l HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCEN BLAD SBUO VOOR POPEt 11 jij tit OMSTREKEN. verschijnende den Zaterdag n middag. Koopt uwe MEUBEI Kindervoituren. ^toors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Decoute, INu-i hixuii: TüLLfE OF STAM toinfirieJarécliÉrie Zondag 5» Februari 1911. 5 Centiemen. :vor.üikotïi.si. ste 'faps, Bollingea 01 ilo-hsfgkenaissea mits betaling vgg 25 e". Alle Aunoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdag-koen ingezonden worden. INSCHRIJVINGSPRIJS Buiten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied -an Poperinghe Buitenland 4,60 fr De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn zullen ééns on vergeld in het blad verschijnen Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker-, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. 40 m. Notaris JDe Ta ver nier, Donderdag 9 Februari 191 1 te rOELCAPELLE, bij het boschkasteel, Notaris ilAGHEBAEKT, Vrijdag 10 Febr. 1911, Openbare Vcrkooping van VETTE WEIDEN, HC VEMIEBLANDEN en BOSCH, te fiostvleteren en Westvleteren. hofstedeke. ZITDAGEN lüste!Dinsdag 7 Februari OverslagDinsdag 2! Februari Notaris BOUCQUBY, Maandag 13 Februari 1911, OPENBARE VERK0ÖPING GEDIEENTE POPERINGHE. 'tArmbestuur der Stad Poperinghe, Een goede raad. De Bloem der Koningin. Notaris CA SS/FF S Maandag 20'1 Februari 1911 OPENBARE VERKGÜP1NG STAD POPERINGHE, Groote Markt.. Uit ter hand te Koopon 22 BOOMEN 1911, Het wetsvoorstel tot vervlaam- sching der Huogesehool van Gent. Onze kleine kinderen. Begraving van den E. H. Eni. Zone. O mocht de doode bier zelve spreken en aan zijne naastbestaanden en vrienden de lessen vorenhouden die zijn helaas! te vroegtijdig afsterven bevat, geen twijfel lat hij die BUlTEJILAfiDSCH füEUfflS. - mssm^aassÊ 7" /aaiN' 10 AiMMONCEN [)on drukregel 10 c. Ihi haalde Annoncen «worden ing§i'i:ii 2 50 Fr. VOOR IEDEREEN. l-h-rlktjÉjers hebben i*<•<-lit K«isiI«-««zé u'ltasscliing nil tWi-c Uoi'fiel'j^it'dSton. Bjzor-ciere builen stad 2.50 binnen stad 2,00 Herbergiers buiien stad 1,60 binnen stad 1,00 Het recht, annoncen oj artikels te weigeren is voorbehouden. mmmm tMMi- g«iiirT7Tr,B«BEraHgsra'ig*flffriMHEwmnMiwffiEWBraBgflgsasgE3BeB«gwa«sw^^ Zon op. Zon ond. tjs&m&cj.«s irpröiffwfmagaawmmmbmi Wekelijksche Almanak.—Februari. H. Agajihn, Bertholdus. H. Amandus, Dorothea, pate, der Jlocenieps. H. Romualdus, Chrysolius, Éychardus. H. Joannes van Matha, H. Apollonia, Cyrillus van Alexandrië. II. Scholaslica, Huga,patr. d. Wapens»ieders. Versch. v. O. L. V. Onbevlekt te Lourdes. Eerste Kwartier. Maandag 0 Feb. ten 3 ure 28 minuten 's namiddags. Y-Me Maan. Maandag 13 Feb. ten 10 ure 38 minuien s' morgens. Laatste Kwartier. Dinsdag 21 Feb. ten 3 ure 44 minuten 's morgens. Nieuwe Maan. Woensdag 1 Maart, ten 12 ure 31 n it.nten Zondag 5 Maandag 6 Dinsdag 7 W< tensdag 8 Donderdag 9 Vrijdag 10 Zaterdag 11 J7 u. 15 m. 4 u. 7 14 4 42 17 12 4 43 17 11 4 45 7 9 4 47 |7 7 4 48 i7 5 4 50 s namiddags. KANTOOR VAN DEN te pqelcapelle. om 1 ure stipt namiddag, Vei iliiie van 8 Hectaren 65 Aren 6000 eiken sno -kbusschen, 2000 sparre- am'loozen, 75 koopon persen. ©©SKJTfiSSWS. STUDIE VAN DEN TE PROVEN. om 10 wee juist voormiddag, te ROUSBRUGUE, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, openbare ver hooping, in C'ine zitting van Gemeente PROVEN. Ene goede groot 11 heet. 83 LiTiti 03cent., verdeeld in 12 konpen. In i achto gehouden door Sieur Sylvaan Dosse n-Bekaert, n.its 1350 fr. 's jaars en de. lakten, tot 1 October 1915. Prijzij van hoi a en hollaars, .800 franks. Met tussvhenhomst van den Notaris VERMEULEN, te Gheluwe. SS.'X. s- rsqgBHWBHSï Do Notaris SIHH'EliAIiilE te Oost vleleren zal met. tussehenkomët van Mter VID iSJilïVEli Notaris te Alveringhem opat t.aar verkoopen GEMEENTE Q0STVLETEREN. I. T vee aaueeahoudende "WOONHUI ZEN .aarvan groot handelshuis met ingaan de [mort, ruime stallingen, schuur, kelders enz. en jroot WOONHUIS bekend iiij ka- dast -r va-ijk A, nummers 547b, 548b en 550e gro« t 9 ar< n 93 centiaren. la g i ruike van M. Deneekere onver- geld lot J October 1911 en van We G. Ma- hieu tot 1 October 1911 mits 175 fr. 's jaars. Verdeeld, in 2 loten. II 90 ren 45 cent. HOVENIERLAND tegen den Kortenkeer bekend bij kadaster wij' It, deel van nummer 492b. In bruike der kinders Deque!;er mits 150 fr. "s jaars tot 1 October 1911 zonder pacht recht. Verdeeld in 2 knopen. III. Een VETTEWEIDE groot in liet geheel 2 heet. 20 aren 70 cent hekend bi kadas -•:• wijk A, nummers 270 waarin be- grep a 19 aren 45 cent. gemeen en onver- d«-- d mm, de Kerk van Oostvleteren dusda nig t bet te verkoopen goed groot is 2 liect, 1 ar 25 centiaren. 1, uikovan M. J. Deneekere— Aan ston - lag. F- A'OONHUIS en afhankelijkheden mm 1 p.87 aren weide langs de kalsijde naai l m glut, bekend bij kadaster wijk A numru 021e. 024f en 624o. In ge ruike, li :t huis mits 85 fr. s jaar: tot l m - zonder pacht recht door Piet er De liaene d «reide in gebruike van M. J. De n ckm mits 320 fr. 's jaars tot 11 Novem ber 1911. V ld in 3 loten: zeer dienstig voor V.-8I aren 90 cent. HOVENIERHOF en HOVENIERLAND tegen den Korten koer h send bij kadaster wijk B, nummers 243v. 213 zeèr dienstig voor bouwgrond. Verdeeld, in 3 loten. In ge'«ruike van J. Deneekerefot 1 Octo ber 1911, mits 150 fr. 's jaars zonder pacht r civ GEMEENTE WESTVLETEREN. 15 ne p 'i'tij BOSCH groot volgens titel 1 b sc< 40 aren 16 cent. en volgens kadaster Nvijk D, nummer 517,1 boet. 40 aren 42 cent. Houtprijs 1265 franken. telkens om 2 Ij2 ure stipt namiddag te B"s r SI. ,'ir, ter herberg Le Cha- bi Liiloisbij de Wed. Alf. Deneekere. 1)2 Ir.stelpenning. is is4»< gelooflijh dat men de ware siïiki jm - d«-r Trappisten Vincart kan ¥<"'ktij ui aan 60 cent. de kilo? Zij is noch tans on-i I te verkrijgen aan dien prijs. Dépot bij gebr, Delhaizo Moncarey-Sansen. KANTOOR VAN DEN TE POPERINGHE. in ééne zilling, om 3 uren namiddag, ter herberg In West- Vlaanderen Cassetstraat, te poperinghe, van I. Een Sïoïktcde, «groot 5 heet. 10 a. 70 cent., gelegen sectie G. Gebruikt door Alois Meersseman, tot 1 petober 1912, aan 550 fr. bij jare boven de asten. II. <87 aren Zaailand, sectio I), num mers 262 en 264. Gebruikt door Alois I. manu. tot 1 Octo ber 1911, aan 75 fr. bij jare boven «!c lasten. III. 1 Heet. 2 aren Zaailand, sectie D. nummer 30b. Gebruikt door Jerome Vm haile tot 1 Oc tober 1917, aan 60 fr. bij jare, boven de lasten. I lies* Woonhuis met verdiep en verdere afbangolijkheden en 1 are 16 cent., -•rond e cour, staande en gelegen te Pope ringhe aan de oostzijde der Boescheepstraat, bekend bij kadaster sectie F, nummer 1312b laat weten aan al wie' het behoort, dat op 8» Siaari aanstaande, om 3 ure namid dag, in de benedenzaal van het hotel van Regeering dezer siad, zal overgegaan wpr- len tot de openbare aanbesteding van het brood om uitgedeeld ie worden aan den ar men dezer stad van 15 Maart tot 31 Decem ber 1911. D<« aanbesteding zal plaats hebben op schriftelijke en gesloten aanboden zonder op- noch afbdd. De aanboden zulten bij aanbevelen brief aan den heer Voorzitter van het Weldadig heidsbureel te Poperinghe opgestuurd wor den. Op den omslag zullen zij het volgende opschrift dragen A anbod voor de aanbesteding van het Brood De aanboden die niet voor 28 Februari toekomen zullen verworpen worden. Het kohier van lasten en voorwaarden ligt ter inzage van eenieder in het Gemeen- te-Sekretariaat. Afschriften zijn ervan te bekomen mits den prijs van Fr. 0,75. Poperinghe den 28 Januari 1011 Namens het Besu ur, Joseph Een jongeling stuurt om hel volgende Lezen, dat is het liedje van Jan en alle man de lezing, dat is het dagelijksch brood. Kn wat wordt er zoo al meest in band n genomen lenzij romans en cle Weet dan, beminde, vrienden, da! «;en roman dikwijls het bederf is van onzë jeugd. En ik be.'o 1 hier niet slechtside slechte. Neen, de romans mogen dan ook zoogezegde goede boeten, ik durf vrij en vrank beweren dat ook deze e n zedelijken invloed ep den jeugdigen lezer zullen uitoefenen Die romans zuilen op de drift n «werken al was het slechts in de kleinste mate. Zij zijn zoo beken lig in- aeeaèÈö^QifeAigifiyitea; föp Zaterdag 4» en Zondag 5" Februariaan dè veropenbaring zijner Heerlijkheid wttrdt te Gent liet Vlaamsche Studenten congres voor de vervlaaiusching der Gentsche Ijioge.-chool gehouden. Thans hebben reeds iü Genlsche studenten het verzoekschrift voordostjrvlaamschingder Gentsche Hooge- school onderteeki nd. '..Gij ziet dus dat het 'vlaamsche volk de vpi vlaamsching der Gentsche Hoogesch(«ol «ogend' vra gt; zijne voormannen en alle otuwikkelde Vlamingen zijn van opn'eel «lat de vraag rijp is. Maar de v« rvbiinnschins van Gent is, op zfcii zelf, voor ons Katholieke ylamingen nog niet genoeg. Rechtzinnig en hardnekkig uplrachten wij ze, maar nauwer ligt ons Leuven aan 't hert. Wat ware 't een gi jubel, konden wij, bij Urn strijd voo de vervlaamschirig van Gent, p 't voorbeeld van Leuven wijzen, en zeg gen da: Keu en de eerste wasL. C. Men heeft dun groot.-n bijval niet verge len di «n verleden jaar het koninginnen>osje e b- itr-t viei, toen het verkocht werd ten voortieele van de teringlijders. Dit heef c H. M, de koningin aangezet, het a mboJ te aanvei rden van een comiteit, dat lk jaar dezelfde werking op touw zal zetten ti e vot't'deele van eer, door de koningin aa B ge w en blo om H. M. verkoos voor dees j tar a's b-loetn bet edelwei. s bloem dér Alpen en voor «le te bestrijden kwant, de slaapziekte. Geen t wij tol of de onderneming gaai don- zelfden bij', al te givno -t. In pochte gehouden doorJL AchilleOllF «engowdkkcld riai zij «V- harten winnen lölü vice, lot 1 Oogst 19 lï, dan 235 W. bfi jare Het koiiiitoit dor Danen dat zich bezig h«.jjdeti zal met den er koop der Konin- ginneti' ein ten vo rdtelo van het Werf lot bestrijding dislaapziekte in Congo hzild zaterdag-zij tie c. rste vergadering te Brussel. De koning heeft de eerste gift ge- zonden,' namelijk eene som van 5Ö00 fr., ten vocrdc-ole van liet liefdadig werk. Knikery Van Tieghem-Dupont Ro,uss«.-'are, bekomt Ee cd ij/lorna grootste onderscheiding- in de WételdU-nteo: stelling bereid moest wezen om met wederliefde den Voor de oogen van de wereld is de E. H. j kelk van 't lijden te aanvoerden. Eu.iel Zone bijna een onbekende: Bij God j Nu was bij eet) alter Christus... priester staal hij ongetwijfeld op den eersten rangGods tot in der eeuwigheid en de bisschop boven de lasten. KANTOOR VAN DEN TE POPERINGHE. om 2 ure zeer stipt namiddag, le Poperinghe, ep de Groote Markt, in de Bovenzaal van het Hotel van Regeering, ten verzoeke van het Stadsbestuur. in ééne enkele zitting van .- itéiiwgitoiu!, aan den noord- oosikant, groot in 't geheel volgens meting 3 aren 85 centiaren, palende west Vrouw Tiiieren-Roy, noord en oost de rechthebbers M. Auguste Kommens, nog oost d'heeren Lava en Derynck, zuid de Groote Markt op «le rechte van den noordkant van den be- steenden voordam. Welken bouwgrond bestaat in A. D oostkant tol aan den muur van ien overgewelfden vaart, groot 42 centiaren. B. Den grond boven den overgewelfden vaart en deszeifs muren, groot 1 are 85 cent Fn C. I>en westkant tot. aan den muur van zelfden overwelfden vaart, groot 1 are 58 centiaren. In masse ingesteld, 4000 franken. Deze verknoping zal geschieden onder de voorwaarden van 't last kohier en nament ijk do buitengewone bij de plakbrieven aangekondigd. ders. Hue aardige om,slag, hun kieie for maat en hun geringe prijs, ziedaar de redenen waarom zij zoo gemakkelijk in de handen der jeugd vallen. Wel, ziet den lezer van eenen roman aan, hoe is hij verdiept! Spreek hem niet aan hij kan op niets anders denken, zoo boeiend is de lezing. Na één boek, komt er een twee de, na dit tweede een derde enz. enz., totdat de lezer Intel en ganseh in de macht van het geschrevene is eu op 't einde dikwijls als bedwelmd wordt zonder hij het zelf gewaar geworden is. I alien het dan nog maar bleef bij die bedwelming! Maar!... O, wat venijn schuilt er achler die lachen de bloemen Wie heeft er de gevolgen niet van bespeurd Hebt gij nog niet veel aan de lezing verslaafde personen aan 't weik ge zien Hoe komt het, dat die zoon, dat die dochter zoo onverschillig wordt jegens ouders en bloedverwanten Wie drijft ben het ouderlijke dak uit? Wie dwingt ze tot zelf.noord Wie De slechte lezing eD niets anders dan do lezing O, verschrikke lijk, nietwaar? En nochtans, het is zoo, daar is de ondervinding geiuige van. Daarom wat verlang ik Dat er door onze vrienden geen of bijna geen romans meer gelezen wor«len en, dat zij als overtuigde •kristenen, het zooveel mogelijk beletten bij anderen. Och, dat er eens degelijke boeken Werden gelezen Dat er eeiis leerende en nuttige lessen werden in den geest geplant, in plaats van al dien rimram, dan zeu len we weermannen en vrouwen krijgen die fier op hunnen naam mogen zijn eji voor-hunne voorouders niet moeien onderdoen in zake van karakterei! zelfbeheersching. Dat voornemen heb ik gemaakt en ik wenschte wel dat vele j «ngejieden hetzelfde «leden. En waarom nier! Uit De Waarheid D. V. M. Zenuwaeliüge en zieke personen aan wie café verboden is, mogen suikerij Vart rieghem-Dupont. Rousselaere gebruiken zonder onkosten, van verschillige soorteh, aan het Bureel van Weldaad van Proven toebehoorende. De soutnissie inzenden voor 15 Februari aanstaande. De voorwaarden dezer verknoping liggen ter inzage bij de veldwachter, te Proven, die belast is (ie hoornen aan de liefhebbers aan te toonen. ■ERS53MHBHS! A VENDUE OU A LOUER a Godcwaersvelda, Hameati Cailecanes, le long de la frohtière. ms» SIT3SE\T i'ouvant sèrvir de avec MAIS0N a usage de Cabaret., et Jardin. S'adrosser au Notaire BUTAVE, a Ypres. Ik heb de eer, het geëcht Publiek kenbaar ie maken, dat. ik door vergrooting van mij nen schoenwinkel, mijn huis zal opbouwen, en mei Februari voor 3 maanden, bel huis zal bewonen van Mad. We Louis Rarnoen en Kinders, aan «ten anderen kant in de zelfde straat, nr 29. BERAT FREMAULT, gouden schoen Veurnestraat, POPERINGHE. De Vlamingen vragen de algeheele ver- .'laatriscinng der Hoogeschool te Gen!daar omtrent bestaat de meeste eensgezindheid. Niemand vraagt, zooals de tegenstanders wel eens beweren, eeDe verdubbeling van eergaegen, noch eene nieuwe Vlaamsche Hoogeschool elders. Allen sluiten zich aan >ij het wetsvoorstel opgemaakt door de Hoogeschool-Commissie, dat binnen kort in de Kamer za! neêrgeleid worden. Het wetsvoorstel vraagt de vervlaam sching te Gent, alsook hei plichten aldaar j, van eene af ieeling tot opleiding van lui lerlijke ingenieurs der mijnen, 2/ van eene bijzondere landbotrwscho t 3/ van een vol ledig hooger handelsonderwijs. "Van dit wetsvoorstel ca van geen ander willen do Vlamin -en weten. De eisch is alles oj niet, Het ge'di hier immers de kroon te zetten op hot groöfsche gebouw der Vlaamsche volksbeschaving, en van halve maatregelen kan bb-r geen spraak zijn. Da grootsie eerniracrit beerscht onder «le Vlamingen er wij voe.cn bet reeds aanko men: het zal eeh-s'ormloop zijn van geheel het Vlaamsche volk en de zge is vei zekerd I)e geniet nloraden van Antwerpen, Nino- ve, Nieuwpoari, Lokeren («mder voorzitter schap van den Heer Raemdonck, i-urgo- meester en volksvertegenwoordiger) Aas Merckem, Borgerhout en Eekloo, hebben allen reed«3 eeij wenscli tot vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool aangenomen. Ook te Antwerpen, Brussel, Gent, Oostende, Mf-chelori, Kortrijk, Eekloo, Brugge, Veur- ne, Hasselt werden propaganda-comiteiten gesticht en me..«tiogen gehouden. f>e Katho- li-ike Vlaamsche Landsbond hield verled n Donderdag te Leuven e«n algetneene verga dering om de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool te bespreken. X TE VROEG PAP. Waarom mag men niet vroeg pap geven? In brood en patatten is er zetmeel, dat voer de vertering, in sui «er moet veranderd worden. IR <i io< rdt bloem of meel suiker in het lichaam Door speeksel in den mond en door sap pen uil de maag d'e bnikgp-ekselklier. Dat mond- en buikspeek'sel en bestaan niet bij eer: bee: Lui. kind of die sappen zijn er t.e weinig om veel meel te kunnen verteren. Wanneer komen al die noodige sap pen genoeg bij een wichtje Gewoonlijk wanneer het kind omtrent maanden oud is. Daarom geen pap of patatten de 9 eerste maanden. Hoeveel heer en daags mag men dan pap g ven Een keer daags, en op de andere maaltij den, zuivere melk geven Wann er het kind een jaar oud is, 2 koeren daags pap op dienen. DokterG. PaTTYN. Donder iag laatst greep op S nt-Jans het uitvaart plaats van den alom geaqÉten en «liep betreurden jongen priester E. H. Em. Zone. Vrienden en kennissen waren talrijk opg komen om hem naar zijne laatste rust plaats te vergezellen. De Z. E H. J. Van- dermeerseh, Leraar aan h t groot Seminarie te' Brugge, leidde M. Zone, vader van den afgestorvene, op. De Z. E. H. J. Mahiiu, bestuurder, volgde met den broeder M Al- bert. De dienst werd bijna uitsluiteüjk ge daan d«r de khissemakkers van den E. H. Zone. Zij waren alle aanwezig, op twee of drie na door drukke ambtsbezigheden ver hinderd. Wij merkten ook in de kerk talrij ke treinwachters en spoorwegbedienden op, alle vrienden zoowel van den priester als van den vader. Na verloop der indrukwekkende rouw- plecbtigheïd las de E. H. A. Dumortier, onderpastoor te Roeselare, de volgende treffende lijkrede uit. Diepbedroefde Familieleden, Ekrweekdi Heeren en Vrienden van den Afgestorvene, De rouwklachten van het kerk'-üjk iloodenofficr' zijn bijna ten einde. Binnen korte stonden zullen de priesters het schijn baar zegelied aanheff n en in Paradisum ten Paradijze h t lijk van onzen betreurden vriend uitgang doen. Bij de klachten die onze Moeder de II. K< rk over haar kind en haren priester uitgestort heefi, past er nog een woord van wegens de vrienden en KJ sgenooten van den overledeneniet zoozeer om den lof t verkondigen van den eenvoudigen jiriester di«n we vandage betreuren, maar wel om aan zijn v orbeeid en zijn leven lessen vart ware deugdzaamheid te on tb-enen. I,peelt van liefde, loech van vreugde, Loeeh van louter zuiverheid, Loei'li in 't leven, loech in 't sterven, Lach-n zal in de eeuwigheid, ons het woord van den H. Petrus zou herr halen --« Verblijdt, u om het lijden alzoo immers kunt ge deel nemen aan het lijdon van Christus en zoo ook zult ge deel hebben dier uitverkorenen die Hij kastijdde om dat Hij hen hef had en die ilij vroeg beloo- nen wilde, omdat Hij ben zoo zeer beproefde. Weinigen onder ons hebben ooit een jon geling gekend die zooveel gedaan beeft en zooveel geleden heeft, om priester te worden als wel de Eerw. Heer Kmiel Zone. lie E. H. Emiel Zone wieni geboren te Popëringhe den 2 Juli 1880. Hij wierd er door zijne kiistene ouders godvruchtig opge bracht en vroegtijdig naar school en college gezonden om er met de jaren ook op ie grorien in wijsheid voor God en voor de menschen Dal deed hij Hij was begunstigd mei kostelijke gaven van geest en hert: hij was een goede student en vooral een vrien delijke en aangename makkereenieders vriend en vertrouweling. Van in zijne latijnsche studiejaren af gevoelde Fmiel dat de verwezenlijking van len droom zijns levens bedreigd was en dat eene benauwende ziekte hem van 't altaar zou kunnen afhouden. Dit voorgevoel alleen miek hem soms somber en benauwd. Als hij sprak met zijne ouders, meesters of makkers, en zijn verlangens kenbaar miek dat hij ook wilde priester worden en leven en dood ten pan de stellen voor Chris tus' giorii', dan trilde hij van ware aandoe ning en zijne oogen glinsterden van dat vuur dal hij, de edelmoedige jongeli g, na en met Christus op de aarde wilde komen brengen. Fn wanneer er dan iemand heel beschei «len en voorzichtig weg vroeg die studiën zijn lastig Etui 1 en lang., zuit go daar ge- ztHidli: id genoeg voren hebben...dan treur de hij ("Ti stondeke 't was het natuurlijk gev eien en zijne uitdrukking dat wel haast week voor het al verstel kepd betrou wen op God dat bij hem ziel- en lichaams kracht! n scheen op te houden en te oude, steunen. Hij wilde... cn /ou priester worden... al lijden en strijden tegen de vertwijfeling waaronder hein de ellende van zijn krank lichaam nederdrukte. Had Christus niet gezeid Die na mij i! komen, neme zijn kruis en volgu mij, Geheel zijne bereiding tot het priester schip is li in «-en waar kruisweg geweest... l egen wil en dank zijner ouders, tegen wil en dank zijner moest-rs, tegen wil en dank zijner gez ndiiejd wilde hij toch maar te Drug. !- b «ti om siiilekes aan tot «le H. Wijdjii :.n annveeid te worden: hij hield aan 't woord van den H. Paulas Quis me sejtarabil a caritate Christf wie of wat zal er mij dan van Christus afhouden... niets... Christus' liefde brandt in mij en drijft en jita«G me om me ze:f met 't eeuwig sacrificie Pp liep i dar te, slachtofferen. Et, I iegenstaande al zijn weê en tegen- h'V'Ti, was en bleef hij toch de vreugdige en leutige vriend en makker van vroeger... (j wonder mysterie.-van den kristen mensehi «lie lijdt om <ïo liefde tot God en iu 't lijden an de wereld eene mede ieeling ziet aan 't zaligend lijden van den Zaligmaker yele menschen begrijpen dit niet, We leven nu in een tijd van genotzuchtNu «Iweept men met vreugde en vermaak tegen lijden en verdriet. De wereld miskent de verdiensten van het lijden, hij miskent het Kruis. Het is hem een teeken van smerte en de aanblik van Christus, den man van smërten, «loet hem huiveren en schrikken en vluch t.«n van Hem en al wat daaraan denken doet. Itn toch, het geloof in Hem, het geloof in den stervenden Zaligmaker, is en blijft de bronaiier van 't geluk en van de vreugde Door hen wierd het kruis een zëgeteeken en dus een vreugdeteeken. Duisternis en troos teloosheid wijken er voor terug, de glorie der verrijzenis straalt van daar af, en do« r dien zonnegloed der heerlijkheid wordt de kruisboom een boom van vreugde en leven. Benevens de deugd van 't lichaam immers is er voor don kristen rnensch een geheele wereld van geneugten open, die voor den zondaar en den wereldling te veel, helaas! gesloten blijven. Het geloof en de staat van gratie, de lief-Ie eu vriendschap Gods, en hei gebed, voeren den menseii tot bij Gods heer lijkheid en spannen een hel,Ier firmament over hj-iel hot. leven en geven eene gelijkma tig opgevyekte gemoedsstemming die door 't lijd,jn en dén tegenspoed niet kunnen ver dwijnen. Goil is de rust, zegt de H. Bernar dus, en Hij brengt alles lot rust, on hij die nadert tot Hem die rust is, vindt de ruste en vrede bij Hem. Zoo spruit er vreugde eu ge luk uit de vriendschap tot God, door het ge bed onderhouden. Pin zoo heeft de vermaning van den H. Jacobus een echt diepen zinIs er iemand onder u treurig, hij bidile. Daaruit spruit er eene vreugde die duurt en ten eeu wigen dage sterker wordt. IJ,: E. H. Emiel Zone verstond dat alles zoo wel. Hij heeft die waarheid belichaamd in zijn eigen leven door zijn woord en voorbeeld Niet een klachte ontsp: «<ng zijn- lippen al tijd bleef hij welg zind en bhjgemoed, de vreugde zijner makkers, «Ie opbeurende troostengel zijner zieke vrienden waarmeê bij in 't seminarie meest verbleef, en later het geluk Zijner ouders t'huis, Ztjne vreugde en zijn geluk steeg ten top punt als hij mocht onderdiaken... en opeen volgend diaken... en priester worden. Wat miek het hem nu te lijden en le kwij nen Hoe meer hij Christus naderde, h e be ter hij 't woord versloml dat Bossuet eens ned« tschrerfWaar Jezus binnentreedt, daar draagt IDj zijn kruis meè en zijn door- nenkrone cn deelt ze mede aan dezen die Hij lief !meft. Even als aan den welbeminden Jo annes biedt Hij hem den kelk van het lijden en doet hem tot den grond tóe ledigen.» Nu hij priester was, verstond hij gemak kelijk dat, hij, die dagelijks den kelk der zaligheid aan'Christus altaar mocht nutten had hem gezeid Accipe jugurn Domini...» Ontvang en aanvoert! hei juk des Heeren, Zijn juk is zoet en de last dien Hij oplegt is, door Hem, licht om dragen... Waf er nu ook gebeuren mocht hij wist dat hij 't lot van Christus kon deelen en zijn lot was lijden ie f est van vandaag herinnert ons nog dat Simeon ook dat /eifde lot aan Jesus' Moeder voorspelde een zweerd van droefheid zal uw hert doorborendit alleen naar 't vt oord van Christus zelfsi quis vult venire post ine... tollat crucem suam. Nu kwam hij te huis... overgelukkig met het onuitwischbaar merk teeken, hem in de ziel geprent... om zicii hier meer en meer te heiligen el op bet autaar van 'i lijden te slachtofferen om zich ie'vereenigeu met de goddelijke slaclitollerande die hij met nede- rigen geest, en vermorzeld herte aan God opdroeg, Hem biddend zoo ook zijn offer voor Gods aanschijn te mogen voltrekken («pdat het Hem behagen' moente. Velen, leeken en priesters, zulien wellicht denken dat het leven van den Eerw. Heer Emiel Zone hier te Poperinghe onbeduidend was maar hoe eenvoudig het ook moge schijnen voor de oogen van de menschen, het was groot voor de oogen van God. We zullen uiet spreken van al het goed dat hij hier gedaan beeft aan zooveleri die bij hem om raad en hulp vroegen in hun ge jaagd zoek'iu naar eeu levensbestaan aan zoovelen die hij zelf onderwees en aanleerde wat ze noodig hadden om zulk of gene bediening te bekleeden; we zullen niet spre ken van den goeden invloed dien hij ge bruikte om dezen die hij rondom hem kende naar 't goede te brengen en ze onder de ge leide van priesters tot deugdelijke jongelin gen te doen opgroeien. Hg zelf verdook zijn werk... uit eenvoud en nederigheid en liefst laten we God alieen oordeelen over al liet goede dat hij daardoor gesticht beeft. Maar wat ik nog «slide doen opmerken is «lat de verdiensten van dit leven zoo hooge gerezen zijn bij God, omdat de weerde van ons leven stijgt niet zoozeer naar 'tgeone de ui. nseli ,i kunnen schallen maar wel naai den graad van overeenstemming van onzen wil met dien van God. ffij is het die over onze krachten beschikt en Hij is het die naar zijne inzichten min of meer het uitwendige onzer daden moet zo genen,, De volmaaktheid, schreef de 11. Vm- centius a Paulo, bestaat hierin dat we zoo zeer onzen wil w eten te vereenigeu met den wille van God dat zijn wit en de onze maar één wil uitmaken en hoe beter we dat kunnen, zooveel te volmaakter we zullen zij u. Daartoe nu Heeft onze betreurde vriend ges troef,i uit al de mate zijnet- Krachten, om Gods wil heeft hij zijn kruis opgenomen en het blijmoedig gediagen. - Hij heeft geleefd naar Christus voorbeel den volgens den wil van zijn Hemelschen Vader tot dat de Heer tot hem gekomen is eu hij met Simeon hot verlaugensiied heeft tangeheven Nunc dimittis servum tuum, Domino, secundum verbum tuum in pace... iNu laat Ge uwen dienaar gaan, o Heer, volgens uw wöot'd, in vrede... want mijne oogen hebben uw heil gezien, Gi.j hebt mij tot uwen priester gezalfd en de heerlijkheid uwer geheimenissen medegedeeld... Gij hebt uwen kruisweg laten bewandelen... laat me dan ook deelachtig worden aan de glorie uwer heerlijkheid. En hij is gerust en zachtjes in den Heer ontslapen. Requiem aeternam doua ei, Domme O Heer geef hem de eeuwige rust... Wij allen die zijn vrienden waren wij zullen voort bidden voor hern want Gods' oordeel is streng en de minste vlek moet wijkeu voor die zonne van heiligheid. En gij, dierbare on diepbeproeftlè familie, troost u nu hebt go een zoon of bloedver want, die priester is, bij Chr.st.us in den hemelvivens ad intetpeiiandum pro vobis: altijd gereed om voor u ten beste te spieken. En wij, vrienden en klasmaten van den dierbaren overleden priester, seitert wij het seminarie intraden, slaan wij reeds voor de derde maal rond het lijk geschaard van een onzer vrienden... Hat deze droevige plechtigheden nauwer en nauwer den vrien denband toesluiten om uit onderlinge liefde voor de overledenen te bidden en ook de le venden bij God aan te bevelen opdat wij allen mochten geraken tot die kroon van heerlijk heid die God ongetwijfeld voor onzen vriend bereid heeft. Emiel, tot vvederziens, bij GoJ in den he mel Uit naam zijner klasmakkers, Ah tuur Dumortier, Onderpastoor te Roeselare. De Papering hen aar biedt aan de be- proefiie familie zijne chrisiene deelneming. Fi-a tiit «-ij Wonorde op den Spoorweg In de handelswereld te Parijs btfort men bittere klachten over do spoor wegmaatschappijen die de bestedingen van goeden n zooveel vi-rtragiueen doen on- «iergain. Zoo is de voorraad koff.e to Parijs uitgeput. De steenkolen worden Qok schaarsch. Slachters dr«-igen «le prijzen van het vleescti te doen stijgen. Overal is er koopwaar te kort. De spoo> wegmaatschap- pijen worden er inet ktachteu overladen en men verwacht zich aan ondervragingen in de Kamer. D.: wanorde is het grootst op het spoor wegnet Qaest-Etat. De dienstoversten be- weeren dat dit te wijten is aan gebrek aan materieel. Aldus ondergaan de n« stellingen groote vertragingen. Doch op beden staan er 700 met allerhande koopwaar geladen wagens bij Maisons - Laflitte op zijsporen,

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1