iUWSBUD voor POPERINGHE OMSTREKEN. WOONHUIZEN! HET NOTARIEEL EN NIJVERHEIDS ANNONCENBLAD verschijnende den Zaterdag namiddag. Koopt uwe MEUBELS, Stoelen, Kindervoituren. Stoors, Gordijnen, Tapijten, In den Bazar, bij Sansen-Degorte, Poberingme Zondag 12n Februari iqii. 5 Centiemen. 7e Jaar. Nr 11 ANNONCEN Den drukregel 10 c. Herhaalde Annoncen Eerste Taps, Bollingea ea flerborgkermissen mits betaling van 25 cn. INSCHRIJVINGSPRIJS Bniten grondgebied van Poperinghe Op grondgebied van Poperinghe Buitenland 4,6G fr Uitgever, VALERE SANSEN, Boek- en Steendrukker, Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Openbare Verkooping van VETTE WEIDEN, HOVENIERLANDEN en BOSCH,j te OostvSeteren en Westvleteren. Notaris CA SSIEJRS, Maandag 20n Februari 1911 OPENBARE VERKOOPING STAD POPERINGHE, Groote Markt. Notaris BOUCQUEY, Uit Amerika. OPENBARE VERKOOPING GEMEENTE POPERINGHE. Overslag: Dinsdag 21 Februari 1911, Uit ter hand te Koopen 22 BOOMEN A VENDRE OU A LOUER a Godewaersvelde, iOU to Huiselijke Raad. De Pest. Vakvereeniging der Bouwwerkers te Poperinghe. BUITEfMliDSCH JilEUdlS. Onze kleine kinderen. S .Z Ï.U "ae W» Ver^igS*Le*,t .-v. V ralgeus overeenkomst. worden ingelijfd Alle Annoncen vooraf betaalbaar moeten vóór den Vrijdao-nobn ingezonden worden. Het recht, annoncen of artikels te weigeren is voorbehouden. 2,50 Fr. VOOR IEDEREEN. De Herbergiers hebben recht aan Kosteïooze inlas.scbing van twee Herbergfeesten. Bijzondere builen stad 2,50 binnenstad 2,00 Herbergiers buiten stad 1,60 binnen stad 1,00 De plakbrieven die bij mij gedrukt zijn zullen ééns onvergeld in het blad verschijnen ram YVekelijksche Almanak.—Februari. Zon op. Zon ond. Septuagesima II. Eulalie, Pair. d. Zeereizigers. H. Benignus, Gregorius. H. Valentius. H. Faustinus, Jovita. H. Juliana, Philippa. H. Silvimis, Flavianus, Emilia, Theodulus. H. Simeon, Ingelbertus. Eerste Kwartier. Maandag 6 Feb. ten 3 ure 28 minuten 's namiddags. Volle Maan. Maandag 13 Feb. ten 10 ure 38 minuten s' morgens. Laatste Kwartier. Dinsdag 21 Feb. ten 3 ure 44 minuten 's morgens. Nieuwe Maan. Woensdag 1 Maart, ten 12 ure 31 minuten 's namiddags. Zendag 12 Maandag 13 Dinsdag 14 Woensdag 15 Donderdag 10 Vrijdag 17 Zaterdag 18 7 u. 3 m. 4 u. 52 ra 7 1 4 54 7 0 4 56 6 58 4 58 6 56 4 59 6 55 5 I 6 53 5 3 De Notaris te Oost- vleteren zal met tusschenkomst van M,er VEROIIIVEL Notaris te Alveringhem openbaar verkoopen GEMEENTE 00STVLETEREN. I. Twee aaneenhoudende WOONHUI ZEN waarvan groot handelshuis met ingaan-13 aren 85 centiaren, palende west Vrouw de poort, ruirne stallingen, schuur, kelders Thieren-Roy, noord en oost de recluhehbers ent. en groot WOONHUIS bekend bij ka-1 M. Auguste Rommens, nog oost d'heeren daster wijk A, nummers 547b, 548b en 550e, Lava en Derynck, zuid de Groote Markt op groot 9 aren 93 centiaren. I de rechte van den noordkant van den he in gebruike van M. JDeneckere onver-1 steenden voordam. KANTOOR VAN DEN TE POPERINGHE. om 2 ure zeer stipt namiddag te Poperinghe, op de Groote Marktin de Bovenzaal van het Hotel van Regeering ten verzoeke van het Stadsbestuur. in ééne enkele zitting van Ileiieii ESouugrond, aan den noord oostkant, groot in 't geheel volgens meting geld tot 1 October 1911 en van We C. Ma- nieu tot 1 October 1911 mits 175 fr. 'sjaars. Verdeeld in 2 loten. Lot 1 ingesteld 6500 fr. Lot 2 7000 fr. II. 90 «ren 45 cent. HOVEN IERLAND tegen den Kortenkeer bekend hij kadaster wijk B, deel van nummer 492b. In gebruike der kinders Dequeker mits 150 fr. 'sjaars tot 1 October 1911 zonder pachirecht Verdeeld in 2 koopen. Ingesteld 5625 fr. III. Een VETTEWEIDE groot in het geheel 2 heet. 20 aren 70 cent., bekend bij kadaster wijk A, nummers 270 waarin be grepen 19 aren 45 cent. gemeen en onver deeld met de Kerk van Oostvletercn dusda nig dat het te verkoopen goed groot is 2 heet. Welken bouwgrond bestaat in A. Den oostkant tot aan den muur van den overgewelfden vaart, groot 42 centiaren. B. Den grond boven den overgewelfden vaart en deszelfs muren, groot 1 are 85 cent. En C. Den westkant tot aan den muur van zelfden overwelfden vaart, groot 1 are 58 centiaren. In masse ingesteld, 4000 franken. Deze verkooping zal geschieden onder de voorwaarden van 't lastkohier en namen t- lijk de buitengewone bij de plakbrieven aangekondigd. KANTOOR VAN DEN TE POPERINGHE. in onze eeuw het zal de andere aanwijzen hoe men de huiselijke genoegens herovert, die vreugden die de waarborg zijn van eenen gelukkigen ouderdom, te weten Vrede eendracht, gehoorzaamheid en vroolijkheid Op zekeren dag treedt een oude priester in het huisgezin een zijner parochianen. De man staat te rooken bij het open raam, zijn blik dwaalt in de ruimte. De vrouw zit op hare gewone plaats, maar zij werkt niet..., zij weent. Gij ziet er droevig uit. Wat is er al weer gebeurd vandaag, vraagt de priester Altijd hetzelfde, dan wanneer gij laatst kwaamt, Mijnheer de Pastor, en nog slechter. Uw zoon, nietwaar? Ja, hij, altijd hij, nu is hij weggezon den van zijne werkplaats, en 't is reeds de derde. En kunt gij hem niet verbeteren Hein verbeteren Ach zei de moeder Wistet gij hoe hij lacht met hetgene wij zeggen. Hij luistert een oogenblik, dan treki hij de schouders op en gaat heen, om terug te keeren, wanneer het hem past Mijne vrienden handeldet gij ook zoo met uwe ouders Wij ah liep de vader en de tranen sprongen hem uit de oogen. Ah had ik ooit mijne moeder doen weenen!... Bij ons als vader sprak, rnoestet gij zien hoe... Nog één woord, mijn arme Jan, bid! uwen Lodewijk nog De ongelukkigehij kan zelfs het kruis- teeken niet meer maken En gij, maaktet gij het op zijn leeftijd? Gij weet wel van ja, Mijnheer de Pas tor, met ouders als de onze waren, moest men zeker zijn plicht volbrengen. Des zon dags moesten wij vóór hen treden als wij naar de mis gingen, en des avonds... zie het was vóór dat beeld dat wij knielden Arme vader Arme moeder Wij hadden ze zoo liefWij gehoorzaamden hun zoo gaarne En hij I... Welnu, mijn vriend, zei de priester den vader naderend en zijn hand drukkend verstaat gij wel, hetgeen gij mij daar gezeid hebt Gij gehoorzaam,-iet uwe ouders, om dat uwe ouders U God deden gehoorzamen gij mindet uwe ouders omdat zij U leerden God beminnen. Herinnert gij U, dat ik zoo meermalen gezeid heb Gij laat uw kind toe de mis en den catechismus na te laten gij zendt hem naar die school, waar men nimmer Gods naam uitspreektwees voor aan geweldige hoofdpijn, sprak met heeschej regen en sneeuw zijn te vermijden Eerst j l>e_ pest in China. De tijdingen stem. Dan sloeg er eene groote koorts in, eene halve uur buiten blijven en altengskens die wij over deze verschrikkelijke ramp ver mat stijvigheid van ledematen, en 't ver- wat langer: 't kind altijd straf warm dek- nemen zijn ijselijk. In verscheidene dorpen schijnen van knobbels hier en daar. Men ken, omdat het veel warmte verliest door kon genezen maar zelden. Men stierf' in zijn teer, fijn velletje. DokterC. PATTYN. twee dagen, zelfs in vier-en-twintig uren; soms trager, in eenige dagen. Maar nu, in China, gaat het er veel schrikkelijker toe. Van in 't begin, was de est ongelooflijk doodend. En bovendien, er is geen spraak van knobbels, en de sterfte I Volgend dichtstuk is opgenomen uit de is gerekend met volle zekerheid van negen Vlaamsche Gazette van Moline (Vereenig- keeren op tien. de Staten van Amerika). Deze gazette is een En de aard dezer schrikkelijke pest gelijkt I dagblad waarvan ieder nummer acht zijden danig wel aan eene gewone longontsteking, [druks beslaat. Benevens dit blad bestaan toe te schrijven aan de longen besmetting I nog rond de zestig andere Vlaamsche bladen foor den bacillus van Yersin. Langen tijd in Amerika. Het moet dus wel zijn dat onze gaf dat een gevaar tot vergissing, 't Is te I laai ginder immer van groot belang blijft en Bombay dat men gevonden heeft dat zieken, heel wat gezag heeft, gansche dorpen spre- dit; onderhevig waren aan hooge koortsen ken onder malkaar Vlaamsch gelijk in en lóngonsteking in dCr Waarheid pestlijders I Vlaanderen, de Vlamingen houden er zijn. Dat zou den volksnaam van, Oostersche vergaderingen, typhus, dien men overouds soms aan de pest Vrouwenhemden, gat, bekrachtigen. l)ie soort van longontsteking bij pest werd I Janvermilje, 't zijn geen hoeden in "china ten jare 1894 niet bestatigd inte- Meer, waar 't vrouwvolk nu mee prijkt gehdeel men vond zo in 1897 te Bombay, enj'k Wed dat moest een man ze dragen, 'tis nu afgedaan bij de geleerden dat het I Hij er onder haast bezwijkt, wel zulke pest was in 1348-50, toen men zej't Zijn geen hoeden meer, maar schuiten, de zwarte pest noemde. I Schepen voor de vaart op zee, Sedert lang heeft men bemerkt dat het I Echte cirken, monumenten! uitbreken van de pest altijd volgde op een* I Elke hoed telt minst voor twee. groote sterfte van ratten, 't geen aldus het A]s e la de straat gaat wandlen, neste voorteelten zou zijn. Maar men schijnt Let er maa,.eens even op nu van gedacht nat de meeste kwaaddoeners I qa zoudt zeggen dat ons jufiers eigentlyk de vlooien ziju van de ratten del (-lebben nu 'nen reuz uzenkop. 't Is geen vijgemat'Tijk vroeger, 't. Is een gansche botermand, Hoog en breed en nog omgeven Meteen eindeloozen rand. Als ik er zoo van ver zie komen, |Ga ik altijd gauw op zij, Want voor zulk een reusgevaarte Moet geheel de straatweg vrij. I En daar onder staan dan krollen, 'Nen hosch haar, of vijf of zes iDoch, ojammer! meest bij allen Is het maar een valsche tres. 1 are 25 centiaren. A In gebruike van M. J. Dat<Schcre.-\m-\.Maaimag 1 F ChriUin 1 9 I 1 stonds aanslag. I in ééne zitting, Ingesteld 14725 fr. |om g uren namiddagr, ter herberg In West- IV. WOONHUIS en afhankelijkhedenJ Vlaanderen Casselstraat, te Poperinghe, met 1 heel. 87 aren weide langs de kalsijde naar Reninghe, bekend bij kadaster wijk A, nummers 621e, 624f en 624c. In gebruike, het huis mits 85 tr. 's jaars tot 1 mei zonder pachtrecht door Pielcr De Baenede weide in gebruike van M. J. De neckere, mits 320 fr, 's jaars tot 11 Novem ber 1911. Verdeeld in 3 loten HOFSTEDEKE. Let 1 ingesteld 2200 fr. 2 5200 3 4000 Masse ingesteld 13000 V. Staren 90 cent. HOVENIERHOF zich tig... pas op!, weenen Had ik ongelijk van I. Bücn lEofüdede, groot 5 heet. 10 a. 70 cent., gelegen'sectie G. Gebruikt door Alois Meersseman, tot 1 zeer dienstig voor J October 1912, aan 550 fr. bij jare boven de lasten. II. 87 aren Zaailand, sectie D, num mers 262 en 264. Gebruikt door Alois Lemanu, tol 1 Octo ber 1911, aan 75 fr. bij jare boven de lasten. III. 1 Heet. 2 aren Zaailand, sectie Ach mijne beste vrienden, gij liebt de eene en de andere uwe gebeden nagelaten, gij hebt uwen zoon laten leven in de onver schilligheid jegens God gij zelve hebt God ergeten Welnu, God is uit uw huis getre den en als God eene ziel of een huisgezin verlaat, neemt hij zijne gaven mede, 't is te zeggen Vrede, eendracht, gehoorzaamheid en vreugde Wil in uw huis, aan Christus kruis De plaats van eere geven, En menig kruis wordt uit uw huis Door Christus kruis verdreven. en HOVEN IERLAND tegen den Korten- D. nummer 30b keer bekend bij kadaster wijk B, nummers 243a, 243b, zeer dienstig voor bouwgrond. Verdeeld in 3 loten. In gebruike van J. Deneckere tot 1 Octo ber 1911, mits 150 fr. 's jaars zonder pacht recht. Lot 1 ingesteld 875 fr. 2 1500 3 2550 Lot 2 en 3 in masse ingesteld 5050 Loten 12 en 3 6000 GEMEENTE WESTVLETEREN. Eene partij bosch groot volgens titei 't Armbestuur der Stad Poperinghe, 1 heet. 46 aren 16 cent. en volgens kadaster |aat weten aan al wie het behoort, dat Gebruikt door Jerome Verhalle tot 1 Oc tober 1917, aan 60 fr. bij jare, boven de lasten. IV. Eüen Woonhuis met verdiep en verdere afhangelijkheden en 1 are 16 cent. grond en cour, staande en gelegen te Pope ringhe aan de oostzijde der Boescheepslraat, bekend bij kadaster sectie F, nummer 1312b. In pachte gehouden door M. Achille Olli- vier, tot 1 Oogst 1911, aan 225 fr. bij jare boven de lasten. wijk I), nummer 517,1 heet. 40 aren 42 cent. Houtprijs 1265 franken. Ingesteld 3500 fr. om 2 1/2 ure stipt namiddag te Ooshdèlercn Statie, ter herberg Le Cha-1bêr"l 91'l.' aan op I" Maart aanstaande, om 3 ure namid dag, in de benedenzaal van het hotel van Regeering dezer stad, zal overgegaan wor den tot*de openbare aanbesteding van het brood om uitgedeeld te worden aan den ar men dezer stad van 15 Maart tot 31 Decern let Lillois bij de Wed. Alf. Deneckere. zonder onkosten, aan het Bureel toebehooronde. De soumissie aanstaande. De voorwaarden dezer verkooping liggen ter inzage bij de veldwachter, te Proven, De aanbesteding zal plaats hebben op schriftelijke en gesloten aanboden zonder op- noch afbod. De aanboden zullen bij aanbevolen brief aan den heer Voorzitter van het Weldadig heidsbureel te Poperinghe opgestuurd wor den. Op den omslag zullen zij het volgende van verschillige soorten, van Weldaad van Proven opschrift dragen n A anbod voor de aanbesteding van het inzenden voor 15 Februari Brood De aanboden die niet voor 28 Februar toekomen zullen verworpen worden. Het kohier van lasten en voorwaarden aan te toonen. die belast is de hoornen aan de liefhebbers ligt ter inzage van eenieder in het Gemeen te-Sekretariaat. Afschriften zijn ervan te bekomen mits I den prijs van Fr. 0,75. Namens het Bestuur, Joxepli EVtit. Hameau Callecanes, le long de la frontière. iiii ÉTAEtE.ISSElMEi\T FOUVANT SERVHt DE Vaders en Moeders, die, naarmate uw I kinderen groeien, ze onverschillig ziet ge worden ja, zelfs ondankbaar jegens U, doof voor uwen raad, en ongevoelig voor uwen tegenspoed, weet gij dat meerdere ongeluk ken U te wachten staan Weet gij dat gij zelve het is die ze bereidt Leest tietgen volgteen priester verhaalde het ons, en as liet Ki'loof'üjh dat men de ware [zijne zedelijke gevolgtrekking spoort .ons suikerii der Trappisten Vincart kan (aan het U mede te doelen, tot meerder glori verkrijgen aan 60 cent. de kilo? Zij is noch- Gods, tot uw eigen welzijn, en tot dat uwer lans overal te verkrijgen aan dien prijs. kinderen. Leest hethet zal de eene doen Dépot bij gebr. Delhaize Moncarey-Sansen. I oppassen tegen de zwakheden, zoo gemeen avec MAIS0N a usage de Cabaret, et Jardin. <S 'adressen au Nolair e BUT AYE, a Ypres. hij zal U eens doen vlooien die van de stervende ratten tot an.;ére levende ratten en tot de menscheu voortzetten 1) pest breidt zich meest uit op de schap,-n, die dart de woekerende kiemen in de enropeesche zeehavens verspreiden en alzoo waren tiet ingevoerde ratten uit de indien en uit Odessa, die de havens van Ipswich en Londen besmet hebben, 't is nog zoo lang niet geleden. Maar de ratten zijn de eenigste voortzet ters niet. In China schijnt de pest nu eene andere oorzaak te hebben. Ze is eerst ontstaan bij chineesche jagers, die marmotten (mer uit Mieren, bergratten^behandeld hadden, j'k Weet niet hoe zoo menig vrouwtj Einnêït beweert ook dat de" marmotten én Met zoon dubbelen vracht belaan, de sousiiks (eene soort van noordsche eik- |Op haar hooge poflevietjes hoorntjes) al even groote voortzetters zijn Nog in evenwicht kan staan van de pest als gewone ratten. En men Gaat 't zoo voort, men moet in de huizen, beschuldigt zelfs de gewone eerdmols van Haast de deuren gaan verbreên, 't zelfde kwaal! De ziekte zou altijd op de Anders kunnen onze jufiers zelfde wijze vooruitgaandoor de vlooien, waarlijk niet meer binnentreên. die van de ratten, marmotten, eikhoorns de pest overbrengen tot den mensch, en die V-fa "n f W 'a dan enkele gevallen veroorzaken lijk in Schijnt dai het nog erger wordt, Califon.ie, lijk hier en daar in Engeland, hoedenranden worden breeder te Hull bij voorbeeld over eenige jaren, - ff,' f P'^s ingekort, ofwel een middenpunt van bederf (toen L He||r reedsgezien waarachtig ontstaan, voor welks gevolgen geheele Van drte meters tp het rond, gewesten, steden en landen moeten boeten Zoodat men er zelfs de draagster Zijn er daar nu hulpmiddelen tegen Bl.>na Dlet meer 0llder v0li(1 De pestlijders moeten natuurlijk afgezon- Weldra zal men in de straten derd worden, en men kan niet genoeg de 't Mansvolk het verkeer verbien! voorschriften volgen die de openbare gezond- Nog gelukkig dat we weldra heid vraagt, 'k Heb mij laten gezeggen dat [Uitgaan meteen vliegmachien. men in en rond Antwerpen nu gedurig Als we dan eens moeten vallen, oordrachten geefi over 't, bestrijden van Vliegen we op een vrouwenhoed, pest. Maar het publiek zorgt niet genoeg En dan is de slag gebroken vopr de netheid, en luistert zoo weinig naar Daarvoor is die mode goed. góeden raadals de ziekte nog verre is, de menschen leven zóó onbekommerd, en ze Alle dagen brengen ons de nieuwstijdingen uit China, en wel bijzonderlijk uit Mand chourie, akelige berichten over de pest, die er op eene schrikwekkende wijze aan 't woeden is. Ze schijnt uitermate doodend te zijn ze maakt duizenden slachtoffers en ze verwekt onder 't volk eenen onzeglijken gruw, des te grooter doordien de hulp genees-en ontsmettingsmiddelen niet willen laten en de sterfte gedurig toeneemt. Zijn wij er door bedreigd? Op die vraag blijven de geleerden het antwoord schuldig: ze schijnen te dubben en radeloos te zijn. Zeker is het dat de middelen van verkeer tusschen de verschillende landen per ijzer- weg en te schepe ongehoord gemakkelijk zijn op onze dagen en het is ook overal bekend, hoe vuil, hoe zorgeloos en onbe kommerd de bewoners van 't Verre Oosten altijd geweest en gebleven zijn. 't Is in 1720 dat de pest laatst in Europa woedde, en wel in Frankrijk, te Marseille, waar ze overgebracht werd door een schip dat van Tripoli kwam. Ze maakte ruim twee honderd vijftig duizend slachtoffers sedert dien was ze uit Europa verdwenen Wel is waar ontstond ze in 1879 in de provincie van Astrakkan en scheen ze te willen naar 't Westen overkomen, maar we bleven er toch vrij van En we mogen niet vergeten dat China in 1894 reeds, erg door de pest geteisterd werd rond Canton en Hong-Kong stierven er twee honderd duizend pestlijders, 't Was juist in 1894 dat de Franschman Yersin in China, den pest bacillus ontdekte. Want het is eene ontstekende ziekte veroorzaakt door een korten, dikken, onbe wegelijken bacillus die meest de knaag dieren, ratten en muizen, aantast Yersin beweert dat deze dieren door het inademen besmet worden, en door hunne bedorvene lijken den mensch op hunne beurt besmetten De eerste pestgevallen bij den mensch schij nen niet al te gevaarlijk te zijn, inaar ze winnen gedurig in doodende kracht naar mate ze van mensch tot mensch voortgezet worden. En bovendien de pest vreest de koude niet, als de cholera: de cholera ver mindert en verdwijnt bij hevige koude; de pest niet, want in 1878-79 heeft men geval len bestatigd bij eene koude van twaalf graden onder vriespunt! Integendeel de pest vreest de groote warmte: ai-.oo zien we de evenaarsstreken en de warme landen bijna vrij; in Egypte, onder anderen, verdwijnt ze gemeenlijk met de zomerzonnewende. Tot hiertoe scheen men overal bij piest lijders het ontstaan van zekere knobbels te bestatigende zieke begon te beven, kloeg zijn ijselijk. in verscheidene dorpen van Kharbine zijn al de inwoners door de pest weggemaaid. In do velden worden hon derden iijken door de honden en de raven verslonden. In de stad Kouang-'l cheng-Tséu sterven alle dagen honderd pestlijders. In de chineesche wijk van Foud-siadian klimt het getal sterfgevallen tot 150 per dag, on geveer 4000 lijken wachten om verbrand te worden. In andere steden van de besmette streken is de toestand at even ijzingwek kend. Te Hou-Lan liggen er hoopen lijken. De inwoners hebben een deel der lijken op het ijs van de rivier Hou-Lan gestapeld, met het klaarbiijkend inzicht hen zeewaarts te doen drijven, op 't oogenblik dat de dooi be ginnen zal. De vreemde consuls van Chefou eischen dringend van bet diplomatiek korps het zenden van schepen, waar zij en de eu- ropeanen een toevlucht zouden vinden. Te Kharbine wordt men ondanks de kou de, schier verstikt door den reuk van ver brand vleesch, die uit de reusachtige brand stapels komt. De chineezen hebben geen hout of geen petrol meer om het verbranden van 2100 lijken, in de voorstad Foud-siadian, le volledigen. Rond deze hoopen half verbrand vleesch ziet men uil gehongerde honden en verlaten kinderen dwalen. De geesel heeft nu al de chineesche steden van Mandchourie aangetast. Er zijn IC russiscbe geneesheeren en hel pers en 3 Broeders van Liefde aan de piest bezweken. De jonge belgische geneesheer, M. Buens, gehecht aan den gezondheidsdienst voor de landverhuizers te Antwerpen, heeft aan het bevoegde Ministerie de toelating gevraagd om naar China te vertrekken, ten einde daar te helpen aan de verpleging der pestlijders en het bestrijden der schrikkelijke ziekte. De hongersnood. Gansch midden Ctiina zou door den hon gersnood op de ijselijkste wijze geteisterd worden. In verscheidene distrikten verkeert de bevolking in de uiterste ellende in ste den van 50 tot 75,000 inwoners, sterven dui zenden ruenschen letterlijk van honger. En de bandieterijen vermenigvuldigen zich in de geteisterde provincies op> onrust wekkende wijze. Vee, geld, zelfs jonge meis jes worden dagelijks gestolen door honger lijders, die alzoo piogen aan geld te geraken om eenig voedsel te koopen. Mannen, vrou wen en kinderen voeden zied met wortels, gras en droge bladeren. Men haalt het geval aan van ouders die hunne kinderen voor eenige centiemen heb ben moeten verkoopen ten einde zich wat voedsel te kunnen aanschaffen. Op andere pdaalsen hebben de overstroo mingen overgroote schade aangerichthon derden huizen zijn ingestort het getal slachtoffers is zeer groot. Door einde van seizoen, grooten afslag op paletots en fourruren in den Ballon, bij Camille Battheu Baekeroot, Yperstraat, Poperinghe. vinden al de ontsmettingsmiddelen veel te Londer couragpe zjjDi zullen van eene gewis-1 Dat is nu de eerste die onder onze werkers- kostelijk En als t kwaad daar is en uit- dood gered wordeti door het'gebruik vanbevolking tot stand gekomen is. Drieachter- iloevcie jonge meisjes die lijden aan bloedarmoede, die altijd bleek zijn, die breekt en voortwoedt, ze willen 't dan al hebben van 't seruin van Yersin of van t s.erutn van Halfkiné; en de twee helaas! werken niet met zekerheid Van de pest, den hongersnood en den oorlog verlos ons Heer Keiiun nrhtigr en zieke personen aan wie café verboden is, mogen suikerij Van rieghem-Dupont. Rousselaere, gebruiken THEOBROMA dit zal hen op korten tijd leenvolgende zondagen wierd er ten dien nieuw bloed, nieuwen adem, nieuw leven Ieinde vergadering gehouden, en reeds van schenken. Het is een socil werk de goede in de tweede vergadering kon men bemer- Bij misgreep hebben wij verleden week als'nummer X het artikel XIII gedrukt. Heden geven wij artikel x en het artikel Te vroeg pap heid rukken. THEOBROMA te verspreiden. Hier in Poperinghe, is de depot bij M. M0NTEYNE, Apotheker, ln Yper bij M. LIB0TTE, Apotheker. Frankrijk. Verbroken. De ter dood veroordeeling uitgesproken tegen Gan- zulïen wij óp gepasten tijd I delier, beticht van moord op den gendarme Wepierre te Duinkerke is verbroken ge- worden. Deze van Hoedts blijft behouden §ellee\emaatschappij van hoog tot leeg in I maar deze hoopt ook niet onthoofd te wor-l''e soctale beweging betrokken is 1 - r - -• - 1 Waar zijn zij die hunne ooren en ken welke werklieden de zaken goed opna- namen en het nut der vakvereeniging verstonden. Vooraf moeten wij zeggen en ootmoedig bekennen dat de groote beweging, welke hedendaags op sociaal gebied Destaat, nog gansch onbekend is in onze streken. Wel is m aar, men tioorde spreken van syndikaten, van vakvereenigingen van socialisten en antisocialisten van werkstaking en lock out maar welke en hoevelen zijn er die wel ooit tot het gedacht kwamen dat de licht X EN lucht. Na gepaste voedingwat is ei den. De zaak van Candelier zal dus erbegin- nen. üngelitut!Sir Charles Dilhe. Dat was een van Engeland's meest gekende I C t i I t/\ J An .1 ,4 .1 1 w - gen openen Hunne ooren om absoluut noodig voor de gezondheid Staatslieden, die, gedurende jaren. der kinderen Veel licht, lucht en netheid. Welk is de werking van hel licht Het werkt op het lijfje vati het kind, gelijk op de planten liet kleurt en verbruint zijn vel, vervast zijn vleesch en verkloekt zijn bloed Het licht, de zon bijzonderlijk, prik kelt ons gestel tot gezondheid, doodt vele schadelijke microben, die alle slag van be smettelijke ziekten veroorzaken De planten, b. v. geraniums, in half don- van jongsaf, eene groote en hooge plaats in Ka mer en ministerie bekleedde. Hij is deze weke begraven. Sedert verschillige jaren was hij eene O in 't cijferen geworden Iedereen, of daarom- trenl, keerde hem den rug. En hij is in af zondering, verlaten, gestorven. Waarbij kwam het, dat hij,in politieke,zoo laag viel? Hij had eens te doen met eene vrouw die haren staat te buiten ging. Op het kapitel der zedelijkheid zijn de engelschen onver- kere plaatsen, schieten leelijk op, worden '''édelijk. Zij willen zedelijkheid, kloekte en I nlAtil-tn iro ri onnrt nntm I lio OF InnfOTl l/»l bleek en ziekachtig. Hoe komt een kind in eene hal/\ klare plaats Bleek, derf, papvettig of waterachtig, zonder weerstand tegen de minste ziekte een .serreplantje zonder kracht noch levens lust. Wat verschaft ons goede opene lucht Zijne milde zuurstof (oxygène) doet ge makkelijker ademen, maakt zwart en on zuiver bioed wederom rood en gezond, doet vele ziekten voorkomen (b. v. bleekzucht en bloedarmoede) en versterkt tegen verkoud heden van allen aard. Waar is de lucht zuiverst cn best Te lande, bijzonderlijk bij de groene plan ten (struiken, boomen, enz.) en bij de zee, omdat er daar veel zuurstof is en weinig of geen koolzuur noch levelingen microben Korten licht en buitenlucht maken friscn en gezond, doen goed het eten verteren, groeien en bloeien in volle gezondheid. Wanneer mag een pasgeboren kind eerst op wandel gedregen worden 's Zomers na 8 dagen, 's winters na 14 da gen. Alleenlijk bijtende koude, felle wind, sterkte van eene natie. Die er tegen zondigt geraakt uit de gratie, welke anders ook zijne gaven kunnen zijn. 1 schijnlieiligaards, drukte daarop |gebouw van vakvereenigingen en vakonder een brusselsch liberaal blad, dat kwaad wasj w|jg^ dal djer le poperinghe dient opgericht oo iets te vernemen van de gerechtigde verlangens der werkers en hunne oogen om te bestatigen dat hier ook op sociaal gebied veel kan en moet gedaan worden En gij, beste lezer, wat kent gij van de reeds beslaande sociale wetgeving, waarover ods Belgenland mag fier zijn Dat niet alle metsers en plakkers van den eersten dag bij hunne vakvereeniging aan gesloten zijn, geen wonder De zake is iets nieuws zij kennen het niet en weten nog niet door eigene ondervinding hoe voordee- lig hut is. Ook het overgroot getal is er niet noodig om te beginnen maai' wel de over tuigden, de vooruitzienden, de verstandigen En, Goddank de eerste bijtreders zijn van die mannen waarop men kan staat maken en die den eersten steen zullen leggen ('t zijn toch metsers, hé!) van dit sociaal omdat men voor zulke daad een man van talent voor immer van kante zette... Dat liberaal blad indt zeker beter wat in Frankrijk geschiedt? Daar zijn ze niet schijnheilig maar schaamtevrij. Ze verliezen zelfs het gedacht der eerlijke schaamte. Een bewijs. Een volksvertegenwoordiger te worden I)e vakvereeniging heeft alreeds een be stuur, gekozen door en onder de werklie den op die wijze zal er deugdelijk werk gedaan wordenhet bestuur za! liet betrou wen der leden bezitten, en het geeft eene waarborg tegen knoeierijen en uitbuiting. Wij eindigen met eenen dubbelen wensch. heeft in de Kamer, voorgesteld «lat huwe- VooreJerst aan 0Dze werkerg Man niet hjkschennis en het onderhouden van een j achlerRebleven, niet meer geaarzeld suaioaai zou wezen n: nei Deren uer iva-i^, a™ ner, dat dit voorstel onderzocht, dorst zoo verre niet gaan. Maar hot bpsliste algelijk aan de Kamer voor te stellen dat zulse verregaande plichivergetenheid niet meer met gevang zou gesir-efi worden, maar ten hoogste met een geldboete van 100 tot, 2t)00 frank. De verrotting van Fra- krijk gaat niet rap genoeg; ze willen ze nog een beetje verhaas ten Aardige neiging. wat de gazette der bouwwerkers schrijft en zegt of gij van dezen zijt: Wie is er tegen de Vereeniging? Welke werklieden zijn tegen de Ver eeniging 1. Onverschilligen. 2. Lamlendigen. 3. Moedwilhgen. 4. Fanatieken, 5 Karweiërs.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1911 | | pagina 1