout, reeds afgekapt. Vergadering aan koop 1, hofstede Hoorelbeke langs den macadam naar de Kruysse. Gew-rne voorwaarden en tijd van betaling mils goede borg. KANTOOR VAN DEN TE POELCAPELLE. om 1 ure stipt namiddag, Venditie van 8 Hectaren 65 Aren 6000 eiken snoekbusschen, 2000 sparre- ameloozen, 75 koopen persen. KANTOOR VAN DEN TE POPERÏNGHE. in ééne zitting, om 3 nreu namiddag, ter herberg In West- Vlaanderen Casselstraat, te Poperinghe, van I. Een Hofstede, groot 5 heet. 10 a. 70 cent., gelegen sectie G. Gebruikt door Alois Meersseman, tot 1 October 1912, aan 550 fr. bij jare boven de lasten. II. 87 aren Znailassd, sectie 1), num mers 262 en 264. Gebruikt door Alois Lemanu, tot 1 Octo ber 1911, aan 75 fr. bij jare boven de lasten. III. 1 Ilect. 2 aren Zaailand, sectie D, nummer 30«. Gebruikt door Jerome Verhalle tot 1 Oc tober 1917, aan 60 fr. bij jare, boven de lasten. IV. Ken Woonhuis met verdiep en verdere afhangolijkheden on 1 are 16 cent. grond en cour, staande en gelegen te Pope ringhe aan de oostzijde der Boescheepstraat, bekend bij kadaster sectie F, nummer 1312b. In pachte gehouden door M. Achilie Olü- vier, tot 1 Oogst 1911, aan 225 fr. bij jare boven de lasten. België treft in het bijzonder, en dat ons land een dergene is welke het meest weer stand biedt aan de krisis, en dat het kloek- stg krediet heeft. Ziedaar de toestand uiteengedaan door een blad dat zich niet bezig houdt met poli tieke maar enkel met financiëele en ekono- rrïische kwestiën. België ondergaat den invloed van eenen tdestaud die in gansch de wereld heerscht. A De menschen hebben meer geld noodig om te leven zij trachten dus meer geld te winnen ofwel door werken ofwel door hun geld meer interest te doen opbrengen. Dat kan nog eenigen tijd duren, want op ekonomisch gebied gaat alles over en weer. Indien eene krisis in de nijverheid moest uitbersten, dan zouden de nijverheidsweer den weer verlaten en de staatsrenten weer gezocht worden omdat ze zeker zijn. Wie staatsrenten heeft, Belgische of an- dei e, en niet volstrekt moet verkoopen, be- hbude ze, heel zeker zal hij zich dat niet Deklagen. Hameaa Caliecanes, le long de la frontière. ssn ÉTABLISSEMENT pouvamt servir de De Notaris SIMPÊJLAERE te Oost vleteren zal met tusschenkomst van Mter VERDIEVEL Notaris te Alveringhem openbaar verkoopen GEMEENTE OOSTVLETEREN. I. Twee aaneenhoudende WOONHUI ZEN waarvan groot handelshuis met ingaan de poort, ruime stallingen, schuur, kelders enz. en groot WOONHUIS bekend bij ka daster wijk A, nummers 547b, 548b en 550e, groot 9 aren 93 centiareD. In gebruike van M. J. Deneckere onver- geld tot 1 October 1911 en van We C. Ma- )iieu tot 1 October 1911 mits 175 fr. 's jaars. Verdeeld in '2 loten. II. 90 aren 45 cent. HOVEN IERLAND tegen den Kortenkeer bekend bij kadaster wijk B, deel van nummer 492u. In gebruike der kinders Dequeher mits 150 fr. 's jaars tot 1 October 1911 zonder pachirecht. Verdeeld in 2 koopen. III. Een VETTEWEIDE groot in het geheel 2 heet. 20 aren 70 cent bekend bij kadaster wijk A, nummers 270 waarin be grepen 19 aren 45 cent. gemeen en onver deeld met de Kerk van Oostvleteren dusda nig dat het te verkoopen goed groot is 2 heet. 1 are 25 centiaren. In gebruike van M. J. Deneckere.Aan stonds aanslag. IV. WOONHUIS en afhankelijkheden met 1 heet. 87 aren weide langs de kalsijde naar Reninghe, bekend bij kadaster wijk A, nummers 624e, 624f en 624c. In gebruike, het huis mits 85 fr. 's jaars tot 1 mei zonder pachtrecht door Pieter De Baenede weide in gebruike van M. J. De neckere, mits 320 fr. 's jaars tot 11 Novem ber 1911. Verdeeld in 3 loten.- zeer dienstig voor HOFSTEDEKE. V. 84 aren 90 cent. HOVENIERHOF en HOVENIERLAND tegen den Korten keer bekend bij kadaster wijk B, nummers 243a, 243b, zeer dienstig voor bouwgrond. Verdeeld in 3 loten. In gebruike van J. Deneckere tot 1 Octo ber 1911, mits 150 fr. 's jaars zonder pacht- recht GEMEENTE WESTVLETEREN. Eene partij BOSCH groot volgens titel 1 beet. 46 aren 16 cent. en volgens kadaster wijkD, nummer 517,1 heet. 40 aren 42 cent. Hout-prijs 1265 franken. telkens om 2 1/2 ure stipt namiddag le Oostvleteren Stalie, ter herberg Le Cha let Lillois bij de Wed. Alf'. Deneckere. 1)2 ®)u Instelpenning. avec MAIS0N a usage de Cabaret, et Jardin. S'ad cesser au Notoire BUTAYE, a Ypres. De Belgische rent daalt stillekens maar loch bestendig. Vele menschen stellen de vraag waarbij dat komt. Volgens de schrijvelaars van sommige geuzenbladen, is dit alles de schuld van hel klerikaal regiem dat ons naar den diepe rik leidt. Hun klokje luidt maar altijd zie eens hoe de Belgische rente gedaald isEn ze illus- treoren dat met vertelselkes van boerkes, die over twaalf jaren Belgische rente gekocht hebben, en nu, als ze willen verkoopen in 't vervolg heel zeker tegen de klerikalen zullen stemmen, omdat de rente gedaald is. Wat zullen die boerkes en hunne uitvin ders wel in andere landen vertellen, waar de klerikalen niet aan 't hoofd zijn. Ziehier wat een financieel blad, L'Econo- mic financière ervan denkt Er zijn naar ons inzien drie grondoor zaken van het dalen der rent. 1° De duurte van het leven. De landbouw- voortbrengselen, namelijk, zijn merkelijk gestegen in prijs. De behoeften zijn ook ver meerderd. Om te leven heeft men meer geld noodig; het publiek keert zich af van de titels die maareenen kleinen interest geven, en de aantrok der weerden, gezegd van alle zekerheid, is niet meer zoo groot.'Men zoekl de kleinste risiko's maar ook den grootsten interest. Men doet zijn geld veel meer wer ken dan voorheen; het zijnde noodwendig heden van het leven welke de geldbezitters dien weg doen inslaan: de honger jaagt de wolven uit het boseh. 2° De voordeelen vooreerst van de goede nijverheids weerden en ten tweede van de vreemde renten zooals Turkije, Argentina, Uruguay, Brazilië, Roemenië, die als zeer vast aanzien worden en ten minste 4 1/2 ge ven. 3° De waarborg door den Belgischen Staat gegeven aan de weerden van den gewezen Congostaat. Die waarborg maakt er inderdaad echte Belgische renten van, en daar die weerden meer dan 3 o geven, hebben vele bezitters vanBelgische rente,deze verkochtomCongo- weerdeu in de plaats te koopen. Bijgevolg zijn er veel Belgische weerden op de geld markt gekomen, hetgeen natuurlijk afslag heeft teweeg gebracht. De oorzaken zijn dus van algemeenen en bijzonderen aard, maar deze van algemeenen aard zijn de invloedrijkste. Men moet. nochtans in aanmerking nemen dat de Belgische rent, indien zij laag staat, er verre van is de laagste te zijn. Wel inte gendeel. Ziehier eene zeer afdoende vergelijking Sedert 1898heeft de Belgische rent 8,75 fr. verlorendo Hollandsche U ,75 fr.; de Deen sche 11,15 fr.; de Duiisclie 11,10 fr. Enkel de Fransche rent komt voor de Belgische hij heeft maar 5,65 fr. verloren sedert 1898 Men moet echter in aanmerking nemen dat zij omhoog gehouden wordt dooi' de ver piichtingaan de Fransche Spaarkas opgelegd, het geld dat zij beschikbaar heeft om te ze ten in Fransche rente. Indien wij ons houden aan de verscheidene renten aan 3%, stellen wij vast dat de I Belgische rent op het einde der verledene I eeuw maar den derden rang bekleedde en jdat zij nu op den tweeden rang komt. I Dat is natuurlijk geene vergoeding, maar het toont toch aan dat de kwaal geenszins Sommige verstokte jonkmans als men hen vraagtwaarom ze niet met een uitver korene in het huwelijksbootje treden, willen zich uit den slag trekken met te zeggen, dat er geen meisjes genoeg zijn om een serieuse keuze te doen. Ge moet dat niet gelooven, er zijn er genoeg die gemoedelijk gereed zitten 0111 het booije in te stappen, als Jan Van Pas maar afkomen wil om hen de reis voor te stellen. Zoo was het vroeger en zoo is het nog. Pater Abraham schreef over 200 jaar Tusschen mannen, tusschen vrouwen, Zij die meest van trouwen houwen Vindt men bij het vrouwgeslacht. Dat is onveranderd gebleven, want zie, Swat wij als bewijs daarvan lezen in een üuitsch blad. Wij vertalen letterlijk 1800 Meisjes die trouwen willen. Uit Aken wordt geschreven Over eenige weken werd de brief van een ongehuwde landman in Ferryvillë, Amerika, welke hij aan het 1 aridverhuizers-comiteit in New-York schreven had, openbaar gemaakthij vroeg erin voor zich zeiven en voor eenige andere Duiische jongelingen die zich in Amerika hadden neergezet, meisjes van Duitsche afkomst, liefst van den buiten, braaf en eerlijk en gereed 0111 een deftig huwelijk met hen aan te gaan. Die brief met het verlangen dier trouwlustige jongelingen maakte zijne ronde in de Duitsche pers tot zelfs in Oostenrijk. De jonge landman ont ving op korten tijd 1800 brieven, waarin jonge meisjes zich aanboden uit vrijen wil, om onbevreesd de zee over te steken, indien hun persoon eti aanbod mocht bevallen. Bij een groot aantal brieven waren de portretten gevoegd, een uitleg van hoedanig heid der huwelijks-postulanten, en zelfs ofschoon er niets over gevraagd was, de bepaling van den bruidschat die men over zee meebrengen zou. Verscheidene brieven kwaimn van welhebbende meisjes, er was zelfs eene die beloofde een bruidschat mede te brengen van 80 duizend mark. Anderen beroemden zich op hunne schoone stem, hunne muziekale kennissen, anderen op hunne bekwaamheid en gemoedelijkheid en hoe lang het in hunne wenscli gelegen had in het buitenland eene Eimat te vinden Er was zeifs eene schoone van 17 jaar uit Alsdorf, welke hare natuurlijke lichaams- en geestesbegaufdheden zoo 'hoog wist te verheffen, dat haar werkelijks niets dan vleugels schenen te ontbreken, om een op echte engel te zijn. En toch kreeg het meisje geen antwoord. Waarom niet? l)e landlieden van Ferryville hebben met veel zorg al de correpondenties nagezien, zij hebben elk eene vrouw verkozen, aan John Bernay, de voorzitter van hunnen groep en de oproeper van de huwelijks kwestie, de eerste keus latende. Deze zal zich op 20 Mei in den echt vereenigen, met een jong Duitsch boerenmeisje, dat in baar brief getuigde Dat ze zwijnenvleesch en kooien voortreffelijk koken en braden kan dat zij aan een man, die veel werk heeft, het huiselijk leven aangenaam maken kan, dat zij lachen en schertsen kan als het past, dat zij haar manneke de laarzen zou afnemen als hij van zijnen arbeid weerkeerde, dat zij zich mooi kleeden zou als dit in zijn smaak viel, enz. Dat jong flink boerenmeisje zal er niet weinig fier op geweest zijn, bij liet vernemen dat zij de uitverkorene is tusschen de 1800 postulanten, waavan vele alle soor ten van reklaain gemaakt hebben, 0111 hunne bevalligheid en hunne waarde te doen uit schijnen. Re Suikea-ij Van Tieghem-Dupont Rousselare, bekomt Eerediploma grootste onderscheiding- in de Wereldtentoonstellin van Brussel 1910. Dat zulke wet doelmatig is, bewijst P. Vermeersch in zijn Manuel Social De werklieden, de minderen, zegt hij, moeten 'rinken bij bun baas, hun meesterknecht of bij familieleden. Wij weten ook dat de gele genheid den dief maaktwij moeten dus trachten de gelegenheden te doen verminde- en. Dat die wet zal welgekomen zijn, is zon neklaar. Inderdaad, 1) de herbergbezoekers zullen er niets tegen hebben, aangezien dat ze nog gelegenheid genoeg zullen vinden om te drinken. 2) Brouwers en herbergiers zelve zullen geen grootere concurrentie meer te vreezen hebben. De wettelijkheid van ons voorstel betwis ten ware dwaasheid. Wij steunen immers op de meening van de grootste rechtsgeleer den Staatsminister Lejeune, Procureur Willemaers, Bun de Bouland, E. P. Ver meersch. Het drankmisbruik treft den Staat 1) in zijn vrede en voorspoed 2) in zijne leden bijgevolg krachtens een dubbele plicht dient de Staat het getai herbergen te beperken, te weten tot zelfverweer en tot het vooruit- helpen van den stoffelijken en zedelijken welstand der burgers. Een Vriend van den Werkman. hof, dat men terecht dén Schouwburg der Vlaanderen genoemd heeft. Prijzen der plaatsenlc plaats 5 fr. (voor behouden en genummerd), 2e plaats 3 fr. Kaarten te verkrijgen bij de boekhande laars te Thielt. Het plan der zaal ligt ter inzage bij den boekhandelaar Lannoo-Maes, Ypei-straat, waar ook de voorbehouden kaarten moeten genummerd worden. IX DROOG EN NET. Wat is er nog noodig om een gezond kind te hebben? 't Kind moet altijd droog en net liggen om niet in stukken te gaan, zijn teer velletje niet te openen voor kwaaddoende levelin- geil, die daar zouden broeien eu groeien brand, etter, puisten en andere ziekten ver oorzaken, met natuurlijk gevolg van klagen en vermageren. Is het bewezen dat in-netheid of kiemvrij zijn) dood en ziekten kan voor komen Ja zeker! In kinderkribben. waar vele kleinen bijeen zijn,zag men bijna uitsluitend gemelde velziekten. Wanneer de hemdjes en doekjes alleenlijk in zeepsop gewasschen wierdenmaar wanneer die linDen uit de zeeplooge getrokken, zuiver uitgespoeld en daarbij wak en zeer warm gestreken waren zag men de velziekten zes maal en de sterfte den helft verminderen. Waarom moet de zeeplooge goed uitgewasschen zijn? De zeep, doorgaans onzuiver, bijt allengs- kens in het fijn velletje van het kind, en maakt er vele kloven, die ingangen zijn van groote vijanden. Waarom is het voordeelig het lijn waad ZEER WARM te strijken? Om het kiemvrij te maken, dat wil zeggen om de microben van etter, zweren en andere besmettelijke ziekten te dooden. Wat is er allernuttigst om droog en nel le liggen? 't Kind alle dagen, 2 minuten in een lauw bad bevrijven of licht masseeren. Dit bad zuivert buiten en binnen, stilt zeer en zenuwen, verwekt zacliten slaap, voorkomt en geneest ontstekingen (canthe- rens Dokter G. PATTYN. Daar zijn een millioen meer Vlamingen dan Walen. Wie heeft de vetste staatsposten te Brus sel P Wie bekleedt het overgrootste getal posten P De Walen. Wie moet tevreden zijn met hier of daar een postje De Vlamingen. 0 De officieele talen van België zijn Fransch en Vlaamsch. In welke taal moeten de officieele verslagen opgemaakt worden In 't Fransch. 0 In België komt een Arbeidersbiaduit doch lang na 't Fransch «Revue du Travail De Vlamingen moeten maar weten dat ze klaar komen. 0 Het Recht is recht in 't Fransch, en krom in 't Vlaamsch. Een wet overtreden over 't Vlaamsch, dat is deugd een w over 't Fransch... hola I Zijn de Burgerwachten of de Pom pierskorpsen die deze vervangen in Vlaanderen gansch Vlaamsch. zoo wet het zeftt Neen. Wordt men ge straft om zijne overtreding? Neen. In den franschen Senaat is men bezig eene wet te bespreken om het getal herbergen te beperken in evenredigheid der bevolking. M. Briand de eerste minister houdt staan dat zulke wet noodzakelijk is, wil men het drankmisbruik doelmatig bestrijden. Volgens artikel 1 (reeds gestemd) mag er, per gemeente, niet meer dan 1 herberg zijn per 209 inwoners. Hoe zit het in België? Elkeen klaagt dat het getal herbergen bij ons veel, veel te groot is. Inderdaad er is 1 herberg per 35 inwoners. Wij zien heele dagen welke noodlottige gevolgen dit over dreven groot getal herbergen medebrengt. Het Belgisch Staatsbestuur heeft reeds eenige wapens gesmeed tegen het drankmis bruik wanneer zullen de Kamers eene wet stemmen die het getal herbergen beperkt Op Dinsdag 11 Februari aanstaande, zal de tooneelgroep Iioyaards Vondels verhevenSte treurspel Lucijer of den val der engelen opvoeren in het Gildhof te Thielt. Om aan alle liefhebbers de gelegenheid te geven dat kunstwerk te bewonderen, zelfs indien zij wat ver afgelegen wonen, zal de vertooning beginnen te 2 1/2 uur om geein digd te zijn kort over 6 uur. Willem Iioyaards zelf speelt de rol van Lucifer. Men zal wel doen zoodra mogelijk zijne kaart te bespreken want, alhoewel er plaats is voor 900 toeschouwers, zal de zaal onge twijfeld, gelijk voor de twee prachtvoorstel lingen van Adam in Ballingschap, nog eens te klein zijn, omdat liet uur van aanvang en einde der vertooning zoowel schikt voor ge heel het vlaamsche land, en dat alle kunst en tooneellief hebbers er natuurlijk zullen aan houden Lucifer te zien opvoeren in het Gild- Zboals wij het komen te vernemen, heeft ons Armbestuur besloten, binnen korte da gen, de openbare aanbesteding te doen, voor het brood, dat zal noodig zijn voor de deelingen aan de armen, te rekenen van 15 Maart aanstaande tot het einde van het loopende jaar. Deze beslissing zal aan menigeen zoo niet ongepast, toch ten minste onverwacht voor komen. Welnu, men zal onbetwistbaar niet kunnen nalaten, de doenswijze van het Arm bestuur goed te keuren, wanneer men het eens vernomen zal hebben dat de Heer Mi nister van Justitie, ten gevolge van het ge durig aandringen van de volksvertegen woordigers Nolf en Vandevenne, en het aanhoudend lastig vallen van zekere welbe kende ruziemakers onzer stad, zich genood zaakt bevonden heeft, aan het Bestuur op te leggen, de levering van het brood, ofwel in openbare aanbesteding', ofwel in regie te stellen. Dit laatste wil zeggen de tarwe zelf recht streeks aankoopen, om deze door werklieden daartoe aangesteld, op eigene kosten, in ruod te doen verbakken, zooals de Burger lijke Godshuizen het alhier en elders sedert onheugelijke tijden gedaan hebben. De aanbesteding op verre na zoo schadelijk niet zijnde voor de bakkers, als de regie, heeft het Armbestuur het eerste aankoops- middcl bij het laatste verkozen. Het is voorzeker niet zonder reden dat vele stadsgenooten zullen spijtig vinden uat uit oorzaak der tegenkanting van eenige politieke mannen, de Hoogére Overheid geen gehoor heeft geweerdigd te geven aan de aanvraag van zeven en dertig bakkers, die, zonder onderscheid van politieke denk wijze, verzet aangeteekend hadden tegen het leveren van het brood bij middel van openbare aanbesteding. Toen over een dertigtal jaren, het brood jaarlijks in aanbesteding gebracht werd, is zulks verauderd geworden op verzoek van de meerderheid der bakkers onzer stad Was dit dan geen ernstige reden om de tegenwoordige verdeeling van het brood tusschen al de bakkers te behouden, des te meer dat deze tot geene enkele gegronde klacht aanleiding geven? Iedereen immers mag nazien of het brood sedert twee jaren van hier, tusschen de bakkers niet rechtveerdig verdeeld is; zc-lfs de nieuw gestelde bakkers mogen ook hun deel leveren! Overigens, indien er wel is waar, mis schien mannen te vinden zijn die van alle levering uitgesloten zijD, dit is enkel uit reden van hunne hatelijke handelwijze je gens het tegenwoordig Bestuur. Van den anderen kant, voor wat de hoe danigheid van het uitgedeelde brood aan gaat, mag men de armen ondervragen, en men zal voorzeker voor antwoord bekomen dat het brood niet te wenscben laat, dank wellicht aan de maatregelen door de be stuurleden genomen, en met even groote onpartijdigheid als krachtdadigheid ten uit- oer gebracht, door onzen Achtbaren Heer Vrederechter wiens bekommernis voor de armen in 't bijzonder, en de werkende klas in 't algemeenwij hoog weten te waardeeren Wij mogen dus besluiten dat de aanbeste ding die aan ons Armbestuur voorschreven is geweest, in 't geheel niet onmisbaar was. Zal zij nu voordeelig zijn voor het welda digheidsbureel en voor de armen wie kan het zeggen? Vroeger was de tarwe door de Godshuizen van Yper, rechtstreeks bij de landbouwers aangekochtthans is zij in aanbesteding gesteld. Welnu dit kost aan het bestuur twintig centiemen per honderd kilos meer dan eerst. Het is misschien daarom dat de hoeren leden van het weldadigheidsbureel niet zonder de grootste omzichtigheid het lasten- kohier opgesteld hebben, en dat zij vastbe raden zijn de voorwaarden ervan met streng heid, door den aannemer te doen naleven. En zulke handelwijze is loffelijk. Moet immers de Wet van Messidor, of Missi- dor, zooals de reklamanten het schrijven, opnieuw ten uitvoer gebracht worden, hut is voorzeker beter dat het derwijze zij dat er uit die nieuwe toepassing, geene nadeelen noch verrassingen voor de armen voort komen EKi'üusLc'ïjL. Ramp in de Staalgie- terij te Breguctte. Eene schrikkelijke ramp, veroorzaakt door de ontploffing eener buis waar opeengeperste gazen doorgaan, gebeurde donderdag in de ijzer en staalgie- terijen van Bréguette. Men spreekt van zes dooden, elf zwaar gekwetste waarvan eenige doodelijk en dertig minder gekwetsten. Ter dood veroordeeld Men zal zich nog de ijseiijke omstandigheden herinneren, waarin, over vier maanden, te Parijs de geldomhaler Ardré vermoord werd Maan dag verschenen de daders voor het assisenhof der SeineGeorges Tissier, die den dag der misdaad 17 jaar oud was, en Paul Demarest, een jaar jonger. Door den voorzitter van het assisenhof

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1